Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 207 POZ 15

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 207 POZ 15

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 207/15

(2008/C 207/11) 1. W dniu 5 sierpnia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Hombergh Holdings BV („Hombergh”, Niderlandy) oraz De Pundert Ventures BV („De Pundert”, Niderlandy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem RSDB NV („RSDB”, Niderlandy) w drodze oferty publicznej. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Hombergh: produkcja betonu, a także drutu i wyrobów z drutu do produkcji zbrojeń budowlanych, ogrodzeń oraz akcesoriów, — w przypadku De Pundert: spółka holdingowo-inwestycyjna, — w przypadku RSDB: świadczenie usług drukarskich. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Uwagi można przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 207 POZ 15 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.