Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 158 POZ 8

Tytuł:

Sprawa C-392/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/19/WE — Wspólny system podatkowy znajdujący zastosowanie do łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

Data ogłoszenia:2008-06-21


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 158 POZ 8

C 158/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2008

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 170 z 21.7.2007.

(1) Dz.U. C 235 z 6.10.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Sprawa C-392/07) (1) (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/19/WE — Wspólny system podatkowy znajdujący zastosowanie do łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich — Brak transpozycji w przepisanym terminie) (2008/C 158/11) Język postępowania: niderlandzki


Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2007 r. w sprawie T-10/06 Portela & Companhia, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 7 marca 2008 r. przez Portela & Companhia, SA (Sprawa C-108/08 P) (2008/C 158/12) Język postępowania: portugalski

Strony Wnoszący odwołanie: Portela & Companhia, SA (przedstawiciel: J. Conceićão Pimenta, advogado)

Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel: R. Lyal, pełnomocnik) Strona pozwana: Królestwo Belgii (Przedstawiciel: D. Haven, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Juan Torrens Cuadrado i Joseph Gilbert Sanz Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2009 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości postanowił o wykreśleniu niniejszej sprawy z rejestru.

Przedmiot Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak przyjęcia w przepisanym terminie przepisów niezbędnych dla dostosowania się do dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich (Dz.U. L 58, str. 19)

Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Sprawa C-110/08) (2008/C 158/13) Język postępowania: niemiecki

Sentencja 1) Poprzez brak przyjęcia przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla dostosowania się do dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy.

Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. Scharf i D. Recchia, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Austrii

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 158 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C158 - 28 z 200821.6.2008

  Sprawa F-44/08: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2008 r. — Tsarnavas przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 27 z 200821.6.2008

  Sprawa F-39/08: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2008 r. — Lebedef przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 27 z 200821.6.2008

  Sprawa F-42/08: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 26 z 200821.6.2008

  Sprawa F-31/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. — Tomas przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C158 - 26 z 200821.6.2008

  Sprawa F-33/08: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2008 r. — V przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 26 z 200821.6.2008

  Sprawa F-38/08: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2008 r. — Liotti przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 25 z 200821.6.2008

  Sprawa F-17/08: Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2008 r. — Wybranowski przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 25 z 200821.6.2008

  Sprawa F-27/08: Skarga wniesiona w dniu 29 lutego 2008 r. — Simões dos Santos przeciwko OHIM

 • Dz. U. C158 - 24 z 200821.6.2008

  Sprawa F-33/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 marca 2008 r. — Toronjo Benitez przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Byli członkowie personelu tymczasowego wynagradzani ze środków przeznaczonych na badania — Uchylenie punktów z „dorobku punktowego” — Zmiana wynagradzania urzędnika z części budżetu ogólnego przeznaczonej na badania na część przeznaczoną na funkcjonowanie instytucji — Niezgodność z prawem art. 2 decyzji Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. dotyczącej postępowania w sprawie awansu urzędników wynagradzanych z wydatków budżetu ogólnego na badania)

 • Dz. U. C158 - 24 z 200821.6.2008

  Sprawa F-73/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 kwietnia 2008 r. — Doktor przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Zwolnienie na zakończenie okresu próbnego)

 • Dz. U. C158 - 24 z 200821.6.2008

  Sprawa F-19/08 R: Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 kwietnia 2008 r. — Bennett i in. przeciwko OHIM (Służba publiczna — Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Ogłoszenie o konkursie — Pilny charakter — Brak)

 • Dz. U. C158 - 23 z 200821.6.2008

  Sprawa F-6/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Suvikas przeciwko Radzie (Służba publiczna — Pracownicy tymczasowi — Kwestie incydentalne — Poufne dokumenty — Dokumenty uzyskane niezgodnie z prawem — Usunięcie dokumentów — Zatrudnienie — Wakujące stanowisko — Niezgodne z prawem odrzucenie kandydatury — Stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Utrata szansy na zatrudnienie — Ocena ex aequo et bono)

 • Dz. U. C158 - 23 z 200821.6.2008

  Sprawa F-16/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 kwietnia 2008 r. — Dragoman przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs — Komisja konkursowa — Zasada bezstronności komisji — Art. 11 a regulaminu pracowniczego — Równe traktowanie kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych — Wykluczenie kandydata — Obowiązek uzasadnienia — Zakres — Przestrzeganie tajności prac komisji)

 • Dz. U. C158 - 22 z 200821.6.2008

  Sprawa T-164/08: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2008 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i EPSO

 • Dz. U. C158 - 22 z 200821.6.2008

  Sprawa T-41/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 kwietnia 2008 r. — Polska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 22 z 200821.6.2008

  Sprawa T-54/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 kwietnia 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 21 z 200821.6.2008

  Sprawa T-153/08: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2008 r. — Shenzhen Taiden Industrial przeciwko OHIM — Bosch Security Systems (wzór urządzenia komunikacyjnego)

 • Dz. U. C158 - 20 z 200821.6.2008

  Sprawa T-150/08: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2008 r. — REWE-Zentral przeciwko OHIM — Aldi Einkauf (Clina)

 • Dz. U. C158 - 20 z 200821.6.2008

  Sprawa T-152/08: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2008 r. — Kido Industrial przeciwko OHIM — Amberes (SCORPIONEXO)

 • Dz. U. C158 - 19 z 200821.6.2008

  Sprawa T-145/08: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2008 r. — Atlas Transport przeciwko OHIM — Atlas Air (ATLAS)

 • Dz. U. C158 - 19 z 200821.6.2008

  Sprawa T-146/08: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2008 r. — Deutsche Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM — Redrock Construction (REDROCK)

 • Dz. U. C158 - 18 z 200821.6.2008

  Sprawa T-65/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 kwietnia 2008 r. — Hiszpania przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Kontrola koncentracji — Artykuł 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 — Warunki nałożone przez władze hiszpańskie na strony koncentracji uznanej za zgodną ze wspólnym rynkiem — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris — Brak pilnego charakteru — Wyważenie interesów)

 • Dz. U. C158 - 18 z 200821.6.2008

  Sprawa T-106/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 kwietnia 2008 r. — CPEM przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania — Nowy wniosek — Nowe okoliczności — Brak — Niedopuszczalność — Artykuł 109 regulaminu Sądu)

 • Dz. U. C158 - 18 z 200821.6.2008

  Sprawa T-141/08: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2008 r. — E.ON Energie przeciwko Komisji

 • Dz. U. C158 - 17 z 200821.6.2008

  Sprawa T-97/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 kwietnia 2008 r. — Imelios SA przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Piąty program ramowy Wspólnoty Europejskiej określający działania wspólnotowe w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji (1998-2002) — Klauzula arbitrażowa — Nota debetowa — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C158 - 17 z 200821.6.2008

  Sprawa T-358/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 kwietnia 2008 r. — PubliCare Marketing Communications przeciwko OHIM (Publicare) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Publicare — Termin do wniesienia skargi — Nieprzewidywalne okoliczności — Usprawiedliwiony błąd — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C158 - 16 z 200821.6.2008

  Sprawa T-131/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 kwietnia 2008 r. — Rykiel création et diffusion de modèles przeciwko OHIM — Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SONIA SONIA RYKIEL — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SONIA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C158 - 16 z 200821.6.2008

  Sprawa T-246/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 maja 2008 r. — Redcats przeciwko OHIM — Revert & Cía (REVERIE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego REVERIE — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy Revert — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C158 - 15 z 200821.6.2008

  Sprawa C-187/08: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C158 - 14 z 200821.6.2008

  Sprawa C-181/08: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C158 - 14 z 200821.6.2008

  Sprawa C-184/08: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C158 - 13 z 200821.6.2008

  Sprawa C-158/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Włochy) w dniu 16 kwietnia 2008 r. — Agenzia delle Dogane Circoscrizione doganale di Trieste przeciwko Pometon SpA

 • Dz. U. C158 - 13 z 200821.6.2008

  Sprawa C-168/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de Cassation (Francja) w dniu 21 kwietnia 2008 r. — Laszlo Hadadi (Hadady) przeciwko Csilli Marcie Mesko (po mężu Hadadi (Hadady))

 • Dz. U. C158 - 12 z 200821.6.2008

  Sprawa C-151/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hiszpania) w dniu 14 kwietnia 2008 r. — N.N. Renta, S.A. przeciwko Generalidad de Cataluña

 • Dz. U. C158 - 12 z 200821.6.2008

  Sprawa C-155/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 16 kwietnia 2008 r. — X przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C158 - 11 z 200821.6.2008

  Sprawa C-141/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) wydanego w dniu 29 stycznia 2008 r. w sprawie T-206/07 Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware przeciwko Radzie Unii Europejskiej wniesione w dniu 7 kwietnia 2008 r. przez Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd

 • Dz. U. C158 - 10 z 200821.6.2008

  Sprawa C-131/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 24 stycznia 2008 r. w sprawie T-88/06 Dorel Juvenile Group, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wniesione w dniu 1 kwietnia 2008 r. przez Dorel Juvenile Group, Inc.

 • Dz. U. C158 - 10 z 200821.6.2008

  Sprawa C-133/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 2 kwietnia 2008 r. — Intercontainer Interfrigo (ICF) SC przeciwko Balkenende Oosthuizen BV i MIC Operations BV

 • Dz. U. C158 - 8 z 200821.6.2008

  Sprawa C-108/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2007 r. w sprawie T-10/06 Portela & Companhia, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 7 marca 2008 r. przez Portela & Companhia, SA

 • Dz. U. C158 - 8 z 200821.6.2008

  Sprawa C-110/08: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C158 - 7 z 200821.6.2008

  Sprawa C-233/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Decyzja 2001/720/WE — Odstępstwo dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji wybrzeża Estoril — Naruszenie art. 2, 3 i 5 wspomnianej decyzji)

 • Dz. U. C158 - 6 z 200821.6.2008

  Sprawa C-39/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/48/EWG — Uznawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy lata — Uregulowanie krajowe nieprzewidujące uznawania dyplomów otwierających dostęp do zawodu farmaceuty klinicznego — Brak transpozycji dyrektywy)

 • Dz. U. C158 - 6 z 200821.6.2008

  Sprawy połączone C-95/07 i C-96/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale — Włochy) — Ecotrade spa przeciwko Agenzia Entrate Ufficio Genova 3 (Szósta dyrektywa VAT — Odwrotne obciążenie — Prawo do odliczenia — Termin zawity — Nieprawidłowości w rachunkowości i w deklaracjach dotyczące transakcji podlegających systemowi odwrotnego obciążenia)

 • Dz. U. C158 - 5 z 200821.6.2008

  Sprawa C-14/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR przeciwko Industrie- und Handelskammer Berlin (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 1348/2000 — Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych — Brak tłumaczenia załączników do dokumentu — Konsekwencje)

 • Dz. U. C158 - 4 z 200821.6.2008

  Sprawa C-304/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Eurohypo AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) — Słowny znak towarowy EUROHYPO — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego)

 • Dz. U. C158 - 4 z 200821.6.2008

  Sprawa C-491/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) — Danske Svineproducenter przeciwko Justitsministeriet (Dyrektywa 91/628/EWG — Ochrona zwierząt podczas transportu — Transpozycja — Swoboda uznania — Trzoda chlewna — Przewóz zwierząt trwający ponad osiem godzin — Wysokość minimalna każdego pokładu pojazdu — Gęstość załadunku)

 • Dz. U. C158 - 3 z 200821.6.2008

  Sprawa C-133/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 maja 2008 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka azylowa — Dyrektywa 2005/85/WE — Procedura nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich — Bezpieczne kraje pochodzenia — Europejskie bezpieczne kraje trzecie — Wspólne listy minimalne — Procedura przyjmowania i zmiany wspólnych list minimalnych — Artykuł 67 ust. 1 i ust. 5 tiret pierwsze WE — Brak kompetencji)

 • Dz. U. C158 - 2 z 200821.6.2008

  Sprawa C-49/05 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Ferriere Nord SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Republice Włoskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Formalne postępowanie wyjaśniające — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego — Prawo zainteresowanych — Wezwanie do przedstawienia uwag — Artykuł 88 ust. 2 WE — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa — Cel środowiskowy inwestycji)

 • Dz. U. C158 - 2 z 200821.6.2008

  Sprawy połączone C-5/06 oraz od C-23/06 do C-36/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 maja 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Finanzgericht Düsseldorf, Tribunal de grande instance de Nanterre — Niemcy, Francja) — Zuckerfabrik Jülich AG (dawniej Jülich AG) przeciwko Hauptzollamt Aachen (Cukier — Opłaty produkcyjne — Sposoby stosowania systemu kwot — Obliczanie nadwyżki przeznaczonej na wywóz — Obliczanie średniej straty)

 • Dz. U. C158 - 1 z 200821.6.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 142 z 7.6.2008.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.