Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 184 POZ 8

Tytuł:

Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2008 r. na temat projektu decyzji dotyczącej sprawa COMP/M.4731 — Google/DoubleClick — Sprawozdawca: Belgia

Data ogłoszenia:2008-07-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 184 POZ 8

C 184/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2008

Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2008 r. na temat projektu decyzji dotyczącej sprawa COMP/M.4731 — Google/DoubleClick Sprawozdawca: Belgia (2008/C 184/04) 1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja posiada wymiar wspólnotowy po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 3. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że należy uwzględnić następujące rynki: — rynek udostępniania miejsc na reklamę internetową, który mógłby dalej zostać podzielony na rynek reklamy związanej z wyszukiwaniem i reklamy niezwiązanej z wyszukiwaniem, — rynek pośrednictwa w zamieszczaniu reklamy internetowej, który mógłby dalej zostać podzielony na rynek pośrednictwa w zamieszczaniu reklamy związanej z wyszukiwaniem i rynek pośrednictwa w zamieszczaniu reklamy niezwiązanej z wyszukiwaniem, — rynek ekspozycji internetowej i technologii pomocniczych, który mógłby dalej zostać podzielony na rynek świadczenia takich usług dla reklamodawców i wydawców. 4. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że: — rynek udostępniania miejsc na reklamę internetową zarówno związaną z wyszukiwaniem jak i niezwiązaną z wyszukiwaniem ma zasięg krajowy i odpowiada granicom językowym w ramach EOG, — zasięg rynku pośrednictwa w zamieszczaniu reklamy internetowej zarówno związanej z wyszukiwaniem jak i niezwiązanej z wyszukiwaniem obejmuje przynajmniej terytorium EOG, — rynek ekspozycji internetowej i technologii pomocniczych, który mógłby dalej zostać podzielony na rynek świadczenia takich usług dla reklamodawców i wydawców, obejmuje przynajmniej terytorium EOG. 5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja nie naruszy znacząco efektywnej konkurencji w odniesieniu do wyeliminowania rzeczywistej konkurencji między stronami transakcji. 6. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona transakcja nie naruszy znacząco efektywnej konkurencji w odniesieniu do eliminowania się przez strony jako swoich potencjalnych konkurentów. 7. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona transakcja nie naruszy znacząco efektywnej konkurencji w odniesieniu do skutków niehoryzontalnych. 8. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona koncentracja powinna zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem porozumienia EOG zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 porozumienia EOG.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 184 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C184 - 42 z 200822.7.2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C184 - 41 z 200822.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5141 — KLM/Martinair) (1)

 • Dz. U. C184 - 34 z 200822.7.2008

  Pomoc państwa — Włochy — Pomoc państwa C 26/08 (ex NN 31/08) — Pożyczka 300 mln EUR dla spółki Alitalia — Wezwanie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C184 - 32 z 200822.7.2008

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/21/08 — Dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus Region Azji w roku akademickim 2008/2009 — Program działań Wspólnoty na rzecz promocji współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

 • Dz. U. C184E - 23 z 200822.7.2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 17/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE (1)

 • Dz. U. C184 - 13 z 200822.7.2008

  Komunikat Komisji — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych

 • Dz. U. C184E - 11 z 200822.7.2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 16/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. C184 - 10 z 200822.7.2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 marca 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4731 — Google/DoubleClick) (1)

 • Dz. U. C184 - 9 z 200822.7.2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4731 — Google/DoubleClick (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C184 - 7 z 200822.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C184 - 3 z 200822.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C184 - 1 z 200822.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C184E - 1 z 200822.7.2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 15/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.