Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 27 POZ 16

Tytuł:

Komunikat Komisji w sprawie uwzględnienia w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) najnowszych reform politycznych w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2008-01-31


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 27 POZ 16

C 27/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2008

Komunikat Komisji w sprawie uwzględnienia w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) najnowszych reform politycznych w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz w sektorze cukru (2008/C 27/05) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1) jest przepisem upraszczającym otoczenie regulacyjne wspólnej polityki rolnej (WPR). Celem tego rozporządzenia nie było kwestionowanie podjętych w zakresie wymienionych polityk decyzji, stanowiących założenia wspólnej organizacji rynków rolnych, w kształcie, w jakiem istniały one w czasie, gdy rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku zostało zaproponowane Radzie, tj. w grudniu 2006 r. W okresie, gdy trwały jeszcze negocjacje w sprawie rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku, Rada wprowadziła pewne zmiany do wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz do organizacji rynku cukru. Zmiany te nie mogły zostać uwzględnione w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku, zanim zostało ono przyjęte w dniu 22 października 2007 r. Zmiany dotyczące sektora mleka i przetworów mlecznych zostały zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ( 2) oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1153/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2597/97 ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego (3). Odpowiednie rozwiązania dotyczące sektora cukru zostały przyjęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (4). W dniu 20 grudnia 2007 r. Komisja przyjęła skierowany do Rady wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku (5), w tym uwzględnienia decyzji dotyczących odnośnych polityk zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 1152/2007 oraz (WE) nr 1260/2007. Należy się spodziewać, że zmiany te zostaną przyjęte przez Radę w pierwszych miesiącach 2008 r.


(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1. Dz.U. L 258 z 4.10.2007, str. 3. Dz.U. L 258 z 4.10.2007, str. 6. Dz.U. L 283 z 27.10.2007, str. 1. COM(2007) 854 wersja ostateczna.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 27 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C27E - 247 z 200831.1.2008

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zapalenia wątroby typu C

 • Dz. U. C27E - 240 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie włączenia nowych państw członkowskich do WPR (2006/2042(INI))

 • Dz. U. C27E - 232 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zawodowej piłki nożnej w Europie (2006/2130 (INI))

 • Dz. U. C27E - 225 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2008 – Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX — oraz wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2008 (2007/2013(BUD))

 • Dz. U. C27E - 223 z 200831.1.2008

  WYJĄTKI WPROWADZONE PRZEZ RADĘ EUROPEJSKĄ W GRUDNIU 2005 R. PO STRONIE WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETU

 • Dz. U. C27E - 214 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej (2006/2205(INI))

 • Dz. U. C27E - 207 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości Kosowa i roli UE (2006/2267(INI))

 • Dz. U. C27E - 206 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (10543/2006 — C6-0240/2006 — 2006/0806(CNS))

 • Dz. U. C27E - 176 z 200831.1.2008

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych (COM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS))

 • Dz. U. C27E - 175 z 200831.1.2008

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA O GWARANCJI FINANSOWEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 9

 • Dz. U. C27E - 175 z 200831.1.2008

  LISTA INFORMACJI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ PODANE ZGODNIE Z ART. 10

 • Dz. U. C27E - 174 z 200831.1.2008

  KONWENCJA Z 1976 R. W SPRAWIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE ROSZCZEŃ MORSKICH ZMODYFIKOWANA PRZEZ PROTOKÓŁ Z 1996 R.

 • Dz. U. C27E - 174 z 200831.1.2008

  REZOLUCJA ZGROMADZENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ I ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWEGO BIURA PRACY„WYTYCZNE W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO MARYNARZOM W PRZYPADKACH POZOSTAWIENIA ICH PRZEZ ARMATORA” (REZOLUCJA A.930(22) IMO)

 • Dz. U. C27E - 166 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów (COM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD))

 • Dz. U. C27E - 166 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów

 • Dz. U. C27E - 163 z 200831.1.2008

  WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PO ZATRZYMANIU STATKU PRZEZ PAŃSTWO PORTU

 • Dz. U. C27E - 162 z 200831.1.2008

  MINIMALNE KRYTERIA DLA INSPEKTORÓW PAŃSTWA BANDERY

 • Dz. U. C27E - 154 z 200831.1.2008

  KODEKS PAŃSTWA BANDERY (FSC)

 • Dz. U. C27E - 140 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (COM(2005)0586 — C6-0062/2006 — 2005/0236(COD))

 • Dz. U. C27E - 140 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery

 • Dz. U. C27E - 139 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (COM(2006)0066 — C6-0063/2006 — 2006/0020(COD))

 • Dz. U. C27E - 139 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie)

 • Dz. U. C27E - 138 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przeglądu dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych (COM(2005)0681 — C6-0006/2006 — 2005/0263(COD))

 • Dz. U. C27E - 138 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca. 2007 r. w celu przyjęcia Dyrektywy nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

 • Dz. U. C27E - 137 z 200831.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Giuseppe Garganiego (2006/2300(IMM))

 • Dz. U. C27E - 136 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2006)0621 — C6-0426/2006 — 2006/0203 (CNS))

 • Dz. U. C27E - 129 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2004)0718 — C6-0154/2004 — 2004/0251(COD))

 • Dz. U. C27E - 129 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/… /WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. C27E - 126 z 200831.1.2008

  51. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 29

 • Dz. U. C27E - 125 z 200831.1.2008

  50. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 9+55

 • Dz. U. C27E - 123 z 200831.1.2008

  49. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Pp. M

 • Dz. U. C27E - 121 z 200831.1.2008

  48. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Pp. H

 • Dz. U. C27E - 120 z 200831.1.2008

  47. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C27E - 118 z 200831.1.2008

  46. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Ust. 61

 • Dz. U. C27E - 117 z 200831.1.2008

  45. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Ust. 27/2

 • Dz. U. C27E - 115 z 200831.1.2008

  44. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 44/2

 • Dz. U. C27E - 113 z 200831.1.2008

  43. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 44/1

 • Dz. U. C27E - 112 z 200831.1.2008

  42. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 21

 • Dz. U. C27E - 110 z 200831.1.2008

  41. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 35

 • Dz. U. C27E - 108 z 200831.1.2008

  40. Sprawozdanie: Itälä A6-0069/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C27E - 107 z 200831.1.2008

  39. Sprawozdanie: Itälä A6-0069/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C27E - 105 z 200831.1.2008

  38. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C27E - 103 z 200831.1.2008

  37. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 9/2

 • Dz. U. C27E - 102 z 200831.1.2008

  36. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 32

 • Dz. U. C27E - 100 z 200831.1.2008

  35. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C27E - 98 z 200831.1.2008

  34. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 29

 • Dz. U. C27E - 96 z 200831.1.2008

  33. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 25/3

 • Dz. U. C27E - 94 z 200831.1.2008

  32. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 25/2

 • Dz. U. C27E - 93 z 200831.1.2008

  31. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 25/1

 • Dz. U. C27E - 91 z 200831.1.2008

  30. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C27E - 89 z 200831.1.2008

  29. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C27E - 88 z 200831.1.2008

  28. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C27E - 86 z 200831.1.2008

  27. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 12

 • Dz. U. C27E - 84 z 200831.1.2008

  26. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C27E - 82 z 200831.1.2008

  25. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C27E - 81 z 200831.1.2008

  24. Sprawozdanie: Lagendijk A6-0067/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C27E - 79 z 200831.1.2008

  23. Sprawozdanie: Lagendijk A6-0067/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C27E - 77 z 200831.1.2008

  22. Sprawozdanie: Lagendijk A6-0067/2007 — Ust. 3

 • Dz. U. C27E - 75 z 200831.1.2008

  21. Sprawozdanie: Lagendijk A6-0067/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C27E - 73 z 200831.1.2008

  20. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C27E - 72 z 200831.1.2008

  19. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 170

 • Dz. U. C27E - 70 z 200831.1.2008

  18. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 193

 • Dz. U. C27E - 68 z 200831.1.2008

  17. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 166

 • Dz. U. C27E - 66 z 200831.1.2008

  16. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 188

 • Dz. U. C27E - 65 z 200831.1.2008

  15. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 187

 • Dz. U. C27E - 63 z 200831.1.2008

  14. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 176

 • Dz. U. C27E - 61 z 200831.1.2008

  13. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 175

 • Dz. U. C27E - 59 z 200831.1.2008

  12. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 171

 • Dz. U. C27E - 58 z 200831.1.2008

  11. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 107

 • Dz. U. C27E - 56 z 200831.1.2008

  10. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 174

 • Dz. U. C27E - 54 z 200831.1.2008

  9. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 173

 • Dz. U. C27E - 52 z 200831.1.2008

  8. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 172

 • Dz. U. C27E - 51 z 200831.1.2008

  7. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 106

 • Dz. U. C27E - 49 z 200831.1.2008

  6. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C27E - 47 z 200831.1.2008

  5. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C27E - 46 z 200831.1.2008

  4. Sprawozdanie: Savary A6-0055/2007 — Popr. 10

 • Dz. U. C27E - 44 z 200831.1.2008

  3. Sprawozdanie: Savary A6-0055/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C27E - 42 z 200831.1.2008

  2. Sprawozdanie: Ulmer A6-0332/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C27E - 41 z 200831.1.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C27E - 41 z 200831.1.2008

  1. Sprawozdanie: Seppänen A6-0065/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C27E - 40 z 200831.1.2008

  14. Włączenie nowych państw członkowskich do WPR

 • Dz. U. C27E - 37 z 200831.1.2008

  13. Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie

 • Dz. U. C27E - 36 z 200831.1.2008

  12. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008

 • Dz. U. C27E - 34 z 200831.1.2008

  11. Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej

 • Dz. U. C27E - 33 z 200831.1.2008

  10. Przyszłość Kosowa i rola UE

 • Dz. U. C27 - 32 z 200831.1.2008

  Sprostowanie do informacji przekazanych przez państwa EFTA dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt. 1 lit. d) załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej) (  Dz.U. C 38 z 22.2.2007, str. 16 oraz Suplement EOG nr 8 z dnia 22 lutego 2007)

 • Dz. U. C27E - 32 z 200831.1.2008

  9. Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej *

 • Dz. U. C27 - 31 z 200831.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4972 — Permira/Arysta) (1)

 • Dz. U. C27 - 30 z 200831.1.2008

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt. 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług)

 • Dz. U. C27E - 30 z 200831.1.2008

  8. Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych *

 • Dz. U. C27E - 29 z 200831.1.2008

  7. Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I

 • Dz. U. C27E - 28 z 200831.1.2008

  6. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I

 • Dz. U. C27 - 26 z 200831.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C27E - 26 z 200831.1.2008

  3. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego

 • Dz. U. C27E - 26 z 200831.1.2008

  4. Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych ***I

 • Dz. U. C27E - 26 z 200831.1.2008

  5. Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw ***I

 • Dz. U. C27E - 25 z 200831.1.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C27E - 25 z 200831.1.2008

  1. Mediacje w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych ***I

 • Dz. U. C27E - 25 z 200831.1.2008

  2. Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego *

 • Dz. U. C27E - 23 z 200831.1.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C27E - 22 z 200831.1.2008

  13. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C27E - 22 z 200831.1.2008

  14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 22 z 200831.1.2008

  15. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C27E - 22 z 200831.1.2008

  16. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C27E - 21 z 200831.1.2008

  11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C27E - 21 z 200831.1.2008

  12. Skład delegacji międzyparlamentarnych

 • Dz. U. C27 - 20 z 200831.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C27E - 20 z 200831.1.2008

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C27E - 19 z 200831.1.2008

  8. 12. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 — Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 19 z 200831.1.2008

  8. 13. Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 19 z 200831.1.2008

  8. 14. Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 19 z 200831.1.2008

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C27E - 18 z 200831.1.2008

  8. 9. Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej * (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 18 z 200831.1.2008

  8. 10. Przyszłość Kosowa i rola UE (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 18 z 200831.1.2008

  8. 11. Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C27 - 17 z 200831.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C27E - 17 z 200831.1.2008

  8. 6. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 17 z 200831.1.2008

  8. 7. Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 17 z 200831.1.2008

  8. 8. Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych * (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 16 z 200831.1.2008

  8. 3. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 16 z 200831.1.2008

  8. 4. Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 16 z 200831.1.2008

  8. 5. Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  7. Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  8. 1. Mediacja w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  8. 2. Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 14 z 200831.1.2008

  4. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C27E - 14 z 200831.1.2008

  5. Perspektywy wspólnej polityki zagranicznej dla Unii Europejskiej w 2007 r. (debata)

 • Dz. U. C27 - 13 z 200831.1.2008

  Komisja administracyjna ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących

 • Dz. U. C27E - 13 z 200831.1.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C27E - 13 z 200831.1.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 13 z 200831.1.2008

  2. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C27E - 13 z 200831.1.2008

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C27 - 12 z 200831.1.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C27E - 11 z 200831.1.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C27E - 10 z 200831.1.2008

  22. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 10 z 200831.1.2008

  23. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 9 z 200831.1.2008

  20. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I — Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I (debata)

 • Dz. U. C27E - 9 z 200831.1.2008

  21. Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (debata)

 • Dz. U. C27E - 8 z 200831.1.2008

  18. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 (debata)

 • Dz. U. C27E - 8 z 200831.1.2008

  19. Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie — Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej * (debata)

 • Dz. U. C27E - 7 z 200831.1.2008

  16. Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych * (debata)

 • Dz. U. C27E - 7 z 200831.1.2008

  17. Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C27 - 6 z 200831.1.2008

  Regulamin Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych

 • Dz. U. C27E - 6 z 200831.1.2008

  13. Wzmocnienie konwergencji praktyk nadzorczych na poziomie UE (debata)

 • Dz. U. C27E - 6 z 200831.1.2008

  14. Przyszłość Kosowa i rola UE (debata)

 • Dz. U. C27E - 6 z 200831.1.2008

  15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C27E - 5 z 200831.1.2008

  10. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C27E - 5 z 200831.1.2008

  11. Porządek obrad

 • Dz. U. C27E - 5 z 200831.1.2008

  12. Następstwa deklaracji berlińskiej (debata)

 • Dz. U. C27E - 4 z 200831.1.2008

  8. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C27E - 4 z 200831.1.2008

  9. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C27E - 3 z 200831.1.2008

  7. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C27E - 2 z 200831.1.2008

  4. Misja powierzona posłowi

 • Dz. U. C27E - 2 z 200831.1.2008

  5. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C27E - 2 z 200831.1.2008

  6. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C27 - 1 z 200831.1.2008

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (CON/2007/42)

 • Dz. U. C27A - 1 z 200831.1.2008

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej – Dyrekcja: „Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja” (REGIO.H) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10054

 • Dz. U. C27E - 1 z 200831.1.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C27E - 1 z 200831.1.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C27E - 1 z 200831.1.2008

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 1 z 200831.1.2008

  3. Deklaracja Prezydencji (Zimbabwe)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.