Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 27

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii”COM(2007) 386 wersja ostateczna

Data ogłoszenia:2008-06-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 27

Strona 1 z 12
17.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 151/27

4.12.1 Po pierwsze, z szeroko pojętego prawnego punktu widzenia, po przyjęciu proponowanych przepisów należałoby zapewnić środki budżetowe zgodnie z postanowieniami zawartymi w komunikacie Komisji COM (2006) 129, aby ułatwić, tam gdzie jest to właściwe, stworzenie niezbędnej infrastruktury w państwach członkowskich nieposiadających odpowiedniej sieci stacji bazowych. Nie można jednak stracić przy tym z oczu kwestii ekologicznych, tak by podjęte kroki nie pociągnęły za sobą kosztów środowiskowych. 4.12.2 Po drugie, obowiązujące obecnie przepisy wspólnotowe dotyczące zamówień publicznych i koncesji muszą zostać dostosowane w taki sposób, aby wszelkie koncesje przyznawane przez państwa członkowskie na korzystanie z pasma radiowego spełniały wymogi przejrzystości, niedyskryminacji i służyły ochronie interesu ogółu. 4.12.3 Po trzecie, decyzje podejmowane w ramach procedury komitologii, uzupełniające prawne aspekty ogólnoeuropejskiego systemu pasma radiowego, muszą zawierać konkretne postanoBruksela, 16 stycznia 2008 r.


wienia w celu zagwarantowania, iż obowiązujące prawo wspólnotowe w zakresie dostępności elektronicznej będzie miało zastosowanie we wszystkich dziedzinach. W celu właściwego wykorzystania postępu w dziedzinie technologii cyfrowych podejmowane decyzje muszą uwzględniać pełne korzystanie z praw przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz osoby niezbyt obeznane z technologią cyfrową bądź w ogóle jej nie znające, zgodnie z treścią komunikatu Komisji COM(2007) 694. 4.12.4 W tym celu można by opracować szereg zachęt, których rodzaj określony zostałby w odpowiednim czasie, skierowanych do sektora telekomunikacji i do władz państw członkowskich, szczególnie na szczeblu regionalnym i lokalnym, i mających na celu zapewnienie powszechnego dostępu obywateli do wszystkich nowinek technologicznych. 4.13 Całkiem prawdopodobne jest, że nowe warunki techniczne nie pociągną za sobą dodatkowych, zbędnych obciążeń finansowych bądź administracyjnych na szczeblu wspólnotowym, krajowym lub regionalnym.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Dimitris DIMITRIADIS

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii” COM(2007) 386 wersja ostateczna (2008/C 151/09) Dnia 5 lipca 2007 r. Komisja, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii”. Dnia 25 września 2007 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przygotowanie opinii w tej sprawie Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego. Mając na względzie pilny charakter prac, na 441.sesji plenarnej w dniach 16–17 grudnia 2007 r. (posiedzenie z 17 grudnia) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Edgarda Marię IOZIĘ na sprawozdawcę generalnego oraz stosunkiem głosów 126 do 1 — 3 osoby wstrzymały się od głosu — przyjął następującą opinię: 1. Streszczenie uwag i zaleceń EKES-u 1.1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pozytywnie ocenia inicjatywę Komisji Europejskiej zmierzającą do sporządzenia Europejskiej karty praw odbiorców energii. 1.2 Zdaniem Komitetu karta jest pierwszym krokiem na drodze do wzmocnienia i faktycznego wykonywania praw odbiorców, których — jak słusznie podkreśla Komisja — nie gwarantują same mechanizmy rynkowe. 1.3 Komitet uważa, że należy w miarę możliwości unikać wydawania niewiążących aktów prawnych. Zgadzając się z rezolucją Parlamentu Europejskiego, Komitet jest zdania, że konieczna jest wiążąca forma prawna, by zagwarantować prawa odbiorców i że środki tzw. „miękkiego prawa” nie realizują w pełni wyznaczonych celów. W wypadku praw pasażerów Komisja uznała za konieczne wydać rozporządzenie (WE) nr 261/2004 z 11 lutego, a zatem nie jest zbyt jasne, dlaczego prawa odbiorców energii zostały powierzone dokumentowi, który nie ma wiążącego charakteru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 151 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C151 - 50 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady rozszerzającego przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo COM(2007) 439 wersja ostateczna — 2007/152 (CNS)

 • Dz. U. C151 - 45 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie COM(2007) 498 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 41 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy jakości kształcenia nauczycieli COM(2007) 392 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 36 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Białej księgi na temat sportu COM(2007) 391 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 35 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (przekształcenie) COM(2007) 610 wersja ostateczna — 2007/0219 (COD)

 • Dz. U. C151 - 35 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (przeredagowanie) COM(2007) 737 wersja ostateczna — 2007/0257 (COD)

 • Dz. U. C151 - 25 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie COM(2007) 367 wersja ostateczna — 2007/0126 (COD)

 • Dz. U. C151 - 20 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie autostrad morskich w łańcuchu logistycznym (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C151 - 16 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego COM(2007) 263 wersja ostateczna — 2007/0098 (COD)

 • Dz. U. C151 - 13 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) — „Lepiej zapobiegać niż leczyć”COM(2007) 539 wersja ostateczna

 • Dz. U. C151 - 12 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do urządzeń spalania paliw gazowych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 633 wersja ostateczna — 2007/0225 (COD)

 • Dz. U. C151 - 12 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 768 wersja ostateczna — 2007/0270 (COD)

 • Dz. U. C151 - 11 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii COM(2007) 465 wersja ostateczna — 2007/0168 (COD)

 • Dz. U. C151 - 1 z 200817.6.2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku COM(2007) 226 wersja ostateczna

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.