Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 275-E POZ 38

Tytuł:

11. Tura pytań (pytania do Rady)

Data ogłoszenia:2008-10-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 275-E POZ 38

C 275 E/38

Wtorek, 2 września 2008 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

30.10.2008

Alexander Alvaro (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Angelika Niebler, w imieniu grupy PPE-DE, Erika Mann, w imieniu grupy PSE, Patrizia Toia, w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle, w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren, w imieniu grupy IND/DEM, Desislav Chukolov, niezrzeszony, Paul Rübig, Silvia-Adriana Țicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson (urzędujący przewodniczący Rady), Bernadette Vergnaud i Cristian Silviu Bu>oi.


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS Wiceprzewodnicząca Głos zabrali: Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna HennicotSchoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská i Stavros Lambrinidis. Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy i Pierre Pribetich. Głos zabrali: Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia i Malcolm Harbour Debata została zamknięta. Głosowanie: podczas następnej sesji.

11. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0457/2008). Pytanie 1 (Manuel Medina Ortega): Polityka dotycząca zaopatrzenia w produkty rolne. Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Jim Allister i Paul Rübig. Pytanie 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europejski pakt na rzecz młodzieży. Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Jörg Leichtfried. Pytanie 3 (Robert Evans): Anomalia związane z sytuacją terytoriów zamorskich Unii Europejskiej. Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Robert Evans, Justas Vincas Paleckis i Avril Doyle. Pytanie 4 (Avril Doyle): Graniczne środki dostosowawcze dotyczące niższego poziomu przywozu w zakresie emisji dwutlenku węgla. Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Avril Doyle i Syed Kamall. Pytanie 5 (Colm Burke): Forum wysokiego szczebla na temat skuteczności pomocy zorganizowanej w Akrze (Ghana) we wrześniu. Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Colm Burke.

30.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 275 E/39

Wtorek, 2 września 2008 r.

Pytanie 6 (Jim Higgins): Misja UE w Czadzie. Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins, Colm Burke i Marian Harkin. Na pytania 7-12, 14, 16, 17, 19-24, 26-34 zostaną udzielone odpowiedzi pisemne (zob. załącznik do pełnego sprawozdania). Tura pytań do Rady została zamknięta. (Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.05 i wznowione o 21.05.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Wiceprzewodniczący

12. Bieg sprawy wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Na posiedzeniu w dniu 16.06.2008 r. Parlament zapoznał się z wnioskiem, który złożył Witold Tomczak dotyczący obrony swojego immunitetu i swoich przywilejów w ramach sprawy toczącej się w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim (pkt 5 protokołu z dnia 16.06.2008) i, zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu, skierował wniosek do Komisji Prawnej. W piśmie z dnia 05.08.2008 r., skierowanym do przewodniczącego Parlamentu, przewodniczący Komisji Prawnej stwierdził, że ten wniosek, który złożył Witold Tomczak, należy uznać za niedopuszczalny, ponieważ Parlament rozpatrywał tę sprawę już dwukrotnie i postanowił w dniu 04.04.2006 r. (pkt 8.2 protokołu z dnia 04.04.2006) oraz w dniu 19.02.2008 r. (pkt 6.13 protokołu z dnia 19.02.2008), ze nie będzie bronił immunitetu Witolda Tomczaka.

13. Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG (debata)

Sprawozdanie w spawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] — Komisja Petycji. Sprawozdawca: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008) Proinsias De Rossa przedstawił sprawozdanie. Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji). Głos zabrali: Alejandro Cercas, sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL, Mairead McGuinness, w imieniu grupy PPE-DE, Maria Matsouka, w imieniu grupy PSE, Marian Harkin, w imieniu grupy ALDE, Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter, w imieniu grupy Verts/ALE, i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg. Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ewa Tomaszewska i Mairead McGuinness.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 275-E POZ 38 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.