Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 6

Tytuł:

Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: kadm i tlenek kadmu (1)

Data ogłoszenia:2008-06-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 6

Strona 1 z 6
C 149/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2008

Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: kadm i tlenek kadmu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 149/03) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1) przewiduje przekazywanie danych, określanie priorytetów, ocenę ryzyka oraz — w razie konieczności — opracowywanie strategii mających na celu ograniczanie ryzyka stwarzanego przez istniejące substancje. W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 następujące substancje zostały określone jako substancje priorytetowe wymagające oceny zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 143/97 ( 2) dotyczącym trzeciego wykazu substancji priorytetowych, jak przewidziano w rozporządzeniu (EWG) nr 793/93: — kadm, — tlenek kadmu. Państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca na mocy powyższych rozporządzeń zakończyły działania związane z oceną ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego stwarzanego przez wymienione substancje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. ustanawiającym zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony istniejących substancji (3) oraz zaproponowało strategię ograniczenia ryzyka zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 793/93. Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE), który wydał opinie na temat ocen ryzyka przeprowadzanych przez sprawozdawców. Opinie te zostały opublikowane na stronach internetowych tych komitetów. Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 793/93 stanowi, że wyniki oceny ryzyka, jak i zalecana strategia ograniczania ryzyka przyjmowane są na poziomie wspólnotowym i publikowane przez Komisję. W niniejszym komunikacie i w towarzyszącym mu zaleceniu Komisji 2008/446/WE ( 4) (odniesienie do zalecenia) przedstawiono wyniki oceny ryzyka (5) oraz strategie ograniczania ryzyka stwarzanego przez wyżej wymienione substancje. Wyniki oceny ryzyka oraz strategie ograniczenia ryzyka przewidziane w niniejszym komunikacie są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93.


(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Dz.U. L 25 z 28.1.1997, str. 13. Dz.U. L 161 z 29.6.1994, str. 3. Dz.U. L 156 z 14.6.2008. Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka, jak również jego streszczenie jest dostępne na stronie internetowej Europejskiego Biura ds. Chemikaliów: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

14.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ 1

C 149/7

NR CAS: 7440-43-9

NR Einecs: 231-152-8

Nazwa Einecs: Nazwa IUPAC: Sprawozdawca: Klasyfikacja (1):

Kadm Kadm Belgia Rakotw. Kat. 2; R45 Muta. Kat. 3; R68 Repr. Kat. 3; R62-63 T; R48/23/25 T+; R26 N; R50-53

Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia substancji produkowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (2). W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie w produkcji baterii niklowo-kadmowych, ale również jako substancja wyjściowa dla wielu innych związków kadmu (głównie pigmentów i stabilizatorów). Jest także stosowana w powłokach i w obróbce powierzchni (galwanizacja) oraz w składnikach stopów. Kadm może znajdować się w zanieczyszczeniach i może dojść do narażenia w trakcie wielu czynności związanych z wykorzystaniem metali żelaznych i nieżelaznych (np. odlewanie, topienie i przetapianie). W zakładach pracy, gdzie produkuje się lub wykorzystuje kadm, pracownicy mogą być narażeni poprzez drogi oddechowe na kadm w postaci pyłu i/lub opary tlenku kadmu powstające przy ogrzewaniu metalu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C149 - 23 z 200814.6.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5203 — EZW/Gazeley) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C149 - 22 z 200814.6.2008

  Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

 • Dz. U. C149 - 21 z 200814.6.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C149 - 14 z 200814.6.2008

  Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (1)

 • Dz. U. C149 - 5 z 200814.6.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C149 - 1 z 200814.6.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.