Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 171 POZ 2

Tytuł:

Sprawa C-442/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 maja 2008 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Rybołówstwo — Rozporządzenie (WE) nr 1954/2003 — Rozporządzenie (WE) nr 1415/2004 — Zarządzanie nakładami połowowymi — Ustalanie maksymalnego rocznego nakładu połowowego — Okres odniesienia — Wspólnotowe obszary i zasoby połowowe — Obszary biologicznie wrażliwe — Akt dotyczący warunków przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz dostosowań w traktatach — Zarzut niezgodności z prawem — Dopuszczalność — Zasada niedyskryminacji — Nadużycie władzy)

Data ogłoszenia:2008-07-05


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 171 POZ 2

C 171/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2008

V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 maja 2008 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Sprawa C-442/04) (1) (Rybołówstwo — Rozporządzenie (WE) nr 1954/2003 — Rozporządzenie (WE) nr 1415/2004 — Zarządzanie nakładami połowowymi — Ustalanie maksymalnego rocznego nakładu połowowego — Okres odniesienia — Wspólnotowe obszary i zasoby połowowe — Obszary biologicznie wrażliwe — Akt dotyczący warunków przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz dostosowań w traktatach — Zarzut niezgodności z prawem — Dopuszczalność — Zasada niedyskryminacji — Nadużycie władzy) (2008/C 171/02) Język postępowania: hiszpański 3) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa własne koszty.


(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Sprawa C-91/05) (1) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Artykuł 47 UE — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Decyzja 2004/833/WPZiB — Wykonanie wspólnego działania 2002/589/ WPZiB — Zwalczanie rozprzestrzeniania broni strzeleckiej i lekkiej — Kompetencja Wspólnoty — Polityka współpracy na rzecz rozwoju) (2008/C 171/03)

Strony Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: E. Braquehais Conesa i M. A. Sampol Pucurull, pełnomocnicy) Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. Monteiro i F. Florindo Gijón, pełnomocnicy) Popierana przez: Komisję Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. van Rijn i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy)

Język postępowania: angielski Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: P.J. Kuijper, J. Enegren i M. Petite, pełnomocnicy) Interwenient popierający stronę skarżącą: Parlament Europejski (przedstawiciele: R. Passos, K. Lindahl i D. Gauci, pełnomocnicy) Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.-C. Piris, R. Gosalbo Bono, S. Marquardt i E. Finnegan, pełnomocnicy) Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Danii, (przedstawiciele: A. Jacobsen i C. Thorninga oraz L. Lander Madsen, pełnomocnicy), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik), Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues oraz E. Belliard i C. Jurgensen, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. de Grave oraz przez C. Wissels oraz H. G. Sevenster, pełnomocnicy), Królestwo Szwecji (przedstawiciel: A. Falk, pełnomocnik), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: R. Caudwell oraz E. Jenkinson, pełnomocnicy oraz A. Dashwood, barrister),

Przedmiot Stwierdzenie nieważności art. 1–6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalającego maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk (Dz.U. L 258, str. 1) — Naruszenie zasady niedyskryminacji — Nadużycie władzy

Sentencja 1) Skarga zostaje oddalona. 2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 171 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C171 - 52 z 20085.7.2008

  Sprawa F-47/08: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2008 r. — Buschak przeciwko Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

 • Dz. U. C171 - 52 z 20085.7.2008

  Sprawa F-48/08: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2008 r. — Ortega Serrano przeciwko Komisji

 • Dz. U. C171 - 51 z 20085.7.2008

  Sprawa F-35/08: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2008 r. — Pachtitis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C171 - 51 z 20085.7.2008

  Sprawa F-45/08: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2008 r. — Bernard przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C171 - 51 z 20085.7.2008

  Sprawa F-46/08: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2008 r. — Thoss przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dz. U. C171 - 50 z 20085.7.2008

  Sprawa F-8/08: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2008 r. — Renier przeciwko Komisji

 • Dz. U. C171 - 50 z 20085.7.2008

  Sprawa F-12/08: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2008 r. — Nardin przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C171 - 50 z 20085.7.2008

  Sprawa F-30/08: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. — Nanopoulos przeciwko Komisji

 • Dz. U. C171 - 49 z 20085.7.2008

  Sprawa T-17/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 maja 2008 r. — Torres przeciwko OHIM — Bodegas Navarro Lópes (CITA DEL SOL)

 • Dz. U. C171 - 49 z 20085.7.2008

  Sprawa T-32/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2008 r. — Słowacja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C171 - 49 z 20085.7.2008

  Sprawa T-501/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 maja 2008 r. — R.S. Arbeitsschutz przeciwko OHIM — RS Components (RS)

 • Dz. U. C171 - 49 z 20085.7.2008

  Sprawa T-30/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2008 r. — Winzer Pharma przeciwko OHMI — Oftaltech (OFTASIL)

 • Dz. U. C171 - 48 z 20085.7.2008

  Sprawa T-188/08: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2008 r. — Infeurope SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C171 - 48 z 20085.7.2008

  Sprawy połączone T-490/04 i T-493/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 maja 2008 r. — Niemcy i Deutsche Post przeciwko Komisji

 • Dz. U. C171 - 48 z 20085.7.2008

  Sprawa T-180/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 maja 2008 r. — Fränkischer Weinbauverband przeciwko OHIM (Kształt butelki)

 • Dz. U. C171 - 47 z 20085.7.2008

  Sprawa T-183/08: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2008 r. — Schuhpark Fascies przeciwko OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

 • Dz. U. C171 - 47 z 20085.7.2008

  Sprawa T-187/08: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2008 r. — Rodd & Gunn Australia przeciwko OHIM (Przedstawienie psa)

 • Dz. U. C171 - 46 z 20085.7.2008

  Sprawa T-181/08: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2008 r. — Tay Za przeciwko Radzie

 • Dz. U. C171 - 46 z 20085.7.2008

  Sprawa T-182/08: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2008 r. — Komisja przeciwko Atlantic Energy

 • Dz. U. C171 - 45 z 20085.7.2008

  Sprawa T-177/08: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2008 r. — Schräder przeciwko CPVO — Hansson (Sumost 01)

 • Dz. U. C171 - 45 z 20085.7.2008

  Sprawa T-180/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 6 marca 2008 r. w sprawie F-55/07 Tiralongo przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 maja 2008 r. przez Giuseppe Tiralongo

 • Dz. U. C171 - 44 z 20085.7.2008

  Sprawa T-176/08: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2008 r. — Infeurope przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C171 - 43 z 20085.7.2008

  Sprawa T-171/08: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2008 r. — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung przeciwko Komisji

 • Dz. U. C171 - 43 z 20085.7.2008

  Sprawa T-173/08: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2008 r. — Messe Düsseldorf przeciwko OHIM — Canon Communications (MEDTEC)

 • Dz. U. C171 - 42 z 20085.7.2008

  Sprawa T-170/08: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2008 r. — Komisja przeciwko I. D. FOS Research

 • Dz. U. C171 - 41 z 20085.7.2008

  Sprawa T-163/08: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast przeciwko OHIM (Golden Toast)

 • Dz. U. C171 - 41 z 20085.7.2008

  Sprawa T-167/08: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2008 r. — Microsoft przeciwko Komisji

 • Dz. U. C171 - 40 z 20085.7.2008

  Sprawa T-157/08: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2008 r. — Paroc przeciwko OHIM — (INSULATE FOR LIFE)

 • Dz. U. C171 - 40 z 20085.7.2008

  Sprawa T-159/08: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2008 r. — Procter & Gamble przeciwko OHIM — Bayer (LIVENSA)

 • Dz. U. C171 - 40 z 20085.7.2008

  Sprawa T-162/08: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Frag Comercio Internacional przeciwko OHIM — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

 • Dz. U. C171 - 39 z 20085.7.2008

  Sprawa T-151/08: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2008 r. — Victor Guedes-Indústria e Comércio przeciwko OHIM — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

 • Dz. U. C171 - 39 z 20085.7.2008

  Sprawa T-156/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 19 lutego 2008 r. w sprawie F-49/07 R przeciwko Komisji, wniesione w dniu 24 kwietnia 2008 r. przez R

 • Dz. U. C171 - 38 z 20085.7.2008

  Sprawy połączone T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R i od T-91/08 R do T-93/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 kwietnia 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Ogłoszenia o udzieleniu zamówień mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego w północnej części Cypru — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C171 - 38 z 20085.7.2008

  Sprawa T-119/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 kwietnia 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia mającego na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego w północnej części Cypru — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C171 - 38 z 20085.7.2008

  Sprawa T-122/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 kwietnia 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia mającego na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego w północnej części Cypru — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C171 - 37 z 20085.7.2008

  Sprawa T-372/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 kwietnia 2008 r. — Dimos Kerateas przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C171 - 37 z 20085.7.2008

  Sprawa T-389/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 lutego 2008 r. — Earth Products przeciwko OHIM — Meynard Designs (EARTH) (Wspólnotowy znak towarowy — Odmowa rejestracji — Wycofanie wniosku o rejestrację — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C171 - 36 z 20085.7.2008

  Sprawa T-92/07 P: Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 8 maja 2008 r. — Frankin i in. przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy i członkowie personelu tymczasowego — Emerytury — Przeniesienie uprawnień emerytalnych — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C171 - 36 z 20085.7.2008

  Sprawa T-239/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 maja 2008 r. — Pathé Distribution przeciwko Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Klauzula arbitrażowa — Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C171 - 36 z 20085.7.2008

  Sprawa T-315/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 kwietnia 2008 r. — Grohe przeciwko OHIM — Compañía Roca Radiadores (ALIRA) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Cofnięcie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C171 - 35 z 20085.7.2008

  Sprawa T-18/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 maja 2008 r. — Kronberger przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego — Termin do wniesienia skargi — Brak właściwości Sądu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C171 - 35 z 20085.7.2008

  Sprawa T-29/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2008 r. — Lactalis Gestion Lait i Lactalis Investissements przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2006/112/WE — Uchylenie pierwszej dyrektywy VAT — Częściowe stwierdzenie nieważności — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C171 - 34 z 20085.7.2008

  Sprawa T-302/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 kwietnia 2008 r. — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée przeciwko Komisji (Klauzula arbitrażowa — Utworzenie punktu informacyjnego Europa — Porozumienie zawarte między Komisją a skarżącą — Oczywisty brak właściwości Sądu — Skarga oczywiście bezzasadna)

 • Dz. U. C171 - 34 z 20085.7.2008

  Sprawa T-327/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 maja 2008 r. — SNIV przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Termin na wniesienie skargi — Początek biegu terminu — Publikacja skróconego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym — Strona internetowa — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C171 - 34 z 20085.7.2008

  Sprawa T-260/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia 2008 r. — Arktouros przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 — Wstrzymanie pomocy finansowej przyznanej na realizację projektu ekologicznego — Decyzja przewidująca przerwanie projektu i zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Akt potwierdzający — Upływ terminu na wniesienie skargi — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C171 - 33 z 20085.7.2008

  Sprawa T-329/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 maja 2008 r. — Enercon przeciwko OHIM (E) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego E — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C171 - 33 z 20085.7.2008

  Sprawa T-144/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 maja 2008 r. — TF1 przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja Komisji uznająca niektóre środki przyjęte przez Republikę Francuską na rzecz France 2 i France 3 za pomoc państwa zgodną ze wspólnym rynkiem — Termin na wniesienie skargi — Artykuł 44 § 1 lit. c) regulaminu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C171 - 32 z 20085.7.2008

  Sprawa T-250/06 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2008 r. — Ott i in. przeciwko Komisji (Odwołanie — Odwołanie incydentalne — Dopuszczalność — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Zarzut niezgodności z prawem — Zamiana motywów — Odwołanie częściowo niezasadne i częściowo zasadne — Osądzony spór — Oddalenie skargi)

 • Dz. U. C171 - 32 z 20085.7.2008

  Sprawa T-254/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2008 r. — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden przeciwko OHIM (RadioCom) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego RadioCom — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C171 - 31 z 20085.7.2008

  Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zarządzenie środków tymczasowych

 • Dz. U. C171 - 31 z 20085.7.2008

  Sprawa T-495/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 maja 2008 r. — Belfass przeciwko Radzie (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Oczywista omyłka — Udzielenie zamówienia na podstawie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty — Oferta rażąco niska — Artykuł 139 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 — Zarzut niezgodności z prawem — Specyfikacja — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C171 - 31 z 20085.7.2008

  Sprawa T-205/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2008 r. — NewSoft Technology przeciwko OHIM — Soft (Presto! BizCard Reader) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy Presto! BizCard Reader — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe Presto — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C171 - 30 z 20085.7.2008

  Sprawa C-315/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Veroias — Grecja) — Georgios Diamantis przeciwko FANCO AE

 • Dz. U. C171 - 30 z 20085.7.2008

  Sprawa C-424/06: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 7 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C171 - 30 z 20085.7.2008

  Sprawa C-18/07: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 28 stycznia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Jönköping — Szwecja) — Mattias Jalkhed przeciwko Jordbruksverket

 • Dz. U. C171 - 30 z 20085.7.2008

  Sprawa C-235/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C171 - 30 z 20085.7.2008

  Sprawa C-325/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C171 - 30 z 20085.7.2008

  Sprawa C-347/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C171 - 29 z 20085.7.2008

  Sprawa C-223/08: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Komicja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwa Luksemburga

 • Dz. U. C171 - 29 z 20085.7.2008

  Sprawa C-224/08: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C171 - 29 z 20085.7.2008

  Sprawa C-87/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid — Hiszpania) — Vicente Pascual García przeciwko Confederación Hidrográfica del Duero

 • Dz. U. C171 - 28 z 20085.7.2008

  Sprawa C-200/08: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C171 - 28 z 20085.7.2008

  Sprawa C-209/08: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C171 - 27 z 20085.7.2008

  Sprawa C-191/08: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C171 - 27 z 20085.7.2008

  Sprawa C-195/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas w dniu 30 kwietnia 2008 r. — Postępowanie w sprawie Ingi Rinau

 • Dz. U. C171 - 26 z 20085.7.2008

  Sprawa C-186/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecja) w dniu 28 kwietnia 2008 r. — Maria Kastrinaki przeciwko Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

 • Dz. U. C171 - 26 z 20085.7.2008

  Sprawa C-190/08: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C171 - 25 z 20085.7.2008

  Sprawa C-174/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 28 kwietnia 2008 r. — NCC Construction Danmark A/S przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C171 - 25 z 20085.7.2008

  Sprawa C-180/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecja) w dniu 28 kwietnia 2008 r. — Maria Kastrinaki przeciwko Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

 • Dz. U. C171 - 24 z 20085.7.2008

  Sprawa C-169/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte Costituzionale (Włochy) w dniu 21 kwietnia 2008 r. — Prezes Rady Ministrów przeciwko Regione autonoma della Sardegna

 • Dz. U. C171 - 24 z 20085.7.2008

  Sprawa C-171/08: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C171 - 22 z 20085.7.2008

  Sprawa C-164/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikio Rethimnon (Grecja) w dniu 17 kwietnia 2008 r. — Mikhail Zakharioudakis przeciwko Dimos Labis

 • Dz. U. C171 - 20 z 20085.7.2008

  Sprawa C-163/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecja) w dniu 17 kwietnia 2008 r. — Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis przeciwko Dimos Geropotamou

 • Dz. U. C171 - 19 z 20085.7.2008

  Sprawa C-162/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecja) w dniu 17 kwietnia 2008 r. — Georgios Lagoudakis przeciwko Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

 • Dz. U. C171 - 18 z 20085.7.2008

  Sprawa C-159/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2008 r. w sprawie T-306/05 Isabella Scippacercola i Ioannis Terezakis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 15 kwietnia 2008 r. przez Isabellę Scippacercolę i Ioannisa Terezakisa

 • Dz. U. C171 - 17 z 20085.7.2008

  Sprawa C-154/08: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C171 - 17 z 20085.7.2008

  Sprawa C-157/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 16 kwietnia 2008 r. — E.H.A. Passenheim-van Schoot przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C171 - 16 z 20085.7.2008

  Sprawa C-150/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 14 kwietnia 2008 r. — Siebrand BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C171 - 16 z 20085.7.2008

  Sprawa C-152/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu 15 kwietnia 2008 r. — Real Sociedad de Fútbol S. A. D. i Nihat Kahveci przeciwko Consejo Superior de Deportes i Real Federación Española de Fútbol

 • Dz. U. C171 - 15 z 20085.7.2008

  Sprawa C-147/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 10 kwietnia 2008 r. — Jürgen Römer przeciwko Freie und Hansestadt Hamburg

 • Dz. U. C171 - 14 z 20085.7.2008

  Sprawa C-144/08: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C171 - 14 z 20085.7.2008

  Sprawa C-146/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 22 stycznia 2008 r. w sprawie T-298/04 Efkon AG przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 3 kwietnia 2008 r. przez Efkon AG

 • Dz. U. C171 - 13 z 20085.7.2008

  Sprawa C-135/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 3 kwietnia 2008 r. — Janko Rottmann przeciwko Freistaat Bayern

 • Dz. U. C171 - 13 z 20085.7.2008

  Sprawa C-140/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Halduskohus (Republika Estonii) w dniu 7 kwietnia 2008 r. — Rakvere Lihakombinaat AS przeciwko Põllumajandusministeerium et Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

 • Dz. U. C171 - 12 z 20085.7.2008

  Sprawa C-57/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 27 listopada 2007 r. w sprawie T-434/05 Gateway, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wniesione w dniu 13 lutego 2008 r. przez Gateway, Inc.

 • Dz. U. C171 - 12 z 20085.7.2008

  Sprawa C-134/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 2 kwietnia 2008 r. — J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. przeciwko Hauptzollamt Bremen

 • Dz. U. C171 - 11 z 20085.7.2008

  Sprawa C-341/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/48/WE — Przestrzeganie praw własności intelektualnej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C171 - 11 z 20085.7.2008

  Sprawa C-323/07: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — Termoraggi SpA przeciwko Comune di Monza (Zamówienia publiczne — Zamówienie publiczne na dostawę usług — Udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia przetargu — Udzielenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zamówienia przedsiębiorstwu, którego jest ona udziałowcem)

 • Dz. U. C171 - 10 z 20085.7.2008

  Sprawa C-271/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 20 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 96/61/WE — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i zmniejszenie ich ilości — Niepełna i nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C171 - 10 z 20085.7.2008

  Sprawa C-276/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Firenze — Włochy) — Nancy Delay przeciwko Universita' degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana (Swobodny przepływ pracowników — Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową — Kategoria „lektorów z wymiany” — Byli lektorzy języka obcego — Uznanie praw nabytych)

 • Dz. U. C171 - 9 z 20085.7.2008

  Sprawa C-165/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) — Skatteministeriet przeciwko Ecco Sko A/S (Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Pozycja 6403 — Obuwie o cholewkach ze skóry wyprawionej — Pozycja 6404 — Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych)

 • Dz. U. C171 - 8 z 20085.7.2008

  Sprawa C-503/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Odstępstwa od systemu ochrony dzikiego ptactwa — Region Liguria)

 • Dz. U. C171 - 8 z 20085.7.2008

  Sprawa C-162/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Szósta dyrektywa VAT — Podatnicy — Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi — Spółki dominujące i spółki zależne — Wprowadzenie przez państwo członkowskie systemu jednego podatnika — Warunki — Skutki)

 • Dz. U. C171 - 7 z 20085.7.2008

  Sprawa C-462/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation, Francja) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline przeciwko Jean-Pierre Rouard (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Sekcja 5 rozdziału II — Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę — Sekcja 2 tego rozdziału — Jurysdykcja szczególna — Artykuł 6 pkt 1 — Wielość pozwanych)

 • Dz. U. C171 - 7 z 20085.7.2008

  Sprawa C-499/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie — Rzeczpospolita Polska) — Halina Nerkowska przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (Renta inwalidzka dla cywilnych ofiar wojny lub represji — Wymóg posiadania miejsca zamieszkania na terytorium kraju — Artykuł 18 ust. 1 WE)

 • Dz. U. C171 - 6 z 20085.7.2008

  Sprawa C-414/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG przeciwko Finanzamt Heilbronn (Swoboda przedsiębiorczości — Podatki bezpośrednie — Uwzględnienie strat poniesionych przez stały zakład położony w państwie członkowskim i należący do spółki mającej statutową siedzibę w innym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C171 - 6 z 20085.7.2008

  Sprawa C-439/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Dresden — Niemcy) — Postępowanie dotyczące gospodarowania energią citiworks AG przy udziale: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Dyrektywa 2003/54/WE — Artykuł 20 ust. 1 — Swobodny dostęp stron trzecich do systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej)

 • Dz. U. C171 - 5 z 20085.7.2008

  Sprawa C-352/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln — Niemcy) — Brigitte Bosmann przeciwko Bundesagentur für Arbeit — Familienkassse Aachen (Zabezpieczenie społeczne — Świadczenia rodzinne — Zawieszenie prawa do świadczeń — Artykuł 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 10 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 — Obowiązujące przepisy prawne — Przyznanie świadczeń w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, które nie jest państwem właściwym)

 • Dz. U. C171 - 5 z 20085.7.2008

  Sprawa C-361/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG przeciwko College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Środki ochrony roślin — Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu — Etofumesat — Dyrektywy 91/414/EWG i 2002/37/WE — Rozporządzenie (EWG) nr 3600/92 — Wniosek o otwarcie procedury ustnej na nowo)

 • Dz. U. C171 - 4 z 20085.7.2008

  Sprawa C-194/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Orange European Smallcap Fund N. V. (Artykuły 56-58 WE — Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie dywidend — Ulga podatkowa przyznawana przedsiębiorstwu zbiorowego inwestowania w rozumieniu przepisów podatkowych z tytułu podatków pobranych u źródła przez inne państwo od dywidend otrzymanych przez to przedsiębiorstwo — Ograniczenie tej ulgi podatkowej do kwoty, jaką akcjonariusz będący rezydentem państwa członkowskiego siedziby tego przedsiębiorstwa, który dokonał inwestycji bez pośrednictwa takiego przedsiębiorstwa, mógłby zaliczyć na poczet podatku dochodowego na mocy konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania — Ograniczenie tej ulgi podatkowej w stosunku do udziału w kapitale tego przedsiębiorstwa akcjonariuszy niebędących rezydentami)

 • Dz. U. C171 - 4 z 20085.7.2008

  Sprawa C-266/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 maja 2008 r. — Evonik Degussa GmbH, dawniej Degussa GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Konkurencja — Kartel — Rynek metioniny — Grzywna — Rozporządzenie nr 17 — Artykuł 15 ust. 2 — Zasada legalności kar — Wypaczenie stanu faktycznego — Zasada proporcjonalności — Zasada równego traktowania)

 • Dz. U. C171 - 3 z 20085.7.2008

  Sprawy połączone C-147/06 i C-148/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 maja 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Consiglio di Stato — Włochy) — SECAP SpA (C-147/06) przeciwko Comune di Torino, przy udziale: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte oraz Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) przeciwko Comune di Torino, przy udziale: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Udzielanie zamówień — Oferty nienormalnie niskie — Tryby postępowania wykluczającego — Zamówienia na roboty budowlane, które nie osiągają progu przewidzianego w dyrektywach 93/37/EWG i 2004/18/WE — Obowiązki instytucji zamawiającej wynikające z podstawowych zasad prawa wspólnotowego)

 • Dz. U. C171 - 2 z 20085.7.2008

  Sprawa C-91/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Artykuł 47 UE — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Decyzja 2004/833/WPZiB — Wykonanie wspólnego działania 2002/589/ WPZiB — Zwalczanie rozprzestrzeniania broni strzeleckiej i lekkiej — Kompetencja Wspólnoty — Polityka współpracy na rzecz rozwoju)

 • Dz. U. C171 - 1 z 20085.7.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 158 z 21.6.2008.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.