Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 1

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku COM(2007) 226 wersja ostateczna

Data ogłoszenia:2008-06-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 1

Strona 1 z 15
17.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 151/1

III

(Akty przygotowawcze)

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

441. SESJA PLENARNA W DNIACH 16–17 STYCZNIA 2008 R. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku COM(2007) 226 wersja ostateczna (2008/C 151/01) Dnia 30 kwietnia 2007 r. Komisja Europejska, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 3 grudnia 2007 r. Sprawozdawcą był Edgardo Maria IOZIA, a współsprawozdawcą Reine Claude MADER-SAUSSAYE. Na 441. sesji plenarnej w dniach 16-17 stycznia 2008 r. (posiedzenie z 16 stycznia) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 129 do 1 — 1 osoba wstrzymała się od głosu — przyjął następującą opinię: 1. Wnioski i zalecenia 1.1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zgadza się z celem zielonej księgi, którym jest rozwinięcie jednolitego rynku detalicznych usług finansowych poprzez określenie i usunięcie wszystkich sztucznych i instrumentalnych barier uniemożliwiających obywatelom europejskim czerpanie bezpośrednich i pełnych korzyści z usług finansowych pod względem kosztów i jakości podaży. Komitet uważa, że zielona księga jedynie częściowo omawia sytuację usług i produktów finansowych, pomijając temat dystrybucji, która jest czynnikiem decydującym o konkurencyjności. 1.2 Komitet podziela i docenia zamiar Komisji, by pobudzać podaż nowatorskich produktów wysokiej jakości, wspierając swobodny przepływ produktów bankowych i ubezpieczeniowych, na których niekorzyść działają obecnie krajowe ograniczenia prawne lub podatkowe zmniejszające takie możliwości. 1.3 Ogólną zasadą, jaka przyświeca Zielonej księdze w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku, jest zwiększenie dobrobytu konsumentów. Usługi te i korzystanie z nich są coraz bardziej powszechne, a zatem inicjatywy w tej dziedzinie są podejmowane dla dobra ogólnego. Dalsza integracja detalicznych usług finansowych może pociągnąć za sobą obniżenie kosztów dzięki rozwojowi konkurencji. Klienci odniosą korzyści, jeżeli europejski system finansowy zdoła utrzymać swą konkurencyjność zarówno w Unii, jak i poza nią. 1.4 Chociaż Komitet zgadza się z przesłanką, że należy ograniczyć fragmentację rynku detalicznego, to podkreśla, że ogólnie rzecz ujmując, rynki detaliczne są w nieunikniony sposób bardziej podzielone niż rynki hurtowe. 1.5 Komitet odnotowuje, że rynek zwraca się ku innym wzorcom. Rynek światowy tworzą transgraniczne procesy konsolidacji. Międzynarodowe przedsiębiorstwa bankowe i ubezpieczeniowe realizują swój strategiczny plan przejęć poprzez zwiększenie mobilności podaży. Jednakże procesy konsolidacji transgranicznej mają lub mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje dla zatrudnienia. W następstwie tych ewentualnych przejęć zapowiadają się cięcia dziesiątków tysięcy miejsc pracy, chociaż w praktyce cięcia te nie zawsze dochodzą do skutku. Komitet wskazał już to ryzyko, proponując odpowiednie środki służące zmierzeniu się z tą alarmującą sytuacją społeczną poprzez programy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poprzez społeczne środki osłonowe (1), które są zresztą uwzględnione w wielu układach zbiorowych europejskiego sektora bankowego. 1.6 Zdaniem Komitetu sprawą zasadniczej wagi jest potrzeba podjęcia wszelkich inicjatyw mogących zwiększyć kompetencje i świadomość konsumentów. Udzielanie pełnych i kluczowych informacji jest konieczne dla ich ochrony, oczywiście przy stałym uwzględnieniu faktu, że produktów i usług finansowych nie można porównać do innych produktów i usług. Bardziej niż dużej ilości informacji konsumenci potrzebują informacji wysokiej jakości.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C151 - 50 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady rozszerzającego przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo COM(2007) 439 wersja ostateczna — 2007/152 (CNS)

 • Dz. U. C151 - 45 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie COM(2007) 498 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 41 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy jakości kształcenia nauczycieli COM(2007) 392 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 36 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Białej księgi na temat sportu COM(2007) 391 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 35 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (przekształcenie) COM(2007) 610 wersja ostateczna — 2007/0219 (COD)

 • Dz. U. C151 - 35 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (przeredagowanie) COM(2007) 737 wersja ostateczna — 2007/0257 (COD)

 • Dz. U. C151 - 27 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii”COM(2007) 386 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 25 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie COM(2007) 367 wersja ostateczna — 2007/0126 (COD)

 • Dz. U. C151 - 20 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie autostrad morskich w łańcuchu logistycznym (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C151 - 16 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego COM(2007) 263 wersja ostateczna — 2007/0098 (COD)

 • Dz. U. C151 - 13 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) — „Lepiej zapobiegać niż leczyć”COM(2007) 539 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 12 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do urządzeń spalania paliw gazowych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 633 wersja ostateczna — 2007/0225 (COD)

 • Dz. U. C151 - 12 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 768 wersja ostateczna — 2007/0270 (COD)

 • Dz. U. C151 - 11 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii COM(2007) 465 wersja ostateczna — 2007/0168 (COD)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.