Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 60 POZ 2

Tytuł:

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, ze zmianami w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu (1)

Data ogłoszenia:2007-03-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 60 POZ 2

C 60/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2007

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, ze zmianami w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 60/02)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej (oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

CEN

EN 12472:2005 Metoda symulacji zużywania się i korozji stosowana do wykrywania uwalniania się niklu z wyrobów z powłoką

EN 12472:1998

(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne: — CEN — Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) — CENELEC — Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) — ETSI — Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Przypis 1 Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame. UWAGA: — Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE (2). — Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty. — Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy. Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. (2) Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 60 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C60 - 10 z 200715.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4538 — Accor/Dorint) (1)

 • Dz. U. C60 - 9 z 200715.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4603 — EQT/CBR) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C60 - 8 z 200715.3.2007

  Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/002/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dz. U. C60 - 7 z 200715.3.2007

  Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/001/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dz. U. C60 - 5 z 200715.3.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C60 - 3 z 200715.3.2007

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C60 - 1 z 200715.3.2007

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.