Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 82 POZ 45

Tytuł:

Sprawa T-38/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Shell Petroleum i in. przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2007-04-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 82 POZ 45

14.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 82/45

Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Shell Petroleum i in. przeciwko Komisji (Sprawa T-38/07) (2007/C 82/96) Język postępowania: angielski

Na poparcie swoich żądań skarżące twierdzą, że Komisja naruszyła art. 81 WE i art. 7 i 23 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1/2003 (1) poprzez: a) przypisanie odpowiedzialności za naruszenie także spółkom Shell Petroleum NV i Shell Nederland BV, nawet jeżeli Komisja uznaje, że tylko spółka Shell Nederland Chemie BV bezpośrednio uczestniczyła w naruszeniu; b) podwyższenie podstawowej kwoty grzywny nałożonej na skarżące o 50 % za ponowne naruszenie zasad proporcjonalności i pewności prawa; c) zastosowanie współczynnika odstraszania za naruszenie zasad równego traktowania i proporcjonalności; oraz d) określenie początkowej kwoty grzywny nałożonej na skarżące za naruszenie Wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien (2), zasad proporcjonalności i równego traktowania. Ewentualnie, skarżące wskazują naruszenie obowiązku uzasadnienia wynikającego z art. 253 WE.


Strony Strona skarżąca: Shell Petroleum NV (Haga, Niderlandy), Shell Nederland BV (Haga, Niderlandy) i Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci T. Snoep i J. Brockhoff) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej Shell Petroleum NV wnosi do Sądu o: — stwierdzenie nieważności decyzji w całości w zakresie, w jakim dotyczy ona Shell Petroleum NV; — tytułem żądania ewentualnego: — stwierdzenie nieważności art. 2 lit. d) decyzji lub — zmniejszenie odpowiednio nałożonej grzywny; i — obciążenie Komisji kosztami postępowania. Shell Nederland BV wnosi do Sądu o: — stwierdzenie nieważności decyzji w całości w zakresie, w jakim dotyczy ona Shell Petroleum BV; — tytułem żądania ewentualnego: — stwierdzenie nieważności art. 2 lit. d) decyzji lub — zmniejszenie odpowiednio nałożonej grzywny; i — obciążenie Komisji kosztami postępowania. Shell Nederland Chemie BV wnosi do Sądu o: — stwierdzenie nieważności art. 2 lit. d) decyzji lub zmniejszenie odpowiednio nałożonej grzywny; i — obciążenie Komisji kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Strona skarżąca dąży do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2006)5700 wersja ostateczna z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie COMP/F/38.638 Butadiene Rubber i Emulsion Styrene Butadiene Rubber, w której Komisja stwierdziła, że skarżące wraz z innymi przedsiębiorstwami naruszyły art. 81 WE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uzgadniając ceny towarów, dokonując podziału klientów na podstawie porozumień o niepodejmowaniu agresywnych działań i wymieniając informacje handlowe dotyczące cen, konkurentów i klientów. Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w części w jakiej obciąża skarżącą odpowiedzialnością za działania podlegające karze; — uchylenie lub obniżenie grzywny nałożonej na skarżącą zgodnie z art. 2 tej decyzji; — obciążenie Komisji kosztami postępowania. Strony Strona skarżąca: Eni SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci prof. G.M. Roberti i I. Perego) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — ENI przeciwko Komisji (Sprawa T-39/07) (2007/C 82/97) Język postępowania: włoski

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. 2003, L 1, str. 1). 2 ( ) Komunikat Komisji z dnia 14 stycznia 1998 r. zatytułowany „Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali” (Dz.U. 1998, C 9, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 82 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C82 - 57 z 200714.4.2007

  Sprawa F-14/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Caló przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 57 z 200714.4.2007

  Sprawa F-78/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 lutego 2007 r. — Rounis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 57 z 200714.4.2007

  Sprawa F-102/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 14 lutego 2007 r. — Geert Haelterman i.in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 56 z 200714.4.2007

  Sprawa F-8/07: Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2007 r. — Chassagne przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 56 z 200714.4.2007

  Sprawa F-13/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Scozzaro przeciwko EMEA

 • Dz. U. C82 - 55 z 200714.4.2007

  Sprawa F-84/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 1 marca 2007 r. — Neirinck przeciwko Komisji (Urzędnicy — Pracownik tymczasowy — Dopuszczalność — Żądanie w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Rzekoma ekspektatywa zatrudnienia)

 • Dz. U. C82 - 55 z 200714.4.2007

  Sprawa F-1/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 lutego 2007 r. — Fernández Ortiz przeciwko Komisji (Urzędnicy — Zatrudnienie — Okres próbny — Rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego)

 • Dz. U. C82 - 55 z 200714.4.2007

  Sprawa F-138/06: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2006 r. — Meister przeciwko OHIM

 • Dz. U. C82 - 54 z 200714.4.2007

  Sprawa F-30/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 1 marca 2007 r. — Sundholm przeciwko Komisji (Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2003 — Obowiązek uzasadnienia sprawozdania — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C82 - 54 z 200714.4.2007

  Sprawa F-72/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 1 marca 2007 r. — Fardoom i Ashbrook przeciwko Komisji (Urzędnicy — Zwrot kosztów — Koszty wyjazdu służbowego — Odmowa wydania polecenia wyjazdu służbowego wnioskowanego w ramach działalności związkowej — Interes prawny — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C82 - 53 z 200714.4.2007

  Sprawa T-37/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lutego 2007 r. — Banca Sanpaolo Imi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 53 z 200714.4.2007

  Sprawa T-39/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lutego 2007 r. — Banca Intesa Banca Commerciale italiana przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 53 z 200714.4.2007

  Sprawa T-40/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lutego 2007 r. — Capitalia, dawniej Banca di Roma, przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 53 z 200714.4.2007

  Sprawa T-41/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lutego 2007 r. — MCC przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 52 z 200714.4.2007

  Sprawa T-54/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2007 r. — Vtesse Networks przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 52 z 200714.4.2007

  Sprawa T-55/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2007 r. — Niderlandy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 51 z 200714.4.2007

  Sprawa T-52/07: Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2007 r. — Movimondo Onlus przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 50 z 200714.4.2007

  Sprawa T-47/07: Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2007 r. — ratiopharm przeciwko OHIM (BioGeneriX)

 • Dz. U. C82 - 50 z 200714.4.2007

  Sprawa T-48/07: Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2007 r. — ratiopharm przeciwko OHIM (BioGeneriX)

 • Dz. U. C82 - 49 z 200714.4.2007

  Sprawa T-44/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Kaučuk przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 49 z 200714.4.2007

  Sprawa T-45/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Unipetrol przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 48 z 200714.4.2007

  Sprawa T-43/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawie F-22/05 Neophytou przeciwko Komisji, wniesione w dniu 14 lutego 2007 r. przez Neophytosa Neophytou

 • Dz. U. C82 - 47 z 200714.4.2007

  Sprawa T-41/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — IPK International — World Tourism Marketing Consultants przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 47 z 200714.4.2007

  Sprawa T-42/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Dow Chemical i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 46 z 200714.4.2007

  Sprawa T-40/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawie F-17/05 de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji, wniesione w dniu 14 lutego 2007 r. przez José António de Brito Sequeira Carvalho

 • Dz. U. C82 - 45 z 200714.4.2007

  Sprawa T-39/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — ENI przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 44 z 200714.4.2007

  Sprawa T-36/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Zipcar przeciwko OHIM — Canary Islands Car (ZIPCAR)

 • Dz. U. C82 - 44 z 200714.4.2007

  Sprawa T-37/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — El Morabit przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C82 - 43 z 200714.4.2007

  Sprawa T-34/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. Goncharov przeciwko OHIM — DSB (DSBW)

 • Dz. U. C82 - 43 z 200714.4.2007

  Sprawa T-35/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Leche Celta, S.L. przeciwko OHIM — Celia (Celia)

 • Dz. U. C82 - 42 z 200714.4.2007

  Sprawa T-33/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C82 - 41 z 200714.4.2007

  Sprawa T-30/07: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2007 r. — Denka International przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 40 z 200714.4.2007

  Sprawa T-26/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — LIPOR — przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C82 - 39 z 200714.4.2007

  Sprawa T-17/07: Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2007 r. — Torres przeciwko OHIM — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

 • Dz. U. C82 - 39 z 200714.4.2007

  Sprawa T-24/07: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2007 r. — ThyssenKrupp Stainless przeciwko Komisji

 • Dz. U. C82 - 38 z 200714.4.2007

  Sprawa T-91/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 stycznia 2007 r. — Theofilopoulos przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Wniosek o zwrot listów gwarancyjnych — Brak właściwości Sądu — Niedopuszczalność skargi — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C82 - 38 z 200714.4.2007

  Sprawa T-124/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 stycznia 2007 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — MetroRED Telecom (MetroRED) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C82 - 38 z 200714.4.2007

  Sprawa T-16/07: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2007 r. — Torres przeciwko OHIM — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENITEZ)

 • Dz. U. C82 - 37 z 200714.4.2007

  Sprawa T-317/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 lutego 2007 r. — Kustom Musical Amplification przeciwko OHIM (Kształt gitary) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie przestrzennego znaku towarowego — Kształt gitary — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Naruszenie prawa do obrony — Uzasadnienie — Artykuł 73 rozporządzenia (CE) nr 40/94)

 • Dz. U. C82 - 37 z 200714.4.2007

  Sprawa T-55/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 stycznia 2007 r. — Rijn Schelde Mondia France przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna Taryfa Celna — Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych — Akt niekorzystny — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C82 - 37 z 200714.4.2007

  Sprawa T-423/05 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 stycznia 2007 r. — Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE przeciwko Komisji (Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Pomoc państwa — Okoliczności niecierpiące zwłoki)

 • Dz. U. C82 - 36 z 200714.4.2007

  Sprawa T-65/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lutego 2007 r. — Seldis przeciwko Komisji (Urzędnicy — Urzędnicy w okresie próbnym — Kadra naukowa i techniczna — Powołanie na stanowisko pracownika tymczasowego po przeprowadzeniu konkursu na stanowiska na czas nieokreślony — Zaszeregowanie do grupy i na stopień — Artykuł 31 i 32 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C82 - 36 z 200714.4.2007

  Sprawa T-88/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lutego 2007 r. — Quelle przeciwko OHIM — Nars Cosmetics (NARS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego NARS — Wcześniejsze krajowe graficzne znaki towarowe zawierające element słowny MARS — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C82 - 35 z 200714.4.2007

  Sprawa T-477/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r. — Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM — TDK Kabushiki Kaisha (TDK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TDK — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy TDK — Wcześniejsze graficzne lub słowne krajowe znaki towarowe TDK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Renoma — Nienależna korzyść czerpana z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C82 - 35 z 200714.4.2007

  Sprawa T-501/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 lutego 2007 r. — Bodegas Franco-Españolas przeciwko OHIM — Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ROYAL — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ROYAL FEITORIA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C82 - 34 z 200714.4.2007

  Sprawa T-353/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lutego 2007 r. — Ontex przeciwko OHIM — Curon Medical (CURON) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CURON — Sprzeciw właściciela wspólnotowego słownego znaku towarowego EURON — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C82 - 34 z 200714.4.2007

  Sprawa T-354/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lutego 2007 r. — Petralia przeciwko Komisji (Urzędnicy — Pracownicy tymczasowi — Kadra naukowa — Zaszeregowanie do grupy)

 • Dz. U. C82 - 34 z 200714.4.2007

  Sprawa T-435/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lutego 2007 r. Simões Dos Santos przeciwko OHIM (Służba publiczna — Urzędnicy i pracownicy OHIM — Ocena i awansowanie — Sprowadzenie do zera i ponowne obliczanie kapitału punktów za zasługi — System przejściowy — Skarga o uchylenie — Zarzut niezgodności z prawem — Niedziałanie prawa wstecz — Zasady zgodności z prawem i bezpieczeństwa prawnego — Podstawa prawna — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania)

 • Dz. U. C82 - 33 z 200714.4.2007

  Sprawa T-256/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lutego 2007 r. — Mundipharma przeciwko OHIM — Altana Pharma (RESPICUR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego RESPICUR — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy RESPICORT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C82 - 33 z 200714.4.2007

  Sprawa T-318/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lutego 2007 r. — Boucek przeciwko Komisji (Urzędnicy — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do udziału w egzaminach pisemnych — Złożenie kandydatury po terminie)

 • Dz. U. C82 - 32 z 200714.4.2007

  Sprawa T-175/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 lutego 2007 r. — Gordon przeciwko Komisji (Urzędnicy — Skarga o uchylenie — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Całkowita i trwała niezdolność do pracy — Utrata interesu prawnego — Umorzenie postępowania — Skarga o odszkodowanie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C82 - 32 z 200714.4.2007

  Sprawa T-204/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 lutego 2007 r. — Indorata-Serviços e Gestão przeciwko OHIM (HAIRTRANSFER) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego HAIRTRANSFER — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C82 - 32 z 200714.4.2007

  Sprawy połączone T-246/04 i T-71/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r. — Wunenburger przeciwko Komisji (Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Postępowanie w sprawie oceny za okres 1997/1999 i za okres 1999/2001 — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie oceny za okres 2001/2002 — Skarga o uchylenie — Dopuszczalność — Skarga o odszkodowanie — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C82 - 31 z 200714.4.2007

  Sprawy połączone T-118/04 i T-134/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 lutego 2007 r. — Caló przeciwko Komisji (Urzędnicy — Zatrudnienie dyrektora w charakterze głównego doradcy — Interes służby — Równoważność stanowisk — Reorganizacja Eurostatu — Powołanie na stanowisko dyrektora — Ogłoszenie Obowiązek wolnym stanowisku — Obowiązek uzasadnienia — Ocena zasług kandydatów — Skarga o uchylenie — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C82 - 31 z 200714.4.2007

  Sprawa T-143/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r. — Camorato Carfagno przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za okres 2001/2002 — Skarga o uchylenie — Zarzut niezgodności z prawem — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C82 - 30 z 200714.4.2007

  Sprawa T-23/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r. — CAS przeciwko Komisji (Układ stowarzyszeniowy pomiędzy EWG a Republiką Turcji — Umorzenie należności celnych przywozowych — Przywożony z Turcji koncentrat soku owocowego — Wspólnotowy kodeks celny — Świadectwa przewozowe — Szczególna sytuacja — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C82 - 30 z 200714.4.2007

  Sprawa T-339/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 lutego 2007 r. — Clotuche przeciwko Komisji (Urzędnicy — Przeniesienie dyrektora na stanowisko głównego doradcy — Interes służby — Równoważność stanowisk — Reorganizacja Eurostatu — Skarga o uchylenie — Skarga o zadośćuczynienie)

 • Dz. U. C82 - 29 z 200714.4.2007

  Sprawa C-377/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C82 - 29 z 200714.4.2007

  Sprawa C-395/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) przeciwko Al Rima SA

 • Dz. U. C82 - 28 z 200714.4.2007

  Sprawa C-110/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C82 - 28 z 200714.4.2007

  Sprawa C-222/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C82 - 28 z 200714.4.2007

  Sprawa C-259/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C82 - 28 z 200714.4.2007

  Sprawa C-299/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C82 - 28 z 200714.4.2007

  Sprawa C-326/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C82 - 28 z 200714.4.2007

  Sprawa C-370/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalii

 • Dz. U. C82 - 27 z 200714.4.2007

  Sprawa C-53/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C82 - 27 z 200714.4.2007

  Sprawa C-79/06: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 7 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C82 - 27 z 200714.4.2007

  Sprawa C-91/06: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 30 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C82 - 27 z 200714.4.2007

  Sprawa C-93/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C82 - 27 z 200714.4.2007

  Sprawa C-95/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 listopada 2006 r. — Bausch & Lomb Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i Biofarma SA

 • Dz. U. C82 - 27 z 200714.4.2007

  Sprawa C-109/06: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C82 - 26 z 200714.4.2007

  Sprawa C-102/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 21 lutego 2007 r. — Adidas AG i Adidas Benelux BV przeciwko Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

 • Dz. U. C82 - 26 z 200714.4.2007

  Sprawa C-104/07: Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C82 - 26 z 200714.4.2007

  Sprawa C-47/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C82 - 25 z 200714.4.2007

  Sprawa C-87/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C82 - 25 z 200714.4.2007

  Sprawa C-91/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C82 - 24 z 200714.4.2007

  Sprawa C-79/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C82 - 24 z 200714.4.2007

  Sprawa C-82/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 15 lutego 2007 r. — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones przeciwko Administración del Estado

 • Dz. U. C82 - 24 z 200714.4.2007

  Sprawa C-86/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C82 - 23 z 200714.4.2007

  Sprawa C-68/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 12 lutego 2007 r. — Kerstin Sundelind Lopez przeciwko Miguelowi Enrique Lopezowi Lizazo

 • Dz. U. C82 - 23 z 200714.4.2007

  Sprawa C-69/07: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C82 - 23 z 200714.4.2007

  Sprawa C-72/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Hiszpania) w dniu 9 lutego 2007 r. — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez przeciwko Consejería de Slaud y Servicios Sanitarios

 • Dz. U. C82 - 21 z 200714.4.2007

  Sprawa C-48/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège (Belgia) w dniu 5 lutego 2007 r. — Etat bèlge — SPF Finances przeciwko S.A. Les Vergers du Vieux Tauves

 • Dz. U. C82 - 21 z 200714.4.2007

  Sprawa C-54/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel (Belgia) w dniu 6 lutego 2007 r. — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko NV Firma Feryn

 • Dz. U. C82 - 20 z 200714.4.2007

  Sprawa C-46/07: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C82 - 20 z 200714.4.2007

  Sprawa C-47/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 16 listopada 2006 r. w sprawie T-333/03 Masdar (UK) Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 2 lutego 2007 r. przez Masdar (UK) Ltd

 • Dz. U. C82 - 19 z 200714.4.2007

  Sprawa C-40/07: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C82 - 19 z 200714.4.2007

  Sprawa C-45/07: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C82 - 18 z 200714.4.2007

  Sprawa C-38/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 30 listopada 2006 r. w sprawie T-382/04 Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 1 lutego 2007 r. przez Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading

 • Dz. U. C82 - 18 z 200714.4.2007

  Sprawa C-39/07: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C82 - 17 z 200714.4.2007

  Sprawa C-32/07: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C82 - 17 z 200714.4.2007

  Sprawa C-36/07: Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C82 - 16 z 200714.4.2007

  Sprawa C-27/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 26 stycznia 2007 r. — Banque Fédérative du Crédit Mutuel przeciwko Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

 • Dz. U. C82 - 16 z 200714.4.2007

  Sprawa C-28/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w powiększonym składzie) wydanego w dniu 23 listopada 2006 r. w sprawie T-217/02 NV Ter Lembeek Internationaal przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 stycznia 2007 r. przez NV Ter Lembeek Internationaal

 • Dz. U. C82 - 15 z 200714.4.2007

  Sprawa C-24/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 25 stycznia 2007 r. — Cantina Produttori Cormons, Luigi Soini przeciwko Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

 • Dz. U. C82 - 14 z 200714.4.2007

  Sprawa C-23/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 25 stycznie 2007 r. — Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Luigi Soini, Azienda Agricola Vivai Pinat Mario e figlio przeciwko Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

 • Dz. U. C82 - 13 z 200714.4.2007

  Sprawa C-16/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 8 listopada 2006 r. w sprawie T-357/04 Chetcuti przeciwko Komisji, wniesione w dniu 22 stycznia 2007 r. przez Margueritę Chetcuti

 • Dz. U. C82 - 12 z 200714.4.2007

  Sprawa C-503/06: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C82 - 12 z 200714.4.2007

  Sprawa C-12/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Genova (Włochy) w dniu 18 stycznia 2007 r. — Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade przeciwko Rządowi Republiki Włoskiej, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze i Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

 • Dz. U. C82 - 11 z 200714.4.2007

  Sprawa C-273/06: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 26 stycznia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien, Austria) — Auto Peter Petschenig GmbH przeciwko Toyota Frey Austria GmbH (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu Trybunału Sprawiedliwości — Konkurencja — Porozumienie dotyczące dystrybucji pojazdów silnikowych — Zwolnienie grupowe — Rozporządzenie (WE) nr 1475/95 — Artykuł 5 ust. 3 — Wypowiedzenie przez dostawcę — Wejście w życie rozporządzenia (WE) nr 1400/2002 — Wymóg reorganizacji sieci dystrybucji)

 • Dz. U. C82 - 11 z 200714.4.2007

  Sprawa C-302/06: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove — Republika Słowacka) — František Koval'ský przeciwko Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s. (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Protokół do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności — Prawo własności — Instalacje elektryczne na terenach prywatnych bez odszkodowania dla właścicieli — Brak właściwości Trybunału)

 • Dz. U. C82 - 10 z 200714.4.2007

  Sprawa C-126/06: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 19 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Tripolis — Grecja) — Carrefour — Marinopoulos AE przeciwko Nomarchiaki aftodioikisi Tripolis (Swobodny przepływ towarów — Artykuł 28 WE — Ograniczenia ilościowe — Środkl o skutku równoważnym — Sprzedaż mrożonych produktów piekarskich)

 • Dz. U. C82 - 10 z 200714.4.2007

  Sprawa C-129/06: Postanowienie Trybunału z dnia 12 grudnia 2006 r. — Autosalone Ispra Snc przeciwko Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej — Wylanie kolektora ściekowego — Przeinaczenie — Środki dowodowe)

 • Dz. U. C82 - 9 z 200714.4.2007

  Sprawa C-368/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 8 grudnia 2006 r. — Polyelectrolyte Producers Group przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Decyzja Rady w sprawie określenia stanowiska Wspólnoty — Decyzja mieszanego komitetu EOG zezwalająca Królestwu Norwegii na stosowanie wobec akrylamidu bardziej restrykcyjnych limitów stężenia niż dopuszczalne we Wspólnocie)

 • Dz. U. C82 - 9 z 200714.4.2007

  Sprawa C-373/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 22 stycznia 2007 r. — Bart Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Urzędnicy — Decyzja o nieawansowaniu urzędnika do grupy zaszeregowania LA5 — Uprzednie zażalenie — Tożsamość przedmiotu i podstawy — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C82 - 9 z 200714.4.2007

  Sprawa C-57/06: Postanowienie Trybunału z dnia 26 stycznia 2007 r. — Elisabetta Righini przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Urzędnicy — Członkowie personelu tymczasowego — Zaszeregowanie do grupy i na stopień — Zaszeregowanie do wyższej grupy — Zniekształcenie faktów — Błędy w uzasadnieniu — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C82 - 8 z 200714.4.2007

  Sprawa C-324/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/116/WE — Włączenie drożdży Candida guilliermondii do załącznika do dyrektywy 82/471/EWG — Brak ustanowienia niezbędnych przepisów)

 • Dz. U. C82 - 8 z 200714.4.2007

  Sprawa C-12/05 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Herbert Meister przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Zatrudnienie — Przeniesienie szefa działu na stanowisko doradcy prawnego wiceprezesa ds. prawnych — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście nieuzasadnione)

 • Dz. U. C82 - 7 z 200714.4.2007

  Sprawa C-114/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowackiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 96/48/WE — Sieci transeuropejskie — Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości — Brak transpozycji)

 • Dz. U. C82 - 7 z 200714.4.2007

  Sprawa C-183/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) — Ruma GmbH przeciwko Oberfinanzdirektion Nürnberg (Wspólna taryfa celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja taryfowa — Pozycja 8529 — Podpozycja 8529 90 40 — Membrana klawiatury przeznaczona do telefonu komórkowego)

 • Dz. U. C82 - 6 z 200714.4.2007

  Sprawa C-435/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden-Niderlandy) — Investrand BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 17 ust. 2 — Prawo do odliczenia — Koszty związane z usługami doradczymi, z których skorzystano w ramach postępowania arbitrażowego dotyczącego ustalenia kwoty wierzytelności stanowiącej część majątku przedsiębiorstwa, jednakże powstałej w okresie, w którym wierzyciel nie był jeszcze podatnikiem podatku VAT)

 • Dz. U. C82 - 6 z 200714.4.2007

  Sprawa C-3/06 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 lutego 2007 r. — Groupe Danone przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Komunikat w sprawie współpracy)

 • Dz. U. C82 - 5 z 200714.4.2007

  Sprawa C-270/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Areios Pagos — Grecja) — Athinaïki Chartopoïïa AE przeciwko L. Panagiotidisowi i in. (Zwolnienia grupowe — Dyrektywa Rady 98/59/WE — Artykuł 1 ust. 1 lit. a) — Zakończenie działalności przedsiębiorstwa spowodowane wolą pracodawcy — Pojęcie „przedsiębiorstwa”)

 • Dz. U. C82 - 5 z 200714.4.2007

  Sprawa C-292/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Patron — Grecja) — E. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos przeciwko Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias (Konwencja brukselska — Artykuł 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze — Zakres stosowania — Sprawy cywilne i handlowe — Pojęcie — Powództwo o odszkodowanie wniesione przez spadkobierców ofiar masakr wojennych w umawiającym się państwie przeciwko innemu umawiającemu się państwu w związku z działaniami jego sił zbrojnych)

 • Dz. U. C82 - 4 z 200714.4.2007

  Sprawa C-239/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel — Belgia) — BVBA Management, Training en Consultancy przeciwko Benelux-Merkenbureau (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Wniosek o rejestrację znaku towarowego dla zbioru towarów i usług — Badanie oznaczenia przez właściwy organ — Uwzględnienie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych — Kompetencje sądu krajowego rozpoznającego skargę)

 • Dz. U. C82 - 4 z 200714.4.2007

  Sprawa C-266/05 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 lutego 2007 r. — José María Sisón przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Wyjątki — Interes publiczny — Bezpieczeństwo publiczne — Stosunki międzynarodowe — Dokumenty będące podstawą decyzji Komisji wprowadzającej środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom, mające na celu zwalczanie terroryzmu — Dokumenty niejawne — Odmowa dostępu — Odmowa podania nazwy państwa, od którego pochodzą niektóre z tych dokumentów)

 • Dz. U. C82 - 3 z 200714.4.2007

  Sprawa C-199/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywy 85/337/EWG i 97/11/WE — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko — Istotna zmiana sposobu użytkowania budowli lub terenu — Niedopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C82 - 3 z 200714.4.2007

  Sprawa C-345/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Centro Equestre da Leziria Grande Lda przeciwko Bundesamt für Finanzen (Swoboda świadczenia usług — Przepisy podatkowe — Podatek dochodowy od osób prawnych — Przedstawienia i lekcje jazdy konnej organizowane w jednym państwie członkowskim przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim — Uwzględnienie wydatków poniesionych na wykonywanie działalności — Przesłanki — Bezpośredni związek gospodarczy z dochodami osiągniętymi w państwie, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza)

 • Dz. U. C82 - 2 z 200714.4.2007

  Sprawa C-34/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Licencje połowowe — Rozporządzenie (WE) nr 3690/93 — Statki Wiron III i Wiron IV — Trwały transfer tych statków do Argentyny)

 • Dz. U. C82 - 2 z 200714.4.2007

  Sprawa C-150/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 30 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Danii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ pracowników — Swoboda świadczenia usług — Swobodny przepływ kapitału — Swoboda przedsiębiorczości — Podatek dochodowy — Zabezpieczenia na starość — Przystąpienie do towarzystwa emerytalnego mającego siedzibę w innym państwie członkowskim — Ustawodawstwo podatkowe — Ograniczenie możliwości odliczenia lub wyłączenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu składek zapłaconych w ramach programu emerytalnego — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Skuteczność kontroli podatkowych — Spójność systemu podatkowego — Symetria systemu podatkowego — Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania)

 • Dz. U. C82 - 1 z 200714.4.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 69 z 24.3.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.