Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 75 POZ 13

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 75 POZ 13

3.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 75/13

(2007/C 75/08) 1. W dniu 26 marca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo KarstadtQuelle AG („KarstadtQuelle”, Niemcy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem MyTravel Group PLC („My Travel”, Zjednoczone Królestwo) poprzez przejęcie przedsiębiorstwa NewCo (przemianowanego na Thomas Cook Group plc, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu akcji. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku KarstadtQuelle: dom towarowy, sprzedaż wysyłkowa, a poprzez Thomas Cook AG również przeloty samolotowe, hotele, organizacja wycieczek, agencje sprzedaży i agencje usługowe; — w przypadku MyTravel: międzynarodowe biuro podróży działające w zakresie lotów czarterowych, organizacji wycieczek i jako agencja podróży. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 75 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C75 - 15 z 20073.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C75 - 14 z 20073.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C75 - 12 z 20073.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C75 - 11 z 20073.4.2007

  Zniesienie przez Republikę Federalną Niemiec zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych na trasach Erfurt — Berlin, Erfurt — Hamburg, Erfurt — Kolonia/Bonn, Saarbrücken — Frankfurt nad Menem, Rostock-Laage — Frankfurt nad Menem, Erfurt — Londyn (1)

 • Dz. U. C75 - 7 z 20073.4.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C75 - 6 z 20073.4.2007

  Powiadomienie przekazane przez Rumunię w sprawie wzajemności wizowej

 • Dz. U. C75 - 5 z 20073.4.2007

  Powiadomienia przekazane przez Republikę Bułgarii w sprawie wzajemności wizowej

 • Dz. U. C75 - 4 z 20073.4.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C75 - 1 z 20073.4.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.