Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 54 POZ 5

Tytuł:

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-03-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 54 POZ 5

Strona 1 z 3
9.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 54/5

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

KOMISJA

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2007/C 54/06) Komisja z własnej inicjatywy podjęła decyzję o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1). Zakres przeglądu jest ograniczony do aspektów dumpingu dotyczących tylko jednego producenta eksportującego — Xinhui Alida Polythene. Ltd („Przedsiębiorstwo”). 1. Produkt Produktem przedmiotowym przeglądu są worki i torby plastikowe grubości do 100 µm o wagowej zawartości polietylenu równej co najmniej 20 % pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”). oraz objętych kodami CN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 i ex 3923 29 90 (kody TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 oraz 3923 29 90 20). Powyższe kody CN podane są jedynie w celach informacyjnych. 2. Istniejące środki Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1425/2006 (2). 3. Podstawy dokonania przeglądu Komisja posiada wystarczające dowody prima facie, że okoliczności, na podstawie których wprowadzono obecnie obowiązujące środki, zmieniły się i że zmiany te są trwałe. Według informacji, które posiada Komisja, przedsiębiorstwo prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, na co wskazuje fakt, że spełnia ono kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Poza tym dostępny materiał dowodowy wykazuje, że w porównaniu do okresu służącego za podstawę


(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 270 z 29.9.2006, str. 4.

wprowadzenia obowiązujących środków trwałej zmianie uległa struktura sprzedaży przedsiębiorstwa — w odniesieniu do ilości oraz przeznaczenia — jak również jego rzeczywiste zdolności produkcyjne.

Ponadto porównanie wartości normalnej opartej na kosztach własnych/cenach krajowych przedsiębiorstwa z jego cenami eksportowymi prowadziłoby do zmniejszenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obecnie obowiązującego środka. W związku z powyższym, dalsze stosowanie środków na obecnych poziomach, opartych na wcześniej określonym poziomie dumpingu, nie jest konieczne dla celów zrównoważenia dumpingu.

4. Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu

Skonsultowawszy się z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody upoważniające do wszczęcia częściowego przeglądu okresowego. Tak więc niniejszym Komisja wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej w świetle definicji zawartej w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. W przypadku potwierdzenia, Komisja ustali indywidualny margines dumpingu przedsiębiorstwa w oparciu o jego koszty własne w relacji do cen krajowych, a w przeciwnym razie określi indywidualny margines dumpingu przedsiębiorstwa zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. W przypadku wykrycia dumpingu, Komisja określi poziom cła, jakim powinno się obłożyć przywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty.

W toku dochodzenia zostanie przeprowadzona ocena konieczności utrzymania, zniesienia lub zmiany środków obowiązujących w odniesieniu do wyżej wspomnianego przedsiębiorstwa.

C 54/6 a) Kwestionariusze

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5 Terminy a) Terminy ogólne

9.3.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 54 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 13 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4594 — OEP/ArvinMeritor (Emissions Technologies Business)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C54 - 12 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4576 — AVR/Van Gansewinkel) (1)

 • Dz. U. C54 - 11 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C54 - 10 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4591 — Weather Investments/Hellas Telecommunications) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C54 - 8 z 20079.3.2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie ropy naftowej i gazu określone nazwą „Permis de Nîmes”) (1)

 • Dz. U. C54 - 4 z 20079.3.2007

  Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C54 - 3 z 20079.3.2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 143. posiedzeniu w dniu 28 lipca 2006 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen — Sprawozdawca: Francja

 • Dz. U. C54 - 2 z 20079.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C54 - 1 z 20079.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) (1)

 • Dz. U. C54 - 1 z 20079.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4515 — CSN/CORUS) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.