Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 112 POZ 35

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5088 — Scholz Recycling/ERG/ESR) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2008-05-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 112 POZ 35

7.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/35

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5088 — Scholz Recycling/ERG/ESR) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 112/17) 1. W dniu 25 kwietnia 2008 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Scholz Recycling GmbH („Scholz Recycling”, Niemcy) należące do Scholz-Gruppe oraz EKO Recycling GmbH („EKO Recycling”, Niemcy) należące do ArcelorMittal-Gruppe nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem EKO Schrottrecycling GmbH („EKO Schrottrecycling”, Niemcy) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu udziałów. 2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące: — Scholz Recycling: zbiórka, przetwórstwo i handel złomem, — EKO Recycling: handel złomem w Niemczech, — ArcelorMittal-Gruppe: światowa produkcja stali, — EKO Schrottrecycling: prowadzenie złomowisk w Cottbus i Eisenhüttenstadt, Niemcy. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji. Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.5088 — Scholz Recycling/ERG/ESR, na adres: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 112 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C112 - 42 z 20087.5.2008

  Sprostowanie do informacji przekazanej przez państwa członkowskie, dotyczącej pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (  Dz.U. C 169 z 21.7.2007)

 • Dz. U. C112 - 39 z 20087.5.2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C112 - 38 z 20087.5.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5075 — Vienna Insurance Group/EBV) (1)

 • Dz. U. C112 - 37 z 20087.5.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5094 — Nokia/Trolltech) (1)

 • Dz. U. C112 - 36 z 20087.5.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5047 — REWE/ADEG) (1)

 • Dz. U. C112 - 32 z 20087.5.2008

  CZ-Ostrawa: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Ostrawą a Londynem (Luton), Brukselą i Amsterdamem — Zaproszenie do składania ofert wystosowane przez Republikę Czeską na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 dotyczące obsługi regularnych połączeń lotniczych między Ostrawą a Londynem Luton (LTN), Brukselą (BRU) i Amsterdamem (AMS)

 • Dz. U. C112 - 31 z 20087.5.2008

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy zewnętrznych ekspertów zajmujących się ewaluacją w związku z następującymi programami: Inteligentna Energia — Europa, Innowacje Ekologiczne i Marco Polo

 • Dz. U. C112 - 30 z 20087.5.2008

  Zaproszenie do składania ofert SUB 01-2008 i SUB 02-2008

 • Dz. U. C112 - 27 z 20087.5.2008

  Zaproszenie do składania kandydatur przez ekspertów indywidualnych ds. pomocy technicznej na rzecz państw trzecich w dziedzinie pomocy humanitarnej

 • Dz. U. C112 - 25 z 20087.5.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C112 - 20 z 20087.5.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C112 - 14 z 20087.5.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C112 - 13 z 20087.5.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C112 - 12 z 20087.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5116 — Total France/S-Oil/Total Isu Oil) (1)

 • Dz. U. C112 - 11 z 20087.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4979 — ACER/Packard Bell) (1)

 • Dz. U. C112 - 11 z 20087.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5012 — 3M/AEARO) (1)

 • Dz. U. C112 - 10 z 20087.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5115 — Englefield/Cognetas/Morrison Utility Services) (1)

 • Dz. U. C112 - 10 z 20087.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5072 — AMSSC/BE Group/JV) (1)

 • Dz. U. C112 - 8 z 20087.5.2008

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C112 - 5 z 20087.5.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C112 - 1 z 20087.5.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.