Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 56 POZ 41

Tytuł:

Sprawa F-125/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 1 lutego 2007 r. — Tsarnavas przeciwko Komisji (Urzędnicy — Awans — Porównawcze badanie zasług urzędników różnych służb — Wniosek o odszkodowanie — Dopuszczalność — Rozsądny termin — Honorarium adwokata — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Krzywda)

Data ogłoszenia:2007-03-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 56 POZ 41

10.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 56/41

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 1 lutego 2007 r. — Tsarnavas przeciwko Komisji (Sprawa F-125/05) (1) (Urzędnicy — Awans — Porównawcze badanie zasług urzędników różnych służb — Wniosek o odszkodowanie — Dopuszczalność — Rozsądny termin — Honorarium adwokata — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Krzywda) (2007/C 56/76) Język postępowania: francuski


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. — de Albuquerque przeciwko Komisji (Sprawa F-55/06) (1) (Służba publiczna — Przeniesienie — Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Oczywisty błąd w ocenie — Zasada równego traktowania — Nadużycie władzy — Interes służby) (2007/C 56/77) Język postępowania: francuski

Strony Strona skarżąca: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (przedstawiciel: C. Mourato, avocat)

Strony Strona skarżąca: Vassilios Tsarnavas (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i D. Martin, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy) Przedmiot sprawy Uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 2 lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję dyrektora generalnego DG INFSO z dnia 23 września 2005 r. o przeniesieniu skarżącego w interesie służby na stanowisko kierownika wydziału INFSO.G.2. Mikro- i nanosystemy. Sentencja wyroku 1) Skarga zostaje oddalona.

Przedmiot sprawy Skarżący wnosi po pierwsze o uchylenie decyzji Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. i z dnia 7 października 2005 r. oddalających jego wnioski o naprawienie poniesionej szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w ramach postępowania w sprawie awansu za lata 1998 i 1999 oraz po drugie zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości 72 000 EUR za poniesioną przez skarżącego szkodę i doznaną krzywdę.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 154 z 1.7.2006, str. 28.

Sentencja wyroku 1) Komisja Wspólnot Europejskich wypłaci V. Tsarnavasowi kwotę 3 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 3) Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez V. Tsarnavasa. 4) V. Tsarnavas pokryje dwie trzecie własnych kosztów.

Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 1 lutego 2007 r. — Bligny przeciwko Komisji (Sprawa F-142/06 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Pilny charakter — Brak) (2007/C 56/78) Język postępowania: francuski

Strony

(1) Dz.U. C 60 z 11.3.2006 r., str. 54.

Strona skarżąca: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francja) (przedstawiciel: P. Lebel-Nourissat, avocate) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 56 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C56 - 45 z 200710.3.2007

  Sprawa F-6/07: Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2007 r. — Suvikas przeciwko Radzie

 • Dz. U. C56 - 44 z 200710.3.2007

  Sprawa F-4/07: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2007 r. — Skoulidi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 44 z 200710.3.2007

  Sprawa F-5/07: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2007 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dz. U. C56 - 43 z 200710.3.2007

  Sprawa F-2/07: Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2007 r. — Matos Martins przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 43 z 200710.3.2007

  Sprawa F-3/07: Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2007 r. — Moschonaki przeciwko Eurofound

 • Dz. U. C56 - 42 z 200710.3.2007

  Sprawa F-145/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Pascual García przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 42 z 200710.3.2007

  Sprawa F-146/06: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Speiser przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C56 - 41 z 200710.3.2007

  Sprawa F-55/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. — de Albuquerque przeciwko Komisji (Służba publiczna — Przeniesienie — Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Oczywisty błąd w ocenie — Zasada równego traktowania — Nadużycie władzy — Interes służby)

 • Dz. U. C56 - 41 z 200710.3.2007

  Sprawa F-142/06 R: Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 1 lutego 2007 r. — Bligny przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Pilny charakter — Brak)

 • Dz. U. C56 - 40 z 200710.3.2007

  Sprawa F-42/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 1 lutego 2007 r. — Rossi Ferreras przeciwko Komisji (Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Skarga o uchylenie — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C56 - 40 z 200710.3.2007

  Sprawa F-43/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 23 stycznia 2007 r. — Chassagne przeciwko Komisji (Służba publiczna — Wynagrodzenie — Koszty rocznych podróży — Przepisy znajdujące zastosowanie względem urzędników pochodzących z francuskich departamentów zamorskich — Artykuł 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w brzmieniu zmienionym)

 • Dz. U. C56 - 39 z 200710.3.2007

  Sprawa T-163/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 stycznia 2007 r. — BA.LA. di Lanciotti Vittorio i.in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 39 z 200710.3.2007

  Sprawa T-229/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 stycznia 2007 r. — Kretschmer przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C56 - 38 z 200710.3.2007

  Sprawa T-22/07: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2007 r. — US Steel Košice przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 37 z 200710.3.2007

  Sprawa T-12/07: Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2007 r. — Polimeri Europa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 37 z 200710.3.2007

  Sprawa T-13/07: Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2007 r. — Cemex UK Cement przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 36 z 200710.3.2007

  Sprawa T-11/07: Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2007 r. — Frucona Košice przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 35 z 200710.3.2007

  Sprawa T-9/07: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2007 r. — Grupo Promer Mon-Graphic przeciwko OHIM — PepsiCo (wzory)

 • Dz. U. C56 - 35 z 200710.3.2007

  Sprawa T-10/07: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2007 r. — FVB przeciwko OHIM — FVD (FVB)

 • Dz. U. C56 - 34 z 200710.3.2007

  Sprawa T-6/07: Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2007 r. — Galderma przeciwko OHIM — Lelas (Nanolat)

 • Dz. U. C56 - 34 z 200710.3.2007

  Sprawa T-8/07: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2007 r. — TORRES przeciwko OHIM — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea)

 • Dz. U. C56 - 32 z 200710.3.2007

  Sprawa T-5/07: Skarga wniesiona w dniu 5 stycznia 2007 r. — Belgia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 31 z 200710.3.2007

  Sprawa T-2/07: Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2007 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 31 z 200710.3.2007

  Sprawa T-3/07: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C56 - 30 z 200710.3.2007

  Sprawa T-400/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — ZERO Industry przeciwko OHIM — zero International Holding (zerorh+)

 • Dz. U. C56 - 30 z 200710.3.2007

  Sprawa T-1/07: Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2007 r. — Apache Footwear and Apache II Footwear przeciwko Radzie

 • Dz. U. C56 - 29 z 200710.3.2007

  Sprawa T-104/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 stycznia 2007 r. — SPM przeciwko Komisji (Wspólna organizacja rynków — Banany — Uregulowania dotyczące przywozu do Unii Europejskiej bananów pochodzących z krajów AKP — Rozporządzenie (WE) nr 219/2006 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Legitymacja czynna — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C56 - 29 z 200710.3.2007

  Sprawa T-368/06: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2006 r. — Rath przeciwko OHIM — Sanorell Pharma (Immunocell)

 • Dz. U. C56 - 28 z 200710.3.2007

  Sprawa T-92/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 grudnia 2006 r. — movingpeople.net przeciwko OHIM — Schäfer (moving people.net) (Wspólnotowy znak towarowy — Wspólnotowy graficzny znak towarowy movingpeople.net — Sprzeciw uprawnionego do krajowego słownego znaku towarowego MOVING PEOPLE — Częściowa odmowa rejestracji — Nabycie przez skarżącą praw do wcześniejszego znaku towarowego — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C56 - 28 z 200710.3.2007

  Sprawa T-127/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 stycznia 2007 r. — Lootus Teine Osaühing przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenia (WE) nr 2269/2004 i rozporządzenie (WE) nr 2270/2004 — Rybołówstwo — Możliwości połowowe gatunków głębinowych dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii w 2004 r. — Osoby, których akt dotyczy bezpośrednio i indywidualnie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C56 - 27 z 200710.3.2007

  Sprawa T-472/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 stycznia 2007 r. — Tsarnavas przeciwko Komisji (Urzędnicy — Artykuł 45 regulaminu pracowniczego — Awans — Wyrok uchylający decyzję o nieawansowaniu skarżącego — Powtórne badanie zasług — Uzasadnienie)

 • Dz. U. C56 - 27 z 200710.3.2007

  Sprawa T-53/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 stycznia 2007 r. — Calavo Growers przeciwko OHIM — Calvo Sanz (Calvo) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego CALVO — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy CALAVO — Dopuszczalność sprzeciwu — Uzasadnienie sprzeciwu przedłożone w innym języku niż język postępowania — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Zasada 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

 • Dz. U. C56 - 26 z 200710.3.2007

  Sprawa T-231/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 stycznia 2007 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Wniosek o stwierdzenie nieważności — Wspólne przedstawicielstwo dyplomatyczne w Abudży (Nigeria) — Windykacja zadłużenia poprzez potrącenie — Rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i 2342/2002 — Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym publicznym)

 • Dz. U. C56 - 26 z 200710.3.2007

  Sprawa T-283/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 stycznia 2007 r. — Georgia-Pacific przeciwko OHIM (Wytłaczany wzór) (Wspólnotowy znak towarowy — Przestrzenny znak towarowy — Wytłaczany wzór — Odmowa rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust.1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C56 - 26 z 200710.3.2007

  Sprawa T-288/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 stycznia 2007 r. — Van Neyghem przeciwko Komitetowi Regionów (Służba publiczna — Powołanie — Zaszeregowanie do grupy i określenie stopnia — Odcinki wynagrodzenia — Środek zaskarżenia wniesiony po terminie — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C56 - 25 z 200710.3.2007

  Sprawa C-29/07: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C56 - 25 z 200710.3.2007

  Sprawa C-31/07: Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C56 - 25 z 200710.3.2007

  Sprawa C-35/07: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C56 - 24 z 200710.3.2007

  Sprawa C-22/07: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C56 - 24 z 200710.3.2007

  Sprawa C-26/07: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C56 - 23 z 200710.3.2007

  Sprawa C-18/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten w Jönköping w dniu 22 stycznia 2007 r. — Mattias Jalkhed przeciwko Jordbruksverket

 • Dz. U. C56 - 23 z 200710.3.2007

  Sprawa C-20/07: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C56 - 23 z 200710.3.2007

  Sprawa C-21/07: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C56 - 22 z 200710.3.2007

  Sprawa C-13/07: Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C56 - 22 z 200710.3.2007

  Sprawa C-14/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 22 stycznia 2007 r. — Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR przeciwko Industrie- und Handelskammer Berlin; interwenient uboczny: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd.

 • Dz. U. C56 - 21 z 200710.3.2007

  Sprawa C-6/07: Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C56 - 21 z 200710.3.2007

  Sprawa C-11/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Gent (Belgia), w dniu 18 stycznia 2007 r. — Hans Eckelkamp i in. przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dz. U. C56 - 20 z 200710.3.2007

  Sprawa C-527/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 27 grudnia 2006 r. — R. H. H. Renneberg przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C56 - 20 z 200710.3.2007

  Sprawa C-532/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Simvoulio tis Epiktrateias (Grecja) w dniu 29 grudnia 2006 r. — „Emm. G. Lianakis A.E.”, Sima Anonimi Techniki Etairia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos przeciwko gminie Alessandropoli, „Planitiki A.E.”, Aikaterini Georgoula, Dim. Vassios, „N. Loukatos & Sinergates Anonimi Etairia Meleton”, „Eratosthenis Meletitiki A.E.”, „A. Pantazis-Pan. Kyriopoulos & Sin/Tes os »Filon« O.E.”, Nikolaos Sideris

 • Dz. U. C56 - 20 z 200710.3.2007

  Sprawa C-533/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 28 grudnia 2006 r. — 02 Holdings Limited & 02 (UK) Limited przeciwko Hutchinson 3G UK Limited

 • Dz. U. C56 - 19 z 200710.3.2007

  Sprawa C-520/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) w dniu 20 grudnia 2006 r. — Striger i in. Przeciwko Her Majesty's Revenue and Customs

 • Dz. U. C56 - 19 z 200710.3.2007

  Sprawa C-524/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Niemcy) w dniu 28 grudnia 2006 r. — Heinz Huber przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C56 - 18 z 200710.3.2007

  Sprawa C-515/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 19 grudnia 2006 r. przez European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC)

 • Dz. U. C56 - 18 z 200710.3.2007

  Sprawa C-519/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba, powiększony skład) wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited, dawniej Glaxo Wellcome plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 20 grudnia 2006 r. przez Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar)

 • Dz. U. C56 - 17 z 200710.3.2007

  Sprawa C-514/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 18 grudnia 2006 r. przez Armacell Enterprise GmbH od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 10 października 2006 r. w sprawie T-172/05 Armacell Enterprise GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. C56 - 16 z 200710.3.2007

  Sprawa C-511/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-59/02 Archer Daniels Midland Company przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 15 grudnia 2006 r. przez Archer Daniels Midland Co.

 • Dz. U. C56 - 15 z 200710.3.2007

  Sprawa C-508/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C56 - 15 z 200710.3.2007

  Sprawa C-509/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-330/01 Akzo Nobel NV przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 grudnia 2006 r. przez Akzo Nobel NV

 • Dz. U. C56 - 15 z 200710.3.2007

  Sprawa C-510/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-329/01 Archer Daniels Midland Company przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 15 grudnia 2006 r. przez Archer Daniels Midland Co.

 • Dz. U. C56 - 14 z 200710.3.2007

  Sprawa C-506/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 14 grudnia 2006 r. — Sabine Mayr przeciwko Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG

 • Dz. U. C56 - 14 z 200710.3.2007

  Sprawa C-507/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) w dniu 13 grudnia 2006 r. — Malina Klöppel przeciwko Tiroler Gebietskrankenkasse

 • Dz. U. C56 - 13 z 200710.3.2007

  Sprawa C-493/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 13 września 2006 r. w sprawie T-191/04, MIP Group Intellectual Property GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wniesione w dniu 30 listopada 2006 r. przez Tesco Stores Ltd

 • Dz. U. C56 - 13 z 200710.3.2007

  Sprawa C-498/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Hiszpania) w dniu 7 grudnia 2006 r. — Maira María Robledillo Núñez przeciwko Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

 • Dz. U. C56 - 12 z 200710.3.2007

  Sprawa C-437/05: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresní soud v Českém Krumlově — Republika Czeska) — Jan Vorel przeciwko Nemocnice Český Krumlov (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu Trybunału Sprawiedliwości — Polityka społeczna — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Dyrektywy 93/104/WE i 2003/88/WE — Pojęcie „czasu pracy” — Okres niewykonywania pracy podczas dyżuru zakładowego pełnionego przez lekarza w miejscu pracy — Kwalifikacja — Wpływ na wynagrodzenie pracownika)

 • Dz. U. C56 - 12 z 200710.3.2007

  Sprawa C-40/06: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 9 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) — Juers Pharma Import-Export GmbH przeciwko Oberfinanzdirektion Nürnberg (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Wspólna taryfa celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja taryfowa — Kapsułki zawierające głównie melatoninę — Produkty lecznicze)

 • Dz. U. C56 - 11 z 200710.3.2007

  Sprawa C-104/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ustawodawstwo podatkowe — Zawieszenie poboru podatku od zysków kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej — Artykuły 18 WE, 39 WE i 43 WE — Artykuły 28 i 31 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

 • Dz. U. C56 - 11 z 200710.3.2007

  Sprawa C-204/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 78/686/EWG — Wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C56 - 10 z 200710.3.2007

  Sprawa C-405/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/WE — Zanieczyszczenia i uciążliwości — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Brak podjęcia działań w celu zapewnienia odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z wielu aglomeracji)

 • Dz. U. C56 - 10 z 200710.3.2007

  Sprawa C-421/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Brussel — Belgia) — City Motors Groep NV przeciwko Citroën Belux NV (Konkurencja — Porozumienie w sprawie dystrybucji pojazdów silnikowych — Zwolnienie grupowe — Rozporządzenie (WE) nr 1400/2002 — Artykuł 3 ust. 4 i 6 — Rozwiązanie przez dostawcę — Prawo zwrócenia się do eksperta lub arbitra oraz wystąpienia do sądu krajowego — Wyraźna klauzula rozwiązania — Zgodność ze zwolnieniem grupowym — Ważność przyczyn rozwiązania — Skuteczna kontrola)

 • Dz. U. C56 - 9 z 200710.3.2007

  Sprawa C-370/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania)] — postępowanie karne przeciwko Uwe Kayowi Festersenowi (Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 43 WE i 56 WE — Ograniczenia nabycia gospodarstw rolnych — Obowiązek nabywcy ustanowienia stałego miejsca zamieszkania na nieruchomości rolnej)

 • Dz. U. C56 - 9 z 200710.3.2007

  Sprawa C-385/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Francja) — Confédération générale du travail (CGT), Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération générale du travail — Force ouvrière (CGT-FO) przeciwko Premier minister, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement (Polityka społeczna — Dyrektywy 98/59/WE i 2002/14/WE — Zwolnienia grupowe — Informowanie i przeprowadzanie konsultacji z pracownikami — Obliczanie progów zatrudnienia — Uprawnienia państw członkowskich — Wyłączenie pracowników należących do określonej kategorii wiekowej)

 • Dz. U. C56 - 8 z 200710.3.2007

  Sprawa C-332/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht — Niemcy) — Aldo Celozzi przeciwko Innungskrankenkasse Baden-Württemberg (Swobodny przepływ pracowników — Obliczenie wysokości zasiłku chorobowego w zależności od dochodu netto, zależnego z kolei od grupy podatkowej — Zaliczenie pracownika migrującego, którego współmałżonek ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim z urzędu do mniej korzystnej grupy podatkowej — Zmiana grupy podatkowej wyłącznie na wniosek pracownika migrującego — Nieuwzględnienie późniejszej zmiany grupy podatkowej uzasadnionej sytuacją rodzinną tego pracownika — Zasada równego traktowania — Naruszenie)

 • Dz. U. C56 - 8 z 200710.3.2007

  Sprawa C-359/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde — Francja) — Estager SA przeciwko Receveur principal de la recette des douanes de Brive (Polityka gospodarcza i pieniężna — Rozporządzenia (WE) nr 1103/97 i 974/98 — Wprowadzenie euro — Wymiana krajowych jednostek pieniężnych na jednostkę euro — Uregulowanie krajowe przewidujące dostosowanie wartości w euro niektórych kwot wyrażonych w walucie krajowej w tekstach prawnych w tym państwie)

 • Dz. U. C56 - 7 z 200710.3.2007

  Sprawa C-329/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Dinslaken przeciwko Geroldowi Meindlowi (Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 52 traktatu WE (po zmianie art. 43 WE) — Osoba wykonująca działalność na własny rachunek — Podatek dochodowy — Małżonkowie, których pożycie nie uległo trwałemu rozkładowi — Odmowa wspólnego rozliczenia — Oddzielne miejsce zamieszkania małżonków — Świadczenia kompensujące utratę wynagrodzenia na rzecz małżonka niebędącego rezydentem — Dochody niepodlegające opodatkowaniu w państwie członkowskim miejsca zamieszkania małżonka)

 • Dz. U. C56 - 6 z 200710.3.2007

  Sprawa C-278/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — Carol Marilyn Robins i in. przeciwko Secretary of State for Work and Pensions (Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy — Dyrektywa 80/987/EWG — Transpozycja — Artykuł 8 — Dodatkowe zakładowe i międzyzakładowe systemy ubezpieczeń społecznych — Świadczenia emerytalne — Ochrona praw nabytych — Zakres ochrony — Odpowiedzialność państwa członkowskiego za niewłaściwą transpozycję dyrektywy — Przesłanki)

 • Dz. U. C56 - 6 z 200710.3.2007

  Sprawa C-313/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie) — Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie (Podatki wewnętrzne — Podatki od samochodów — Podatek akcyzowy — Pojazdy używane — Przywóz)

 • Dz. U. C56 - 5 z 200710.3.2007

  Sprawa C-229/05 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. — Osman Ocalan w imieniu Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly w imieniu Kurdistan National Congress (KNK) przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisja Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Szczególne środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C56 - 4 z 200710.3.2007

  Sprawa C-48/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Nürnberg- Fürth- Niemcy) — Adam Opel AG przeciwko Autec AG (Odesłanie prejudycjalne — Znak towarowy — Artykuł 5 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104/EWG — Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwiania się używaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego — Znak towarowy zarejestrowany dla pojazdów samochodowych i dla zabawek — Odtworzenie znaku towarowego przez osobę trzecią na redukcyjnych modelach pojazdów tej marki)

 • Dz. U. C56 - 4 z 200710.3.2007

  Sprawa C-220/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Lyon — Francja) — Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche przeciwko Commune de Roanne (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 93/37/WE — Udzielenie zamówienia bez przetargu — Porozumienie w sprawie wykonania operacji zagospodarowania zawarte między dwoma instytucjami zamawiającymi — Pojęcie „zamówienia publicznego na roboty budowlane” i „obiektu budowlanego” — Sposób obliczania wartości zamówienia)

 • Dz. U. C56 - 3 z 200710.3.2007

  Sprawa C-407/04 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. — Dalmine SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Kartel — Rynek rur stalowych bez szwu — Ochrona rynków krajowych — Umowa o dostawy — Prawo do obrony — Samooskarżenie — Dowody z anonimowego źródła — Grzywna — Uzasadnienie — Równość traktowania — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Wielkość właściwego rynku i zainteresowanego przedsiębiorstwa — Okoliczności łagodzące)

 • Dz. U. C56 - 3 z 200710.3.2007

  Sprawa C-411/04 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. — Salzgitter Mannesmann GmbH, dawna Mannesmannröhren-Werke GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Kartel — Rynek rur stalowych bez szwu — Rzetelny proces sądowy — Dowody z anonimowego źródła — Grzywna — Współpraca — Równość traktowania)

 • Dz. U. C56 - 2 z 200710.3.2007

  Sprawa C-321/03: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) Zjednoczone Królestwo) — Dyson Ltd przeciwko Registrar of Trade Marks (Znak towarowy — Zbliżanie ustawodawstw — Dyrektywa 89/104/89 — Artykuł 2 — Pojęcie oznaczenia, z którego może składać się znak towarowy — Przezroczysty pojemnik lub zbiornik będący częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza)

 • Dz. U. C56 - 2 z 200710.3.2007

  Sprawy połączone C-403/04 P I C-405/04 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. — Sumitomo Metal Industries Ltd, Nippon Steel Corp./JFE Engineering Corp. dawna NKK Corp., JFE Steel Corp. dawna Kawasaki Steel Corp. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Kartel — Rynek rur stalowych bez szwu — Ochrona rynków krajowych — Ciężar dowodu i postępowanie dowodowe — Czas trwania postępowania przed Sądem)

 • Dz. U. C56 - 1 z 200710.3.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.