Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 128 POZ 36

Tytuł:

Sprawa T-136/08: Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2008 r. — Aurelia Finance przeciwko OHIM

Data ogłoszenia:2008-05-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 128 POZ 36

C 128/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2008

4. zobowiązać Komisję Wspólnot Europejskich do przekazania skarżącym opinii Komitetu Siedliskowego, o której mowa w motywie 15 zaskarżonej decyzji; — obciążenie Komisji kosztami postępowania, które ponieśli skarżący, w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi.

Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2008 r. — Aurelia Finance przeciwko OHIM (Sprawa T-136/08) (2008/C 128/76) Język skargi: angielski


Zarzuty i główne argumenty Zdaniem skarżących decyzja (1) narusza prawo wspólnotowe, w szczególności art. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej oraz jej załącznik III, do którego odsyła art. 4. Podnoszą oni cztery główne zarzuty naruszenia prawa wspólnotowego: a) Dyrektywa siedliskowa nie pozwala na uchylanie decyzji, które dotyczą pierwotnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (tereny SCI), w drodze nowych decyzji w sposób i z powodów, które zostaną poniżej przytoczone. Przepisy proceduralne dyrektywy siedliskowej są wiążące również dla Komisji. Inna wykładnia prowadzi do braku pewności prawa w odniesieniu do krajowych przepisów transponujących i do ochrony prawnej właścicieli gruntów. b) Sieć Natura 2000 stanowi zgodnie z art. 3 dyrektywy siedliskowej spójną europejską sieć obszarów ochrony, która ma umożliwić ich zachowanie we właściwym stanie ochrony zgodnie z dyrektywą. Spójność sieci jest gwarantowana, a cel zachowania we właściwym stanie ochrony osiągany w ten sposób, że art. 4 i załącznik III do dyrektywy, które dotyczą wyboru obszarów, jako szczegółowe przepisy techniczne obowiązują pod względem materialnoprawnym zarówno państwa członkowskie, jak i Komisję. Tereny nie mogą być uznane za tereny SCI, jeżeli nie przestrzegano art. 4 i załącznika III w obu etapach. Spójny cel zachowania we właściwym stanie ochrony wymaga, aby tereny były wybierane w danych państwach członkowskich według jednolitych kryteriów odpowiadających art. 4 i załącznikowi III do dyrektywy siedliskowej. c) Etap 1 (w państwach członkowskich) i etap 2 (w Komisji) załącznika III stanowią całość prawnie wiążących działań. Postępowanie w etapie 2 i decyzja w sprawie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty nie są zgodne z dyrektywą siedliskową, jeżeli propozycja etapu 1 nie spełnia wymogów dyrektywy. d) Finlandia przy sporządzaniu swojej propozycji terenów SCI regionu borealnego naruszyła art. 4 dyrektywy siedliskowej i przepisy dotyczące etapu 1 załącznika III. Ponieważ propozycja Finlandii została przyjęta decyzją Komisji w sposób niezmieniony w odniesieniu do wszystkich terenów, z tego powodu również decyzja Komisji w sprawie terenów SCI narusza dyrektywę.

Strony Strona skarżąca: Aurelia Finance S.A. (Genewa, Szwajcaria) (przedstawiciel: M.Elmslie, solicitor) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej wydanej w dniu 9 kwietnia 2008 r. w sprawie R 1214/2007–1; — przekazanie wniosku o przywrócenie do stanu poprzedniego („restitutio in integrum”) do ponownego rozpoznania przez OHIM; oraz — obciążenie OHIM kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy składający się z wyrazu AURELIA dla różnych usług należących do klasy 36 — zgłoszenie nr 274 936 Decyzja OHIM: odrzucenie wniosku o przywrócenie do stanu poprzedniego Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania Podniesione zarzuty: naruszenie art. 78 rozporządzenia Rady nr 40/94, jako że stopień należytej staranności wymagany przy przedłużeniach terminów w postępowaniach administracyjnych jest niższy od tego, jaki jest wymagany w stosunku do strony postępowania przed OHIM w ramach Rynku

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 kwietnia 2008 r. — Elektrociepłownia „Zielona Góra” przeciwko Komisji (Sprawa T-142/06) (1) (2008/C 128/77) Język postępowania: angielski

(1) Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (Dz.U. L 12 str. 118).

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 178 z 29.7.2006.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 128 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C128 - 38 z 200824.5.2008

  Sprawa F-134/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 8 kwietnia 2008 r. — Bordini przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury — Współczynnik korygujący — Państwo członkowskie miejsca zamieszkania — Pojęcie miejsca zamieszkania — Pojęcie głównego miejsca zamieszkania — Dowody)

 • Dz. U. C128 - 38 z 200824.5.2008

  Sprawa F-41/08: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2008 r. — Stephanie Honnefelder przeciwko Komisji

 • Dz. U. C128 - 37 z 200824.5.2008

  Sprawa T-313/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 lutego 2008 r. — Cemex UK Cement przeciwko Komisji

 • Dz. U. C128 - 37 z 200824.5.2008

  Sprawa T-314/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 kwietnia 2008 r. — Simsalagrimm Filmproduktion przeciwko Komisji i EACEA

 • Dz. U. C128 - 36 z 200824.5.2008

  Sprawa T-142/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 kwietnia 2008 r. — Elektrociepłownia „Zielona Góra” przeciwko Komisji

 • Dz. U. C128 - 35 z 200824.5.2008

  Sprawa T-129/08: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2008 r. — Sahlstedt i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C128 - 34 z 200824.5.2008

  Sprawa T-50/08: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 22 listopada 2007 r. w sprawie F-34/06 Ch. Michaïl przeciwko Komisji, wniesione w dniu 18 stycznia 2008 r. przez Ch. Michaïl

 • Dz. U. C128 - 34 z 200824.5.2008

  Sprawa T-120/08: Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2008 r. — Arch Chemicals Inc. i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C128 - 33 z 200824.5.2008

  Sprawa T-100/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 kwietnia 2008 r. — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Utworzenie punktu informacyjnego Europa — Wypowiedzenie porozumienia zawartego przez Komisją i skarżącą — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C128 - 33 z 200824.5.2008

  Sprawa T-233/07: Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 10 marca 2008 r. — Lebedef-Caponi przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne)

 • Dz. U. C128 - 32 z 200824.5.2008

  Sprawa T-486/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 kwietnia 2008 r. — Michail przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Obowiązek wspomagania — Molestowanie)

 • Dz. U. C128 - 32 z 200824.5.2008

  Sprawa T-181/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 kwietnia 2008 r. — Citigroup i Citibank przeciwko OHIM — Citi (CITI) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego CITI — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy CITIBANK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Renoma — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C128 - 32 z 200824.5.2008

  Sprawa T-294/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 kwietnia 2008 r. — Nordmilch przeciwko OHIM (Vitality) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vitality — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C128 - 31 z 200824.5.2008

  Sprawa T-348/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 kwietnia 2008 r. — SIDE przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc wywozowa w sektorze książek — Brak uprzedniego zgłoszenia — Artykuł 87 ust. 3 lit. d) WE — Czasowy zakres stosowania prawa wspólnotowego — Metoda obliczania kwoty pomocy)

 • Dz. U. C128 - 31 z 200824.5.2008

  Sprawa T-364/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 kwietnia 2008 r. — Grecja przeciwko Komisji (EFOGR, Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Produkty przetworzone na bazie owoców i warzyw — Premie zwierzęce — Termin 24 miesięcy)

 • Dz. U. C128 - 30 z 200824.5.2008

  Sprawa T-233/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 kwietnia 2008 r. — Niderlandy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Dyrektywa 2001/81/WE — Środek krajowy ustanawiający system handlu uprawnieniami do emisji tlenków azotu — Decyzja stwierdzająca zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem — Dopuszczalność — Korzyść — Brak selektywnego charakteru środka)

 • Dz. U. C128 - 30 z 200824.5.2008

  Sprawa T-260/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 kwietnia 2008 r. — Cestas przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Europejski Fundusz Rozwoju — Zwrot zaliczek — Nota debetowa — Akt niezaskarżalny — Akt przygotowawczy — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C128 - 29 z 200824.5.2008

  Sprawa T-271/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 kwietnia 2008 r. — Deutsche Teleksom przeciwko Komisji (Konkurencja — Artykuł 82 WE — Opłata za dostęp do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej w Niemczech — Nożyce cenowe — Opłaty zatwierdzone przez krajowy organ regulacyjny ds. telekomunikacji — Zakres swobody przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą)

 • Dz. U. C128 - 29 z 200824.5.2008

  Sprawa T-389/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 kwietnia 2008 r. — Dainichiseika Coulour & Chemicals Mfg. przeciwko OHIM — Pelikan (Wizerunek pelikana) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego pelikana — Wcześniejsze wspólnotowe lub krajowe graficzne znaki towarowe Pelikan — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C128 - 28 z 200824.5.2008

  Sprawa C-254/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C128 - 28 z 200824.5.2008

  Sprawa C-255/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C128 - 28 z 200824.5.2008

  Sprawa C-314/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C128 - 28 z 200824.5.2008

  Sprawa C-412/07: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 6 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C128 - 28 z 200824.5.2008

  Sprawa C-422/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 19 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C128 - 28 z 200824.5.2008

  Sprawa C-469/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C128 - 27 z 200824.5.2008

  Sprawa C-485/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C128 - 27 z 200824.5.2008

  Sprawa C-62/07: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 20 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C128 - 27 z 200824.5.2008

  Sprawa C-97/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 stycznia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Hiszpania) — Doña Rosa Méndez López przeciwko Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

 • Dz. U. C128 - 27 z 200824.5.2008

  Sprawa C-167/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 lutego 2008 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C128 - 27 z 200824.5.2008

  Sprawa C-216/07: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 13 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C128 - 27 z 200824.5.2008

  Sprawa C-218/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C128 - 26 z 200824.5.2008

  Sprawa C-60/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerisches Landessozialgericht — Niemcy) — Grete Schlepps przeciwko Deutsche Rentenversicherung Oberbayern

 • Dz. U. C128 - 26 z 200824.5.2008

  Sprawa C-99/06: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 27 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart — Niemcy) — Raiffeisenbank Mutlangen eG przeciwko Roland Schabel

 • Dz. U. C128 - 26 z 200824.5.2008

  Sprawa C-467/06: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 11 marca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Genova — Włochy) — Consel Gi. Emme Srl przeciwko Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

 • Dz. U. C128 - 25 z 200824.5.2008

  Sprawa C-119/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 18 marca 2008 r. — Mechel Nemunas UAB przeciwko Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 • Dz. U. C128 - 25 z 200824.5.2008

  Sprawa C-130/08: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C128 - 24 z 200824.5.2008

  Sprawa C-112/08: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C128 - 24 z 200824.5.2008

  Sprawa C-116/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (Belgia) w dniu 17 marca 2008 r. — C. Meerts przeciwko Proost NV

 • Dz. U. C128 - 24 z 200824.5.2008

  Sprawa C-118/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 18 marca 2008 r. — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL przeciwko Administración del Estado (administracja państwowa)

 • Dz. U. C128 - 23 z 200824.5.2008

  Sprawa C-106/08: Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C128 - 22 z 200824.5.2008

  Sprawa C-97/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2007 r. w sprawie T-112/05: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 3 marca 2008 r. przez Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV

 • Dz. U. C128 - 22 z 200824.5.2008

  Sprawa C-98/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 7 de Madrid (Hiszpania) w dniu 4 marca 2008 r. — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) i Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE) przeciwko Sogecable, S.A. i Canal Satélite Digital S.L.

 • Dz. U. C128 - 22 z 200824.5.2008

  Sprawa C-100/08: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C128 - 21 z 200824.5.2008

  Sprawa C-83/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Thüringer Finanzgericht, Gotha (Niemcy) w dniu 25 lutego 2008 r. — Glückauf Brauerei GmbH przeciwko Hauptzollamt Erfurt

 • Dz. U. C128 - 21 z 200824.5.2008

  Sprawa C-88/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberste Gerichtshof (Austria) w dniu 27 lutego 2008 r. — David Hütter przeciwko Technische Universität Graz

 • Dz. U. C128 - 21 z 200824.5.2008

  Sprawa C-93/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts (Republika Łotewska) w dniu 28 lutego 2008 r. — Schenker SIA przeciwko Valsts ieņēmumu dienests

 • Dz. U. C128 - 20 z 200824.5.2008

  Sprawa C-81/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-242/06 Miguel Cabrera Sánchez przeciwko OHIM i Industrias Cárnicas Valle, S.A., wniesione w dniu 25 lutego 2008 r. przez Miguela Cabrerę Sáncheza

 • Dz. U. C128 - 19 z 200824.5.2008

  Sprawa C-51/08: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C128 - 19 z 200824.5.2008

  Sprawa C-77/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austria) w dniu 15 lutego 2008 r. — Dachsberger & Söhne GmbH przeciwko Zollamt Salzburg, Erstattungen

 • Dz. U. C128 - 18 z 200824.5.2008

  Sprawa C-47/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C128 - 18 z 200824.5.2008

  Sprawa C-50/08: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C128 - 17 z 200824.5.2008

  Sprawa C-262/07: Postanowienie Trybunału z dnia 19 lutego 2008 r. — Tokai Europe GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 384/2004 — Klasyfikacja niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej — Osoba, której akt nie dotyczy indywidualnie — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C128 - 17 z 200824.5.2008

  Sprawa C-46/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 8 lutego 2008 r. — Carmen Media Group Ltd przeciwko Land Schleswig-Holstein i Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

 • Dz. U. C128 - 16 z 200824.5.2008

  Sprawa C-212/07: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 lutego 2008 r. — Indorata-Serviços e Gestão, Lda przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy HAIRTRANSFER — Odmowa rejestracji — Brak charakteru odróżniającego)

 • Dz. U. C128 - 16 z 200824.5.2008

  Sprawa C-243/07: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 15 lutego 2008 r. — Carsten Brinkmann przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Słowny znak towarowy „terranus” — Odmowa rejestracji)

 • Dz. U. C128 - 15 z 200824.5.2008

  Sprawa C-289/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/17/WE — Koordynacja procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C128 - 15 z 200824.5.2008

  Sprawa C-363/06: Postanowienie Trybunału z dnia 20 lutego 2008 r. — Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Artykuł 19 statutu Trybunału Sprawiedliwości — Reprezentacja przez adwokata — Przestrzeganie istotnych form zasad postępowania — Zasada niedyskryminacji — Odwołanie w sposób oczywisty częściowo niedopuszczalne i częściowo nieuzasadnione)

 • Dz. U. C128 - 14 z 200824.5.2008

  Sprawa C-124/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — J.C.M. Beheer BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Świadczenie usług związanych z transakcjami ubezpieczeniowymi — Brokerzy i pośrednicy ubezpieczeniowi)

 • Dz. U. C128 - 14 z 200824.5.2008

  Sprawa C-187/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Zutphen — Niderlandy) — postępowanie karne przeciwko Dirk Endendijk (Dyrektywa 91/629/EWG — Decyzja 97/182/WE — Hodowla cieląt — Indywidualne boksy — Zakaz uwiązywania cieląt — Znaczenie czasownika „uwiązać” — Rodzaj i długość uwięzi — Rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi — Jednolita wykładnia)

 • Dz. U. C128 - 13 z 200824.5.2008

  Sprawa C-27/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Francja) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel przeciwko Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Podatek dochodowy od osób prawnych — Dyrektywa 90/435/EWG — Dochody spółki dominującej podlegające opodatkowaniu — Niemożliwość odliczenia kosztów i wydatków związanych z udziałem w spółce zależnej — Ryczałtowe określenie kwoty tych kosztów — Próg 5 % zysków wypłaconych przez spółkę zależną — Włączenie ulgi podatkowej)

 • Dz. U. C128 - 13 z 200824.5.2008

  Sprawa C-102/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — adidas AG, adidas Benelux BV przeciwko Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV (Znaki towarowe — Artykuł 5 ust. 1 lit. b), art. 2 i art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG — Konieczność pozostawienia do swobodnego używania — Graficzne znaki towarowe z trzema paskami — Motyw dwóch pasków używany przez konkurentów w charakterze ozdoby — Zarzut naruszenia praw do znaku towarowego i jego osłabienia)

 • Dz. U. C128 - 12 z 200824.5.2008

  Sprawa C-444/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/665/EWG — Zamówienia publiczne na dostawy i roboty budowlane — Procedura odwoławcza w zakresie udzielania zamówień publicznych)

 • Dz. U. C128 - 12 z 200824.5.2008

  Sprawa C-522/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 — Substancje zubażające warstwę ozonową — Odzyskiwanie, recykling, regeneracja i niszczenie tych substancji)

 • Dz. U. C128 - 11 z 200824.5.2008

  Sprawa C-412/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart — Niemcy) — Annelore Hamilton przeciwko Volksbank Filder eG (Ochrona konsumentów — Umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa — Dyrektywa 85/577/EWG — Artykuł 4 akapit pierwszy oraz art. 5 ust. 1 — Umowa kredytu długoterminowego — Prawo do odstąpienia)

 • Dz. U. C128 - 11 z 200824.5.2008

  Sprawa C-442/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 1999/31/WE — Składowanie odpadów — Uregulowania krajowe dotyczące istniejących składowisk — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C128 - 10 z 200824.5.2008

  Sprawa C-398/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Prawo pobytu osób nieaktywnych ekonomicznie oraz emerytów, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Ekonomicznego — Ustawodawstwo krajowe i praktyka administracyjna stawiające wymóg posiadania własnych środków wystarczających przez okres pobytu przynajmniej jednego roku w przyjmującym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C128 - 9 z 200824.5.2008

  Sprawa C-346/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Celle) — Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG przeciwko Land Niedersachsen (Artykuł 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Ograniczenia — Dyrektywa 96/71/WE — Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług — Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane — Ochrona socjalna pracowników)

 • Dz. U. C128 - 9 z 200824.5.2008

  Sprawa C-393/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Austria) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH przeciwko Fernwärme Wien GmbH (Zamówienia publiczne — Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE — Podmiot zamawiający prowadzący działalność podlegającą częściowo zakresowi przedmiotowemu dyrektywy 2004/17/WE, a częściowo zakresowi dyrektywy 2004/18/WE — Podmiot prawa publicznego — Instytucja zamawiająca)

 • Dz. U. C128 - 8 z 200824.5.2008

  Sprawa C-331/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam — Niderland) — K. D. Chuck przeciwko Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Ubezpieczenie emerytalne — Pracownik będący obywatelem państwa członkowskiego — Składki na zabezpieczenie społeczne — Różne okresy — Różne państwa członkowskie — Obliczanie okresów ubezpieczenia — Wniosek o emeryturę — Zamieszkiwanie w państwie trzecim)

 • Dz. U. C128 - 7 z 200824.5.2008

  Sprawa C-306/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Köln — Niemcy) — 01051 Telecom GmbH przeciwko Deutsche Telekom AG (Dyrektywa 2000/35/WE — Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych — Artykuł 3 ust. 1 lit. c) ppkt ii) — Opóźnienie w płatności — Przelew bankowy — Data, od której należy uznać płatność za dokonaną)

 • Dz. U. C128 - 7 z 200824.5.2008

  Sprawa C-309/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords) — Marks & Spencer pls przeciwko Commissioners of Customs and Excise (Podatki — Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienie połączone ze zwrotem podatku zapłaconego we wcześniejszym etapie — Omyłkowe opodatkowanie według zwykłej stawki podatkowej — Prawo do opodatkowania według stawki 0 % — Bezpośrednia skuteczność — Ogólne zasady prawa wspólnotowego — Bezpodstawne wzbogacenie)

 • Dz. U. C128 - 6 z 200824.5.2008

  Sprawa C-265/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ towarów — Artykuły 28 WE i 30 WE — Artykuły 11 i 13 porozumienia EOG — Ograniczenia ilościowe w przywozie — Środki o skutku równoważnym — Pojazdy samochodowe — Nanoszenie barwnych folii na szyby)

 • Dz. U. C128 - 6 z 200824.5.2008

  Sprawa C-267/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerisches Verwaltungsgericht München — Niemcy) — Tadao Maruko przeciwko Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Dyrektywa 2000/78/WE — Renty rodzinne z pracowniczego obowiązkowego systemu emerytalnego — Pojęcie „wynagrodzenia” — Odmowa z powodu niezawarcia małżeństwa — Związki osób samej płci — Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną)

 • Dz. U. C128 - 5 z 200824.5.2008

  Sprawa C-230/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Militzer & Münch GmbH przeciwko Ministero delle Finanze (Unia celna — Tranzyt wspólnotowy — Pokrycie długu celnego — Właściwe państwo członkowskie — Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury lub na miejsce w którym nastąpiło naruszenie — Termin — Odpowiedzialność głównego zobowiązanego)

 • Dz. U. C128 - 4 z 200824.5.2008

  Sprawa C-103/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale des affaires de sécurité sociale de Paris — Francja) — Philippe Derouin przeciwko Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf) (Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących — Rozporządzenie (WE) nr 1408/71 — Osoba prowadząca działalność na własny rachunek, zamieszkująca i prowadząca działalność we Francji — Powszechna składka na ubezpieczenie społeczne — Składka na spłatę zadłużenia systemu zabezpieczeń społecznych — Uwzględnienie dochodów uzyskanych w innym państwie członkowskim i podlegających tam opodatkowaniu na podstawie umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania)

 • Dz. U. C128 - 4 z 200824.5.2008

  Sprawa C-212/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (wcześniej Cour d'arbitrage) — Belgia) — Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon przeciwko Gouvernement flamand (System ubezpieczenia opiekuńczego ustanowiony przez podmiot wchodzący w skład federacji tworzącej państwo członkowskie — Wyłączenie osób mających miejsce zamieszkania na części terytorium krajowego innej niż część, podlegająca kompetencji tego podmiotu — Artykuły 18 WE, 39 WE i 43 WE — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71)

 • Dz. U. C128 - 3 z 200824.5.2008

  Sprawa C-442/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Oschatz przeciwko Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 4 ust. 5 i art. 12 ust. 3 lit. a) — Załączniki D i H — Pojęcie „dostawa wody” — Obniżona stawka podatku VAT)

 • Dz. U. C128 - 2 z 200824.5.2008

  Sprawa C-167/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 90 akapit drugi WE — Wewnętrzne opodatkowanie produktów innych państw członkowskich — Opodatkowanie mogące skutkować pośrednią ochroną innych produkcji — Zakaz odmiennego traktowania produktów przywożonych i konkurencyjnych produktów krajowych — Podatki akcyzowe — Odmienne opodatkowanie piwa i wina — Ciężar dowodu)

 • Dz. U. C128 - 2 z 200824.5.2008

  Sprawa C-337/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamówienia publiczne na dostawy — Dyrektywy 77/62/EWG i 93/36/EWG — Udzielanie zamówień publicznych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia — Brak zastosowania postępowania przetargowego — Helikoptery „Agusta” i „Agusta Bell”)

 • Dz. U. C128 - 1 z 200824.5.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 116 z 9.5.2008.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.