Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 184 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2008-07-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 184 POZ 1

22.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 184/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 184/01)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna


10.6.2008 N 61/08 Hiszpania — Régimen de ayudas a la investigación y desarrollo de las TIC Orden por la que se regulan las bases, el régime de ayudas y la gestión de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información Program pomocy Badania i rozwój Dotacje bezpośrednie, pożyczka uprzywilejowana Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 356 mln EUR Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1 600 mln EUR 80 % Do 31.12.2011 Wszystkie sektory —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 184/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2008 N 101/08 Włochy — R&D aid in the aeronautic sector Legge n. 808 del 1985; progetto di decreto del ministro dello Sviluppo economico Program pomocy Badania i rozwój Pożyczka uprzywilejowana, dotacja podlegająca zwrotowi Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 720 mln EUR 80 % Do 31.12.2013 Sektory związane z produkcją Ministero dello Sviluppo economico Direzione generale Politica industriale Via Molise, 2 I-00187 Roma —

22.7.2008

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 184 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C184 - 42 z 200822.7.2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C184 - 41 z 200822.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5141 — KLM/Martinair) (1)

 • Dz. U. C184 - 34 z 200822.7.2008

  Pomoc państwa — Włochy — Pomoc państwa C 26/08 (ex NN 31/08) — Pożyczka 300 mln EUR dla spółki Alitalia — Wezwanie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C184 - 32 z 200822.7.2008

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/21/08 — Dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus Region Azji w roku akademickim 2008/2009 — Program działań Wspólnoty na rzecz promocji współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

 • Dz. U. C184E - 23 z 200822.7.2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 17/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE (1)

 • Dz. U. C184 - 13 z 200822.7.2008

  Komunikat Komisji — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych

 • Dz. U. C184E - 11 z 200822.7.2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 16/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. C184 - 10 z 200822.7.2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 marca 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4731 — Google/DoubleClick) (1)

 • Dz. U. C184 - 9 z 200822.7.2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4731 — Google/DoubleClick (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C184 - 8 z 200822.7.2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2008 r. na temat projektu decyzji dotyczącej sprawa COMP/M.4731 — Google/DoubleClick — Sprawozdawca: Belgia

 • Dz. U. C184 - 7 z 200822.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C184 - 3 z 200822.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C184E - 1 z 200822.7.2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 15/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.