Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 265 POZ 27

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5362 — SHV/Vanderlande) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2008-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 265 POZ 27

18.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 265/27

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5362 — SHV/Vanderlande) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 265/09) 1. W dniu 10 października 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo SHV Holdings N.V. („SHV”, Niderlandy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad przedsiębiorstwem Vanderlande Industries B.V. („Vanderlande”, Niderlandy) w drodze zakupu udziałów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku SHV: spółka holdingowa prowadząca różnorodną działalność w dziedzinie ropy naftowej, gazu, w tym gazu skroplonego, artykułów konsumpcyjnych, inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, usług dźwigowych i energii ze źródeł odnawialnych, — w przypadku Vanderlande: produkcja automatycznych systemów obsługi i usług towarzyszących, stosowanych do odprawy bagażu w portach lotniczych, centrach dystrybucji oraz urządzeniach do sortowania przesyłek ekspresowych. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5362 — SHV/Vanderlande, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 265 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C265 - 28 z 200818.10.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5233 — APMM/Swift Tankers Pool) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C265 - 26 z 200818.10.2008

  Wykaz państw członkowskich, które zamierzają przesunąć termin wdrożenia dyrektywy 2008/6/WE do dnia 31 grudnia 2012 r., tak aby utrzymać usługi zastrzeżone dla operatora(-ów) świadczącego(-ych) usługę powszechną (1)

 • Dz. U. C265 - 6 z 200818.10.2008

  Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

 • Dz. U. C265 - 5 z 200818.10.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C265 - 4 z 200818.10.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5325 — Alliance Boots/Megapharm) (1)

 • Dz. U. C265 - 3 z 200818.10.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5336 — Allianz/Generali/Toptorony And Shaza/JV) (1)

 • Dz. U. C265 - 3 z 200818.10.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5299 — Goldman Sachs/Deutsche Bank/Befraco) (1)

 • Dz. U. C265 - 2 z 200818.10.2008

  Komunikat Komisji dotyczący ostatecznego procentu wykorzystania w roku 2008 kontyngentów przywozowych ryżu przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1529/2007

 • Dz. U. C265 - 1 z 200818.10.2008

  Zawiadomienie opublikowane zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 o wszczęciu dochodzenia w związku ze skutecznym wprowadzeniem w życie pewnych konwencji praw człowieka na Sri Lance

 • Dz. U. C265 - 0 z 200818.10.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.