Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 219-E POZ 15

Tytuł:

14. Porządek obrad

Data ogłoszenia:2008-08-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 219-E POZ 15

28.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219 E/15

Poniedziałek, 24 września 2007 r.

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0268/2007 — SEC(2007)0689) w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2007. Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25.06.2002 r., zmienionego13.12.2006 r. * * *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0269/2007 — SEC(2007)0690) w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2007. Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25.06.2002 r., zmienionego13.12.2006 r.


14. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac. Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji wrześniowe i pierwszej sesji październikowej (PE 395.008/PDOJ) został rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany: Posiedzenia w dniach 24.09.2007 – 27.09.2007 Poniedziałek — bez zmian Wtorek — wniosek grupy PSE o przeniesienie na środę wieczorem, po sprawozdaniu Marie-Hélène Descamps (A6-0296/2007) (punkt 50 PDOJ), debaty na temat sprawozdania Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007) Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (punkt 18 PDOJ). Głos zabrał Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił swój wniosek. Parlament przyjął wniosek. Środa — wniosek grup Verts/ALE, GUE/NGL i ALDE o wpisanie do porządku obrad deklaracji Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Birmie, po których nastąpiłoby złożenie projektów rezolucji. Głos zabrali: Monica Frassoni, w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek, Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy ALDE, i Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który zwrócił się o niegłosowanie po debacie w trakcie obecnej sesji. Parlament przyjął wniosek o wpisanie tych deklaracji do porządku obrad i punkt ten został wpisany po deklaracjach w sprawie Czadu (punkt 82 PDOJ). Przewodniczący sprecyzował, że grupa ALDE zwróciła się, aby głosowanie w sprawie projektów rezolucji odbyło się w trakcie przyszłej sesji w Brukseli.

C 219 E/16

Poniedziałek, 24 września 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

28.8.2008

Głos w sprawie stosowności odbycia głosowania zabrali: Martin Schulz, w imieniu grupy PSE, Daniel CohnBendit, w imieniu grupy Verts/ALE, i Hartmut Nassauer, w imieniu grupy PPE-DE. Parlament przyjął wniosek o zakończenie debaty złożeniem projektów rezolucji. Głos zabrał Daniel Cohn-Bendit na temat kiedy należy wpisać to głosowanie do porządku obrad. Parlament postanowił przystąpić do głosowania w trakcie trwającej obecnie sesji. Przewodniczący poinformował, że w związku z tą zmianą, tura pytań do Rady odbędzie się w godz. 18-19.30. Czwartek — bez zmian Posiedzenia z dnia 10.10.2007 i 11.10.2007 Środa — wniosek grupy PSE o przeniesienie na drugą sesję październikową w Strasburgu wspólnej dyskusji nad sprawozdaniem Sharon Bowles (A6-0327/2007) w sprawie Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką (punkt 64 PDOJ) oraz sprawozdania Ieke van den Burg (A6-0328/2007) w sprawie Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej (punkt 65 PDOJ). Głos zabrał Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek. Parlament przyjął wniosek. Czwartek — bez zmian Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do: — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzenia odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiające systemy wsparcia dla rolników w odniesieniu do odłogowania w 2008 r. [COM(2007)0523 — C6-0302/2007 — 2007/0194(CNS)]. Sprawozdawca: Neil Parish Uzasadnienie wniosku o tryb pilny: Tryb pilny został uzasadniony faktem, że wykorzystanie do celów rolniczych odłogowanych gruntów umożliwiłoby wyprodukowanie dodatkowej ilości zboża, co przyczyniłoby się do zmniejszenia napięcia panującego na rynku. Propozycja Komisji, której celem jest zmniejszenie do 0 % obowiązkowego odłogowania w roku 2008 powinna zostać przyjęta w jak najkrótszym terminie, aby umożliwić rolnikom europejskim uwzględnienie tego zmniejszenia podczas siewów jesienią 2007. Parlament podejmie decyzję w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia. * * Niniejszym porządek obrad został ustalony. *

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 219-E POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C219E - 331 z 200828.8.2008

  Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/.../WE w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Dz. U. C219E - 324 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej — 2007 (2007/2065(INI))

 • Dz. U. C219E - 317 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2007/2094(INI))

 • Dz. U. C219E - 312 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zobowiązań dostawców usług transgranicznych (2006/2049(INI))

 • Dz. U. C219E - 311 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie Birmy

 • Dz. U. C219E - 308 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie operacji EPBiO w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. C219E - 306 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci

 • Dz. U. C219E - 300 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie skuteczności i równego dostępu do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (2007/2113(INI))

 • Dz. U. C219E - 296 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie i2010: europejska biblioteka cyfrowa (2006/2040(INI))

 • Dz. U. C219E - 293 z 200828.8.2008

  24. Sprawozdanie Kauppi A6-0290/2007 — Ust.28

 • Dz. U. C219E - 292 z 200828.8.2008

  23. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 290 z 200828.8.2008

  22. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 18

 • Dz. U. C219E - 289 z 200828.8.2008

  21. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 15

 • Dz. U. C219E - 287 z 200828.8.2008

  20. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C219E - 286 z 200828.8.2008

  19. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 11

 • Dz. U. C219E - 284 z 200828.8.2008

  18. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 9

 • Dz. U. C219E - 283 z 200828.8.2008

  17. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C219E - 281 z 200828.8.2008

  16. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C219E - 280 z 200828.8.2008

  15. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 22

 • Dz. U. C219E - 278 z 200828.8.2008

  14. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 21

 • Dz. U. C219E - 277 z 200828.8.2008

  13. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 19

 • Dz. U. C219E - 275 z 200828.8.2008

  12. Sprawozdanie Buitenweg A6-0278/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C219E - 274 z 200828.8.2008

  11. Sprawozdanie Lehtinen A6-0294/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 272 z 200828.8.2008

  10. Sprawozdanie Lehtinen A6-0294/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C219E - 270 z 200828.8.2008

  9. Sprawozdanie Lehtinen A6-0294/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C219E - 269 z 200828.8.2008

  8. Sprawozdanie Lehtinen A6-0294/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C219E - 267 z 200828.8.2008

  7. Sprawozdanie Lehtinen A6-0294/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C219E - 265 z 200828.8.2008

  6. Sprawozdanie Lehtinen A6-0294/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C219E - 264 z 200828.8.2008

  5. RC-B6-0363/2007 — Sytuacja w Birmie — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 262 z 200828.8.2008

  4. RC-B6-0362/2007 — Operacja EPBiO na wschodzie Czadu — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 261 z 200828.8.2008

  3. RC-B6-0357/2007 — Moratorium na wykonywanie kary śmierci — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 259 z 200828.8.2008

  2. Sprawozdanie Zatloukal A6-0326/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 258 z 200828.8.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C219E - 258 z 200828.8.2008

  1. Sprawozdanie Descamps A6-0296/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 255 z 200828.8.2008

  8. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej 2007

 • Dz. U. C219E - 254 z 200828.8.2008

  7. Wprowadzenie w życie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

 • Dz. U. C219E - 253 z 200828.8.2008

  6. Obowiązki dostawców usług transgranicznych

 • Dz. U. C219E - 252 z 200828.8.2008

  5. Sytuacja w Birmie

 • Dz. U. C219E - 251 z 200828.8.2008

  3. Wprowadzenie w życie decyzji Rady w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci

 • Dz. U. C219E - 251 z 200828.8.2008

  4. Operacja EPBiO na wschodzie Czadu i na północy Republiki Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. C219E - 250 z 200828.8.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C219E - 250 z 200828.8.2008

  1. Biblioteki cyfrowe

 • Dz. U. C219E - 250 z 200828.8.2008

  2. Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C219E - 248 z 200828.8.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C219E - 247 z 200828.8.2008

  18. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C219E - 247 z 200828.8.2008

  19. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C219E - 246 z 200828.8.2008

  17. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C219E - 241 z 200828.8.2008

  14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C219E - 241 z 200828.8.2008

  15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C219E - 241 z 200828.8.2008

  16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C219E - 240 z 200828.8.2008

  9. 8. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej — 2007 (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 240 z 200828.8.2008

  10. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C219E - 240 z 200828.8.2008

  11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 240 z 200828.8.2008

  12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 240 z 200828.8.2008

  13. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C219E - 239 z 200828.8.2008

  9. 5. Sytuacja w Birmie (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 239 z 200828.8.2008

  9. 6. Obowiązki dostawców usług transgranicznych (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 239 z 200828.8.2008

  9. 7. Wprowadzenie w życie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 238 z 200828.8.2008

  9. 3. Wprowadzenie w życie decyzji Rady w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 238 z 200828.8.2008

  9. 4. Operacja WPZiB na wschodzie Czadu i na północy Republiki Środkowoafrykańskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 237 z 200828.8.2008

  9. Głosowanie

 • Dz. U. C219E - 237 z 200828.8.2008

  9. 1. Biblioteki cyfrowe (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 237 z 200828.8.2008

  9. 2. Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 236 z 200828.8.2008

  5. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C219E - 236 z 200828.8.2008

  6. Potrzeba szeroko zakrojonej strategii walki z rakiem (pisemne oświadczenie)

 • Dz. U. C219E - 236 z 200828.8.2008

  7. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

 • Dz. U. C219E - 236 z 200828.8.2008

  8. Porządek obrad

 • Dz. U. C219E - 235 z 200828.8.2008

  3. Wprowadzenie w życie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (debata)

 • Dz. U. C219E - 235 z 200828.8.2008

  4. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej — 2007 (debata)

 • Dz. U. C219E - 234 z 200828.8.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C219E - 234 z 200828.8.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 234 z 200828.8.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C219E - 223 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie priorytetów politycznych w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich (2006/2250(INI))

 • Dz. U. C219E - 215 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie planu polityki w dziedzinie legalnej migracj (2006/2251(INI))

 • Dz. U. C219E - 206 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki (2007/2000(INI))

 • Dz. U. C219E - 202 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, w szczególności zabawek

 • Dz. U. C219E - 201 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wniosku legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiającego systemy wsparcia dla rolników w odniesieniu do odłogowania w 2008 r. komisja rolnictwa i rozwoju (COM(2007)0523 — C6-0302/2007 — 2007/0194(CNS))

 • Dz. U. C219E - 193 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (COM(2006)0791 — C6-0066/2007 — 2006/0277(CNS))

 • Dz. U. C219E - 175 z 200828.8.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 września 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii

 • Dz. U. C219E - 174 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Technologii (COM(2006)0604 — C6-0355/2006 — 2006/0197(COD))

 • Dz. U. C219E - 172 z 200828.8.2008

  33. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 170 z 200828.8.2008

  32. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C219E - 169 z 200828.8.2008

  31. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C219E - 167 z 200828.8.2008

  30. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C219E - 165 z 200828.8.2008

  29. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 15

 • Dz. U. C219E - 163 z 200828.8.2008

  28. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C219E - 162 z 200828.8.2008

  27. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C219E - 160 z 200828.8.2008

  26. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 11/2

 • Dz. U. C219E - 158 z 200828.8.2008

  25. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 11/1

 • Dz. U. C219E - 157 z 200828.8.2008

  24. Sprawozdanie Moreno Sánchez A6-0323/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C219E - 155 z 200828.8.2008

  23. Sprawozdanie Gruber A6-0322/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 153 z 200828.8.2008

  22. Sprawozdanie Gruber A6-0322/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C219E - 151 z 200828.8.2008

  21. Sprawozdanie Gruber A6-0322/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C219E - 150 z 200828.8.2008

  20. Sprawozdanie Gruber A6-0322/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C219E - 148 z 200828.8.2008

  19. Sprawozdanie Gruber A6-0322/2007 — Popr. 11

 • Dz. U. C219E - 146 z 200828.8.2008

  18. Sprawozdanie Gruber A6-0322/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C219E - 144 z 200828.8.2008

  17. Sprawozdanie Saryusz-Wolski A6-0312/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 142 z 200828.8.2008

  16. Sprawozdanie Saryusz-Wolski A6-0312/2007 — Pp. H/2

 • Dz. U. C219E - 141 z 200828.8.2008

  15. Sprawozdanie Saryusz-Wolski A6-0312/2007 — Tiret 12

 • Dz. U. C219E - 139 z 200828.8.2008

  14. Sprawozdanie Saryusz-Wolski A6-0312/2007 — Ust.65

 • Dz. U. C219E - 137 z 200828.8.2008

  13. Sprawozdanie Saryusz-Wolski A6-0312/2007 — Ust.62/2

 • Dz. U. C219E - 135 z 200828.8.2008

  12. Sprawozdanie Saryusz-Wolski A6-0312/2007 — Ust.62/1

 • Dz. U. C219E - 133 z 200828.8.2008

  11. Sprawozdanie Saryusz-Wolski A6-0312/2007 — Ust.13

 • Dz. U. C219E - 131 z 200828.8.2008

  10. Sprawozdanie Saryusz-Wolski A6-0312/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C219E - 130 z 200828.8.2008

  9. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 128 z 200828.8.2008

  8. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Popr. 6

 • Dz. U. C219E - 126 z 200828.8.2008

  7. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Popr. 5

 • Dz. U. C219E - 124 z 200828.8.2008

  6. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Popr. 3

 • Dz. U. C219E - 122 z 200828.8.2008

  5. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Popr. 14

 • Dz. U. C219E - 121 z 200828.8.2008

  4. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Popr. 12

 • Dz. U. C219E - 119 z 200828.8.2008

  3. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Popr. 8/3

 • Dz. U. C219E - 117 z 200828.8.2008

  2. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Popr. 8/2

 • Dz. U. C219E - 116 z 200828.8.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C219E - 116 z 200828.8.2008

  1. RC-B6-0351/2007 — Niebezpieczne zabawki — Popr. 8/1

 • Dz. U. C219E - 112 z 200828.8.2008

  7. Priorytety polityczne w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich

 • Dz. U. C219E - 111 z 200828.8.2008

  6. Legalna migracja

 • Dz. U. C219E - 110 z 200828.8.2008

  5. W kierunku wspólnej polityki zagranicznej w dziedzinie energii

 • Dz. U. C219E - 109 z 200828.8.2008

  4. Niebezpieczne zabawki wyprodukowane w Chinach

 • Dz. U. C219E - 108 z 200828.8.2008

  3. Odłogowanie w 2008 r. *

 • Dz. U. C219E - 107 z 200828.8.2008

  2. Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami *

 • Dz. U. C219E - 106 z 200828.8.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C219E - 106 z 200828.8.2008

  1. Europejski Instytut Technologii ***I

 • Dz. U. C219E - 104 z 200828.8.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C219E - 103 z 200828.8.2008

  19. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 103 z 200828.8.2008

  20. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 102 z 200828.8.2008

  16. Biblioteki cyfrowe (debata)

 • Dz. U. C219E - 102 z 200828.8.2008

  17. Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (debata)

 • Dz. U. C219E - 102 z 200828.8.2008

  18. Europejska strategia na rzecz praw dziecka: przeciwko dyskryminacji i wyłączeniu społecznemu osób cierpiących na zaburzenia typu „dys” (debata)

 • Dz. U. C219E - 101 z 200828.8.2008

  14. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C219E - 101 z 200828.8.2008

  15. Obowiązki dostawców usług transgranicznych (debata)

 • Dz. U. C219E - 100 z 200828.8.2008

  13. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C219E - 99 z 200828.8.2008

  11. Operacja EPBiO na wschodzie Czadu i na północy Republiki Środkowoafrykańskiej (debata)

 • Dz. U. C219E - 99 z 200828.8.2008

  12. Sytuacja w Birmie (debata)

 • Dz. U. C219E - 98 z 200828.8.2008

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C219E - 98 z 200828.8.2008

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C219E - 98 z 200828.8.2008

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 98 z 200828.8.2008

  10. Tajne zatrzymania i nielegalne przekazania zatrzymanych dotyczące państw członkowskich Rady Europy (sprawozdania Favy i Marty´ego) (debata)

 • Dz. U. C219E - 97 z 200828.8.2008

  6. 4. Niebezpieczne zabawki produkowane w Chinach (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 97 z 200828.8.2008

  6. 5. W kierunku wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energii (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 97 z 200828.8.2008

  6. 6. Legalna migracja (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 97 z 200828.8.2008

  6. 7. Priorytety polityczne w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 96 z 200828.8.2008

  6. 1. Europejski Instytut Technologii ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 96 z 200828.8.2008

  6. 2. Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami * (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 96 z 200828.8.2008

  6. 3. Odłogowanie w 2008 r. * (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 95 z 200828.8.2008

  3. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C219E - 95 z 200828.8.2008

  4. Konieczność podjęcia środków w celu ochrony zagrożonego zabytku — rzymsko-katolickiej katedry św. Józefa (Sfântul Iosif) w Bukareszcie (Rumunia) (pisemne oświadczenie)

 • Dz. U. C219E - 95 z 200828.8.2008

  5. Weryfikacja uprawnień nowych posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dz. U. C219E - 95 z 200828.8.2008

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C219E - 94 z 200828.8.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C219E - 94 z 200828.8.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 94 z 200828.8.2008

  2. Imigracja — Legalna migracja — Priorytety polityczne w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich (debata)

 • Dz. U. C219E - 92 z 200828.8.2008

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego europejskiego numeru alarmowego 112

 • Dz. U. C219E - 90 z 200828.8.2008

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych

 • Dz. U. C219E - 82 z 200828.8.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej w Europie (2007/2090(INI))

 • Dz. U. C219E - 79 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (COM(2007)0227 — C6-0177/2007 — 2007/0086(CNS))

 • Dz. U. C219E - 71 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (COM(2007)0227 — C6-0176/2007 — 2007/0085(CNS))

 • Dz. U. C219E - 70 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (PE-CONS 3636/2007 — C6-0213/2007 — 2004/0048(COD))

 • Dz. U. C219E - 70 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (PE-CONS 3637/2007 — C6-0214/2007 — 2004/0049(COD))

 • Dz. U. C219E - 69 z 200828.8.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 września 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie

 • Dz. U. C219E - 69 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (PE-CONS 3635/2007 — C6-0212/2007 — 2004/0047(COD))

 • Dz. U. C219E - 68 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0310 — C6-0163/2007 — 2007/0107(COD))

 • Dz. U. C219E - 68 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (COM(2005)0625 — C6-0422/2005 — 2005/0248(COD))

 • Dz. U. C219E - 67 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0722 — C6-0433/2006 — 2006/0241(COD))

 • Dz. U. C219E - 67 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odnosząca się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0236 — C6-0126/2007 — 2007/0081(COD))

 • Dz. U. C219E - 66 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0262 — C6-0418/2006 — 2003/0059(COD))

 • Dz. U. C219E - 66 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0478 — C6-0291/2006 — 2006/0161(COD))

 • Dz. U. C219E - 65 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany w departamentach zamorskich i uchylającej decyzję Rady 2002/166/WE z dnia 18 lutego 2002 r (COM(2007)0318 — C6-0249/2007 — 2007/0131(CNS))

 • Dz. U. C219E - 65 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0265 — C6-0419/2006 — 2003/0058(COD))

 • Dz. U. C219E - 64 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako stron Porozumienia w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej (COM(2007)0309 — C6-0250/2007 — 2007/0105(CNS))

 • Dz. U. C219E - 64 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy publicznej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż (COM(2007)0323 — C6-0245/2007 — 2007/0109(CNS))

 • Dz. U. C219E - 63 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady na temat zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0219 — C6-0201/2007 —2007/0074(CNS))

 • Dz. U. C219E - 63 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (COM(2007)0276 — C6-0237/2007 — 2007/0096(CNS))

 • Dz. U. C219E - 62 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady na temat podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0151 — C6-0198/2007 — 2007/0057(CNS))

 • Dz. U. C219E - 62 z 200828.8.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Kirgiską dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0189 — C6-0173/2007 — 2007/0065(CNS))

 • Dz. U. C219E - 60 z 200828.8.2008

  11. Sprawozdanie Thomsen A6-0287/2007 — Popr. 14/3

 • Dz. U. C219E - 58 z 200828.8.2008

  10. Sprawozdanie Thomsen A6-0287/2007 — Popr. 14/2

 • Dz. U. C219E - 56 z 200828.8.2008

  9. Sprawozdanie Thomsen A6-0287/2007 — Popr. 14/1

 • Dz. U. C219E - 55 z 200828.8.2008

  8. Sprawozdanie Thomsen A6-0287/2007 — Popr. 6/2

 • Dz. U. C219E - 53 z 200828.8.2008

  7. Sprawozdanie Thomsen A6-0287/2007 — Popr. 6/1

 • Dz. U. C219E - 51 z 200828.8.2008

  6. Sprawozdanie Batzeli A6-310/2007 — Zmieniony wniosek Komisji

 • Dz. U. C219E - 50 z 200828.8.2008

  5. Sprawozdanie Batzeli A6-310/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C219E - 48 z 200828.8.2008

  4. Sprawozdanie Batzeli A6-0309/2007 — Popr. 31

 • Dz. U. C219E - 46 z 200828.8.2008

  3. Sprawozdanie Jarzembowski A6-0314/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 45 z 200828.8.2008

  2. Sprawozdanie Mayer A6-0334/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 44 z 200828.8.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C219E - 44 z 200828.8.2008

  1. Sprawozdanie Costa A6-0306/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C219E - 41 z 200828.8.2008

  19. Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru *

 • Dz. U. C219E - 41 z 200828.8.2008

  20. Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej w Europie

 • Dz. U. C219E - 40 z 200828.8.2008

  15. Rozwój kolei wspólnotowych ***III

 • Dz. U. C219E - 40 z 200828.8.2008

  16. Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***III

 • Dz. U. C219E - 40 z 200828.8.2008

  17. Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***III

 • Dz. U. C219E - 40 z 200828.8.2008

  18. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego *

 • Dz. U. C219E - 39 z 200828.8.2008

  9. Bezpieczeństwo drogowe: dwukołowe pojazdy silnikowe, wytyczne dotyczące podpórek (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C219E - 39 z 200828.8.2008

  10. Tablica rejestracyjna dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C219E - 39 z 200828.8.2008

  11. Stosowanie zasad konkurencji w sektorach transportu kolejowego, drogowego i wodnego (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C219E - 39 z 200828.8.2008

  12. Lusterka wsteczne kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C219E - 39 z 200828.8.2008

  13. Lusterka wsteczne kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C219E - 39 z 200828.8.2008

  14. Statystyki z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie ***I

 • Dz. U. C219E - 38 z 200828.8.2008

  3. Umowa WE-Jordania dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C219E - 38 z 200828.8.2008

  4. Umowa o współpracy naukowo-technicznej między WE a Izraelem *

 • Dz. U. C219E - 38 z 200828.8.2008

  5. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umowy o współpracy i unii celnej między EWG i Republiką San Marino *

 • Dz. U. C219E - 38 z 200828.8.2008

  6. Pomoc publiczna przyznana przez Finlandię obejmująca nasiona i materiał siewny zbóż *

 • Dz. U. C219E - 38 z 200828.8.2008

  7. Stawka akcyzy na rum *

 • Dz. U. C219E - 38 z 200828.8.2008

  8. Bezpieczeństwo drogowe: dwukołowe pojazdy silnikowe, wytyczne dotyczące uchwytów ręcznych dla pasażerów (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C219E - 37 z 200828.8.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C219E - 37 z 200828.8.2008

  1. Umowa WE-Panama dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C219E - 37 z 200828.8.2008

  2. Umowa WE-Kirgistan dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C219E - 35 z 200828.8.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C219E - 34 z 200828.8.2008

  17. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 34 z 200828.8.2008

  18. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 33 z 200828.8.2008

  15. W kierunku wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energii (debata)

 • Dz. U. C219E - 33 z 200828.8.2008

  16. Odłogowanie w 2008 r. (debata)

 • Dz. U. C219E - 32 z 200828.8.2008

  14. Europejski Instytut Technologii ***I (debata)

 • Dz. U. C219E - 31 z 200828.8.2008

  13. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C219E - 30 z 200828.8.2008

  11. Negocjacje w sprawie umowy o stowarzyszeniu międzyregionalnym z Mercosurem i nowym dwustronnym partnerstwie strategicznym z Brazylią (debata)

 • Dz. U. C219E - 30 z 200828.8.2008

  12. Zielona księga w sprawie transportu miejskiego (debata)

 • Dz. U. C219E - 29 z 200828.8.2008

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C219E - 29 z 200828.8.2008

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C219E - 29 z 200828.8.2008

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 29 z 200828.8.2008

  10. Wprowadzenie w życie decyzji Rady w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci (debata)

 • Dz. U. C219E - 28 z 200828.8.2008

  6. 19. Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru * (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 28 z 200828.8.2008

  6. 20. Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej w Europie (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 27 z 200828.8.2008

  6. 15. Rozwój kolei wspólnotowych ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 27 z 200828.8.2008

  6. 16. Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 27 z 200828.8.2008

  6. 17. Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 27 z 200828.8.2008

  6. 18. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego * (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 26 z 200828.8.2008

  6. 11. Stosowanie zasad konkurencji w sektorach transportu kolejowego, drogowego i wodnego (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 26 z 200828.8.2008

  6. 12. Lusterka wsteczne kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 26 z 200828.8.2008

  6. 13. Konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 26 z 200828.8.2008

  6. 14. Statystyki z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 25 z 200828.8.2008

  6. 7. Stawka akcyzy na rum * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 25 z 200828.8.2008

  6. 8. Bezpieczeństwo drogowe: dwukołowe pojazdy silnikowe, wytyczne dotyczące uchwytów ręcznych dla pasażerów (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 25 z 200828.8.2008

  6. 9. Bezpieczeństwo drogowe: dwukołowe pojazdy silnikowe, wytyczne dotyczące podpórek (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 25 z 200828.8.2008

  6. 10. Tablica rejestracyjna dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 24 z 200828.8.2008

  6. 3. Umowa WE-Jordania dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 24 z 200828.8.2008

  6. 4. Umowa o współpracy naukowo-technicznej między WE a Izraelem * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 24 z 200828.8.2008

  6. 5. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umowy o współpracy i unii celnej między EWG i Republiką San Marino * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 24 z 200828.8.2008

  6. 6. Pomoc publiczna przyznana przez Finlandię obejmująca nasiona i materiał siewny zbóż * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 23 z 200828.8.2008

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C219E - 23 z 200828.8.2008

  6. 1. Umowa WE-Panama dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 23 z 200828.8.2008

  6. 2. Umowa WE-Kirgistan dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C219E - 22 z 200828.8.2008

  5. Niebezpieczne zabawki produkowane w Chinach (debata)

 • Dz. U. C219E - 21 z 200828.8.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C219E - 21 z 200828.8.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 21 z 200828.8.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C219E - 21 z 200828.8.2008

  3. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

 • Dz. U. C219E - 21 z 200828.8.2008

  4. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego * — Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru * (debata)

 • Dz. U. C219E - 20 z 200828.8.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C219E - 19 z 200828.8.2008

  18. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 19 z 200828.8.2008

  19. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 18 z 200828.8.2008

  17. Rozwój kolei wspólnotowych ***III — Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***III — Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***III (debata)

 • Dz. U. C219E - 17 z 200828.8.2008

  15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C219E - 17 z 200828.8.2008

  16. Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej w Europie (debata)

 • Dz. U. C219E - 14 z 200828.8.2008

  12. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C219E - 14 z 200828.8.2008

  13. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C219E - 12 z 200828.8.2008

  9. Nieważne oświadczenia pisemne

 • Dz. U. C219E - 12 z 200828.8.2008

  10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C219E - 12 z 200828.8.2008

  11. Petycje

 • Dz. U. C219E - 11 z 200828.8.2008

  8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C219E - 3 z 200828.8.2008

  6. Sprostowanie (artykuł 204a Regulaminu)

 • Dz. U. C219E - 3 z 200828.8.2008

  7. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C219E - 2 z 200828.8.2008

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C219E - 2 z 200828.8.2008

  4. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C219E - 2 z 200828.8.2008

  5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C219E - 1 z 200828.8.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C219E - 1 z 200828.8.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C219E - 1 z 200828.8.2008

  2. Oświadczenie Przewodniczącego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.