Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 14 POZ 37

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 14 POZ 37

19.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 14/37

(2008/C 14/14) 1. W dniu 15 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Cookson plc („Cookson”, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Foseco plc („Foseco”, Zjednoczone Królestwo) w drodze publicznej oferty ogłoszonej w dniu 11 października 2007 r. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Cookson: Cookson jest prowadzącym działalność na całym świecie przedsiębiorstwem materiałoznawczym, działającym w branży ceramicznej, elektronicznej oraz metali szlachetnych. Dział materiałów ceramicznych przedsiębiorstwa Cookson zajmuje się przede wszystkim dostawą materiałów ogniotrwałych na potrzeby kilku gałęzi przemysłu, m.in. hutnictwa żelaza i stali, oraz w mniejszym stopniu dostawą technicznych wyrobów ceramicznych (w szczególności filtrów) na potrzeby branży wyrobów szklanych, energii słonecznej oraz przemysłu odlewniczego, — w przypadku Foseco: Foseco zajmuje się przede wszystkim dostawą produktów zużywalnych wykorzystywanych w odlewniach (np. filtrów) oraz w mniejszym stopniu dostawą produktów ogniotrwałych wykorzystywanych w produkcji żelaza i stali. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na całym świecie. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 14 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C14 - 38 z 200819.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C14 - 36 z 200819.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C14 - 35 z 200819.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) (1)

 • Dz. U. C14 - 34 z 200819.1.2008

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C14 - 27 z 200819.1.2008

  Zaproszenie do składania wniosków w związku z decyzją Komisji 2007/675/WE ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. C14 - 23 z 200819.1.2008

  Zakres obowiązków i kompetencji — Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. C14 - 22 z 200819.1.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C14 - 21 z 200819.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania brytyjskiego członka Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. C14 - 20 z 200819.1.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) (1)

 • Dz. U. C14 - 18 z 200819.1.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C14 - 14 z 200819.1.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C14 - 10 z 200819.1.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C14 - 6 z 200819.1.2008

  Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

 • Dz. U. C14 - 1 z 200819.1.2008

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.