Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 297-A POZ 7

Tytuł:

Legenda

Data ogłoszenia:2008-11-20


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 297-A POZ 7

Strona 1 z 2
20.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej LEGENDA

C 297 A/7

1.

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych jest publikowany zgodnie z postanowieniami art. 17 dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian roślin rolniczych (1), ostatnio zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). W związku z wejściem w życie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) wspólny katalog obejmuje również odmiany z krajów EFTA spełniające wymogi tego porozumienia (3). Niniejszy katalog zawiera wszystkie odmiany, których materiał siewny, stosownie do art. 16 wyżej wymienionej dyrektywy, nie jest przedmiotem – w EOG – ograniczeń w obrocie odnoszących się do odmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 16 ust. 2 i art. 18 wyżej wymienionej dyrektywy.


2.

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych został opublikowany po raz pierwszy dnia 21 lipca 1975 r. (4). Niniejsze 27. pełne wydanie katalogu zastępuje 26. pełne wydanie (5). Zestawiono w nim odmiany, które od dnia 6 listopada 2008 r. najpóźniej (6) nie są już przedmiotem ograniczeń w obrocie, odnoszących się do odmiany, na terytorium całego EOG, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w wyżej wymienionej dyrektywie. Katalog podzielony jest według gatunków objętych dyrektywą. W obrębie każdego gatunku lub – gdzie dotyczy – podgatunku wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmian. Są to: a) nazwy, pod którymi odmiana jest oficjalnie zarejestrowana w państwach członkowskich lub państwie EFTA; zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2002/53/WE nowe odmiany mogą zostać zarejestrowane w państwie członkowskim lub państwie EFTA wyłącznie pod jedną nazwą. Ta sama odmiana może zostać zarejestrowana w innym państwie członkowskim lub państwie EFTA pod inną nazwą tylko w uzasadnionych przypadkach; b) inne nazwy, pod którymi materiał siewny odmiany nadal znajduje się w obrocie (stare odmiany). Dla ułatwienia, gdy materiał siewny jednej odmiany jest wprowadzany do obrotu pod kilkoma nazwami, została wybrana jedna nazwa formalna. Z reguły nazwa ta jest oficjalną nazwą nadaną odmianie w pierwszym znanym kraju rejestrującym. Wszystkie szczegóły dotyczące odmiany zostały umieszczone pod tą nazwą. Dla innych nazw odmian przy odpowiedniej nazwie formalnej została umieszczona adnotacja.

3.

4.

Katalog zawiera cztery kolumny:

— kolumna 1: „Odmiana”, — kolumna 2: „Kraj rejestrujący należący do UE”, — kolumna 3: „Kraj rejestrujący EFTA” (obecnie Islandia i Norwegia), — kolumna 4: „Uwagi”. Kolumna 1 zestawia wszystkie nazwy odmian w porządku alfabetycznym.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1. Dz.U L 268 z 18.10.2003, s. 1. Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 1992. Dz.U. C 164 z 21.7.1975, s. 1. Dz.U. C 304 A z 15.12.2007, s. 1. 7. suplement do 26. pełnego wydania (Dz.U. C 282 A z 6.11.2008, s. 1).

C 297 A/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2008

Dla nazw formalnych informacje odnoszące się do odmian są podane w czterech kolumnach w sposób wyjaśniony w ust. 5. Dla innych nazw w kolumnie 4 umieszczona jest adnotacja do nazwy formalnej, jak pokazano na następującym przykładzie:

BETA VULGARIS L.

1 2 3 4

Matura

= Matador

5.

W przypadku nazw formalnych następujące informacje odnoszące się do odmiany przedstawiono w czterech kolumnach:

5.1. Kolumna 1 Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrujący. Dla nazw odmian nieuwzględnionych zob. pkt 5.3. 5.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 297-A POZ 7 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.