Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 91 POZ 42

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4654 — IPR/Mitsui (UK Electricity generation business)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 91 POZ 42

C 91/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4654 — IPR/Mitsui (UK Electricity generation business)) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

26.4.2007

(2007/C 91/11) 1. W dniu 19 kwietnia 2007 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwa International Power plc („IPR”, Zjednoczone Królestwo) oraz Mitsui & Co., Ltd. („Mitsui”, Japonia) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Deeside Power Development Company Limited („Deeside”, Zjednoczone Królestwo), Rugeley Power Limited („Rugeley”, Zjednoczone Królestwo), International Power IQ Limited („Indian Queens”, Zjednoczone Królestwo) and International Power Fuel Company Limited („IPFC”, Zjednoczone Królestwo), do tej pory wyłącznie kontrolowane przez IPR w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia zakupu akcji w nowo powstałej spółce stanowiącej joint venture. 2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące: — IPR: produkcja energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii i poza UE; — Mitsui: Japoński konglomerat produkcyjno — handlowo — finansowy; — Deeside, Rugeley and Indian Queens: produkcja energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii; — IPFC: handel węglem i biomasą. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji. Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.4654 — IPR/Mitsui (UK Electricity generation business), na adres: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 91 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C91 - 44 z 200726.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4498 — HgCapital/Denton) (1)

 • Dz. U. C91 - 43 z 200726.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4658 — Bridgepoint Capital/Wolters Kluwer Educational Division) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C91 - 34 z 200726.4.2007

  Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo — Pomoc państwa nr C 7/07 (ex NN 82/06 i NN 83/06) — Domniemana pomoc na rzecz Royal Mail i POL — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C91 - 33 z 200726.4.2007

  Dni wolne od pracy w 2007 r.: Państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG

 • Dz. U. C91 - 27 z 200726.4.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

 • Dz. U. C91 - 26 z 200726.4.2007

  Dni wolne od pracy w 2007 r.

 • Dz. U. C91 - 25 z 200726.4.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C91 - 24 z 200726.4.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)) (1)

 • Dz. U. C91 - 24 z 200726.4.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4594 — OEP/Arvinmeritor Emissions Technologies Business) (1)

 • Dz. U. C91 - 15 z 200726.4.2007

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (COM(2006) 16 wersja ostateczna)

 • Dz. U. C91 - 9 z 200726.4.2007

  Druga opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

 • Dz. U. C91 - 1 z 200726.4.2007

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.