Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 20

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie autostrad morskich w łańcuchu logistycznym (opinia rozpoznawcza)

Data ogłoszenia:2008-06-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 20

Strona 1 z 7
C 151/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2008

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie autostrad morskich w łańcuchu logistycznym (opinia rozpoznawcza) (2008/C 151/07) Pismem z 4 lipca 2007 r. portugalska prezydencja Unii Europejskiej, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwróciła się do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o opracowanie opinii rozpoznawczej w sprawie autostrad morskich w łańcuchu logistycznym opinia rozpoznawcza. Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 18 grudnia 2007 r. Sprawozdawcą był Jan SIMONS. Na 441. sesji plenarnej w dniach 16–17 stycznia 2008 r. (posiedzenie z 16 stycznia 2008 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jednomyślnie przyjął następującą opinię: 1. Wnioski 1.1 Żegluga bliskiego zasięgu może odgrywać wiodącą rolę w dalszym rozwoju współmodalności i łańcuchów logistycznych. W tym zakresie należy uwzględnić wszystkie gałęzie transportu. Żegluga bliskiego zasięgu mogłaby być wykorzystywana w ramach współmodalności głównie na dłuższych dystansach. 1.2 Komitet potwierdza swoje pełne poparcie dla środków zmierzających do dalszego rozwoju i propagowania żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Komitet ma jednak pytania i komentarze dotyczące faktycznego wdrażania tych środków. 1.3 W związku z tym należałoby doprecyzować definicję autostrad morskich. Komitet uważa, że nazwą tą należy objąć nie tylko nowe subsydiowane usługi żeglugowe, ale także wszystkie wydajne usługi żeglugi bliskiego zasięgu. Komitet wyraża zadowolenie, że Komisja zaproponowała doprecyzowanie definicji autostrady morskiej w dokumencie roboczym w sprawie autostrad morskich dołączonym do komunikatu z 18 października 2007 r. zatytułowanego „Agenda UE w sprawie transportu towarowego”. Szczególnie pozytywne jest to, że definicja obejmuje również istniejące już usługi (1). 1.4 Koncentracja załadunków w ograniczonej liczbie wybranych portów będzie miała negatywny wpływ na wydajność świadczenia usług i niewątpliwie doprowadzi do zatorów w tych portach i ich otoczeniu (2). Nie sprzyja to zrównoważonemu rozwojowi transportu. 1.5 W koncepcji autostrad morskich priorytetem powinien być rozwój dodatkowej przepustowości portów i poprawa połączeń z lądem za pomocą innych gałęzi transportu. Na tym powinny koncentrować się środki wsparcia. Będzie to jednocześnie wsparciem polityki współmodalności. 1.6 Środki wsparcia dla autostrad morskich powinny być kierowane także na infrastrukturę, a zwłaszcza na rozbudowę portów i połączeń z lądem, bez uszczerbku dla istniejących środków wsparcia na usługi, koszty operacyjne i promocję. 1.7 Unikanie zakłócenia konkurencji jest czułym punktem, do którego ze względu na specyficzną strukturę rynku usług


(1) Agenda UE w sprawie transportu towarowego [COM(2007) 606], dokument roboczy Komisji w sprawie autostrad morskich z 18 października 2007 r. (2) TEN/258 w sprawie wspólnej polityki portowej w UE, Dz.U. C 168 z 20.7.2007, s. 57–62

żeglugi bliskiego zasięgu należy podchodzić z największą ostrożnością. Celem powinno być przesunięcie towarów przewożonych transportem drogowym do transportu morskiego. Celem nie może być przesunięcie towarów przewożonych transportem morskim do innego przewoźnika morskiego.

1.8 Komisja chce zastosować normy jakości jako jedno z kryteriów oceny projektów autostrad morskich. W zależności od specyfiki usług kryteria te mogą obejmować: częstotliwość, zgodność dostaw z procesem produkcji, niezawodność, współmodalność usług zgodnie z definicją Komisji, a zatem także usług poszczególnych rodzajów danej gałęzi transportu w stosunku do siebie, połączenia z lądem, wydajne porty i węzły przeładunkowe, logistykę elektroniczną, optymalne procedury administracyjne itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C151 - 50 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady rozszerzającego przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo COM(2007) 439 wersja ostateczna — 2007/152 (CNS)

 • Dz. U. C151 - 45 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie COM(2007) 498 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 41 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy jakości kształcenia nauczycieli COM(2007) 392 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 36 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Białej księgi na temat sportu COM(2007) 391 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 35 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (przekształcenie) COM(2007) 610 wersja ostateczna — 2007/0219 (COD)

 • Dz. U. C151 - 35 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (przeredagowanie) COM(2007) 737 wersja ostateczna — 2007/0257 (COD)

 • Dz. U. C151 - 27 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii”COM(2007) 386 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 25 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie COM(2007) 367 wersja ostateczna — 2007/0126 (COD)

 • Dz. U. C151 - 16 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego COM(2007) 263 wersja ostateczna — 2007/0098 (COD)

 • Dz. U. C151 - 13 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) — „Lepiej zapobiegać niż leczyć”COM(2007) 539 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 12 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do urządzeń spalania paliw gazowych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 633 wersja ostateczna — 2007/0225 (COD)

 • Dz. U. C151 - 12 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 768 wersja ostateczna — 2007/0270 (COD)

 • Dz. U. C151 - 11 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii COM(2007) 465 wersja ostateczna — 2007/0168 (COD)

 • Dz. U. C151 - 1 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku COM(2007) 226 wersja ostateczna

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.