Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 183 POZ 14

Tytuł:

Sprawa C-197/08: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republika Francuska

Data ogłoszenia:2008-07-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 183 POZ 14

C 183/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2008

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republika Francuska (Sprawa C-197/08) (2008/C 183/27) Język postępowania: francuski

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel (Niemcy) w dniu 16 maja 2008 r. — Plantanol GmbH & Co.KG przeciwko Plantanol GmbH & Co.KG (Sprawa C-201/08) (2008/C 183/28) Język postępowania: niemiecki


Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: W. Mölls, pełnomocnik) Sąd krajowy Strona pozwana: Republika Francuska Hessisches Finanzgericht, Kassel Żądania strony skarżącej — stwierdzenie, że poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy systemu cen minimalnych dla papierosów dopuszczonych do konsumpcji we Francji, podobnie jak i zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych „po cenie promocyjnej sprzecznej z celami ochrony zdrowia publicznego”, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy 95/59/WE; (1) — obciążenie Republika Francuska kosztami postępowania. Pytania prejudycjalne 1) Czy art. 3 dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (dyrektywy w sprawie biopaliw) (1), zwłaszcza w świetle rozważań zawartych w jej motywach 10, 12, 14, 19, 22 i 27, stoi na przeszkodzie krajowemu uregulowaniu takiemu jak § 50 ust. 1 pkt 1 Energiesteuergesetz (ustawy w sprawie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej) w brzmieniu nadanym Biokraftstoffquotengesetz (ustawą w sprawie stopy biopaliw) z dnia 18 grudnia 2006 r., zgodnie z którym zniesiona została korzyść wynikająca z zawartych w mieszankach paliw części biopaliw otrzymywanych z oleju roślinnego, które odpowiadają normie DIN V 51605 (stan z lipca 2006 r.) 2) Czy wspólnotowe zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań wymagają, by państwo członkowskie mogło zmienić przepisy wydane w celu zastosowania się do tej dyrektywy i ustanawiające obowiązujący przez wiele lat system wspierania użycia biopaliw w drodze korzyści podatkowych na niekorzyść uprzywilejowanego do tej pory przedsiębiorstwa jedynie przy zaistnieniu szczególnych okoliczności i w ściśle określonym okresie czasu Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Plantanol GmbH & Co.KG Strona pozwana: Plantanol GmbH & Co.KG

Zarzuty i główne argumenty Strona skarżąca podnosi, ze art. ust. 1 dyrektywy 5/5/WE, w świetle wykładni Trybunału, wyraźnie zakazuje interwencji państw członkowskich w celu wprowadzenia w sposób uznaniowy cen minimalnych sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych. W zakresie, w jakim uniemożliwiają one producentom i importerom z państw trzecich swobodnego ustalenia maksymalnych cen sprzedaży detalicznej każdego z ich wyrobów, rzeczona cena minimalna ogranicza w rzeczywistości konkurencję ze względu na cenę i stanowi zagrożenie dla rynku wewnętrznego. Ponadto, jeżeli chodzi o podkreślaną przez pozwaną konieczność uchylenia wyżej wymienionego przepisu w celu ochrony zdrowia publicznego, Komisja nie zaprzecza temu, ze w niektórych okolicznościach, może okazać się konieczne odstąpienie od przepisów traktatu WE dotyczących swobodnego przepływu towarów w celu osiągnięcia tego celu. Jednakże w niniejszej sprawie, zgodnie ze wcześniejszym orzecznictwem Trybunału, cel ochrony zdrowia publicznego może w sposób odpowiedni zostać osiągnięty poprzez zwiększone opodatkowanie wyrobów tytoniowych, co chroniłoby zasadę swobodnego ustalania cen.

(1) Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 21, str. 40).

(1) Dz.U. L 123, str. 42.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 183 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C183 - 35 z 200819.7.2008

  Sprawa F-52/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Plasa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 35 z 200819.7.2008

  Sprawa F-53/08: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2008 r. — Bouillez i in. przeciwko Radzie

 • Dz. U. C183 - 34 z 200819.7.2008

  Sprawa F-51/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Stols przeciwko Radzie

 • Dz. U. C183 - 33 z 200819.7.2008

  Sprawa F-40/08: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2008 r. — Carvalhal Garcia przeciwko Radzie

 • Dz. U. C183 - 33 z 200819.7.2008

  Sprawa F-43/08: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2008 r. — Spee przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C183 - 33 z 200819.7.2008

  Sprawa F-49/08: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2008 r. — Giannini przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 32 z 200819.7.2008

  Sprawa F-119/07: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. — Strack przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 32 z 200819.7.2008

  Sprawa F-131/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Baniel-Kubinova i in. przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C183 - 31 z 200819.7.2008

  Sprawa F-79/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 maja 2008 r. — Braun-Neumann przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Renta rodzinna — Wypłata do wysokości 50 % z uwagi na drugiego małżonka pozostałego przy życiu — Niedopuszczalność — Opóźnienie w złożeniu zażalenia — Bezwzględnie wiążąca przesłanka procesowa — Podniesienie z urzędu — Zastosowanie w czasie regulaminu Sądu)

 • Dz. U. C183 - 31 z 200819.7.2008

  Sprawa F-101/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2008 r. — Cova przeciwko Komisji (Kwestie formalne — Zarzut niedopuszczalności)

 • Dz. U. C183 - 31 z 200819.7.2008

  Sprawa F-107/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2008 r. — Daskalakis przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Artykuł 7 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Dodatek tymczasowy — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C183 - 30 z 200819.7.2008

  Sprawa T-273/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 maja 2008 r. — Fagor Brandt przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 30 z 200819.7.2008

  Sprawa T-368/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 maja 2008 r. — Rath przeciwko OHMI — Sanorell Pharma (Immunocel)

 • Dz. U. C183 - 30 z 200819.7.2008

  Sprawa T-171/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 czerwca 2008 r. — Avaya przeciwko OHIM — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)

 • Dz. U. C183 - 30 z 200819.7.2008

  Sprawa T-228/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 czerwca 2008 r. — Malheiro przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 29 z 200819.7.2008

  Sprawa T-200/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Interflon BV przeciwko OHIM — Illinois Tool Works (FOODLUBE)

 • Dz. U. C183 - 29 z 200819.7.2008

  Sprawa T-202/08: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2008 r. — CLL Centres de langues przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 28 z 200819.7.2008

  Sprawa T-195/08: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2008 r. — Antwerpse Bouwwerken przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 28 z 200819.7.2008

  Sprawa T-199/08: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2008 r. — Ziegler przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 27 z 200819.7.2008

  Sprawa T-191/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — JOOP! przeciwko OHIM

 • Dz. U. C183 - 26 z 200819.7.2008

  Sprawa T-189/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Forum 187 przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 25 z 200819.7.2008

  sprawa T-174/08: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA

 • Dz. U. C183 - 25 z 200819.7.2008

  Sprawa T-186/08: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2008 r. — Liga para a Protecção da natureza przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C183 - 24 z 200819.7.2008

  Sprawa T-169/08: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2008 r. — DEI przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 23 z 200819.7.2008

  Sprawa T-160/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 21 lutego 2008 r. w sprawie F-31/07, Putterie-De-Beukelaer przeciwko Komisji, wniesione w dniu 5 maja 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C183 - 23 z 200819.7.2008

  Sprawa T-166/08: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2008 r. — Ivanov przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 21 z 200819.7.2008

  Sprawa T-220/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 maja 2008 r. — Transports Schiocchet — Excursions przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Termin przedawnienia — Artykuł 46 statutu Trybunału Sprawiedliwości — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C183 - 21 z 200819.7.2008

  Sprawa T-4/08: Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2008 r. — Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C183 - 20 z 200819.7.2008

  Sprawa T-91/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 czerwca 2008 r. — WWF-UK przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 — Odnowienie zasobów dorsza — Ustalenie TAC na rok 2007 — Akt o charakterze generalnym — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C183 - 20 z 200819.7.2008

  Sprawa T-172/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 czerwca 2008 r. — Atlantic Dawn i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Kwoty połowowe — Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C183 - 19 z 200819.7.2008

  Sprawa T-141/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Internationaler Hilfsfonds przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Częściowa odmowa — Akt niezaskarżalny — Akt wyłącznie potwierdzający — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C183 - 19 z 200819.7.2008

  Sprawa T-330/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Novartis przeciwko OHIM (BLUE SOFT) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BLUE SOFT — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C183 - 19 z 200819.7.2008

  Sprawa T-85/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Gabel Industria Tessile przeciwko OHIM — Creaciones Garel (GABEL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GABEL — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy GAREL — Częściowa odmowa rejestracji — Zakres badania, jakie powinno być przeprowadzane przez izbę odwoławczą — Obowiązek rozpoznania odwołania w całości — Artykuł 62 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C183 - 18 z 200819.7.2008

  Sprawa T-282/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Ceuninck przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Stanowisko doradcy w ramach OLAF — Odrzucenie kandydatury — Kompetencje dyrektora generalnego OLAF — Zgodność z prawem ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy — Naruszenie zasad powoływania urzędników w grupach zaszeregowania A4 i A5 — Nadużycie władzy — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C183 - 18 z 200819.7.2008

  Sprawa T-18/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Zabezpieczenie społeczne — Wniosek o pokrycie kosztów lekarskich — Dorozumiane oddalenie wniosku)

 • Dz. U. C183 - 17 z 200819.7.2008

  Sprawa C-240/08: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C183 - 17 z 200819.7.2008

  Sprawa C-245/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C183 - 16 z 200819.7.2008

  Sprawa C-220/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C183 - 16 z 200819.7.2008

  Sprawa C-234/08: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C183 - 16 z 200819.7.2008

  Sprawa C-239/08: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C183 - 15 z 200819.7.2008

  Sprawa C-210/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 12 marca 2008 r. w sprawie T-332/04 Sebirán, S.L. przeciwko OHIM i El Coto De Rioja, S.A. wniesione w dniu 21 maja 2008 r. przez Sebirán, S.L.

 • Dz. U. C183 - 15 z 200819.7.2008

  Sprawa C-219/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C183 - 14 z 200819.7.2008

  Sprawa C-201/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel (Niemcy) w dniu 16 maja 2008 r. — Plantanol GmbH & Co.KG przeciwko Plantanol GmbH & Co.KG

 • Dz. U. C183 - 13 z 200819.7.2008

  Sprawa C-189/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 8 maja 2008 r. — Zuid-Chemie BV przeciwko Philippo's Mineralenfabriek NV/SA, obecnie PMF Productions

 • Dz. U. C183 - 13 z 200819.7.2008

  Sprawa C-193/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 14 stycznia 2008 r. — sprawa z zakresu prawa rolnego z udziałem: Hermanna Fischera, Rolfa Schlattera i Regierungspräsidium Freiburg

 • Dz. U. C183 - 12 z 200819.7.2008

  Sprawa C-167/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België w dniu 21 kwietnia 2008 r. — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV i Parc Healthcare International Limited przeciwko Omnipol Ltd

 • Dz. U. C183 - 12 z 200819.7.2008

  Sprawa C-172/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Roma (Włochy) w dniu 25 kwietnia 2008 r. — Pontina Ambiente Srl przeciwko Regione Lazio

 • Dz. U. C183 - 12 z 200819.7.2008

  Sprawa C-173/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam (Niderlandy) w dniu 25 kwietnia 2008 r. — Kloosterboer Services B.V. przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, Laan op Zuid

 • Dz. U. C183 - 11 z 200819.7.2008

  Sprawa C-165/08: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C183 - 11 z 200819.7.2008

  Sprawa C-166/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Büdingen (Niemcy) w dniu 18 kwietnia 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko Guido Weberowi

 • Dz. U. C183 - 10 z 200819.7.2008

  Sprawa C-156/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Niedersächsiche Finanzgericht — Siódma Izba w dniu 16 kwietnia 2008 r. — Monika Vollkommer przeciwko Finanzamt Hannover-Land I

 • Dz. U. C183 - 10 z 200819.7.2008

  Sprawa C-161/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 18 kwietnia 2008 r. — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely przeciwko État belge

 • Dz. U. C183 - 9 z 200819.7.2008

  Sprawa C-138/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Ítélőtábla w dniu 7 kwietnia 2008 r. — Hochtief AG i Linde-Kca-Dresden GmbH przeciwko Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

 • Dz. U. C183 - 9 z 200819.7.2008

  Sprawa C-139/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Karlsruhe (Niemcy) w dniu 7 kwietnia 2008 r. — postępowanie karne przeciwko Rafet Kqiku

 • Dz. U. C183 - 8 z 200819.7.2008

  Sprawa C-137/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Węgry) w dniu 7 kwietnia 2008 r. — VB Pénzügyi Lízing Zrt. przeciwko Ferencowi Schneiderowi

 • Dz. U. C183 - 7 z 200819.7.2008

  Sprawa C-454/07: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2008 r. — Hervé Raulin przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C183 - 7 z 200819.7.2008

  Sprawa C-49/08: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2008 r. — Sandra Raulin przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C183 - 7 z 200819.7.2008

  Sprawa C-132/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság (Węgry) w dniu 2 kwietnia 2008 r. — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. przeciwko Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

 • Dz. U. C183 - 6 z 200819.7.2008

  Sprawa C-507/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Własność przemysłowa i handlowa — Wzory wspólnotowe — Artykuł 80 ust. 2 — Brak przekazania wykaz sądów)

 • Dz. U. C183 - 6 z 200819.7.2008

  Opinia 1/08: Wniosek o opinię przedstawiony przez Komisję Wspólnot Europejskich w trybie art. 300 ust. 6 WE

 • Dz. U. C183 - 6 z 200819.7.2008

  Sprawy połączone C-231/07 i C-232/07: Postanowienie Trybunału z dnia 14 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles, Belgia) — Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07) przeciwko Państwu Belgijskiemu (Regulamin — Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 — Zwolnienia — Pojęcie „depozytu” i „płatności” — Odmowa zwolnienia)

 • Dz. U. C183 - 5 z 200819.7.2008

  Sprawa C-395/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/48/WE — Poszanowanie praw własności intelektualnej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C183 - 4 z 200819.7.2008

  Sprawa C-170/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki wewnętrzne — Obowiązek badania technicznego przywożonych pojazdów używanych — Artykuły 28 WE i 30 WE — Dyrektywa 96/96/WE — Uznawanie badań technicznych przeprowadzonych w innych państwach członkowskich)

 • Dz. U. C183 - 4 z 200819.7.2008

  Sprawa C-312/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance de Paris — Francja) — JVC France SAS przeciwko Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) (Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura Scalona — Camcordery — Uwagi wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej — Reżim prawny)

 • Dz. U. C183 - 3 z 200819.7.2008

  Sprawa C-534/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Industria Lavorazione Carni Ovine Srl przeciwko Regione Lazio (Wspólna polityka rolna — EFOGR — Artykuł 13 rozporządzenia (EWG) nr 866/90 — Wyłączenie inwestycji dotyczących przetwarzania produktów pochodzących z państw trzecich — Zasada proporcjonalności)

 • Dz. U. C183 - 3 z 200819.7.2008

  Sprawa C-164/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Nantes — Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions — Francja) — James Wood przeciwko Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (Artykuł 12 WE — Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową — Odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłacane z Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions — Wyłączenie)

 • Dz. U. C183 - 2 z 200819.7.2008

  Sprawa C-226/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/391/EWG — Środki w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy — Artykuły 2, 10 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 i 4 — Niezgodna transpozycja)

 • Dz. U. C183 - 2 z 200819.7.2008

  Sprawa C-308/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 czerwca 2008 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) -Zjednoczone Królestwo] — The Queen, The International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union przeciwko Secretary of State for Transport (Transport morski — Zanieczyszczenia pochodzące ze statków — Dyrektywa 2005/35/WE — Ważność — Konwencja z Montego Bay — Konwencja Marpol 73/78 — Skutki prawne — Możliwość powołania się na konwencje — Rażące niedbalstwo — Zasada pewności prawa)

 • Dz. U. C183 - 1 z 200819.7.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 171 z 5.7.2008.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.