Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 247 POZ 15

Tytuł:

Sprawa T-270/08: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2008 r. — Niemcy przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2008-09-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 247 POZ 15

27.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 247/15

— dokonanie przez Komisję nieprawidłowej oceny gospodarczej wartości emisji akcji prywatyzowanego banku oraz — błędne zastosowanie przez Komisję art. 87 ust. 1 WE w związku ze ustaleniem elementów pomocy prawa.

tecznie precyzyjnej podstawy prawnej. Nie sposób również, zdaniem skarżącej, powoływać się w tym przypadku na długotrwałą i ogólnie przyjętą praktykę administracyjną. Skarżąca twierdzi ponadto, że zaskarżona decyzja narusza art. 24 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4253/88, ponieważ nie miała miejsca żadna nieprawidłowość w rozumieniu tego przepisu. Podnosi ona również w tym kontekście, że nawet jeśli zostały spełnione warunki zmniejszenia pomocy finansowej, zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 4253/88, Komisja winna była skorzystać z służącego jej zakresu uznania i ocenić, czy przywołane zmniejszenie było proporcjonalne. Skarżąca twierdzi tytułem uzupełnienia, że korekta ogólna miała niewspółmierny charakter, oraz że Komisja była zmuszona do przeprowadzenia ekstrapolacji bazując na niepełnych danych. Skarżąca zarzuca przede wszystkim Komisji, że uchybiła obowiązkowi dostatecznego uzasadnienia decyzji. Wreszcie skarżąca argumentuje, że Komisja naruszyła zasadę partnerstwa, ponieważ mimo licznych kontroli finansowych przeprowadzonych w okresie obowiązywania pomocy tj. w latach 1994/1999, Komisja nie rozważała zastosowania konsekwencji finansowych ewentualnych niedociągnięć systemowych.


Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2008 r. — Niemcy przeciwko Komisji (Sprawa T-270/08) (2008/C 247/28) Język postępowania: niemiecki

Strony Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: M. Lumpa, pełnomocnik wspierany przez adwokata i C. von Donat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2008) 1615 z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotyczącej zmniejszenia kwoty pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz programu operacyjnego w regionie celu 1 Berlin (wschodni) (1994–1999) w Republice Federalnej Niemiec; — obciążenie Komisji kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Mocą zaskarżonej decyzji Komisja obniżyła wymiar pomocy finansowej przyznanej z EFRR na rzecz programu operacyjnego w regionie celu 1 — kraju związkowym Berlin w Republice Federalnej Niemiec (1994–1999). Strona skarżąca po pierwsze, zarzuca Komisji, że błędnie zinterpretowała okoliczności faktyczne, wskazując szczególności na pominięcie niektórych wyników analiz i założenie istnienia powtarzających się błędów w zakresie zarządzania i kontroli. Po drugie, skarżąca potwierdza, iż brak podstawy prawnej dla zastosowania ogólnej korekty finansowej i ekstrapolacji w odniesieniu do spornego programu operacyjnego za okres, którego pomoc dotyczy tj. w latach 1994-1999, ponieważ w okresie tym nie obowiązywały przepisy porównywalne z art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/99 (1). Ponadto ani przepis art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 4253/88 (2), ani wewnętrzne wytyczne Komisji z dnia 15 października 1997 r. dotyczące korekt finansowych netto w ramach stosowania art. 24 rozporządzenia nr 4253/88, ani zasada rentowności rządząca wykonywaniem budżetu, zgodnie z art. 274 WE nie stanowi dosta-

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (DZ.U. L 161, s. 1). (2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2008 r. — Communauté d'Agglomération du Douaisis przeciwko Komisji (Sprawa T-279/08) (2008/C 247/29) Język postępowania: francuski

Strony Strona skarżąca: Communauté d'Agglomération du Douaisis (przedstawiciel: M.-Y. Benjamin, adwokat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nr C 38/2007 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 247 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C247 - 26 z 200827.9.2008

  Sprawa F-66/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2008 r. — De Smedt i in. przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C247 - 26 z 200827.9.2008

  Sprawa F-70/08: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2008 r. — Ziliene przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C247 - 25 z 200827.9.2008

  Sprawa F-62/08: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2008 r. — Sevenier przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 25 z 200827.9.2008

  Sprawa F-63/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2008 r. — Christoph i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 25 z 200827.9.2008

  Sprawa F-64/08: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dz. U. C247 - 24 z 200827.9.2008

  Sprawa T-172/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — Expasa przeciwko OHIM — Gallardo Blanco (H)

 • Dz. U. C247 - 24 z 200827.9.2008

  Sprawa T-480/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — SIMSA przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 23 z 200827.9.2008

  Sprawa T-332/08: Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2008 r. — Melli Bank przeciwko Radzie

 • Dz. U. C247 - 23 z 200827.9.2008

  Sprawa T-254/00 R: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Hôtel Cipriani przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 23 z 200827.9.2008

  Sprawa T-102/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 lipca 2008 r. — Cornwell przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 22 z 200827.9.2008

  Sprawa T-306/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 23 maja 2008 r. w sprawie F-79/07 Braun-Neumann przeciwko Parlamentowi, wniesione w dniu 1 sierpnia 2008 r. przez Kurta-Wolfganga Brauna-Neumanna

 • Dz. U. C247 - 22 z 200827.9.2008

  Sprawa T-310/08: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2008 r. — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH przeciwko OHIM (executive edition)

 • Dz. U. C247 - 21 z 200827.9.2008

  Sprawa T-300/08: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2008 r. — Hoo Hing przeciwko OHIM — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

 • Dz. U. C247 - 21 z 200827.9.2008

  Sprawa T-301/08: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2008 r. Laura Ashley przeciwko OHIM — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

 • Dz. U. C247 - 20 z 200827.9.2008

  Sprawa T-297/08: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2008 r. — Mepos Electronics Ltd przeciwko OHIM

 • Dz. U. C247 - 20 z 200827.9.2008

  Sprawa T-298/08: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2008 r. — Aldi przeciwko OHIM — Catalana de Telecommunications Societat Operadora de Xarxes (ALDI)

 • Dz. U. C247 - 19 z 200827.9.2008

  Sprawa T-295/08: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2008 r. — CPS Color Group przeciwko OHIM — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

 • Dz. U. C247 - 19 z 200827.9.2008

  Sprawa T-296/08: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2008 r. — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C247 - 18 z 200827.9.2008

  Sprawa T-288/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2008 r. — Cadila Healthcare przeciwko OHIM — Novartis (ZYDUS)

 • Dz. U. C247 - 18 z 200827.9.2008

  Sprawa T-289/08: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2008 r. — Deutsche BKK przeciwko OHIM (Deutsche BKK)

 • Dz. U. C247 - 17 z 200827.9.2008

  Sprawa T-285/08: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2008 r. — Securvita przeciwko OHIM (Natur-Aktien-Index)

 • Dz. U. C247 - 17 z 200827.9.2008

  Sprawa T-286/08: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2008 r. — Fidelio KG przeciwko OHIM (Hallux)

 • Dz. U. C247 - 17 z 200827.9.2008

  Sprawa T-287/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2008 r. — Cadila Healthcare przeciwko OHIM — Laboratorios Inibsa (ZYDUS)

 • Dz. U. C247 - 16 z 200827.9.2008

  Sprawa T-281/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Republika Austrii przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 16 z 200827.9.2008

  Sprawa T-282/08: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2008 r. — Grazer Wechselseitige Versicherung przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 15 z 200827.9.2008

  Sprawa T-279/08: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2008 r. — Communauté d'Agglomération du Douaisis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 14 z 200827.9.2008

  Sprawa T-268/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2008 r. — Land Burgenland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 13 z 200827.9.2008

  Sprawa T-266/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 maja 2008 r. w sprawie F-119/06 Kerstens przeciwko Komisji wniesione w dniu 9 lipca 2008 r. przez Petrusa Kerstensa

 • Dz. U. C247 - 13 z 200827.9.2008

  Sprawa T-267/08: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2008 r. — Région Nord-Pas-de-Calais przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 12 z 200827.9.2008

  Sprawa T-475/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Dow AgroSciences przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa 91/414/EWG — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C247 - 12 z 200827.9.2008

  Sprawa T-195/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 lipca 2008 r. — Antwerpse Bouwwerken przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Wspólnotowa procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania i zastosowanie środków tymczasowych — Dopuszczalność — Interes prawny — Utrata szansy — Brak poważnej i nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C247 - 12 z 200827.9.2008

  Sprawa T-202/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 lipca 2008 r. — CLL Centres de langues przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Wspólnotowa procedura przetargowa — Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych — Brak fumus boni iuris — Utrata okazji — Brak poważnej i nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C247 - 11 z 200827.9.2008

  Sprawa C-368/08: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C247 - 11 z 200827.9.2008

  Sprawa C-315/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Klagenfurt — Austria) — A-Punkt Schmuckhandels GmbH przeciwko Claudii Schmidt

 • Dz. U. C247 - 11 z 200827.9.2008

  Sprawa C-476/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 3 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin — Niemcy) — M.C.O. Kongres przeciwko Suxess

 • Dz. U. C247 - 10 z 200827.9.2008

  Sprawa C-356/08: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C247 - 10 z 200827.9.2008

  Sprawa C-357/08: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C247 - 9 z 200827.9.2008

  Sprawa C-325/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 17 lipca 2008 r. — Société Olympique lyonnais przeciwko Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

 • Dz. U. C247 - 9 z 200827.9.2008

  Sprawa C-350/08: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Litewskiej

 • Dz. U. C247 - 8 z 200827.9.2008

  Sprawa C-310/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Civil Division) w dniu 11 lipca 2008 r. — London Borough of Harrow przeciwko Nimco Hassan Ibrahim and Secretary of State for the Home Department

 • Dz. U. C247 - 8 z 200827.9.2008

  Sprawa C-314/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 14 lipca 2008 r. — Krzysztof Filipiak/Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Dz. U. C247 - 7 z 200827.9.2008

  Sprawa C-305/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 4 lipca 2008 r. — CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) przeciwko Regione Marche

 • Dz. U. C247 - 7 z 200827.9.2008

  Sprawa C-309/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C247 - 6 z 200827.9.2008

  Sprawa C-302/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München w dniu 8 lipca 2008 r. — Zino Davidoff SA przeciwko Bundesfinanzdirektion Südost

 • Dz. U. C247 - 6 z 200827.9.2008

  Sprawa C-303/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 8 lipca 2008 r. — Metin Bozkurt przeciwko Land Baden-Württemberg

 • Dz. U. C247 - 6 z 200827.9.2008

  Sprawa C-304/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 9 lipca 2008 r. — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV przeciwko Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

 • Dz. U. C247 - 5 z 200827.9.2008

  Sprawa C-294/08: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C247 - 4 z 200827.9.2008

  Sprawa C-267/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Austria) w dniu 20 czerwca 2008 r. — SPÖ Landesorganisation Kärtnen przeciwko Finanzamt Klagenfurt

 • Dz. U. C247 - 3 z 200827.9.2008

  Sprawa C-260/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 18 czerwca 2008 r. — HEKO Industrieerzeugnisse GmbH przeciwko Bundesfinanzdirektion West

 • Dz. U. C247 - 3 z 200827.9.2008

  Sprawa C-264/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België w dniu 19 czerwca 2008 r. — Państwo belgijskie przeciwko Direct Parcel Distribution Belgium

 • Dz. U. C247 - 2 z 200827.9.2008

  Sprawa C-206/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Thüringer Oberlandesgericht (Niemcy) w dniu 19 maja 2008 r. — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) przeciwko Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

 • Dz. U. C247 - 2 z 200827.9.2008

  Sprawa C-243/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budaörsi Városi Bíróság (Węgry) w dniu 2 czerwca 2008 r. — Pannon GSM Zrt przeciwko Erzsébet Sustikné Győrfi

 • Dz. U. C247 - 1 z 200827.9.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 236 z 13.9.2008.

 • Dz. U. C247 - 0 z 200827.9.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.