Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 91 POZ 44

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4498 — HgCapital/Denton) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 91 POZ 44

C 91/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4498 — HgCapital/Denton)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

26.4.2007

(2007/C 91/13) 1. W dniu 18 kwietnia 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo HgCapital Investments Managers Ltd, („HgCapital”, Zjednoczone Królestwo), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę na przedsiębiorstwami Denton ATD, Inc. (USA), Robert Denton, Inc. (USA), i Denton COE GmbH (Niemcy) (razem zwane „Denton”) w drodze zakupu akcji. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku HgCapital (FTSS): produkcja i dostawa urządzeń do testowania bezpieczeństwa oraz usługi powiązane; — w przypadku Denton: produkcja i dostawa urządzeń do testowania bezpieczeństwa oraz usługi powiązane. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Uwagi można przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z dopiskiem zawierającym numer referencyjny: COMP/M.4498 — HgCapital/Denton, na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 91 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C91 - 43 z 200726.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4658 — Bridgepoint Capital/Wolters Kluwer Educational Division) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C91 - 42 z 200726.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4654 — IPR/Mitsui (UK Electricity generation business)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C91 - 34 z 200726.4.2007

  Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo — Pomoc państwa nr C 7/07 (ex NN 82/06 i NN 83/06) — Domniemana pomoc na rzecz Royal Mail i POL — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C91 - 33 z 200726.4.2007

  Dni wolne od pracy w 2007 r.: Państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG

 • Dz. U. C91 - 27 z 200726.4.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

 • Dz. U. C91 - 26 z 200726.4.2007

  Dni wolne od pracy w 2007 r.

 • Dz. U. C91 - 25 z 200726.4.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C91 - 24 z 200726.4.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)) (1)

 • Dz. U. C91 - 24 z 200726.4.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4594 — OEP/Arvinmeritor Emissions Technologies Business) (1)

 • Dz. U. C91 - 15 z 200726.4.2007

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (COM(2006) 16 wersja ostateczna)

 • Dz. U. C91 - 9 z 200726.4.2007

  Druga opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

 • Dz. U. C91 - 1 z 200726.4.2007

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.