Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 161 POZ 2

Tytuł:

Powiadomienie przekazane przez Rumunię w sprawie wzajemności wizowej

Data ogłoszenia:2008-06-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 161 POZ 2

C 161/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2008

IV

(Zawiadomienia)

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

RADA

Powiadomienie przekazane przez Rumunię w sprawie wzajemności wizowej (1) (2008/C 161/03) Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Nr ref. 3668 Stałe Przedstawicielstwo Rumunii przy Unii Europejskiej składa wyrazy szacunku Sekretariatowi Generalnemu Unii Europejskiej i ma zaszczyt poinformować, w następstwie noty werbalnej nr 1629 Stałego Przedstawicielstwa z dnia 21 lutego 2007 r. i zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w odniesieniu do mechanizmu wzajemności, że w następstwie decyzji rządu Państwa Brunei Darussalam o zniesieniu obowiązku wizowego od dnia 1 lutego 2008 r. obywatele Rumunii nie podlegają obowiązkowi wizowemu w przypadku pobytów nie dłuższych niż 30 dni. Powiadomienie o podobnej treści zostało przesłane Komisji Europejskiej. Stałe Przedstawicielstwo Rumunii przy Unii Europejskiej pragnie jednocześnie ponownie złożyć Radzie Unii Europejskiej wyrazy najwyższego szacunku.


(1) Niniejsze powiadomienie jest publikowane zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 161 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C161 - 19 z 200825.6.2008

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa C 24/08 (ex NN 38/07) — Fundusz Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie instrumenty podatkowe — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C161 - 18 z 200825.6.2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/66/08

 • Dz. U. C161 - 16 z 200825.6.2008

  Zaproszenie do składania aplikacji — Dyrektor Generalny (grupa zaszeregowania AD15–AD16) ds. Biblioteki, Analiz i Dokumentacji w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C161 - 13 z 200825.6.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C161 - 7 z 200825.6.2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 23 stycznia 2008 r. w której stwierdza się zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio) (1)

 • Dz. U. C161 - 6 z 200825.6.2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio — Sprawozdawca: Republika Czeska

 • Dz. U. C161 - 5 z 200825.6.2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C161 - 4 z 200825.6.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C161 - 3 z 200825.6.2008

  Powiadomienie przekazane przez Rumunię w sprawie wzajemności wizowej

 • Dz. U. C161 - 1 z 200825.6.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5032 — Roxel/Protac) (1)

 • Dz. U. C161 - 1 z 200825.6.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5094 — Nokia/Trolltech) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.