Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 209 POZ 4

Tytuł:

Sprawa C-284/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark przeciwko Burda GmbH, dawniej Burda Verlagsbeteiligungen GmbH (Przepisy podatkowe — Swoboda działalności gospodarczej — Dyrektywa 90/435/EWG — Podatek dochodowy od osób prawnych — Wspólny reżim podatkowy stosowany do spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich — Spółka kapitałowa — Wypłata zysku i z tytułu przyrostu wartości majątku — Opodatkowanie u źródła — Zaliczenie na poczet podatku — Traktowanie akcjonariuszy będących rezydentami i akcjonariuszy niebędących rezydentami)

Data ogłoszenia:2008-08-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 209 POZ 4

C 209/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2008

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark przeciwko Burda GmbH, dawniej Burda Verlagsbeteiligungen GmbH (Sprawa C-284/06) (1) (Przepisy podatkowe — Swoboda działalności gospodarczej — Dyrektywa 90/435/EWG — Podatek dochodowy od osób prawnych — Wspólny reżim podatkowy stosowany do spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich — Spółka kapitałowa — Wypłata zysku i z tytułu przyrostu wartości majątku — Opodatkowanie u źródła — Zaliczenie na poczet podatku — Traktowanie akcjonariuszy będących rezydentami i akcjonariuszy niebędących rezydentami) (2008/C 209/05) Język postępowania: niemiecki


wanie dochodów i przyrostu majątku spółki zależnej — które nie zostałyby opodatkowane, gdyby spółka zależna zatrzymała ów zysk zamiast wypłacać go spółce dominującej — nie stanowi opodatkowania u źródła w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 90/435 z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. 2) Artykuł 52 traktatu WE (obecnie, po zmianach art. 43 WE) należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on stosowaniu przepisu krajowego, takiego jak § 28 ust. 4 Körperschaftsteuergesetz 1996 (ustawy z 1996 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) w wersji znajdującej zastosowanie w sprawie przed sądem krajowym, na podstawie którego opodatkowanie zysków wypłacanych przez spółkę zależną mającą siedzibę w państwie członkowskim na rzecz spółki dominującej podlega temu samemu mechanizmowi korekty, niezależnie od tego czy spółka dominująca ma siedzibę w tym samym państwie członkowskim, czy też w innym państwie członkowskim, podczas gdy w przeciwieństwie do spółki dominującej będącej rezydentem spółka dominująca niebędąca rezydentem nie uzyskuje od państwa członkowskiego siedziby spółki zależnej prawa zaliczenia podatku.

Sąd krajowy Bundesfinanzhof — Niemcy

(1) Dz.U. C 237 z 30.09.2006.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Finanzamt Hamburg-Am Tierpark Strona pozwana: Burda GmbH, dawniej Burda Verlagsbeteiligungen GmbH Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Sprawa C-319/06) (1) (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Delegowanie pracowników — Swoboda świadczenia usług — Dyrektywa 96/71/WE — Przepisy porządku publicznego — Wypoczynek tygodniowy — Obowiązek przedłożenia dokumentów dotyczących delegowania na prośbę władz krajowych — Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela ad hoc posiadającego miejsce zamieszkania w Luksemburgu i przechowującego wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli) (2008/C 209/06) Język postępowania: francuski

Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Bundesfinanzhof (Niemcy) — Wykładnia art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 435/90/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.U. L 225, str. 6), obecnie art. 5 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę 435/90/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.U. L 7., str. 41) — Pojecie opodatkowania u źródła — Uregulowanie krajowe przewidujące opodatkowanie dochodu i przyrostu wartości majątku spółki zależnej w przypadku wypłaty zysków na rzecz spółki dominującej, podczas gdy nie są one opodatkowane w przypadku zatrzymania zysku w spółce — Wykładnia art. 43, 56 i 58 WE — Uregulowanie krajowe przewidujące kompensatę wypłaty zysku przez spółkę kapitałową z jej kapitałem własnym, prowadzące do opodatkowania nawet w przypadku wypłaty dywidendy posiadaczom udziałów niebędących rezydentami, którzy nie mogą odliczyć zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych od ich własnego podatku.

Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Enegren i G. Rozet, pełnomocnicy) Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciel: C. Schiltz, pełnomocnik)

Sentencja 1) Przepis prawa krajowego, który przewiduje w przypadku wypłaty zysków przez spółkę zależną na rzecz spółki dominującej opodatko-

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 209 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C209 - 74 z 200815.8.2008

  Sprawa F-56/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 74 z 200815.8.2008

  Sprawa F-58/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2006 r. — Avogadri i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 74 z 200815.8.2008

  Sprawa F-59/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 czerwca 2008 r. — Feral przeciwko Komitetowi Regionów

 • Dz. U. C209 - 73 z 200815.8.2008

  Sprawa F-50/08: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2008 r. — Bartha przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 73 z 200815.8.2008

  Sprawa F-55/08: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2008 r. — Carlo De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

 • Dz. U. C209 - 72 z 200815.8.2008

  Sprawa F-5/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji — Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze — Termin na wniesienie zażalenia — Nowy fakt — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 72 z 200815.8.2008

  Sprawa F-40/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 czerwca 2008 r. – Baudelet-Leclaire przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niewpisanie na listę rezerwową — Równe traktowanie)

 • Dz. U. C209 - 72 z 200815.8.2008

  Sprawa F-1/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 27 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Art. 35 ust. 1 lit e) regulaminu — Przedstawienie zarzutów i argumentów — Termin na wniesienie zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 71 z 200815.8.2008

  Sprawa F-145/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 maja 2008 r. — Pascual-García przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Warunki kwalifikacyjne — Wymagane doświadczenie zawodowe — Odmowa przyjęcia kandydata wpisanego na listę rezerwową — Uznanie komisji konkursowej i organu powołującego)

 • Dz. U. C209 - 71 z 200815.8.2008

  Sprawa F-54/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Joseph przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Wniesienie skargi po upływie terminu — Nieprzewidywalne okoliczności — Zatrudnienie — Artykuły 3a, 3b i 85 WZIPW — Czas trwania umowy — Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego czasu zatrudnienia niestałego personelu w służbie Komisji — Artykuł 12 regulaminu pracowniczego dotyczący procedury zatrudniania i zatrudnienia pracowników kontraktowych w Komisji — Równe traktowania)

 • Dz. U. C209 - 70 z 200815.8.2008

  Sprawa F-74/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 kwietnia 2008 r. — Longinidis przeciwko Cedefop (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Przeniesienie — Komisja odwoławcza — Skład i regulamin wewnętrzny — Zachowanie nielojalne — Zakończenie umowy o pracę — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie — Nadużycie władzy)

 • Dz. U. C209 - 70 z 200815.8.2008

  Sprawa F-119/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Kerstens przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Dopuszczalność — Schemat organizacyjny — Akt niekorzystny — Zmiana miejsca pracy — Zmiana funkcji — Interes służby — Równoważność stanowisk — Ukryta kara — Nadużycie władzy)

 • Dz. U. C209 - 69 z 200815.8.2008

  Sprawa F-19/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Semeraro przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Artykuł 43 regulaminu pracowniczego — Obowiązek uzasadnienia — Awans — Procedura akredytacji)

 • Dz. U. C209 - 69 z 200815.8.2008

  Sprawa F-46/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 6 marca 2008 r. — Skareby przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Cele — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C209 - 69 z 200815.8.2008

  Sprawa F-68/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. — Bakema przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Zaszeregowanie do grupy — Grupa funkcyjna IV — Dyplom — Doświadczenie zawodowe)

 • Dz. U. C209 - 68 z 200815.8.2008

  Sprawa F-61/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 kwietnia 2008 r. — Dalmasso przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zatrudnienie — Zaszeregowanie do grupy funkcyjnej — Wniosek o rewizję zaszeregowania i wynagrodzenia ustalonych przy zatrudnieniu — Były członek personelu pomocniczego zatrudniony w charakterze pracownika kontraktowego — Artykuły 3a i 80 ust. 2 i 3 WZIP — Zadania wynikające z różnych grup funkcyjnych — Równe traktowanie — Skarga bezzasadna)

 • Dz. U. C209 - 68 z 200815.8.2008

  Sprawa F-116/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 24 czerwca 2008 r. — Cerafogli i Paolo Poloni przeciwko BCE (Służba publiczna — Pracownicy EBC — Wynagrodzenie — Metoda corocznej waloryzacji wynagrodzeń — Wykonanie wyroku sądu wspólnotowego — Akt potwierdzający — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 67 z 200815.8.2008

  Sprawa T-433/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 czerwca 2008 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 67 z 200815.8.2008

  Sprawa T-41/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Vakakis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 66 z 200815.8.2008

  Sprawa T-256/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Wrigley przeciwko OHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE)

 • Dz. U. C209 - 66 z 200815.8.2008

  Sprawa T-20/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2008 r. — Grammatikopoulos przeciwko OHIM — National Academy of Recording Arts and Sciences (GRAMMY)

 • Dz. U. C209 - 66 z 200815.8.2008

  Sprawa T-100/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — UPS Europe i UPS Deutschland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 66 z 200815.8.2008

  Sprawa T-417/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2008 r. — Lodato Gennaro & C. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 65 z 200815.8.2008

  Sprawa T-255/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Montero Padilla przeciwko OHIM — Padilla Requena (JOSE PADILLA)

 • Dz. U. C209 - 64 z 200815.8.2008

  Sprawa T-250/08: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2008 r. — Edward William Batchelor przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C209 - 64 z 200815.8.2008

  Sprawa T-252/08: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. — Tipik przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 63 z 200815.8.2008

  Sprawa T-249/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Coin przeciwko OHIM — Dynamiki Zoi (FITCOIN)

 • Dz. U. C209 - 62 z 200815.8.2008

  Sprawa T-247/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — C-Content przeciwko Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C209 - 61 z 200815.8.2008

  Sprawa T-241/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — CBI i Abisp przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 61 z 200815.8.2008

  Sprawa T-243/08: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2008 r. — Ravensburger przeciwko OHIM — Educa Borras (EDUCA Memory game)

 • Dz. U. C209 - 60 z 200815.8.2008

  Sprawa T-239/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Comtec Translations przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 60 z 200815.8.2008

  Sprawa T-240/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Procter & Gamble przeciwko OHIM — Laboratorios Alcala Farma (oli)

 • Dz. U. C209 - 59 z 200815.8.2008

  Sprawa T-235/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Acron i Dorogobuzh przeciwko Radzie

 • Dz. U. C209 - 58 z 200815.8.2008

  Sprawa T-232/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Luksemburg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 58 z 200815.8.2008

  Sprawa T-234/08: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2008 r. — EuroChem MCC przeciwko Radzie

 • Dz. U. C209 - 57 z 200815.8.2008

  Sprawa T-217/08: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2008 r. — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter i.in. przeciwko Radzie

 • Dz. U. C209 - 57 z 200815.8.2008

  Sprawa T-228/08: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2008 r. — Szomborg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 56 z 200815.8.2008

  Sprawa T-207/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Habanos przeciwko OHIM — Tabacos de Centroamérica (KIOWA)

 • Dz. U. C209 - 55 z 200815.8.2008

  Sprawa T-184/08: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2008 r. — Rui Manuel Alves dos Santos przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 55 z 200815.8.2008

  Sprawa T-197/08: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Polson i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 54 z 200815.8.2008

  Sprawa T-397/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Dow AgroSciences przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga z tytułu odpowiedzialności — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Akt przygotowawczy — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 54 z 200815.8.2008

  Sprawa T-185/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — VDH Projektentwicklung i Edeka Rhein-Ruhr przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 54 z 200815.8.2008

  Sprawa T-498/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 18 października 2007 r. w sprawie F-112/06, Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, wniesione w dniu 2 maja 2008 r. przez Erikę Krcovą

 • Dz. U. C209 - 53 z 200815.8.2008

  Sprawa T-311/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — FMC Chemical i Arysta Lifesciences przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Czynność przygotowawcza — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 53 z 200815.8.2008

  Sprawa T-312/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — FMC Chemical przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Czynność przygotowawcza — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 52 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone T-234/00 R, T-235/00 R i T-283/00 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Fondazione Opera S. Maria della Carità i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 52 z 200815.8.2008

  Sprawa T-299/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 czerwca 2008 r. — Leclercq przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak działania strony skarżącej — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C209 - 51 z 200815.8.2008

  Sprawa T-186/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Ashoka przeciwko OHIM (DREAM IT, DO IT!) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego DREAM IT, DO IT! — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 51 z 200815.8.2008

  Sprawa T-211/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — AWWW przeciwko FEACVT (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Kryteria wyboru — Kryteria udzielania — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C209 - 51 z 200815.8.2008

  Sprawa T-333/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2008 r. — Entrance Services przeciwko Parlamentowi (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Utrzymanie i konserwacja sprzętu automatycznego, stolarki i podobnego wyposażenia w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli — Odrzucenie oferty — Poważne wykroczenie zawodowe — Artykuł 93 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002)

 • Dz. U. C209 - 50 z 200815.8.2008

  Sprawa T-58/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — BYK przeciwko OHIM (Substance for Success) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Substance for Success — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 50 z 200815.8.2008

  Sprawa T-160/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Lancôme przeciwko OHIM — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy COLOR EDITION — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Interes prawny — Artykuł 55 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 49 z 200815.8.2008

  Sprawa T-340/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Stradivarius España przeciwko OHIM — Ricci (Stradivari 1715) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Stardivari 1715 — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe Stradivarius — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 49 z 200815.8.2008

  Sprawa T-56/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Komisja przeciwko Economidisowi (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Unieważnienie w pierwszej instancji decyzji Komisji o obsadzeniu stanowiska kierownika wydziału — Odrzucenie kandydatury skarżącego — Powołanie innego kandydata — Określenie poziomu stanowiska w ogłoszeniu o wolnym stanowisku — Zasada rozdziału grupy zaszeregowania i funkcji — Zasadność odwołania — Osądzony spór — Oddalenie skargi)

 • Dz. U. C209 - 48 z 200815.8.2008

  Sprawa T-302/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Hartmann przeciwko OHIM (E) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego E — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Naruszenie prawa — Brak oceny ad casum — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 48 z 200815.8.2008

  Sprawa T-304/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy Mozart — Przedmiot sporu — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Obowiązek uzasadnienia — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania — Zasada legalności — Artykuł 7 ust. 1 lit. c), art. 51 ust. 1 lit. a), art. 73 zdanie pierwsze i art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 47 z 200815.8.2008

  Sprawa T-176/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Sviluppo Italia Basilicata przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) — Zmniejszenie pomocy finansowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Fundusze o kapitale venture — Końcowa data realizacji inwestycji — Postępowanie — Zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa — Zasada proporcjonalności — Uzasadnienie — Skarga odszkodowawcza)

 • Dz. U. C209 - 47 z 200815.8.2008

  Sprawa T-262/06 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Komisja przeciwko D (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Stwierdzenie w pierwszej instancji nieważności decyzji Komisji — Choroba zawodowa — Odmowa uznania, że choroba, na którą cierpi funkcjonariusz lub jej pogorszenie ma podłoże zawodowe — Dopuszczalność odwołania — Dopuszczalność zarzutu badanego w pierwszej instancji — Powaga rzeczy osądzonej)

 • Dz. U. C209 - 46 z 200815.8.2008

  Sprawa T-328/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Apple Computer przeciwko OHIM — TKS-Teknosoft (QUARTZ) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego QUARTZ — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy QUARTZ — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 46 z 200815.8.2008

  Sprawa T-70/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Audi przeciwko OHIM (Vorsprung durch Technik) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vorsprung durch Technik — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Częściowa odmowa rejestracji przez eksperta — Prawo do bycia wysłuchanym)

 • Dz. U. C209 - 45 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone T-296/05 i T-408/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Zabezpieczenie społeczne — Żądanie zwrotu kosztów leczenia w 100 % — Odmowa wyraźna i dorozumiana)

 • Dz. U. C209 - 45 z 200815.8.2008

  Sprawa T-323/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Coffee Store przeciwko OHIM (THE COFFEE STORE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego THE COFFEE STORE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 44 z 200815.8.2008

  Sprawa T-48/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Franchet i Byk przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Służba publiczna — Dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) — Sprawa „Eurostatu” — Przekazanie krajowym organom wymiaru sprawiedliwości informacji o faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego — Brak powiadomienia zainteresowanych urzędników i komitetu nadzoru OLAF-u — Przecieki w prasie — Ujawnienie informacji przez OLAF i Komisję — Naruszenie zasady domniemania niewinności — Krzywda moralna — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C209 - 44 z 200815.8.2008

  Sprawa T-221/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Huvis przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz włókien poliestrowych z Korei — Rozporządzenie kończące przegląd okresowy — Zastosowanie metody innej niż metoda stosowana w pierwotnym okresie dochodzenia — Konieczność zmiany okoliczności — Korekta żądana z uwagi na koszty kredytu — Termin zapłaty — Ciężar dowodu — Zasada dobrej administracji — Artykuł 2 ust. 10 lit. b) i g) oraz art. 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 384/96)

 • Dz. U. C209 - 43 z 200815.8.2008

  Sprawa T-276/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Compagnie maritime belge przeciwko Komisji (Konkurencja — nadużycie zbiorowej pozycji dominującej — Konferencja linii żeglugowych — Decyzja nakładająca grzywnę na podstawie wcześniejszej decyzji, której częściowa nieważność została stwierdzona przez Trybunał — Rozporządzenie (EWG) nr 2988/74 — Rozsądny termin — Prawo do obrony — Pewność prawa — Powaga rzeczy osądzonej)

 • Dz. U. C209 - 43 z 200815.8.2008

  Sprawa T-429/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Trubowest Handel i Makarov przeciwko Radzie i Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Cła antydumpingowe — Rozporządzenie antydumpingowe (WE) nr 2320/97 — Koszty adwokackie powstałe na szczeblu krajowym — Niedopuszczalność — Szkoda materialna i niematerialna — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C209 - 42 z 200815.8.2008

  Sprawa T-37/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — T Região autónoma dos Açores przeciwko Radzie (Postępowanie w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego — Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 — Rybołówstwo — Zarządzanie nakładem połowowym — Obszary i zasoby połowowe Wspólnoty — Skarga wniesiona przez jednostkę regionalną — Osoby, których akt dotyczy indywidualnie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 42 z 200815.8.2008

  Sprawa T-99/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — AC-Treuhand przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadtlenki organiczne — Grzywny — Artykuł 81 WE — Prawo do obrony — Prawo do sprawiedliwego procesu — Pojęcie sprawcy naruszenia — Zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar (nullum crimen, nulla poena sine lege) — Zasada pewności prawa — Uzasadnione oczekiwania)

 • Dz. U. C209 - 41 z 200815.8.2008

  Sprawa T-53/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — BPB przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Jednolite i ciągłe naruszenie — Powrót do naruszenia — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Komunikat w sprawie współpracy)

 • Dz. U. C209 - 41 z 200815.8.2008

  Sprawa T-54/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Lafarge przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Przypisanie odpowiedzialności — Skutek odstraszający — Powrót do naruszenia — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien)

 • Dz. U. C209 - 40 z 200815.8.2008

  Sprawa T-50/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Saint-Gobain Gyproc Belgium przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grzywna — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

 • Dz. U. C209 - 40 z 200815.8.2008

  Sprawa T-52/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Knauf Gips przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Dostęp do akt sprawy — Jednolite i ciągłe naruszenie — Przypisanie odpowiedzialności — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Współpraca w toku postępowania administracyjnego)

 • Dz. U. C209 - 39 z 200815.8.2008

  Sprawa T-301/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Alitalia przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Rekapitalizacja spółki Alitalia przez władze włoskie — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Decyzja wydana w następstwie wydania przez Sąd wyroku stwierdzającego nieważność wcześniejszej decyzji — Dopuszczalność — Naruszenie art. 233 WE — Naruszenie art. 87 WE i 88 WE — Przesłanki udzielenia zezwolenia na pomoc — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C209 - 39 z 200815.8.2008

  Sprawa T-266/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Deutsche Post przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez władze niemieckie na rzecz Deutsche Post AG — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Rekompensata dodatkowych kosztów powstałych na skutek polityki sprzedaży ze stratą w sektorze przewozu paczek od drzwi do drzwi — Brak korzyści)

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-116/07: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 23 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-194/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — SAVA e C. Srl, SIEME Srl, GRADED SpA przeciwko Mostra d'Oltremare SpA, Cofathec Servizi SpA, e.a.

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-470/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-511/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-108/08 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 kwietnia 2008 r. — Portela & Companhia, SA przeciwko Urządowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Juan Torrens Cuadrado, Josep Gilbert Sanz

 • Dz. U. C209 - 37 z 200815.8.2008

  Sprawa C-288/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea Hovrätt — Miljööverdomstolen (Szwecja) w dniu 30 czerwca 2008 r. — Kemikalieinspektionen przeciwko Nordiska Dental AB

 • Dz. U. C209 - 37 z 200815.8.2008

  Sprawa C-396/06: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 11 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — Eivind F. Kramme przeciwko SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

 • Dz. U. C209 - 37 z 200815.8.2008

  Sprawa C-416/06: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 10 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C209 - 36 z 200815.8.2008

  Sprawa C-273/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C209 - 36 z 200815.8.2008

  Sprawa C-282/08: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga.

 • Dz. U. C209 - 35 z 200815.8.2008

  Sprawa C-266/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C209 - 35 z 200815.8.2008

  Sprawa C-270/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dz. U. C209 - 35 z 200815.8.2008

  Sprawa C-272/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C209 - 34 z 200815.8.2008

  Sprawa C-263/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta Domstolen (Szwecja) w dniu 19 czerwca 2008 r. — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening przeciwko Stockholms kommun

 • Dz. U. C209 - 33 z 200815.8.2008

  Sprawa C-261/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Hiszpania w dniu 19 czerwca 2008 r. — María Julia Zurita García przeciwko Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

 • Dz. U. C209 - 33 z 200815.8.2008

  Sprawa C-262/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 19 czerwca 2008 r. — CopyGene A/S przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C209 - 32 z 200815.8.2008

  Sprawa C-257/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C209 - 32 z 200815.8.2008

  Sprawa C-259/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C209 - 31 z 200815.8.2008

  Sprawa C-254/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Włochy) w dniu 16 czerwca 2008 r. — Futura Immobiliare srl Hotel Futura i in. przeciwko Comune di Casoria

 • Dz. U. C209 - 30 z 200815.8.2008

  Sprawa C-249/08: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C209 - 29 z 200815.8.2008

  Sprawa C-246/08: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C209 - 29 z 200815.8.2008

  Sprawa C-248/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C209 - 28 z 200815.8.2008

  Sprawa C-244/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C209 - 27 z 200815.8.2008

  Sprawa C-237/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 3 czerwca 2008 r. — Google France przeciwko Viaticum, Luteciel

 • Dz. U. C209 - 27 z 200815.8.2008

  Sprawa C-238/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 3 czerwca 2008 r. — Google France przeciwko CNRRH, Pierre'owi-Alexisowi Thonetowi, Brunowi Raboinowi i Tiger, franchisingobiorcy „Unicis”

 • Dz. U. C209 - 26 z 200815.8.2008

  Sprawa C-233/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (České republiky) w dniu 30 maja 2008 r. — Milan Kyrian przeciwko Celní úřad Tábor

 • Dz. U. C209 - 26 z 200815.8.2008

  Sprawa C-236/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 3 czerwca 2008 r. — Google France, Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier

 • Dz. U. C209 - 25 z 200815.8.2008

  Sprawa C-232/08: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C209 - 24 z 200815.8.2008

  Sprawa C-222/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C209 - 24 z 200815.8.2008

  Sprawa C-226/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Oldenburg (Niemcy) w dniu 26 maja 2008 r. — Stadt Papenburg przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C209 - 23 z 200815.8.2008

  Sprawa C-215/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 22 maja 2008 r. — E. Friz GmbH przeciwko Carsten von der Heyden

 • Dz. U. C209 - 23 z 200815.8.2008

  Sprawa C-221/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C209 - 22 z 200815.8.2008

  Sprawa C-207/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Panevėžio apygardos teismas (Litwa) w dniu 20 maja 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko Edgarowi Babanovowi

 • Dz. U. C209 - 22 z 200815.8.2008

  Sprawa C-208/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 28 lutego 2008 r. w sprawie T-215/06 American Clothing Associates przeciwko OHIM, wniesione w dniu 20 maja 2008 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. C209 - 21 z 200815.8.2008

  Sprawa C-205/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Umweltsenat (Austria) w dniu 19 maja 2008 r. — Umweltanwalt kraju związkowego Karyntii, inne strony: Rząd kraju związkowego Karyntii, Alpe Adria Energia SpA

 • Dz. U. C209 - 20 z 200815.8.2008

  Sprawa C-183/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 14 lutego 2008 r. w sprawie T-351/05 Provincia di Imperia przeciwko Komisji, wniesione w dniu 29 kwietnia 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C209 - 20 z 200815.8.2008

  Sprawa C-202/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 28 lutego 2008 r. w sprawie T-215/06 American Clothing Associates SA przeciwko OHIM, wniesione w dniu 16 maja 2008 r. przez American Clothing Associates SA

 • Dz. U. C209 - 19 z 200815.8.2008

  Sprawa C-160/08: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C209 - 18 z 200815.8.2008

  Sprawa C-42/08: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 22 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Niderlandy) — M. Ilhan przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Swoboda świadczenia usług — Artykuły 49-55 WE — Pojazdy silnikowe — Używanie w jednym państwie członkowskim pojazdu silnikowego zarejestrowanego i wypożyczonego w innym państwie członkowskim — Opodatkowanie tego pojazdu w pierwszym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C209 - 18 z 200815.8.2008

  Sprawa C-136/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 30 stycznia 2008 r. w sprawie T-128/06 Japan Tobacco, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHMI) — Torrefacção Camelo, wniesione w dniu 3 kwietnia 2008 r. przez Japan Tobacco, Inc.

 • Dz. U. C209 - 17 z 200815.8.2008

  Sprawa C-386/07: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 5 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA przeciwko Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA (Regulamin — Artykuł 92 § 1 i 104 § 3 — Wspólnotowe przepisy z zakresu konkurencji — Krajowe przepisy dotyczące taryfy honorariów adwokackich — Ustalanie minimalnego honorarium — Częściowa niedopuszczalność — Pytania, na które odpowiedź może być wywnioskowana z orzecznictwa Trybunału)

 • Dz. U. C209 - 17 z 200815.8.2008

  Sprawa C-456/07: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky — Republika Słowacka) — Karol Mihal przeciwko Daňový úrad Košice V (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Szósta dyrektywa VAT — Podatnicy — Artykuł 4 ust. 5 akapit pierwszy — Podmioty prawa publicznego — Komornicy sądowi — Osoby fizyczne lub prawne)

 • Dz. U. C209 - 16 z 200815.8.2008

  Sprawa C-186/07: Postanowienie Trybunału z dnia 16 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Hiszpania) — Club Náutico de Gran Canaria przeciwko Comunidad Autónoma de Canarias (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Usługi związane ze sportem i kulturą fizyczną — Stosowanie do Wysp Kanaryjskich — Sytuacja czysto krajowa — Odesłanie — Oczywista niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

 • Dz. U. C209 - 16 z 200815.8.2008

  Sprawa C-344/07 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 11 kwietnia 2008 r. — Focus Magazin Verlag GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Merant GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Oznaczenie słowne „FOCUS”)

 • Dz. U. C209 - 15 z 200815.8.2008

  Sprawa C-109/07: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Prud'homie de pêche — Francja) — Jonathan Pilato przeciwko Jean-Claude Bourgault (Pojęcie sądu krajowego — Brak właściwości Trybunału)

 • Dz. U. C209 - 14 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone C-23/07 i C-24/07: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 12 lipca 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Włochy) — Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 i C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07) przeciwko Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia (Rolnictwo — Rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, 753/2002 i 1429/2004 — Wspólna organizacja rynku wina — Etykietowanie win — Używanie nazw odmian winorośli lub ich synonimów — Oznaczenie geograficzne „Tokaj” dla win pochodzących z Węgier — Możliwość używania nazwy szczepu „Tocai friulano” albo „Tocai italico” jako dodatku do oznaczeń geograficznych niektórych win pochodzących z Włoch — Wyłączenie po upływie trzynastoletniego okresu przejściowego, który przypada na dzień 31 marca 2007 r. — Ważność — Podstawa prawna — Artykuł 34 WE — Zasada niedyskryminacji — Zasady międzynarodowego prawa traktatów — Przystąpienie Węgier do Unii Europejskiej — Artykuły 22-24 porozumienia TRIPS)

 • Dz. U. C209 - 13 z 200815.8.2008

  Sprawa C-201/05: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation przeciwko The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation (Artykuł 104 ust. 3 akapit pierwszy regulaminu — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie bezpośrednie — Podatek dochodowy od osób prawnych — Dywidendy z akcji otrzymane przez spółkę będącą rezydentem od spółki nie będącej rezydentem — Uregulowania dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (KSZ) — Sytuacja dotycząca państw trzecich — Kwalifikacja skarg wniesionych przeciwko administracji podatkowej — Odpowiedzialność państwa członkowskiego za naruszenia prawa wspólnotowego)

 • Dz. U. C209 - 12 z 200815.8.2008

  Sprawa C-220/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/22/WE — Łączność elektroniczna — Wyznaczenie przedsiębiorstw świadczących usługę powszechną — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C209 - 12 z 200815.8.2008

  Sprawa C-272/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C209 - 11 z 200815.8.2008

  Sprawa C-219/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State van België — Belgia) — Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW przeciwko Belgische Staat (Artykuł 30 WE — Rozporządzenie (WE) nr 338/97 — Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory — Zakaz utrzymywania ssaków niektórych gatunków wymienionych w tym rozporządzeniu lub nieobjętych nim — Utrzymywanie dozwolone w innych państwach członkowskich)

 • Dz. U. C209 - 10 z 200815.8.2008

  Sprawa C-49/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Athinon — Grecja) — Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) przeciwko Elliniko Dimosio (Artykuły 82 WE i 86 WE — Pojęcie przedsiębiorstwa — Stowarzyszenie o celu niezarobkowym, reprezentujące w Grecji Międzynarodową Federację Motocyklową — Pojęcie działalności gospodarczej — Przyznane na mocy ustawy prawo specjalne do wydania pozytywnej opinii w przedmiocie wniosków o zezwolenie na organizację wyścigów motocyklowych — Równoczesne wykonywanie działalności polegającej na organizacji wyścigów motocyklowych oraz na zawieraniu umów o sponsorowanie, reklamę i ubezpieczenie)

 • Dz. U. C209 - 10 z 200815.8.2008

  Sprawa C-188/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Commune de Mesquer przeciwko Total France SA, Total International Ltd (Dyrektywa 75/442/EG — Zarządzanie odpadami — Pojecie odpadu — Zasada „zanieczyszczający płaci” — Poprzedni posiadacz odpadów — Wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady — Węglowodory i oleje ciężkie — Katastrofa na morzu — Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami — Fundusz IOPC)

 • Dz. U. C209 - 9 z 200815.8.2008

  Sprawa C-533/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal — Zjednoczone Królestwo) — O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited przeciwko Hutchison 3G UK Limited (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 ust. 1 — Wyłączne prawo właściciela znaku towarowego — Używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w reklamie porównawczej — Ograniczenie skutków znaku towarowego — Reklama porównawcza — Dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE — Artykuł 3a ust. 1 — Wymogi dopuszczalności reklamy porównawczej — Używanie znaku towarowego konkurenta lub oznaczenia do niego podobnego)

 • Dz. U. C209 - 8 z 200815.8.2008

  Sprawa C-454/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesvergabeamt — Austria) — pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republice Austrii (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 92/50/EWG — Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi — Pojęcie udzielania zamówień publicznych)

 • Dz. U. C209 - 8 z 200815.8.2008

  Sprawa C-458/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten, Szwecja) — Skatteverket przeciwko Gourmet Classic Ltd (Właściwość Trybunału — Dyrektywa 92/83/EWG — Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i produktów alkoholowych — Artykuł 20 tiret pierwszy — Alkohol wchodzący w skład wina do gotowania — Zwolnienie ze zharmonizowanego podatku akcyzowego)

 • Dz. U. C209 - 7 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone C-341/06 P i C-342/06 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 lipca 2008 r. — Chronopost SA (C-341/06 P), La Poste (C-342/06 P) przeciwko Union française de l'express (UFEX), DHL Express (France) SAS, Federal express international (France) SNC, CRIE SA, Komisji Wspólnot Europejskich, Republice Francuskiej (Odwołanie — Prawidłowość postępowania przed Sądem — Wyrok Sądu — Uchylenie — Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania — Drugi wyrok Sądu — Obsada składu orzekającego — Pomoc państwa — Sektor pocztowy — Przedsiębiorstwo publiczne, na którym spoczywa obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym — Wsparcie logistyczne i handlowe udzielone spółce zależnej — Spółka zależna, która nie prowadzi działalności w zmonopolizowanym sektorze — Przeniesienie na tę spółkę zależną działalności w zakresie przesyłek ekspresowych — Pojęcie „pomocy państwa” — Decyzja Komisji — Wsparcie i przeniesienie, które nie stanowią pomocy państwa — Uzasadnienie)

 • Dz. U. C209 - 6 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone od C-334/06 do C-336/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Verwaltungsgericht Chemnitz — Niemcy) — Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06) przeciwko Landkreis Mittweida oraz Steffen Schubert (C-335/06) przeciwko Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Cofnięcie prawa jazdy przez państwo członkowskie z powodu używania narkotyków lub alkoholu — Nowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim — Odmowa uznania uprawnienia do kierowania pojazdami w pierwszym państwie członkowskim — Miejsce zamieszkania niezgodne z dyrektywą 91/439/EWG)

 • Dz. U. C209 - 5 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone C-329/06 i C-343/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz — Niemcy) — Arthur Wiedemann (C-329/06) przeciwko Land Baden-Württemberg i Peter Funk (C-343/06) przeciwko Stadt Chemnitz (Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Cofnięcie prawa jazdy przez państwo członkowskie z powodu używania narkotyków lub alkoholu — Nowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim — Odmowa uznania uprawnienia do kierowania pojazdami w pierwszym państwie członkowskim — Miejsce zamieszkania niezgodne z dyrektywą 91/439/EWG)

 • Dz. U. C209 - 4 z 200815.8.2008

  Sprawa C-319/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Delegowanie pracowników — Swoboda świadczenia usług — Dyrektywa 96/71/WE — Przepisy porządku publicznego — Wypoczynek tygodniowy — Obowiązek przedłożenia dokumentów dotyczących delegowania na prośbę władz krajowych — Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela ad hoc posiadającego miejsce zamieszkania w Luksemburgu i przechowującego wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli)

 • Dz. U. C209 - 3 z 200815.8.2008

  Sprawa C-462/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia z dnia 12 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dopuszczalność — Powaga rzeczy osądzonej — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 4 ust. 5 akapit pierwszy, art. 12 ust. 3 lit. a) i art. 28 ust. 2 lit. e))

 • Dz. U. C209 - 3 z 200815.8.2008

  Sprawa C-39/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Dotacje na cele inwestycji i zatrudnienia — Obowiązek odzyskania — Brak wykonania — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C209 - 2 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone C-39/05 P i C-52/05 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 lipca 2008 r. — Królestwo Szwecji, Maurizio Turco przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Królestwu Danii, Republice Finlandii, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Porady prawne)

 • Dz. U. C209 - 1 z 200815.8.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 197 z 2.8.2008.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.