Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 14

Tytuł:

Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (1)

Data ogłoszenia:2008-06-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 14

Strona 1 z 6
C 149/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2008

Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 149/04) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1) przewiduje przekazywanie danych, określanie priorytetów, ocenę ryzyka oraz — w razie konieczności — opracowywanie strategii mających na celu ograniczanie ryzyka stwarzanego przez istniejące substancje. W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 następujące substancje zostały określone jako substancje priorytetowe wymagające oceny zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 2268/95 ( 2) oraz (WE) nr 143/97 (3), dotyczącymi odpowiednio drugiego i trzeciego wykazu substancji priorytetowych, jak przewidziano w rozporządzeniu (EWG) nr 793/93: — ftalan benzylu-butylu (BBP), — aldehyd 2-furylowy (furfural), — peroksoboran sodu. Państwa członkowskie wyznaczone jako sprawozdawcy na mocy powyższych rozporządzeń zakończyły działania związane z oceną ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego stwarzanego przez te substancje, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. ustanawiającym zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony istniejących substancji (4) oraz zaproponowały strategię ograniczenia ryzyka zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 793/93. Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE) oraz z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), które wydały opinie na temat ocen ryzyka przeprowadzanych przez sprawozdawców. Opinie te zostały opublikowane na stronach internetowych tych komitetów. Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 793/93 stanowi, że wyniki oceny ryzyka, jak i zalecana strategia ograniczania ryzyka przyjmowane są na poziomie wspólnotowym i są publikowane przez Komisję. W niniejszym komunikacie i w towarzyszącym mu zaleceniu Komisji 2008/447/WE ( 5) (odniesienie do zalecenia) przedstawiono wyniki oceny ryzyka (6) oraz strategie ograniczania ryzyka stwarzanego przez wyżej wymienione substancje. Wyniki oceny ryzyka oraz strategie ograniczenia ryzyka przewidziane w niniejszym komunikacie są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Dz.U. L 231 z 28.9.1995, str. 18. Dz.U. L 25 z 28.1.1997, str. 13. Dz.U. L 161 z 29.6.1994, str. 3. Dz.U. L 156 z 14.6.2008. Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka, jak również jego streszczenie, jest dostępne na stronie internetowej Europejskiego Biura ds. Chemikaliów: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

14.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ 1

C 149/15

NR CAS: 85-68-7

NR Einecs: 201-622-7

Wzór strukturalny:

Nazwa Einecs: Nazwa IUPAC: Sprawozdawca: Klasyfikacja ( ):

1

Ftalan benzylu-butylu Ftalan benzylu-butylu Norwegia Repr. Kat. 2; R61 Repr. Kat. 3; R62 N; R50-53

Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia substancji produkowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (2). W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie (więcej niż 95 %) jako plastyfikator w polichlorku winylu (PCV) i innych polimerach. Materiały z polimerów plastyfikowanych BBP mają zastosowanie konsumpcyjne i przemysłowe, np. w materiałach podłogowych, szczeliwach, farbach, powłokach włókienniczych i klejach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C149 - 23 z 200814.6.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5203 — EZW/Gazeley) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C149 - 22 z 200814.6.2008

  Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

 • Dz. U. C149 - 21 z 200814.6.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C149 - 6 z 200814.6.2008

  Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: kadm i tlenek kadmu (1)

 • Dz. U. C149 - 5 z 200814.6.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C149 - 1 z 200814.6.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.