Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 95 POZ 58

Tytuł:

Sprawa F-15/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — K przeciwko Parlamentowi

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 95 POZ 58

C 95/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

Zarzuty i główne argumenty Skarżąca, były pracownik Komisji, pracowała u tej ostatniej bez przerwy od dnia 16 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. na podstawie sześciu różnych umów na czas określony, które następowały po sobie w takim porządku: pierwsza umowa pracownika tymczasowego, pierwsza umowa członka personelu pomocniczego, druga umowa pracownika tymczasowego, druga umowa członka personelu pomocniczego, trzecia umowa pracownika tymczasowego i w końcu umowa pracownika kontraktowego. Administracja przyznała jej prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez maksymalny okres 11 miesięcy i 25 dni, ponieważ uznała, że okresy przepracowane w charakterze członka personelu pomocniczego należy potraktować jak pracę na rzecz pracodawcy innego niż instytucje wspólnotowe. Na poparcie swej skargi, skarżąca podnosi po pierwsze, że Komisja dopuściła się nadużycia prawa zatrudniając ją przez ponad pięć lat na podstawie różnych umów na czas określony i w oparciu o różne przepisy. Ponadto Komisja jej zdaniem błędnie zastosowała art. 28a ust. 4 i art. 96 ust. 4 warunków zatrudnienia innych pracowników, tak, że okres, w którym skarżąca pracowała jako członek personelu pomocniczego nie został uwzględniony przy stosowaniu tych przepisów.


— stwierdzenie naruszenia przez pozwanego zasady uzasadnionych oczekiwań i obowiązku uzasadnienia aktów administracyjnych oraz zasady niedyskryminacji; — obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty Skarżąca, były urzędnik, od dnia 1 stycznia 1978 r. zatrudniona w Parlamencie, domaga się od pozwanego zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z działaniami, które doprowadziły do naruszenia jej dobra osobistego oraz nadzwyczajnymi okolicznościami, które doprowadziły do jej inwalidztwa.

Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2007 r. — Kerelov przeciwko Komisji (Sprawa F-19/07) (2007/C 95/117) Język postępowania: francuski

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — K przeciwko Parlamentowi Strony (Sprawa F-15/07) (2007/C 95/116) Język postępowania: niemiecki Strona skarżąca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bułgaraia) (przedstawiciel: Angel Kerelov, adwokat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Strony Strona skarżąca: K (przedstawiciel: Dieter Struck) Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej — uchylenie decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/ 43/06-CJ z dnia 6 grudnia 2006 r. o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwową tego konkursu; — stwierdzenie nieważności i nieistnienia, ewentualnie uchylenie jako niezgodnej z prawem decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/43/06-CJ z dnia 2 lutego 2007 r. o wykluczeniu skarżącego z udziału w konkursie; — zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości ex aequo et bono 120.491,28 EUR (równowartość dwuletniego wynagrodzenia) oraz odsetek ustawowych od dnia wniesienia skargi z tytułu szkód i krzywd jakoby poniesionych przez skarżącego w następstwie wydania przez komisję konkursową decyzji niezgodnych z prawem; — obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Żądania strony skarżącej — uchylenie odmownej decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2006 r.; — zasądzenie od pozwanego zadośćuczynienia i odszkodowania; — stwierdzenie naruszenia przez pozwanego zasady równego traktowania oraz umyślnego i świadomego naruszenia dobra osobistego;

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 95 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C95 - 60 z 200728.4.2007

  Sprawa F-58/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 marca 2007 r. — Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji

 • Dz. U. C95 - 60 z 200728.4.2007

  Sprawa F-100/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 marca 2007 r. — Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji

 • Dz. U. C95 - 59 z 200728.4.2007

  Sprawa F-22/07: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2007 r. — Lafili przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 58 z 200728.4.2007

  Sprawa F-19/07: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2007 r. — Kerelov przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 57 z 200728.4.2007

  Sprawa F-111/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 marca 2007 r. — Sanchez Ferriz przeciwko Komisji (Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za okres 2001-2002)

 • Dz. U. C95 - 57 z 200728.4.2007

  Sprawa F-1/07 R: Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 marca 2007 r. — Chassagne przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Pilny charakter — Brak)

 • Dz. U. C95 - 57 z 200728.4.2007

  Sprawa F-12/07: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2007 r. — O'Connor przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 56 z 200728.4.2007

  Sprawa T-198/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 lutego 2007 r. — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme i.in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 55 z 200728.4.2007

  Sprawa T-79/07: Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2007 r. — SHS Polar Sistemas Informáticos przeciwko OHIM (POLARIS)

 • Dz. U. C95 - 55 z 200728.4.2007

  Sprawa T-80/07: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2007 r. — JanSport Apparel przeciwko OHIM (BUILT TO RESIST)

 • Dz. U. C95 - 54 z 200728.4.2007

  Sprawa T-74/07: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2007 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 54 z 200728.4.2007

  Sprawa T-78/07: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2007 r. — IXI Mobile przeciwko OHIM — Klein (IXI)

 • Dz. U. C95 - 53 z 200728.4.2007

  Sprawa T-71/07: Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2007 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C95 - 52 z 200728.4.2007

  Sprawa T-66/07: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2007 r., Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM — („150”)

 • Dz. U. C95 - 52 z 200728.4.2007

  Sprawa T-67/07: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2007 r. — Ford Motor przeciwko OHIM (FUN)

 • Dz. U. C95 - 52 z 200728.4.2007

  Sprawa T-70/07: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2007 r. — Cantieri Navali Termoli przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 51 z 200728.4.2007

  Sprawa T-64/07: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2007 r., Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM — („350”)

 • Dz. U. C95 - 51 z 200728.4.2007

  Sprawa T-65/07: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2007 r., Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM — („250”)

 • Dz. U. C95 - 50 z 200728.4.2007

  Sprawa T-62/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawie F-17/05 de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji, wniesione w dniu 28 lutego 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C95 - 50 z 200728.4.2007

  Sprawa T-63/07: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2007 r. — Mühlens przeciwko OHIM — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA)

 • Dz. U. C95 - 49 z 200728.4.2007

  Sprawa T-60/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2007 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 49 z 200728.4.2007

  Sprawa T-61/07: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 48 z 200728.4.2007

  Sprawa T-58/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2007 r. — BYK-Chemie przeciwko OHIM (Substance for Success)

 • Dz. U. C95 - 48 z 200728.4.2007

  Sprawa T-59/07: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2007 r. — Polimeri Europa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 47 z 200728.4.2007

  Sprawa T-57/07: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2007 r. — E.ON Ruhrgas i E.ON Földgáz Trade przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 46 z 200728.4.2007

  Sprawa T-56/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 14 grudnia 2006 r. w sprawie F-122/05 Economidis przeciwko Komisji, wniesione w dniu 23 lutego 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C95 - 45 z 200728.4.2007

  Sprawa T-51/07: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2007 r. — Agrar-Invest-Tatschl przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 45 z 200728.4.2007

  Sprawa T-53/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2007 r. — Trade-Stomil przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 44 z 200728.4.2007

  Sprawa T-50/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2007 r. — Republika Portugalska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 43 z 200728.4.2007

  Sprawa T-397/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 marca 2007 r. — Dow AgroSciences przeciwko EFSA (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 43 z 200728.4.2007

  Sprawa T-416/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 lutego 2007 r. — Sumitomo Chemical Agro Europe przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Brak okoliczności niecierpiących zwłoki)

 • Dz. U. C95 - 43 z 200728.4.2007

  Sprawa T-49/07: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2007 r. — Fahas przeciwko Radzie

 • Dz. U. C95 - 42 z 200728.4.2007

  Sprawa T-310/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 lutego 2007 r. — Węgry przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku zbóż — Przejęcia kukurydzy przez agencje interwencyjne — Rozporządzenie (WE) nr 1572/2006 — Brak okoliczności niecierpiacych zwłoki)

 • Dz. U. C95 - 42 z 200728.4.2007

  Sprawa T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R i T-313/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 marca 2007 r. — FMC Chemical i in. przeciwko EFSA (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 42 z 200728.4.2007

  Sprawa T-383/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 lutego 2007 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C95 - 41 z 200728.4.2007

  Sprawa T-91/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 lutego 2007 r. — Sinara Handel przeciwko Radzie i Komisji (Kwestie incydentalne — Zarzut niedopuszczalności — Skarga o odszkodowanie — Utracone korzyści — Wniosek o zwrot ceł antydumpingowych — Brak właściwości)

 • Dz. U. C95 - 41 z 200728.4.2007

  Sprawa T-205/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 lutego 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Klauzula arbitrażowa — Program eContent — Rozwiązanie umowy — Zwrot — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 40 z 200728.4.2007

  Sprawa T-364/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r. — Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PAM PLUVIAL — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe PAM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Dowód używania — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 43 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C95 - 40 z 200728.4.2007

  Sprawa T-455/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 marca 2007 r. — Beyatli i Candan przeciwko Komisji (Urzędnicy — Otwarty konkurs — Ogłoszenie o konkursie — Termin — Zażalenie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 40 z 200728.4.2007

  Sprawa T-44/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 lutego 2007 r. — SP Entertainment Development przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Akt podlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 39 z 200728.4.2007

  Sprawa T-340/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 marca 2007 r. — France Télécom przeciwko Komisji (Konkurencja — Decyzja o przeprowadzeniu kontroli — Lojalna współpraca z sądami krajowymi — Lojalna współpraca z krajowymi urzędami ds. konkurencji — Artykuł 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Uzasadnienie — Proporcjonalność — Nowy zarzut — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 39 z 200728.4.2007

  Sprawa T-230/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 marca 2007 r. — Golf USA przeciwko OHIM (GOLF USA) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GOLF USA — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Brak charakteru odróżniającego)

 • Dz. U. C95 - 39 z 200728.4.2007

  Sprawa T-322/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r. — Brinkmann przeciwko OHIM — Terra Networks (Terranus) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Terranus — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy i krajowy znak towarowy terra — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C95 - 38 z 200728.4.2007

  Sprawa T-110/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 marca 2007 r. — Sequeira Wandschneider przeciwko Komisji (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 — Skarga o uchylenie — Uzasadnienie — Ocena zasług — Dowody — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C95 - 38 z 200728.4.2007

  Sprawa T-339/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 marca 2007 r. — France Télécom przeciwko Komisji (Konkurencja — Decyzja nakazująca podporządkowanie się kontroli — Lojalna współpraca z sądami krajowymi — Lojalna współpraca w krajowymi organami ochrony konkurencji — Artykuł 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji — Uzasadnienie — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C95 - 37 z 200728.4.2007

  Sprawa T-430/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2007 r. — Dascalu przeciwko Komisji (Urzędnicy — Powołanie — Przegląd zaszeregowania do grupy i na stopień — Zastosowanie orzecznictwa Trybunału — Artykuł 5, art. 31 ust. 2, art. 32 akapit drugi, art. 45, art. 62 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C95 - 37 z 200728.4.2007

  Sprawa T-107/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 marca 2007 r. — Aluminium Silicon Mill Products przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dumping — Przywóz krzemu pochodzącego z Rosji — Szkoda — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C95 - 36 z 200728.4.2007

  Sprawa T-215/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r. — SIGLA przeciwko OHIM — Elleni Holding (VIPS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VIPS — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VIPS — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 74 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Zasada dyspozycyjności — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C95 - 36 z 200728.4.2007

  Sprawa T-402/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2007 r. — Katalagarianakis przeciwko Komisji (Urzędnicy — Powołanie — Zmiana zaszeregowania do grupy i na stopień — Zastosowanie orzecznictwa Trybunału — Artykuł 5, art. 31 ust. 2, art. 32 akapit drugi, art. 45 i 62 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C95 - 35 z 200728.4.2007

  Sprawa C-71/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C95 - 35 z 200728.4.2007

  Sprawa C-124/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C95 - 35 z 200728.4.2007

  Sprawa C-282/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Praze — Republika Czeska) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) przeciwko Miloslavowi Levowi

 • Dz. U. C95 - 34 z 200728.4.2007

  Sprawa C-146/07: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C95 - 34 z 200728.4.2007

  Sprawa C-147/07: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 34 z 200728.4.2007

  Sprawa C-148/07: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dz. U. C95 - 33 z 200728.4.2007

  Sprawa C-124/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 2 marca 2007 r. — J. C. M. Beheer B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C95 - 33 z 200728.4.2007

  Sprawa C-134/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Jaworznie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 7 marca 2007 — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna

 • Dz. U. C95 - 33 z 200728.4.2007

  Sprawa C-145/07: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C95 - 32 z 200728.4.2007

  Sprawa C-122/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 1 grudnia 2006 r. w sprawie T-203/06, Eurostrategies sprl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 28 lutego 2007 r. przez Eurostrategies SPRL

 • Dz. U. C95 - 32 z 200728.4.2007

  Sprawa C-123/07: Skarga wniesiona dnia 28 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C95 - 31 z 200728.4.2007

  Sprawa C-120/07: Skarga wniesiona dnia 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C95 - 31 z 200728.4.2007

  Sprawa C-121/07: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 30 z 200728.4.2007

  Sprawa C-117/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C95 - 30 z 200728.4.2007

  Sprawa C-118/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C95 - 29 z 200728.4.2007

  Sprawa C-114/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C95 - 29 z 200728.4.2007

  Sprawa C-115/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C95 - 29 z 200728.4.2007

  Sprawa C-116/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C95 - 28 z 200728.4.2007

  Sprawa C-110/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-217/03 i T-245/03 FNCBV i in. przeciwko Komisji wniesione w dniu 27 lutego 2007 r. przez Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) oraz Jeunes agriculteurs (JA)

 • Dz. U. C95 - 28 z 200728.4.2007

  Sprawa C-111/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Hiszpania) w dniu 28 lutego 2007 r. — José Manuel Blanco Pérez i María del Pilar Chao Gómez przeciwko Principado de Asturias

 • Dz. U. C95 - 27 z 200728.4.2007

  Sprawa C-109/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Prud'homie de pêche de Martigues (Francja) w dniu 20 lutego 2007 r. — Jonathan Pilato przeciwko Jean-Claude'owi Bourgault

 • Dz. U. C95 - 26 z 200728.4.2007

  Sprawa C-105/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) w dniu 22 lutego 2007 r. — N.V. Lammers & Van Cleff przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dz. U. C95 - 26 z 200728.4.2007

  Sprawa C-106/07: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 26 z 200728.4.2007

  Sprawa C-107/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2006 r. w sprawie T-290/05 Friedrich Weber przeciwko Komisji, wniesione w dniu 13 lutego 2007 r. przez Friedricha Webera

 • Dz. U. C95 - 25 z 200728.4.2007

  Sprawa C-98/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 22 lutego 2007 r. — Nordania Finans A/S oraz BG Factoring A/S przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C95 - 25 z 200728.4.2007

  Sprawa C-101/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-217/03 i T-245/03 FNCBV i in. przeciwko Komisji wniesione w dniu 21 lutego 2007 r. przez Coop de France Bétail et Viande, dawniej zwaną Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV)

 • Dz. U. C95 - 24 z 200728.4.2007

  Sprawa C-93/07: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C95 - 24 z 200728.4.2007

  Sprawa C-97/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 20 lutego 2007 r. — Rosa Méndez López przeciwko Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

 • Dz. U. C95 - 23 z 200728.4.2007

  Sprawa C-89/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 23 z 200728.4.2007

  Sprawa C-90/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C95 - 23 z 200728.4.2007

  Sprawa C-92/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C95 - 22 z 200728.4.2007

  Sprawa C-88/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C95 - 21 z 200728.4.2007

  Sprawa C-84/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C95 - 21 z 200728.4.2007

  Sprawa C-85/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C95 - 20 z 200728.4.2007

  Sprawa C-75/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 20 z 200728.4.2007

  Sprawa C-76/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C95 - 19 z 200728.4.2007

  Sprawa C-67/07: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 19 z 200728.4.2007

  Sprawa C-73/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus w dniu 12 lutego 2007 r. — Tietosuojavaltuutettu przeciwko Satakunnan Markkinapörssi Oy i Satamedia Oy

 • Dz. U. C95 - 18 z 200728.4.2007

  Sprawa C-56/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Bozen (Włochy) w dniu 1 lutego 2007 r. — Ruth Volgger, Othmar Michaeler i Subito GmbH przeciwko Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (obecnie Amt für Sozialen Arbeitsschutz) i Autonome Provinz Bozen

 • Dz. U. C95 - 18 z 200728.4.2007

  Sprawa C-57/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C95 - 18 z 200728.4.2007

  Sprawa C-61/07: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C95 - 17 z 200728.4.2007

  Sprawa C-52/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Marknadsdomstolen (Szwecja) w dniu 6 lutego 2007 r. — Kanal 5 Ltd i TV 4 AB przeciwko Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

 • Dz. U. C95 - 17 z 200728.4.2007

  Sprawa C-55/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Bozen (Włochy) w dniu 1 lutego 2007 r. — Othmar Michaeler i Subito GmbH przeciwko Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (obecnie Amt für Sozialen Arbeitsschutz) i Autonome Provinz Bozen

 • Dz. U. C95 - 16 z 200728.4.2007

  Sprawa C-49/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Athinon w dniu 5 lutego 2007 r. — Motosikletistiki Omospondia Ellados (MOTOE) przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C95 - 15 z 200728.4.2007

  Sprawa C-406/06: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 8 lutego 2007 r. — Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Skarga o stwierdzenie nieważności — Oczywisty brak właściwości Trybunału — Przekazanie Sądowi Pierwszej Instancji)

 • Dz. U. C95 - 15 z 200728.4.2007

  Sprawa C-17/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 14 listopada 2006 r. w sprawie T-494/04 Neirinck przeciwko Komisji, wniesione w dniu 22 stycznia 2007 r. przez Wineke Neirinck

 • Dz. U. C95 - 14 z 200728.4.2007

  Sprawa C-203/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 93/16/EWG — Lekarze — Wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C95 - 14 z 200728.4.2007

  Sprawa C-327/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 1 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/14/WE — Ustanowienie ogólnych ramowych warunków informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C95 - 13 z 200728.4.2007

  Sprawa C-160/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/51/EWG — Prawo spółek — Roczne sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C95 - 13 z 200728.4.2007

  Sprawa C-171/06 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 marca 2007 r. — T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Graficzny znak towarowy — Sprzeciw właściciela wcześniejszego krajowego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C95 - 12 z 200728.4.2007

  Sprawa C-45/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg — Niemcy) — Campina GmbH & Co., dawniej TUFFI Campina emzett GmbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Mleko i przetwory mleczne — Opłata dodatkowa — Niewielkie przekroczenie terminu przekazania zbiorczego zestawienia — Kara pieniężna — Rozporządzenie (EWG) nr 536/93 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1001/98 — Artykuł 3 ust. 2 akapit drugi — Rozporządzenie (WE) nr 1392/2001 — Artykuł 5 ust. 3 — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 2 ust. 2 zdanie drugie — Zasada stosowania z mocą wsteczną kary łagodniejszej)

 • Dz. U. C95 - 12 z 200728.4.2007

  Sprawa C-139/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywy 2002/96WE i 2003/108/WE — Odpady — Sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny)

 • Dz. U. C95 - 11 z 200728.4.2007

  Sprawy połączone C-447/05 i C-448/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris — Francja) — Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05) przeciwko Administration des douanes et droits indirects (Wspólnotowy kodeks celny — Przepisy wykonawcze — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Załącznik 11 — Niepreferencyjne pochodzenie towarów — Odbiorniki telewizyjne — Pojęcie istotnego przetworzenia lub obróbki — Kryterium wartości dodanej — Ważność)

 • Dz. U. C95 - 11 z 200728.4.2007

  Sprawa C-44/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg — Niemcy) — Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Unia celna — Tranzyt wspólnotowy — Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury tranzytu lub na miejsce, w którym nastąpiło naruszenie — Trzymiesięczny termin — Udzielenie terminu po przyjęciu decyzji o pobraniu należności celnych przywozowych)

 • Dz. U. C95 - 10 z 200728.4.2007

  Sprawa C-441/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d'appel de Douai — Francja) — Roquette Frères przeciwko Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité (Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru — Izoglukoza — Ustalenie ilości podstawowych służących przyznaniu kwot produkcyjnych — Izoglukoza wyprodukowana jako półprodukt — Artykuł 24 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81 — Artykuł 27 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2038/1999 — Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2073/2000 — Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 — Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1745/2002 — Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1739/2003 — Zarzut niezgodności z prawem aktu wspólnotowego podniesiony przed sądem krajowym — Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w przedmiocie ważności — Dopuszczalność — Warunki — Niedopuszczalność skargi o stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego)

 • Dz. U. C95 - 9 z 200728.4.2007

  Sprawa C-391/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Jan de Nul NV przeciwko Hauptzollamt Oldenburg (Podatki akcyzowe — Zwolnienie z podatku od olejów mineralnych — Dyrektywa 92/81/EWG — Pojęcie „żegluga po wodach terytorialnych Wspólnoty”)

 • Dz. U. C95 - 9 z 200728.4.2007

  Sprawa C-432/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2007 r. (wniosek Högsta domstolen — Szwecja o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) — Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd przeciwko Justitiekanslern (Zasada ochrony sądowej — Ustawodawstwo krajowe nie przewidujące odrębnego środka prawnego dla kontroli zgodności przepisów prawa krajowego z prawem wspólnotowym — Autonomia proceduralna — Zasady równoważności i skuteczności — Ochrona tymczasowa)

 • Dz. U. C95 - 8 z 200728.4.2007

  Sprawa C-176/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austia) — KVZ retec GmbH przeciwko Republik Österreich (Odpady — Rozporządzenia (EWG) nr 259/93 — Nadzór i kontrola przesyłania odpadów — Mączka zwierzęca)

 • Dz. U. C95 - 8 z 200728.4.2007

  Sprawa C-289/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rovaniemen hallinto-oikeus — Finlandia) — Länsstyrelsen i Norrbottens län przeciwko Lapin liitto (Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 — Załącznik — Podpunkt 1.8 zasady nr 1 — Fundusze strukturalne — Warunki kwalifikacji wydatków — Uwzględnienie kosztów ogólnych)

 • Dz. U. C95 - 7 z 200728.4.2007

  Sprawa C-35/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH przeciwko Ministero delle Finanze (Ósma dyrektywa VAT — Artykuły 2 i 5 — Podatnicy niemający siedziby na terytorium kraju — Nienależnie zapłacony podatek — Warunki zwrotu)

 • Dz. U. C95 - 7 z 200728.4.2007

  Sprawa C-54/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 28 WE i 30 WE — Przywóz pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim — Obowiązek uzyskania pozwolenia na czasowe używanie)

 • Dz. U. C95 - 6 z 200728.4.2007

  Sprawa C-29/05 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2007 r. — Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przeciwko Kaul GmbH, Bayer AG (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Przedstawienie nowych okoliczności faktycznych i dowodów na poparcie odwołania wniesionego do izby odwoławczej OHIM)

 • Dz. U. C95 - 6 z 200728.4.2007

  Sprawa C-34/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Wspólnotowe systemy pomocy — Rozporządzenie (EWG) nr 3887/92 — Sektor wołowiny — Rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 — Dostępny obszar uprawy paszowej — Pojęcie — Specjalna premia — Warunki przyznania — Obszar czasowo zalany w danym okresie)

 • Dz. U. C95 - 5 z 200728.4.2007

  Sprawa C-524/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation przeciwko Commissioners of Inland Revenue (Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy od osób prawnych — Odsetki od pożyczki zapłacone spółce powiązanej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim — Kwalifikowanie odsetek jako wypłaconych zysków — Spójność systemu podatkowego — Unikanie opodatkowania)

 • Dz. U. C95 - 4 z 200728.4.2007

  Sprawa C-354/04 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 lutego 2007 r. — Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Królestwu Hiszpanii, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Odwołanie — Unia Europejska — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Wspólne stanowiska 2001/931/WPZiB, 2002/340/WPZiB i 2002/462/WPZiB — Środki skierowane do osób, grup i podmiotów uczestniczących w aktach terrorystycznych — Skarga o odszkodowanie — Właściwość Trybunału Sprawiedliwości)

 • Dz. U. C95 - 4 z 200728.4.2007

  Sprawa C-355/04 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 lutego 2007 r. — Segi, Araitz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Królestwu Hiszpanii, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Odwołanie — Unia Europejska — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Wspólne stanowiska 2001/931/WPZiB, 2002/340/WPZiB i 2002/462/WPZiB — Środki skierowane do osób, grup i podmiotów uczestniczących w aktach terrorystycznych — Właściwość Trybunału Sprawiedliwości)

 • Dz. U. C95 - 3 z 200728.4.2007

  Sprawy połączone C-338/04, C-359/04 oraz C-360/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo — Włochy) — postępowanie karne przeciwko Massimilianowi Placanice (C-338/04), Christianowi Palazzese (C-359/04) i Angelowi Sorricchiowi (C-360/04) (Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Wykładnia art. 43 WE i 49 WE — Gry losowe — Zbieranie zakładów wzajemnych na imprezy sportowe — Wymóg koncesji — Wykluczenie podmiotów gospodarczych ustanowionych w pewnych formach spółki kapitałowej — Wymóg zezwolenia policji — Sankcje karne)

 • Dz. U. C95 - 2 z 200728.4.2007

  Sprawa C-95/04 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 marca 2007 r. — British Airways plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich Europejskich i Virgin Atlantic Airways Ltd (Odwołanie — Nadużycie pozycji dominującej — Przedsiębiorstwo lotnicze — Porozumienia zawarte z biurami podróży — Premie związane ze zwiększeniem sprzedaży biletów wystawionych przez to przedsiębiorstwo w danym okresie w stosunku do okresu odniesienia — Premie przyznawane nie tylko za bilety sprzedane po osiągnięciu celu sprzedaży, lecz za wszystkie bilety sprzedane w rozpatrywanym okresie)

 • Dz. U. C95 - 2 z 200728.4.2007

  Sprawa C-292/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln — Niemcy) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler przeciwko Finanzamt Bonn-Innenstadt (Podatek dochodowy — Zaliczenie na poczet podatku w związku z dywidendami wypłacanymi przez spółki będące rezydentami — Artykuły 56 WE i 58 WE — Ograniczenie skutków wyroku w czasie)

 • Dz. U. C95 - 1 z 200728.4.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.