Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 69 POZ 32

Tytuł:

Sprawa F-33/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 lutego 2007 r. — Campoli przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2007-03-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 69 POZ 32

C 69/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2007

Zarzuty i główne argumenty W uzasadnieniu skargi skarżąca ponosi tylko jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 72 regulaminu pracowniczego oraz oczywistego błędu w ocenie. Skarżąca twierdzi, że wydając zaskarżone decyzje organ powołujący niesłusznie odmówił uznania, iż „syndrom przewlekłego zmęczenia”, na który cierpi skarżąca, stanowi poważną chorobę w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji niesłusznie odmówił przyznania jej zwrotu kosztów badań lekarskich i leków związanych z tą chorobą. Liczne dokumenty, w szczególności szczegółowa analiza medyczna wykazują jak poważna jest przedmiotowa i choroba, jak również konieczność zwrotu kosztów badań lekarskich i leków, które skarżąca deklaruje jako niezbędne, w 100 %, bez ograniczeń i zastrzeżeń.


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 lutego 2007 r. — Campoli przeciwko Komisji (Sprawa F-33/06) (1) (2007/C 69/64) Język postępowania: francuski Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z zawarciem ugody.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006, str. 52.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 69 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C69 - 31 z 200724.3.2007

  Sprawa F-9/07: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2007 r. — Angé Serrano przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C69 - 31 z 200724.3.2007

  Sprawa F-10/07: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Botos przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 30 z 200724.3.2007

  Sprawa F-62/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 lutego 2007 r. — Guarneri przeciwko Komisji (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Świadczenia rodzinne — Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu — Przepis zapobiegający kumulacji mający zastosowanie do świadczeń krajowych)

 • Dz. U. C69 - 30 z 200724.3.2007

  Sprawa F-7/07: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2007 r. — Angioi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 29 z 200724.3.2007

  Sprawa T-32/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Republika Słowacka przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 29 z 200724.3.2007

  Sprawa T-5/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 stycznia 2007 r. — Verband der Internationalen Caterer in Deutschland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 28 z 200724.3.2007

  Sprawa T-31/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Du Pont de Nemours (France) i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 27 z 200724.3.2007

  Sprawa T-29/07: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2007 r. — Lactalis Gestion Lait i Lactalis Investissements przeciwko Radzie

 • Dz. U. C69 - 26 z 200724.3.2007

  Sprawa T-28/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Fels Werke i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 25 z 200724.3.2007

  Sprawa T-27/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — US Steel Košice przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 24 z 200724.3.2007

  Sprawa T-23/07: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2007 r. — Borco-Marken-Import Matthiesen przeciwko OHIM (α)

 • Dz. U. C69 - 24 z 200724.3.2007

  Sprawa T-25/07: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2007 r. przez Iride i Iride Energia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 23 z 200724.3.2007

  Sprawa T-21/07: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2007 r. — L'Oréal przeciwko OHIM — Spa Monopole (SPALINE)

 • Dz. U. C69 - 22 z 200724.3.2007

  Sprawa T-20/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 14 listopada 2006 r. w sprawie F-100/05 Chatziioannidou przeciwko Komisji, wniesione w dniu 26 stycznia 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C69 - 21 z 200724.3.2007

  Sprawa T-18/07: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2007 r. — Kronberger przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C69 - 21 z 200724.3.2007

  Sprawa T-19/07: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2007 r. — Systran i Systran Luxembourg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 20 z 200724.3.2007

  Sprawa T-14/07: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2007 r. — Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 20 z 200724.3.2007

  Sprawa T-15/07: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2007 r. — Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji

 • Dz. U. C69 - 19 z 200724.3.2007

  Sprawa T-447/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia dnia 12 stycznia 2007 r. — SPM przeciwko Komisji (Wspólna organizacja rynków — Banany — Uregulowania dotyczące przywozu do Unii Europejskiej bananów pochodzących z krajów AKP — Rozporządzenie (WE) nr 2015/2005 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Legitymacja czynna — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C69 - 19 z 200724.3.2007

  Sprawa T-129/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 stycznia 2007 r. — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret i Akar przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zasadnicze przesłanki formalne — Obowiązkowa reprezentacja osób fizycznych lub prawnych przez adwokata uprawnionego do występowania przed sądem państwa członkowskiego — Wniesienie prawidłowej pod względem formalnym skargi z przekroczeniem terminu — Niedopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C69 - 18 z 200724.3.2007

  Sprawa T-362/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2007 r. — Minin przeciwko Komisji (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające w odniesieniu do Liberii — Zamrożenie funduszy osób i podmiotów związanych z Charlesem Taylorem — Kompetencje Wspólnoty — Prawa podstawowe — Skarga o stwierdzenie nieważności)

 • Dz. U. C69 - 18 z 200724.3.2007

  Sprawa T-236/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2007 r. — Aldershoff przeciwko Komisji (Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Oczywisty błąd w ocenie — Brak uzasadnienia — Prawo do bycia wysłuchanym)

 • Dz. U. C69 - 17 z 200724.3.2007

  Sprawa T-340/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia 2007 r. — France Télécom przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużywanie pozycji dominującej — Rynek usług dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości — Drapieżne ceny)

 • Dz. U. C69 - 17 z 200724.3.2007

  Sprawa T-166/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2007 r. — C. przeciwko Komisji (Urzędnicy — Wykonanie wyroku Sądu — Skarga o uchylenie — Umorzenie postępowania — Skarga o odszkodowanie — Niezgodne z prawem działanie administracji — Utrata szansy)

 • Dz. U. C69 - 17 z 200724.3.2007

  Sprawa T-242/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lutego 2007 r. — Komisja przeciwko IAMA Consulting (Program Esprit — Finansowanie wspólnotowe — Powództwo wzajemne wniesione na podstawie klauzuli arbitrażowej — Zwrot nienależnych kwot wypłaconych przez Komisję)

 • Dz. U. C69 - 16 z 200724.3.2007

  Sprawa C-81/07: Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C69 - 16 z 200724.3.2007

  Sprawa C-83/07: Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C69 - 15 z 200724.3.2007

  Sprawa C-77/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C69 - 15 z 200724.3.2007

  Sprawa C-80/07: Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C69 - 14 z 200724.3.2007

  Sprawa C-65/07: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C69 - 14 z 200724.3.2007

  Sprawa C-66/07: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C69 - 14 z 200724.3.2007

  Sprawa C-70/07: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C69 - 13 z 200724.3.2007

  Sprawa C-63/07: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C69 - 13 z 200724.3.2007

  Sprawa C-64/07: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C69 - 12 z 200724.3.2007

  Sprawa C-59/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C69 - 12 z 200724.3.2007

  Sprawa C-60/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C69 - 12 z 200724.3.2007

  Sprawa C-62/07: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C69 - 11 z 200724.3.2007

  Sprawa C-51/07: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C69 - 11 z 200724.3.2007

  Sprawa C-53/07: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C69 - 11 z 200724.3.2007

  Sprawa C-58/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C69 - 10 z 200724.3.2007

  Sprawa C-44/07: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C69 - 10 z 200724.3.2007

  Sprawa C-50/07: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C69 - 9 z 200724.3.2007

  Sprawa C-41/07: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republica Portugalskiej

 • Dz. U. C69 - 9 z 200724.3.2007

  Sprawa C-42/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto w dniu 2 lutego 2007 r. — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) przeciwko Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

 • Dz. U. C69 - 9 z 200724.3.2007

  Sprawa C-43/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 2 lutego 2007 r. — D. M. M. A. Arens-Sikken przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C69 - 8 z 200724.3.2007

  Sprawa C-30/07: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dz. U. C69 - 8 z 200724.3.2007

  Sprawa C-34/07: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C69 - 8 z 200724.3.2007

  Sprawa C-37/07: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C69 - 7 z 200724.3.2007

  Sprawa C-15/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht w dniu 22 stycznia 2007 r. — 01081 Telecom AG przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C69 - 7 z 200724.3.2007

  Sprawa C-19/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 23 stycznia 2007 r. — Paul Chevassus-Marche przeciwko Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

 • Dz. U. C69 - 7 z 200724.3.2007

  Sprawa C-25/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) w dniu 25 stycznia 2007 r. — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Dz. U. C69 - 6 z 200724.3.2007

  Sprawa C-8/07: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C69 - 6 z 200724.3.2007

  Sprawa C-09/07: Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C69 - 6 z 200724.3.2007

  Sprawa C-10/07: Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C69 - 5 z 200724.3.2007

  Sprawa C-3/07: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C69 - 5 z 200724.3.2007

  Sprawa C-7/07: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C69 - 4 z 200724.3.2007

  Sprawa C-2/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 4 stycznia 2007 r. — Paul Abraham, Eugène Dehalleux i in. przeciwko Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes — Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd

 • Dz. U. C69 - 3 z 200724.3.2007

  Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. C69 - 3 z 200724.3.2007

  Sprawa C-535/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 4 października 2006 r. w sprawie T-300/03 Moser Baer India Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 28 grudnia 2006 r. przez Moser Baer India Ltd

 • Dz. U. C69 - 2 z 200724.3.2007

  Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

 • Dz. U. C69 - 2 z 200724.3.2007

  Przydział sędziów do izb

 • Dz. U. C69 - 2 z 200724.3.2007

  Listy służące ustaleniu składów orzekających wielkiej izby oraz drugiej, trzeciej, szóstej i siódmej izby

 • Dz. U. C69 - 1 z 200724.3.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 56 z 10.3.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.