Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 60 POZ 9

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4603 — EQT/CBR) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2007-03-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 60 POZ 9

15.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 60/9

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4603 — EQT/CBR) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 60/07) 1. W dniu 8 marca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo EQT V Limited („EQT V Limited”, Wyspy Normandzkie), kontrolowane przez grupę Investor AB („Inwestor”, Szwecja), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem CBR Holding GmbH („CBR”, Niemcy) w drodze zakupu udziałów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku EQT V Limited: zarządzanie funduszem PE inwestującym głównie w Europie Północnej; — w przypadku CBR: projektowanie i sprzedaż hurtowa odzieży damskiej. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4603 — EQT/CBR, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 60 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C60 - 10 z 200715.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4538 — Accor/Dorint) (1)

 • Dz. U. C60 - 8 z 200715.3.2007

  Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/002/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dz. U. C60 - 7 z 200715.3.2007

  Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/001/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dz. U. C60 - 5 z 200715.3.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C60 - 3 z 200715.3.2007

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C60 - 2 z 200715.3.2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, ze zmianami w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu (1)

 • Dz. U. C60 - 1 z 200715.3.2007

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.