Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 294-A POZ 1

Tytuł:

Nabór na stanowisko dyrektora wykonawczego (grupa zaszeregowania AD 14) – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Heraklion – COM/2008/10132

Data ogłoszenia:2008-11-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 294-A POZ 1

Strona 1 z 3
18.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 294 A/1

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA DYREKCJA GENERALNA DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I MEDIÓW

Nabór na stanowisko dyrektora wykonawczego (grupa zaszeregowania AD 14) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Heraklion COM/2008/10132 (2008/C 294 A/01)

Reprezentujemy Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA (agencja) powstała w dniu 13 marca 2004 r. (1), początkowo na okres pięciu lat, który dobiega końca w dniu 13 marca 2009 r. ( 2). Okres działania agencji został jednak niedawno przedłużony do dnia 13 marca 2012 r. (rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej w dniu 15 września 2008 r. (3)). W tym czasie zakres zadań Agencji, a także okres, na jaki została powołana, mogą być przedmiotem dalszych wniosków Komisji Europejskiej. Agencja, której siedziba znajduje się w Grecji, w Heraklionie, została utworzona w celu zwiększenia zdolności Wspólnoty, poszczególnych państw członkowskich i w rezultacie środowiska przedsiębiorców do zapobiegania poważnym zagrożeniom dla sieci i informacji, do reagowania na te zagrożenia oraz do ich zwalczania. Głównym celem agencji jest zagwarantowanie wysokiego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji na terenie Wspólnoty, z korzyścią dla obywateli, konsumentów, przedsiębiorstw oraz organizacji sektora publicznego w Unii Europejskiej, a także przyczynienie się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Agencja gromadzi informacje, co umożliwia jej analizowanie zagrożeń dla sieci i systemów informacji. Wspiera także współpracę i wymianę informacji między różnymi podmiotami aktywnymi na polu bezpieczeństwa sieci i informacji, udostępnia aktualne, obiektywne i wyczerpujące informacje dotyczące tej dziedziny, a ponadto w sposób niezależny przedstawia swoje wnioski i wskazówki w sprawach związanych z przedmiotem jej działalności. W latach 2009–2012 budżet agencji wyniesie około 8 milionów EUR rocznie, wraz z wkładem państw EFTA, opiewającym na około 160 000 EUR rocznie. Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://www.enisa.europa.eu


(1) Rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1 (dalej zwane „rozporządzeniem ENISA”). (2) 2007/0291 (COD). (3) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

C 294 A/2

PL Oferujemy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2008

Dyrektor wykonawczy jest prawnym przedstawicielem agencji i współtworzy jej zewnętrzny wizerunek. Odpowiada przed zarządem. Dyrektor wykonawczy będzie kierował i zarządzał agencją, będzie również ponosił ogólną odpowiedzialność za działalność agencji, gwarantując realizację jej celów. Do obowiązków dyrektora wykonawczego należeć będzie: — opracowywanie i realizacja zadań agencji zgodnie z profilem jej działalności oraz ogólnymi wytycznymi określonymi przez zarząd, dobór pracowników agencji oraz nadzór nad nimi, tworzenie dobrej atmosfery w zespole oraz zapewnienie przyjaznego środowiska pracy, uczestniczenie w posiedzeniach zarządu bez prawa głosu, składanie sprawozdań zarządowi i zapewnienie zarządowi obsługi sekretariatu, podejmowanie decyzji leżących w obszarze kompetencji agencji, przygotowywanie i wykonywanie budżetu agencji, a także zapewnienie sprawnego zarządzania budżetem zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, sporządzanie i realizacja projektu rocznego programu prac i zapewnienie jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków w ramach tego programu, zarządzanie środkami agencji; przy czym pierwszeństwo mają zadania operacyjne agencji, rozwijanie współpracy między agencją, Komisją, państwami członkowskimi oraz zainteresowanymi podmiotami w celu wypracowania wspólnego podejścia do kwestii związanych z bezpieczeństwem sieci i informacji, rozwijanie efektywnej współpracy między agencją a właściwymi organami w państwach członkowskich w obszarze działalności agencji, bezpośrednia i pośrednia komunikacja ze społeczeństwem we wszystkich kwestiach wchodzących w zakres zadań agencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 294-A POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.