Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 76 POZ 8

Tytuł:

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 76 POZ 8

Strona 1 z 2
C 76/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2007

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi (2007/C 76/05) Pomoc nr: XA 6/07 Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo Region: Południowo-zachodnia Anglia Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: South Hams Food and Drink Producer Group Podstawa prawna: Appendix 5 of the Regional Development Agencies Act 1998 Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 2006-2007 2007-2008 Razem 17 640 GBP 70 560 GBP 88 200 GBP Organizacją zarządzającą programem jest: Devon Renaissance 7C Cranmere Road Exeter Road Industrial Estate Okehampton Devon EX20 1UE United Kingdom Strona internetowa: http://www.ruraldevon.org/updocs/South_Hams_Food_&_Drink_ Assoc_Producer_Group_Full_Text.doc Informacje na temat wyłączonej pomocy państwa w sektorze rolnictwa znajdują się również na stronie głównej rządu Zjednoczonego Królestwa: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm Należy otworzyć link „South Hams Food and Drink Producer Group”. Inne informacje: — Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie) Neil Marr Agricultural State Aid Defra 8B 9 Millbank c/o 17 Smith Square London SW1P 3JR United Kingdom


Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych Data realizacji: Program rozpoczyna się dnia 9 lutego 2007 r. Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: Program rozpoczyna się dnia 9 lutego 2007 r. i kończy dnia 31 marca 2008 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana dnia 30 kwietnia 2008 r. Cel pomocy: Rozwój sektorowy. Pomoc umożliwi South Hams Food & Drink Association uzyskanie statusu grupy producentów i wprowadzanie swoich produktów do obrotu zgodnie z wewnętrznymi przepisami grupy. Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 9, pomoc dla grup producentów, rozporządzenia nr 1857/2006 i będzie obejmowała koszty rozpoczęcia działalności W szczególności do kosztów kwalifikowanych będą należeć: — koszty personelu administracyjnego; — wynajem odpowiednich pomieszczeń; — koszty ogólne; — opłaty prawne i administracyjne. Sektor(-y) gospodarki: Program jest otwarty dla wszystkich podsektorów Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organem statutowym odpowiedzialnym za program jest: South West Regional Development Agency Stirling House Dix's Field Exeter EX1 1QA United Kingdom

Numer XA: XA 7/07 Państwo członkowskie: Niderlandy Region: Provincie Overijssel Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 (UBS 2007), paragrafen 8.3 (Omvorming van intensieve veehouderijen), 8.4 (Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikkelgebieden), 8.5 (Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw),

4.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 76/9

8.7 (Opstellen en uitvoeren meerjarig stimuleren programma innovatie in agroclusters), 8.8 (Stimuleren toekomstgericht ondernemerschap) en 8.9 (Stimuleren biologische landbouw door verbeteren afzet). Podstawa prawna: Wet inrichting Landelijk gebied, Algemene Wet Bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en PS-besluit van 11 oktober 2006, kenmerk PS/2006/760 (PS hebben op grond van artikel 11, lid 4 van de Wet inrichting landelijk gebied de bevoegdheid tot het vaststellen van steunmaatregelen ten laste van het investeringsbudget overgedragen aan GS) Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi: Planowane roczne wydatki w okresie 2007-2013 wynoszą 33 miliony EUR ogółem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 76 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C76 - 11 z 20074.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4621 — 3i Group/Enterprise) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C76 - 10 z 20074.4.2007

  Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych wykończonych tkanin odzieżowych z włókien poliestrowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego

 • Dz. U. C76 - 5 z 20074.4.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C76 - 3 z 20074.4.2007

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C76 - 2 z 20074.4.2007

  Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

 • Dz. U. C76 - 1 z 20074.4.2007

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 3,82 % na dzień 1 kwietnia 2007 r. — Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.