Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 62 POZ 10

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4575 — Ricoh/IBM) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2007-03-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 62 POZ 10

C 62/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4575 — Ricoh/IBM) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

16.3.2007

(2007/C 62/10) 1. W dniu 28 lutego 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Ricoh Company Ltd. („Ricoh”, Japonia) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad działalnością drukarską przedsiębiorstwa International Business Machines Corporation („IBM”, USA), w drodze zakupu akcji. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Ricoh: produkcja i dystrybucja sprzętów do automatyzacji prac biurowych, np. drukarek, komputerów osobistych itp.; — w przypadku IBM: rozwijanie i produkcja zaawansowanych technologii informatycznych, w tym systemów komputerowych, oprogramowań itd.; sprzedaż drukarek, oprogramowania do drukarek i związanych z tym usług. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4575 — Ricoh/IBM, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 62 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C62 - 9 z 200716.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4592 — Citibank/Egg Bank) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C62 - 8 z 200716.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4607 — INM/Providence/CAP II/APN) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C62 - 6 z 200716.3.2007

  Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC/05/2007 — Ramy współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego oraz młodzieży — Program TEP (Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany) — Zawiadomienie o publikacji zaproszenia do składania wniosków w internecie

 • Dz. U. C62 - 5 z 200716.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C62 - 4 z 200716.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4495 — ALFA Acciai/Cronimet/Remondis/TSR GROUP) (1)

 • Dz. U. C62 - 3 z 200716.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4532 — Lukoil/ConocoPhillips) (1)

 • Dz. U. C62 - 3 z 200716.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4549 — ABN-AMRO/Allianz/SDU) (1)

 • Dz. U. C62 - 2 z 200716.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C62 - 1 z 200716.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.