Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 257 POZ 70

Tytuł:

Opinia Komitetu Regionów – Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych – Na naukę zawsze jest odpowiednia pora

Data ogłoszenia:2008-10-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 257 POZ 70

Strona 1 z 8
C 257/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2008

Opinia Komitetu Regionów – Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych – Na naukę zawsze jest odpowiednia pora

(2008/C 257/11)

KOMITET REGIONÓW

— Przypomina, że w wielu państwach członkowskich za kształcenie dorosłych odpowiadają władze na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podejmują również i wdrażają decyzje dotyczące edukacji i szkolenia. Zatem środki zaproponowane w planie działań powinny zostać zrealizowane, tam gdzie jest to właściwe, również na szczeblu lokalnym i regionalnym. — Zauważa, że w szczególności kształcenie dorosłych w istotny sposób przyczynia się do zapewnienia szans na rynku pracy, mobilności i integracji społecznej oraz rozwoju osobistego poprzez promowanie zdobywania kluczowych kompetencji przez wszystkich. — Dostrzega, że korzyści, potwierdzenie i odblokowanie indywidualnego potencjału w ramach kształcenia dorosłych ma istotną „wartość dodaną” w odniesieniu do wielu innych aspektów społecznego, zawodowego, obywatelskiego, kulturalnego i ekonomicznego życia uczestników tego procesu. Programy kształcenia dorosłych, opierające się na zasadach i procesach partnerstwa stanowią podstawowe źródło wzmocnienia pozycji jednostki i społeczności. — Popiera działania zmierzające do zapewnienia niezbędnych zasobów finansowych, ludzkich, administracyjnych i innych, co umożliwi osiągnięcie idealnej sytuacji w zakresie zwiększenia i pogłębienia udziału obywateli europejskich w procesie kształcenia dorosłych, a także będzie aktywnie uczestniczyć w takich działaniach. — Pragnie zapewnić zaangażowanie lokalnych i regionalnych usługodawców i zainteresowanych stron jako partnerów na wszystkich etapach, w szczególności na etapie opracowywania polityki, tworzenia struktur administracyjnych i systemów świadczenia usług. — Wyraża ubolewanie, że pomimo apelu Komisji Europejskiej o zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania i lepszego monitorowania sektora kształcenia dorosłych, ani sektor publiczny, ani prywatny nie inwestują w ten obszar wystarczających środków.


9.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 257/71

Sprawozdawca: Mary SHIELDS (IE/UEN-AE), członek Rady Miejskiej w Cork Dokument źródłowy Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych — Na naukę zawsze jest odpowiednia pora” COM(2007) 558 wersja ostateczna

ZALECENIA POLITYCZNE KOMITET REGIONÓW

była spójna ze strategiami opracowywanymi w zakresie uczenia się przez całe życie. 7. Popiera określenie pięciu kluczowych dziedzin, na których należy skoncentrować kroki podejmowane w ramach proponowanego planu działań, jak też harmonogram ich realizacji.

UWAGI OGÓLNE

1. Z zadowoleniem przyjmuje ogólną koncepcję i proces kształcenia dorosłych przedstawione w komunikacie Komisji „Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych — Na naukę zawsze jest odpowiednia pora” oraz popiera postawienie w tym dokumencie w centrum uwagi „dorosłego uczącego się”. 2. Przypomina, że kształcenie i szkolenia stanowią istotne czynniki wzrostu i rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, które służą także osiągnięciu celów strategii lizbońskie. W szczególności kształcenie dorosłych w istotny sposób przyczynia się do zapewnienia szans na rynku pracy, mobilności i integracji społecznej oraz rozwoju osobistego poprzez promowanie zdobywania kluczowych kompetencji przez wszystkich. 3. Kształcenie dorosłych ma istotne znaczenie dla przyszłości Europy. Flexicurity oznacza, że tradycyjny model „jednego miejsca pracy na całe życie” należy do przeszłości. Ponadto technologia zmienia się coraz szybciej, wymagając stałego dokształcania w każdym wieku w celu dostosowania się do wymogów w zakresie umiejętności, a średnia długość życia również wzrasta.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 257 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C257 - 76 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów – Klastry i polityka dotycząca klastrów

 • Dz. U. C257 - 51 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Pakiet reform telekomunikacyjnych”

 • Dz. U. C257 - 46 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Europejski rok twórczości i innowacji (2009)”

 • Dz. U. C257 - 41 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Partnerski proces komunikowania na temat Europy”

 • Dz. U. C257 - 36 z 20089.10.2008

  Opinia z inicjatywy własnej Komitetu Regionów „Na rzecz zielonej księgi: w kierunku polityki górskiej unii europejskiej: europejska wizja masywów górskich”

 • Dz. U. C257 - 30 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Wielojęzyczność”

 • Dz. U. C257 - 26 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Dokument strategiczny na lata 2007–2010 w sprawie europejskiego instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR)”

 • Dz. U. C257 - 20 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Całościowe podejście do zagadnienia migracji: kształtowanie europejskiej polityki imigracji pracowników w kontekście stosunków z krajami trzecimi”

 • Dz. U. C257 - 15 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej: nowy impuls dla współpracy terytorialnej w Europie”

 • Dz. U. C257 - 6 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Europejski rok walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (2010)”

 • Dz. U. C257 - 1 z 20089.10.2008

  Opinia Komitetu Regionów „Aktywna integracja”

 • Dz. U. C257 - 0 z 20089.10.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.