Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 197 POZ 24

Tytuł:

Sprawy połączone T-383/06 i T-71/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2008 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe postępowanie przetargowe — Odrzucenie oferty — Decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej — Umorzenie postępowania)

Data ogłoszenia:2008-08-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 197 POZ 24

C 197/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2008

Sentencja postanowienia 1) Skarga zostaje oddalona. 2) Skarżące zostają obciążone kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

4) Nie jest konieczne rozpatrywanie wniosku o stwierdzenie nieważności w sprawie T-383/06. 5) Żądanie odszkodowania w sprawie T-383/06 zostaje oddalone jako oczywiście pozbawione podstawy prawnej. 6) W sprawie T-383/06 Parlament pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Icuna.Com SCRL włączając w to koszty postępowania w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego. Icuna.Com pokrywa połowę własnych kosztów. 7) W sprawie T-71/07 Icuna.Com pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament, włączając w to koszty postępowania w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego i koszty związane z zarzutem niedopuszczalności.


(1) Dz.U. C 249 z 14.10.2006.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2008 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi (Sprawy połączone T-383/06 i T-71/07) ( ) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe postępowanie przetargowe — Odrzucenie oferty — Decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej — Umorzenie postępowania) (2008/C 197/42) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgia) (przedstawiciele: J. Windey i P. De Bandt, avocats) Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O CaisouRousseau i M. Ecker, pełnomocnicy) Przedmiot W sprawie T-383/06, po pierwsze, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. odrzucającej ofertę złożoną przez skarżącą w ramach części 2 (treść programu) procedury przetargowej nr EP/ DGINFO/WEBTV/2006/0003, dotyczącej stworzenia i wdrożenia kanału telewizji internetowej Parlamentu Europejskiego oraz, po drugie, żądanie odszkodowania za szkodę jaką miałaby ponieść skarżącą w wyniku przyjęcia zaskarżonej decyzji z dnia 1 grudnia 2006 r. oraz w sprawie T-71/07, po pierwsze, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003 dotyczącego stworzenia i wdrożenia kanału telewizji internetowej Parlamentu Europejskiego w zakresie części 2 (treść programu) oraz, po drugie, żądanie odszkodowania za szkodę jaką miałaby ponieść skarżąca w następstwie wydania decyzji z dnia 31 stycznia 2007 r. Sentencja 1) Sprawy T-383/06 i T-71/07 zostają połączone w celu wydania postanowienia. 2) W sprawie T-71/07 zarzut niedopuszczalności zostaje rozpoznany łącznie z rozpoznaniem sprawy co do istoty. 3) Skarga w sprawie T-71/07 zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

1

(1) Dz.U. C 20 z 27.1.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Bligny przeciwko Komisji (Sprawa T-127/07 P) (1) (Odwołanie — Służba publiczna — Konkurs otwarty — Warunki dopuszczenia — Odmowa sprawdzenia egzaminu pisemnego — Ogłoszenie o konkursie — Niepełny formularz zgłoszenia — Poświadczenie obywatelstwa — Odwołanie oczywiście bezzasadne) (2008/C 197/43) Język postępowania: francuski Strony Wnoszący odwołanie: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francja) (przedstawiciel: P. Lebel-Nourissat, avocat) Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, agents) Przedmiot Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie F-142/06 oraz F-142/06 AJ Bligny przeciwko Komisji (dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze) i zmierzające do uchylenia tego wyroku. Sentencja 1) Odwołanie zostaje odrzucone. 2) Francesco Bligny pokryje własne koszty, jak również koszty poniesione przez Komisję.

(1) Dz.U. C 140 z 23.6.2007.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 197 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C197 - 38 z 20082.8.2008

  Sprawa F-4/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Huober przeciwko Radzie

 • Dz. U. C197 - 38 z 20082.8.2008

  Sprawa F-6/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Kröppelin przeciwko Radzie

 • Dz. U. C197 - 37 z 20082.8.2008

  Sprawa F-97/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2008 r. — De Fays przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zwolnienie chorobowe — Nieusprawiedliwiona nieobecność — Postępowanie arbitrażowe)

 • Dz. U. C197 - 37 z 20082.8.2008

  Sprawa F-57/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Palazzo przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 37 z 20082.8.2008

  Sprawa F-2/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Kröppelin przeciwko Radzie

 • Dz. U. C197 - 36 z 20082.8.2008

  Sprawa T-390/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 czerwca 2008 r. — Piccinni-Leopardi i.in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 36 z 20082.8.2008

  Sprawa T-31/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Rossi przeciwko OHIM — K & L Ruppert Stiftung (Rossi)

 • Dz. U. C197 - 36 z 20082.8.2008

  Sprawa T-104/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Cegelec przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C197 - 36 z 20082.8.2008

  Sprawa T-342/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Angiotech Pharmaceuticals przeciwko OHIM (VASCULAR WRAP)

 • Dz. U. C197 - 36 z 20082.8.2008

  Sprawa T-331/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2008 r. — Chupa Chups przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 36 z 20082.8.2008

  Sprawa T-22/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Quest Diagnostics przeciwko OHIM — ALK-Abelló (DIAQUEST)

 • Dz. U. C197 - 35 z 20082.8.2008

  Sprawa T-9/94: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 maja 2008 r. — Ypma przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C197 - 35 z 20082.8.2008

  Sprawa T-402/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Katalagarianakis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 35 z 20082.8.2008

  Sprawa T-11/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Martins przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 35 z 20082.8.2008

  Sprawa T-101/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Martinez Mongay przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 35 z 20082.8.2008

  Sprawa T-128/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Piccinni-Leopardi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 34 z 20082.8.2008

  Sprawa T-246/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Melli Bank przeciwko Radzie

 • Dz. U. C197 - 33 z 20082.8.2008

  Sprawa T-218/08: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2008 r. — Lemans przeciwko OHIM — Stephen Turner (ICON)

 • Dz. U. C197 - 33 z 20082.8.2008

  Sprawa T-229/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Impala przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 32 z 20082.8.2008

  Sprawa T-212/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Amertranseuro International Holdings i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 32 z 20082.8.2008

  Sprawa T-214/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Paul Alfons Rehbein przeciwko OHIM — Hervé Dias Martinho i Manuel Dias Martinho (Outburst)

 • Dz. U. C197 - 31 z 20082.8.2008

  Sprawa T-211/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Putters International przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 30 z 20082.8.2008

  Sprawa T-209/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Stichting Administratiekantoor Portielje przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 30 z 20082.8.2008

  Sprawa T-210/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Verhuizingen Coppens przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 29 z 20082.8.2008

  Sprawa T-206/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C197 - 28 z 20082.8.2008

  Sprawa T-204/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Team Relocations NV przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 27 z 20082.8.2008

  Sprawa T-194/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Cattin i Cattin przeciwko Komisji

 • Dz. U. C197 - 27 z 20082.8.2008

  Sprawa T-201/08: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2008 r. — Market Watch przeciwko OHIM — Ares Trading (SEROSLIM)

 • Dz. U. C197 - 26 z 20082.8.2008

  Sprawa T-192/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Transnational Company „Kazchrome” i ENRC Marketing przeciwko Radzie

 • Dz. U. C197 - 26 z 20082.8.2008

  Sprawa T-193/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 6 marca 2008 r. w sprawie F-46/06 Skareby przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 maja 2008 r. przez Skareby

 • Dz. U. C197 - 25 z 20082.8.2008

  Sprawa T-41/08 R: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 kwietnia 2008 r. — Vakakis przeciwko Komisji (Wspólnotowa procedura przetargowa — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Utrata szansy — Legitymacja procesowa — Dopuszczalność skargi głównej — Pilny charakter — Środki dowodowe)

 • Dz. U. C197 - 25 z 20082.8.2008

  Sprawa T-190/08: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2008 r. — CHEMK i Kuznetskie ferrosplavy przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C197 - 24 z 20082.8.2008

  Sprawa T-127/07 P: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Bligny przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Konkurs otwarty — Warunki dopuszczenia — Odmowa sprawdzenia egzaminu pisemnego — Ogłoszenie o konkursie — Niepełny formularz zgłoszenia — Poświadczenie obywatelstwa — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C197 - 23 z 20082.8.2008

  Sprawa T-79/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — SHS Polar Sistemas Informáticos przeciwko OHIM — Polaris Software Lab (POLARIS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego POLARIS — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy POLAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C197 - 23 z 20082.8.2008

  Sprawa T-164/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Sundholm przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Prawo do obrony — Odwołanie niedopuszczalne — Odwołanie bezzasadne)

 • Dz. U. C197 - 23 z 20082.8.2008

  Sprawa T-209/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2008 r. — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Artykuł 230 ustęp czwarty WE — Osoby fizyczne i prawne — Stowarzyszenia — Decyzja 2006/522/EWG — Indywidualne oddziaływanie — Zdrowie zwierząt — Środki ochronne w odniesieniu do grypy ptaków)

 • Dz. U. C197 - 22 z 20082.8.2008

  Sprawa T-268/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Olympiaki Aeroporia Ypiresies przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc na rzecz przewoźników lotniczych udzielona w związku ze stratami spowodowanymi zamachami z dnia 11 września 2001 r. — Decyzja uznająca program pomocowy za częściowo niezgodny ze wspólnym rynkiem i nakazująca odzyskanie wypłaconej pomocy — Artykuł 87 ust. 2 lit. b) WE — Komunikat Komisji z dnia 10 października 2001 r. w sprawie następstw zamachów z dnia 11 września — Związek przyczynowy między nadzwyczajnym zdarzeniem a szkodą — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C197 - 22 z 20082.8.2008

  Sprawa T-36/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Zipcar przeciwko OHIM — Canary Islands Car (ZIPCAR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ZIPCAR — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy CICAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C197 - 21 z 20082.8.2008

  Sprawa T-175/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Coca-Cola przeciwko OHIM — San Polo (MEZZOPANE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MEZZOPANE — Wcześniejsze słowne znaki towarowe MEZZO i MEZZOMIX — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C197 - 21 z 20082.8.2008

  Sprawa T-224/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Otto przeciwko OHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego l'Altra Moda — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Alba Moda — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 73 i art. 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C197 - 20 z 20082.8.2008

  Sprawa T-442/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — SIC przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Republikę Portugalską na rzecz nadawcy publicznego RTP w celu sfinansowania powierzonej mu misji publicznej — Decyzja stwierdzająca, że pewne środki nie stanowią pomocy państwa, a inne środki są zgodne ze wspólnym rynkiem — Uznanie za pomoc państwa — Zgodność ze wspólnym rynkiem — Obowiązek sumiennego i bezstronnego zbadania)

 • Dz. U. C197 - 20 z 20082.8.2008

  Sprawa T-93/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2008 r. — Mülhens przeciwko OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego MINERAL SPA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SPA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Renoma — Czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C197 - 19 z 20082.8.2008

  Sprawa T-410/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Hoechst przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek sorbatów — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Obliczanie wysokości grzywien — Obowiązek uzasadnienia — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności obciążające — Zasada non bis in idem — Współpraca w toku postępowania administracyjnego — Dostęp do akt — Czas trwania postępowania)

 • Dz. U. C197 - 19 z 20082.8.2008

  Sprawa T-420/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Abril Sánchez i Ricote Saugar (BoomerangTV) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BoomerangTV — Wcześniejsze słowne i graficzne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe BOOMERANG i Boomerang — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak powszechnie znanego znaku towarowego w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej — Brak szkodliwości dla renomy — Nieprzedstawienie przed Wydziałem Sprzeciwów dowodów na istnienie pewnych wcześniejszych znaków towarowych lub tłumaczenia takich dowodów — Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. c), art. 8 ust. 5 i art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Zasada 16 ust. 2 i 3, zasada 17 ust. 2 i zasada 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

 • Dz. U. C197 - 18 z 20082.8.2008

  Sprawa T-94/98: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — Alferink i in. przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Mleko — Opłata dodatkowa — Ilość referencyjna — Producent, który podjął zobowiązanie do niewprowadzania do obrotu — Wymóg produkcji w pierwotnym gospodarstwie SLOM — Artykuł 3a rozporządzenia (EWG) nr 1546/88 w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem (EWG) nr 1033/89 — Zarzucane niejednoznaczne brzmienie stosowanego przepisu — Zasada pewności prawa)

 • Dz. U. C197 - 17 z 20082.8.2008

  Przydział sędziów do izb

 • Dz. U. C197 - 16 z 20082.8.2008

  Sprawa C-256/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C197 - 16 z 20082.8.2008

  Sprawa C-269/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C197 - 15 z 20082.8.2008

  Sprawa C-241/08: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C197 - 15 z 20082.8.2008

  Sprawa C-252/08: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C197 - 14 z 20082.8.2008

  Sprawa C-230/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 28 maja 2008 r. — Dansk Transport og Logistik przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C197 - 13 z 20082.8.2008

  Sprawa C-213/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C197 - 13 z 20082.8.2008

  Sprawa C-217/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Milano (Włochy) w dniu 22 maja 2008 r. — Rita Mariano przeciwko Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

 • Dz. U. C197 - 13 z 20082.8.2008

  Sprawa C-218/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C197 - 12 z 20082.8.2008

  Sprawa C-211/08: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C197 - 12 z 20082.8.2008

  Sprawa C-212/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 21 maja 2008 r. — Société Zeturf Ltd przeciwko Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi — Interwenient: G.I.E. Pari Mutuel Urbain (PMU)

 • Dz. U. C197 - 11 z 20082.8.2008

  Sprawa C-203/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 16 maja 2008 r. — The Sporting Exchange Ltd przeciwkko Minister van Justicie, Stichting de Nationale Sporttotalisator, Scientific Games Racing

 • Dz. U. C197 - 11 z 20082.8.2008

  Sprawa C-204/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 19 maja 2008 r. — Peter Rehder przeciwko Air Baltic Corporation

 • Dz. U. C197 - 10 z 20082.8.2008

  Sprawa C-198/08: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C197 - 10 z 20082.8.2008

  Sprawa C-199/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 15 maja 2008 r. — Dr. Erhard Eschig przeciwko UNIQA Sachversicherung AG

 • Dz. U. C197 - 9 z 20082.8.2008

  Sprawa C-194/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 9 maja 2008 r. — Dr Susanne Gassmayr przeciwko Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

 • Dz. U. C197 - 9 z 20082.8.2008

  Sprawa C-196/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu 14 maja 2008 r. — Acoset SpA przeciwko Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa i in.

 • Dz. U. C197 - 8 z 20082.8.2008

  Sprawa C-192/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 8 maja 2008 r. — TeliaSonera Finland Oyj przeciwko Viestintävirasto, iMEZ Ab

 • Dz. U. C197 - 7 z 20082.8.2008

  Sprawa C-188/08: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2008 r. — Komisja przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C197 - 6 z 20082.8.2008

  Sprawa C-182/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 30 kwietnia 2008 r. — Glaxo Wellcome GmbH & Co. przeciwko Finanzamt München II

 • Dz. U. C197 - 6 z 20082.8.2008

  Sprawa C-185/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Latchways plc i Eurosafe Solutions BV przeciwko Kedge Safety Systems BV i Consolidated Nederland BV

 • Dz. U. C197 - 5 z 20082.8.2008

  Sprawa C-178/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Ahmed Adem i Hamrin Mosa Rashi przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C197 - 5 z 20082.8.2008

  Sprawa C-179/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Dler Jamal przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C197 - 4 z 20082.8.2008

  Sprawa C-177/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Khoshnaw Abdullah przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C197 - 3 z 20082.8.2008

  Sprawa C-175/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Aydin Salahadin Abdulla przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C197 - 3 z 20082.8.2008

  Sprawa C-176/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Kamil Hasan przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C197 - 2 z 20082.8.2008

  Sprawa C-120/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 20 marca 2008 r. — Bayerischer Brauerbund e.V. przeciwko Bavaria N.V.

 • Dz. U. C197 - 2 z 20082.8.2008

  Sprawa C-170/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 23 kwietnia 2008 r. — H.J. Nijemeisland przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Dz. U. C197 - 1 z 20082.8.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 183 z 19.7.2008.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.