Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 209 POZ 53

Tytuł:

Sprawa T-311/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — FMC Chemical i Arysta Lifesciences przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Czynność przygotowawcza — Niedopuszczalność)

Data ogłoszenia:2008-08-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 209 POZ 53

15.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 209/53

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — FMC Chemical i Arysta Lifesciences przeciwko EFSA (Sprawa T-311/06) (1) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Czynność przygotowawcza — Niedopuszczalność) (2008/C 209/94) Język postępowania: angielski


Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — FMC Chemical przeciwko EFSA (Sprawa T-312/06) (1) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Czynność przygotowawcza — Niedopuszczalność) (2008/C 209/95) Język postępowania: angielski

Strony Strona skarżąca: FMC Chemical SPRL (Bruksela, Belgia) i Arysta Lifesciences SAS (Noguères, Francja) (przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci) Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (przedstawiciele: początkowo A. Cuvillier i D. Detken, następnie A. Cuvillier i S. Gabbi, pełnomocnicy) Interwenient popierający stronę skarżącą: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: D Waelbroeck i N. Rampal, adwokaci) Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: B. Doherty, pełnomocnik)

Strony Strona skarżąca: FMC Chemical SPRL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci) Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (przedstawiciele: początkowo A. Cuvillier i D. Detken, następnie A. Cuvillier i S. Gabbi, pełnomocnicy) Interwenient popierający stronę skarżącą: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: D Waelbroeck i N. Rampal, adwokaci) Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: B. Doherty, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy Skarga, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności opinii EFSA z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie oceny substancji czynnej karbofuranu zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230, s. 1) oraz, po drugie, o odszkodowanie za poniesione szkody.

Przedmiot sprawy Skarga, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności opinii EFSA z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie oceny substancji czynnej karbosulfanu zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230, s. 1) oraz, po drugie, o odszkodowanie za poniesione szkody.

Sentencja postanowienia 1) Skarga zostaje oddalona. 2) FMC Chemical SPRL, Arysta Lifesciences SAS, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), European Crop Protection Association (ECPA) oraz Komisja ponoszą własne koszty.

Sentencja postanowienia 1) Skarga zostaje oddalona. 2) FMC Chemical SPRL, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), European Crop Protection Association (ECPA) oraz Komisja ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 209 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C209 - 74 z 200815.8.2008

  Sprawa F-56/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 74 z 200815.8.2008

  Sprawa F-58/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2006 r. — Avogadri i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 74 z 200815.8.2008

  Sprawa F-59/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 czerwca 2008 r. — Feral przeciwko Komitetowi Regionów

 • Dz. U. C209 - 73 z 200815.8.2008

  Sprawa F-50/08: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2008 r. — Bartha przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 73 z 200815.8.2008

  Sprawa F-55/08: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2008 r. — Carlo De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

 • Dz. U. C209 - 72 z 200815.8.2008

  Sprawa F-5/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji — Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze — Termin na wniesienie zażalenia — Nowy fakt — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 72 z 200815.8.2008

  Sprawa F-40/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 czerwca 2008 r. – Baudelet-Leclaire przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niewpisanie na listę rezerwową — Równe traktowanie)

 • Dz. U. C209 - 72 z 200815.8.2008

  Sprawa F-1/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 27 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Art. 35 ust. 1 lit e) regulaminu — Przedstawienie zarzutów i argumentów — Termin na wniesienie zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 71 z 200815.8.2008

  Sprawa F-145/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 maja 2008 r. — Pascual-García przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Warunki kwalifikacyjne — Wymagane doświadczenie zawodowe — Odmowa przyjęcia kandydata wpisanego na listę rezerwową — Uznanie komisji konkursowej i organu powołującego)

 • Dz. U. C209 - 71 z 200815.8.2008

  Sprawa F-54/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Joseph przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Wniesienie skargi po upływie terminu — Nieprzewidywalne okoliczności — Zatrudnienie — Artykuły 3a, 3b i 85 WZIPW — Czas trwania umowy — Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego czasu zatrudnienia niestałego personelu w służbie Komisji — Artykuł 12 regulaminu pracowniczego dotyczący procedury zatrudniania i zatrudnienia pracowników kontraktowych w Komisji — Równe traktowania)

 • Dz. U. C209 - 70 z 200815.8.2008

  Sprawa F-74/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 kwietnia 2008 r. — Longinidis przeciwko Cedefop (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Przeniesienie — Komisja odwoławcza — Skład i regulamin wewnętrzny — Zachowanie nielojalne — Zakończenie umowy o pracę — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie — Nadużycie władzy)

 • Dz. U. C209 - 70 z 200815.8.2008

  Sprawa F-119/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Kerstens przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Dopuszczalność — Schemat organizacyjny — Akt niekorzystny — Zmiana miejsca pracy — Zmiana funkcji — Interes służby — Równoważność stanowisk — Ukryta kara — Nadużycie władzy)

 • Dz. U. C209 - 69 z 200815.8.2008

  Sprawa F-19/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Semeraro przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Artykuł 43 regulaminu pracowniczego — Obowiązek uzasadnienia — Awans — Procedura akredytacji)

 • Dz. U. C209 - 69 z 200815.8.2008

  Sprawa F-46/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 6 marca 2008 r. — Skareby przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Cele — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C209 - 69 z 200815.8.2008

  Sprawa F-68/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. — Bakema przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Zaszeregowanie do grupy — Grupa funkcyjna IV — Dyplom — Doświadczenie zawodowe)

 • Dz. U. C209 - 68 z 200815.8.2008

  Sprawa F-61/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 kwietnia 2008 r. — Dalmasso przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zatrudnienie — Zaszeregowanie do grupy funkcyjnej — Wniosek o rewizję zaszeregowania i wynagrodzenia ustalonych przy zatrudnieniu — Były członek personelu pomocniczego zatrudniony w charakterze pracownika kontraktowego — Artykuły 3a i 80 ust. 2 i 3 WZIP — Zadania wynikające z różnych grup funkcyjnych — Równe traktowanie — Skarga bezzasadna)

 • Dz. U. C209 - 68 z 200815.8.2008

  Sprawa F-116/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 24 czerwca 2008 r. — Cerafogli i Paolo Poloni przeciwko BCE (Służba publiczna — Pracownicy EBC — Wynagrodzenie — Metoda corocznej waloryzacji wynagrodzeń — Wykonanie wyroku sądu wspólnotowego — Akt potwierdzający — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 67 z 200815.8.2008

  Sprawa T-433/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 czerwca 2008 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 67 z 200815.8.2008

  Sprawa T-41/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Vakakis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 66 z 200815.8.2008

  Sprawa T-256/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Wrigley przeciwko OHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE)

 • Dz. U. C209 - 66 z 200815.8.2008

  Sprawa T-20/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2008 r. — Grammatikopoulos przeciwko OHIM — National Academy of Recording Arts and Sciences (GRAMMY)

 • Dz. U. C209 - 66 z 200815.8.2008

  Sprawa T-100/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — UPS Europe i UPS Deutschland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 66 z 200815.8.2008

  Sprawa T-417/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2008 r. — Lodato Gennaro & C. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 65 z 200815.8.2008

  Sprawa T-255/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Montero Padilla przeciwko OHIM — Padilla Requena (JOSE PADILLA)

 • Dz. U. C209 - 64 z 200815.8.2008

  Sprawa T-250/08: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2008 r. — Edward William Batchelor przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C209 - 64 z 200815.8.2008

  Sprawa T-252/08: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. — Tipik przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 63 z 200815.8.2008

  Sprawa T-249/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Coin przeciwko OHIM — Dynamiki Zoi (FITCOIN)

 • Dz. U. C209 - 62 z 200815.8.2008

  Sprawa T-247/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — C-Content przeciwko Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C209 - 61 z 200815.8.2008

  Sprawa T-241/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — CBI i Abisp przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 61 z 200815.8.2008

  Sprawa T-243/08: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2008 r. — Ravensburger przeciwko OHIM — Educa Borras (EDUCA Memory game)

 • Dz. U. C209 - 60 z 200815.8.2008

  Sprawa T-239/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Comtec Translations przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 60 z 200815.8.2008

  Sprawa T-240/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Procter & Gamble przeciwko OHIM — Laboratorios Alcala Farma (oli)

 • Dz. U. C209 - 59 z 200815.8.2008

  Sprawa T-235/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Acron i Dorogobuzh przeciwko Radzie

 • Dz. U. C209 - 58 z 200815.8.2008

  Sprawa T-232/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Luksemburg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 58 z 200815.8.2008

  Sprawa T-234/08: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2008 r. — EuroChem MCC przeciwko Radzie

 • Dz. U. C209 - 57 z 200815.8.2008

  Sprawa T-217/08: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2008 r. — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter i.in. przeciwko Radzie

 • Dz. U. C209 - 57 z 200815.8.2008

  Sprawa T-228/08: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2008 r. — Szomborg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 56 z 200815.8.2008

  Sprawa T-207/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Habanos przeciwko OHIM — Tabacos de Centroamérica (KIOWA)

 • Dz. U. C209 - 55 z 200815.8.2008

  Sprawa T-184/08: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2008 r. — Rui Manuel Alves dos Santos przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 55 z 200815.8.2008

  Sprawa T-197/08: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Polson i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C209 - 54 z 200815.8.2008

  Sprawa T-397/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Dow AgroSciences przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga z tytułu odpowiedzialności — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Akt przygotowawczy — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 54 z 200815.8.2008

  Sprawa T-185/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — VDH Projektentwicklung i Edeka Rhein-Ruhr przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 54 z 200815.8.2008

  Sprawa T-498/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 18 października 2007 r. w sprawie F-112/06, Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, wniesione w dniu 2 maja 2008 r. przez Erikę Krcovą

 • Dz. U. C209 - 53 z 200815.8.2008

  Sprawa T-312/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — FMC Chemical przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Czynność przygotowawcza — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 52 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone T-234/00 R, T-235/00 R i T-283/00 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Fondazione Opera S. Maria della Carità i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 52 z 200815.8.2008

  Sprawa T-299/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 czerwca 2008 r. — Leclercq przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak działania strony skarżącej — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C209 - 51 z 200815.8.2008

  Sprawa T-186/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Ashoka przeciwko OHIM (DREAM IT, DO IT!) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego DREAM IT, DO IT! — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 51 z 200815.8.2008

  Sprawa T-211/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — AWWW przeciwko FEACVT (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Kryteria wyboru — Kryteria udzielania — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C209 - 51 z 200815.8.2008

  Sprawa T-333/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2008 r. — Entrance Services przeciwko Parlamentowi (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Utrzymanie i konserwacja sprzętu automatycznego, stolarki i podobnego wyposażenia w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli — Odrzucenie oferty — Poważne wykroczenie zawodowe — Artykuł 93 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002)

 • Dz. U. C209 - 50 z 200815.8.2008

  Sprawa T-58/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — BYK przeciwko OHIM (Substance for Success) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Substance for Success — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 50 z 200815.8.2008

  Sprawa T-160/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Lancôme przeciwko OHIM — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy COLOR EDITION — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Interes prawny — Artykuł 55 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 49 z 200815.8.2008

  Sprawa T-340/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Stradivarius España przeciwko OHIM — Ricci (Stradivari 1715) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Stardivari 1715 — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe Stradivarius — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 49 z 200815.8.2008

  Sprawa T-56/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Komisja przeciwko Economidisowi (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Unieważnienie w pierwszej instancji decyzji Komisji o obsadzeniu stanowiska kierownika wydziału — Odrzucenie kandydatury skarżącego — Powołanie innego kandydata — Określenie poziomu stanowiska w ogłoszeniu o wolnym stanowisku — Zasada rozdziału grupy zaszeregowania i funkcji — Zasadność odwołania — Osądzony spór — Oddalenie skargi)

 • Dz. U. C209 - 48 z 200815.8.2008

  Sprawa T-302/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Hartmann przeciwko OHIM (E) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego E — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Naruszenie prawa — Brak oceny ad casum — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 48 z 200815.8.2008

  Sprawa T-304/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy Mozart — Przedmiot sporu — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Obowiązek uzasadnienia — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania — Zasada legalności — Artykuł 7 ust. 1 lit. c), art. 51 ust. 1 lit. a), art. 73 zdanie pierwsze i art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 47 z 200815.8.2008

  Sprawa T-176/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Sviluppo Italia Basilicata przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) — Zmniejszenie pomocy finansowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Fundusze o kapitale venture — Końcowa data realizacji inwestycji — Postępowanie — Zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa — Zasada proporcjonalności — Uzasadnienie — Skarga odszkodowawcza)

 • Dz. U. C209 - 47 z 200815.8.2008

  Sprawa T-262/06 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Komisja przeciwko D (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Stwierdzenie w pierwszej instancji nieważności decyzji Komisji — Choroba zawodowa — Odmowa uznania, że choroba, na którą cierpi funkcjonariusz lub jej pogorszenie ma podłoże zawodowe — Dopuszczalność odwołania — Dopuszczalność zarzutu badanego w pierwszej instancji — Powaga rzeczy osądzonej)

 • Dz. U. C209 - 46 z 200815.8.2008

  Sprawa T-328/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Apple Computer przeciwko OHIM — TKS-Teknosoft (QUARTZ) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego QUARTZ — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy QUARTZ — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 46 z 200815.8.2008

  Sprawa T-70/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Audi przeciwko OHIM (Vorsprung durch Technik) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vorsprung durch Technik — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Częściowa odmowa rejestracji przez eksperta — Prawo do bycia wysłuchanym)

 • Dz. U. C209 - 45 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone T-296/05 i T-408/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Zabezpieczenie społeczne — Żądanie zwrotu kosztów leczenia w 100 % — Odmowa wyraźna i dorozumiana)

 • Dz. U. C209 - 45 z 200815.8.2008

  Sprawa T-323/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Coffee Store przeciwko OHIM (THE COFFEE STORE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego THE COFFEE STORE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C209 - 44 z 200815.8.2008

  Sprawa T-48/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Franchet i Byk przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Służba publiczna — Dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) — Sprawa „Eurostatu” — Przekazanie krajowym organom wymiaru sprawiedliwości informacji o faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego — Brak powiadomienia zainteresowanych urzędników i komitetu nadzoru OLAF-u — Przecieki w prasie — Ujawnienie informacji przez OLAF i Komisję — Naruszenie zasady domniemania niewinności — Krzywda moralna — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C209 - 44 z 200815.8.2008

  Sprawa T-221/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Huvis przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz włókien poliestrowych z Korei — Rozporządzenie kończące przegląd okresowy — Zastosowanie metody innej niż metoda stosowana w pierwotnym okresie dochodzenia — Konieczność zmiany okoliczności — Korekta żądana z uwagi na koszty kredytu — Termin zapłaty — Ciężar dowodu — Zasada dobrej administracji — Artykuł 2 ust. 10 lit. b) i g) oraz art. 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 384/96)

 • Dz. U. C209 - 43 z 200815.8.2008

  Sprawa T-276/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Compagnie maritime belge przeciwko Komisji (Konkurencja — nadużycie zbiorowej pozycji dominującej — Konferencja linii żeglugowych — Decyzja nakładająca grzywnę na podstawie wcześniejszej decyzji, której częściowa nieważność została stwierdzona przez Trybunał — Rozporządzenie (EWG) nr 2988/74 — Rozsądny termin — Prawo do obrony — Pewność prawa — Powaga rzeczy osądzonej)

 • Dz. U. C209 - 43 z 200815.8.2008

  Sprawa T-429/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Trubowest Handel i Makarov przeciwko Radzie i Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Cła antydumpingowe — Rozporządzenie antydumpingowe (WE) nr 2320/97 — Koszty adwokackie powstałe na szczeblu krajowym — Niedopuszczalność — Szkoda materialna i niematerialna — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C209 - 42 z 200815.8.2008

  Sprawa T-37/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — T Região autónoma dos Açores przeciwko Radzie (Postępowanie w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego — Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 — Rybołówstwo — Zarządzanie nakładem połowowym — Obszary i zasoby połowowe Wspólnoty — Skarga wniesiona przez jednostkę regionalną — Osoby, których akt dotyczy indywidualnie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C209 - 42 z 200815.8.2008

  Sprawa T-99/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — AC-Treuhand przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadtlenki organiczne — Grzywny — Artykuł 81 WE — Prawo do obrony — Prawo do sprawiedliwego procesu — Pojęcie sprawcy naruszenia — Zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar (nullum crimen, nulla poena sine lege) — Zasada pewności prawa — Uzasadnione oczekiwania)

 • Dz. U. C209 - 41 z 200815.8.2008

  Sprawa T-53/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — BPB przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Jednolite i ciągłe naruszenie — Powrót do naruszenia — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Komunikat w sprawie współpracy)

 • Dz. U. C209 - 41 z 200815.8.2008

  Sprawa T-54/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Lafarge przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Przypisanie odpowiedzialności — Skutek odstraszający — Powrót do naruszenia — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien)

 • Dz. U. C209 - 40 z 200815.8.2008

  Sprawa T-50/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Saint-Gobain Gyproc Belgium przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grzywna — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

 • Dz. U. C209 - 40 z 200815.8.2008

  Sprawa T-52/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Knauf Gips przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Dostęp do akt sprawy — Jednolite i ciągłe naruszenie — Przypisanie odpowiedzialności — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Współpraca w toku postępowania administracyjnego)

 • Dz. U. C209 - 39 z 200815.8.2008

  Sprawa T-301/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Alitalia przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Rekapitalizacja spółki Alitalia przez władze włoskie — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Decyzja wydana w następstwie wydania przez Sąd wyroku stwierdzającego nieważność wcześniejszej decyzji — Dopuszczalność — Naruszenie art. 233 WE — Naruszenie art. 87 WE i 88 WE — Przesłanki udzielenia zezwolenia na pomoc — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C209 - 39 z 200815.8.2008

  Sprawa T-266/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Deutsche Post przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez władze niemieckie na rzecz Deutsche Post AG — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Rekompensata dodatkowych kosztów powstałych na skutek polityki sprzedaży ze stratą w sektorze przewozu paczek od drzwi do drzwi — Brak korzyści)

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-116/07: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 23 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-194/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — SAVA e C. Srl, SIEME Srl, GRADED SpA przeciwko Mostra d'Oltremare SpA, Cofathec Servizi SpA, e.a.

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-470/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-511/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C209 - 38 z 200815.8.2008

  Sprawa C-108/08 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 kwietnia 2008 r. — Portela & Companhia, SA przeciwko Urządowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Juan Torrens Cuadrado, Josep Gilbert Sanz

 • Dz. U. C209 - 37 z 200815.8.2008

  Sprawa C-288/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea Hovrätt — Miljööverdomstolen (Szwecja) w dniu 30 czerwca 2008 r. — Kemikalieinspektionen przeciwko Nordiska Dental AB

 • Dz. U. C209 - 37 z 200815.8.2008

  Sprawa C-396/06: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 11 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — Eivind F. Kramme przeciwko SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

 • Dz. U. C209 - 37 z 200815.8.2008

  Sprawa C-416/06: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 10 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C209 - 36 z 200815.8.2008

  Sprawa C-273/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C209 - 36 z 200815.8.2008

  Sprawa C-282/08: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga.

 • Dz. U. C209 - 35 z 200815.8.2008

  Sprawa C-266/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C209 - 35 z 200815.8.2008

  Sprawa C-270/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dz. U. C209 - 35 z 200815.8.2008

  Sprawa C-272/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C209 - 34 z 200815.8.2008

  Sprawa C-263/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta Domstolen (Szwecja) w dniu 19 czerwca 2008 r. — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening przeciwko Stockholms kommun

 • Dz. U. C209 - 33 z 200815.8.2008

  Sprawa C-261/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Hiszpania w dniu 19 czerwca 2008 r. — María Julia Zurita García przeciwko Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

 • Dz. U. C209 - 33 z 200815.8.2008

  Sprawa C-262/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 19 czerwca 2008 r. — CopyGene A/S przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C209 - 32 z 200815.8.2008

  Sprawa C-257/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C209 - 32 z 200815.8.2008

  Sprawa C-259/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C209 - 31 z 200815.8.2008

  Sprawa C-254/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Włochy) w dniu 16 czerwca 2008 r. — Futura Immobiliare srl Hotel Futura i in. przeciwko Comune di Casoria

 • Dz. U. C209 - 30 z 200815.8.2008

  Sprawa C-249/08: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C209 - 29 z 200815.8.2008

  Sprawa C-246/08: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C209 - 29 z 200815.8.2008

  Sprawa C-248/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C209 - 28 z 200815.8.2008

  Sprawa C-244/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C209 - 27 z 200815.8.2008

  Sprawa C-237/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 3 czerwca 2008 r. — Google France przeciwko Viaticum, Luteciel

 • Dz. U. C209 - 27 z 200815.8.2008

  Sprawa C-238/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 3 czerwca 2008 r. — Google France przeciwko CNRRH, Pierre'owi-Alexisowi Thonetowi, Brunowi Raboinowi i Tiger, franchisingobiorcy „Unicis”

 • Dz. U. C209 - 26 z 200815.8.2008

  Sprawa C-233/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (České republiky) w dniu 30 maja 2008 r. — Milan Kyrian przeciwko Celní úřad Tábor

 • Dz. U. C209 - 26 z 200815.8.2008

  Sprawa C-236/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 3 czerwca 2008 r. — Google France, Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier

 • Dz. U. C209 - 25 z 200815.8.2008

  Sprawa C-232/08: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C209 - 24 z 200815.8.2008

  Sprawa C-222/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C209 - 24 z 200815.8.2008

  Sprawa C-226/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Oldenburg (Niemcy) w dniu 26 maja 2008 r. — Stadt Papenburg przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C209 - 23 z 200815.8.2008

  Sprawa C-215/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 22 maja 2008 r. — E. Friz GmbH przeciwko Carsten von der Heyden

 • Dz. U. C209 - 23 z 200815.8.2008

  Sprawa C-221/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C209 - 22 z 200815.8.2008

  Sprawa C-207/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Panevėžio apygardos teismas (Litwa) w dniu 20 maja 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko Edgarowi Babanovowi

 • Dz. U. C209 - 22 z 200815.8.2008

  Sprawa C-208/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 28 lutego 2008 r. w sprawie T-215/06 American Clothing Associates przeciwko OHIM, wniesione w dniu 20 maja 2008 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. C209 - 21 z 200815.8.2008

  Sprawa C-205/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Umweltsenat (Austria) w dniu 19 maja 2008 r. — Umweltanwalt kraju związkowego Karyntii, inne strony: Rząd kraju związkowego Karyntii, Alpe Adria Energia SpA

 • Dz. U. C209 - 20 z 200815.8.2008

  Sprawa C-183/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 14 lutego 2008 r. w sprawie T-351/05 Provincia di Imperia przeciwko Komisji, wniesione w dniu 29 kwietnia 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C209 - 20 z 200815.8.2008

  Sprawa C-202/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 28 lutego 2008 r. w sprawie T-215/06 American Clothing Associates SA przeciwko OHIM, wniesione w dniu 16 maja 2008 r. przez American Clothing Associates SA

 • Dz. U. C209 - 19 z 200815.8.2008

  Sprawa C-160/08: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C209 - 18 z 200815.8.2008

  Sprawa C-42/08: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 22 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Niderlandy) — M. Ilhan przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Swoboda świadczenia usług — Artykuły 49-55 WE — Pojazdy silnikowe — Używanie w jednym państwie członkowskim pojazdu silnikowego zarejestrowanego i wypożyczonego w innym państwie członkowskim — Opodatkowanie tego pojazdu w pierwszym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C209 - 18 z 200815.8.2008

  Sprawa C-136/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 30 stycznia 2008 r. w sprawie T-128/06 Japan Tobacco, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHMI) — Torrefacção Camelo, wniesione w dniu 3 kwietnia 2008 r. przez Japan Tobacco, Inc.

 • Dz. U. C209 - 17 z 200815.8.2008

  Sprawa C-386/07: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 5 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA przeciwko Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA (Regulamin — Artykuł 92 § 1 i 104 § 3 — Wspólnotowe przepisy z zakresu konkurencji — Krajowe przepisy dotyczące taryfy honorariów adwokackich — Ustalanie minimalnego honorarium — Częściowa niedopuszczalność — Pytania, na które odpowiedź może być wywnioskowana z orzecznictwa Trybunału)

 • Dz. U. C209 - 17 z 200815.8.2008

  Sprawa C-456/07: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky — Republika Słowacka) — Karol Mihal przeciwko Daňový úrad Košice V (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Szósta dyrektywa VAT — Podatnicy — Artykuł 4 ust. 5 akapit pierwszy — Podmioty prawa publicznego — Komornicy sądowi — Osoby fizyczne lub prawne)

 • Dz. U. C209 - 16 z 200815.8.2008

  Sprawa C-186/07: Postanowienie Trybunału z dnia 16 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Hiszpania) — Club Náutico de Gran Canaria przeciwko Comunidad Autónoma de Canarias (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Usługi związane ze sportem i kulturą fizyczną — Stosowanie do Wysp Kanaryjskich — Sytuacja czysto krajowa — Odesłanie — Oczywista niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

 • Dz. U. C209 - 16 z 200815.8.2008

  Sprawa C-344/07 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 11 kwietnia 2008 r. — Focus Magazin Verlag GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Merant GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Oznaczenie słowne „FOCUS”)

 • Dz. U. C209 - 15 z 200815.8.2008

  Sprawa C-109/07: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Prud'homie de pêche — Francja) — Jonathan Pilato przeciwko Jean-Claude Bourgault (Pojęcie sądu krajowego — Brak właściwości Trybunału)

 • Dz. U. C209 - 14 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone C-23/07 i C-24/07: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 12 lipca 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Włochy) — Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 i C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07) przeciwko Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia (Rolnictwo — Rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, 753/2002 i 1429/2004 — Wspólna organizacja rynku wina — Etykietowanie win — Używanie nazw odmian winorośli lub ich synonimów — Oznaczenie geograficzne „Tokaj” dla win pochodzących z Węgier — Możliwość używania nazwy szczepu „Tocai friulano” albo „Tocai italico” jako dodatku do oznaczeń geograficznych niektórych win pochodzących z Włoch — Wyłączenie po upływie trzynastoletniego okresu przejściowego, który przypada na dzień 31 marca 2007 r. — Ważność — Podstawa prawna — Artykuł 34 WE — Zasada niedyskryminacji — Zasady międzynarodowego prawa traktatów — Przystąpienie Węgier do Unii Europejskiej — Artykuły 22-24 porozumienia TRIPS)

 • Dz. U. C209 - 13 z 200815.8.2008

  Sprawa C-201/05: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation przeciwko The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation (Artykuł 104 ust. 3 akapit pierwszy regulaminu — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie bezpośrednie — Podatek dochodowy od osób prawnych — Dywidendy z akcji otrzymane przez spółkę będącą rezydentem od spółki nie będącej rezydentem — Uregulowania dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (KSZ) — Sytuacja dotycząca państw trzecich — Kwalifikacja skarg wniesionych przeciwko administracji podatkowej — Odpowiedzialność państwa członkowskiego za naruszenia prawa wspólnotowego)

 • Dz. U. C209 - 12 z 200815.8.2008

  Sprawa C-220/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/22/WE — Łączność elektroniczna — Wyznaczenie przedsiębiorstw świadczących usługę powszechną — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C209 - 12 z 200815.8.2008

  Sprawa C-272/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C209 - 11 z 200815.8.2008

  Sprawa C-219/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State van België — Belgia) — Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW przeciwko Belgische Staat (Artykuł 30 WE — Rozporządzenie (WE) nr 338/97 — Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory — Zakaz utrzymywania ssaków niektórych gatunków wymienionych w tym rozporządzeniu lub nieobjętych nim — Utrzymywanie dozwolone w innych państwach członkowskich)

 • Dz. U. C209 - 10 z 200815.8.2008

  Sprawa C-49/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Athinon — Grecja) — Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) przeciwko Elliniko Dimosio (Artykuły 82 WE i 86 WE — Pojęcie przedsiębiorstwa — Stowarzyszenie o celu niezarobkowym, reprezentujące w Grecji Międzynarodową Federację Motocyklową — Pojęcie działalności gospodarczej — Przyznane na mocy ustawy prawo specjalne do wydania pozytywnej opinii w przedmiocie wniosków o zezwolenie na organizację wyścigów motocyklowych — Równoczesne wykonywanie działalności polegającej na organizacji wyścigów motocyklowych oraz na zawieraniu umów o sponsorowanie, reklamę i ubezpieczenie)

 • Dz. U. C209 - 10 z 200815.8.2008

  Sprawa C-188/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Commune de Mesquer przeciwko Total France SA, Total International Ltd (Dyrektywa 75/442/EG — Zarządzanie odpadami — Pojecie odpadu — Zasada „zanieczyszczający płaci” — Poprzedni posiadacz odpadów — Wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady — Węglowodory i oleje ciężkie — Katastrofa na morzu — Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami — Fundusz IOPC)

 • Dz. U. C209 - 9 z 200815.8.2008

  Sprawa C-533/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal — Zjednoczone Królestwo) — O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited przeciwko Hutchison 3G UK Limited (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 ust. 1 — Wyłączne prawo właściciela znaku towarowego — Używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w reklamie porównawczej — Ograniczenie skutków znaku towarowego — Reklama porównawcza — Dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE — Artykuł 3a ust. 1 — Wymogi dopuszczalności reklamy porównawczej — Używanie znaku towarowego konkurenta lub oznaczenia do niego podobnego)

 • Dz. U. C209 - 8 z 200815.8.2008

  Sprawa C-454/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesvergabeamt — Austria) — pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republice Austrii (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 92/50/EWG — Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi — Pojęcie udzielania zamówień publicznych)

 • Dz. U. C209 - 8 z 200815.8.2008

  Sprawa C-458/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten, Szwecja) — Skatteverket przeciwko Gourmet Classic Ltd (Właściwość Trybunału — Dyrektywa 92/83/EWG — Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i produktów alkoholowych — Artykuł 20 tiret pierwszy — Alkohol wchodzący w skład wina do gotowania — Zwolnienie ze zharmonizowanego podatku akcyzowego)

 • Dz. U. C209 - 7 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone C-341/06 P i C-342/06 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 lipca 2008 r. — Chronopost SA (C-341/06 P), La Poste (C-342/06 P) przeciwko Union française de l'express (UFEX), DHL Express (France) SAS, Federal express international (France) SNC, CRIE SA, Komisji Wspólnot Europejskich, Republice Francuskiej (Odwołanie — Prawidłowość postępowania przed Sądem — Wyrok Sądu — Uchylenie — Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania — Drugi wyrok Sądu — Obsada składu orzekającego — Pomoc państwa — Sektor pocztowy — Przedsiębiorstwo publiczne, na którym spoczywa obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym — Wsparcie logistyczne i handlowe udzielone spółce zależnej — Spółka zależna, która nie prowadzi działalności w zmonopolizowanym sektorze — Przeniesienie na tę spółkę zależną działalności w zakresie przesyłek ekspresowych — Pojęcie „pomocy państwa” — Decyzja Komisji — Wsparcie i przeniesienie, które nie stanowią pomocy państwa — Uzasadnienie)

 • Dz. U. C209 - 6 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone od C-334/06 do C-336/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Verwaltungsgericht Chemnitz — Niemcy) — Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06) przeciwko Landkreis Mittweida oraz Steffen Schubert (C-335/06) przeciwko Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Cofnięcie prawa jazdy przez państwo członkowskie z powodu używania narkotyków lub alkoholu — Nowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim — Odmowa uznania uprawnienia do kierowania pojazdami w pierwszym państwie członkowskim — Miejsce zamieszkania niezgodne z dyrektywą 91/439/EWG)

 • Dz. U. C209 - 5 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone C-329/06 i C-343/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz — Niemcy) — Arthur Wiedemann (C-329/06) przeciwko Land Baden-Württemberg i Peter Funk (C-343/06) przeciwko Stadt Chemnitz (Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Cofnięcie prawa jazdy przez państwo członkowskie z powodu używania narkotyków lub alkoholu — Nowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim — Odmowa uznania uprawnienia do kierowania pojazdami w pierwszym państwie członkowskim — Miejsce zamieszkania niezgodne z dyrektywą 91/439/EWG)

 • Dz. U. C209 - 4 z 200815.8.2008

  Sprawa C-284/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark przeciwko Burda GmbH, dawniej Burda Verlagsbeteiligungen GmbH (Przepisy podatkowe — Swoboda działalności gospodarczej — Dyrektywa 90/435/EWG — Podatek dochodowy od osób prawnych — Wspólny reżim podatkowy stosowany do spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich — Spółka kapitałowa — Wypłata zysku i z tytułu przyrostu wartości majątku — Opodatkowanie u źródła — Zaliczenie na poczet podatku — Traktowanie akcjonariuszy będących rezydentami i akcjonariuszy niebędących rezydentami)

 • Dz. U. C209 - 4 z 200815.8.2008

  Sprawa C-319/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Delegowanie pracowników — Swoboda świadczenia usług — Dyrektywa 96/71/WE — Przepisy porządku publicznego — Wypoczynek tygodniowy — Obowiązek przedłożenia dokumentów dotyczących delegowania na prośbę władz krajowych — Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela ad hoc posiadającego miejsce zamieszkania w Luksemburgu i przechowującego wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli)

 • Dz. U. C209 - 3 z 200815.8.2008

  Sprawa C-462/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia z dnia 12 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dopuszczalność — Powaga rzeczy osądzonej — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 4 ust. 5 akapit pierwszy, art. 12 ust. 3 lit. a) i art. 28 ust. 2 lit. e))

 • Dz. U. C209 - 3 z 200815.8.2008

  Sprawa C-39/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Dotacje na cele inwestycji i zatrudnienia — Obowiązek odzyskania — Brak wykonania — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C209 - 2 z 200815.8.2008

  Sprawy połączone C-39/05 P i C-52/05 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 lipca 2008 r. — Królestwo Szwecji, Maurizio Turco przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Królestwu Danii, Republice Finlandii, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Porady prawne)

 • Dz. U. C209 - 1 z 200815.8.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 197 z 2.8.2008.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.