Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 307 POZ 9

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5389 — Aéroports de Paris/The Nuance Group) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 307 POZ 9

2.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5389 — Aéroports de Paris/The Nuance Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 307/9

(2008/C 307/09) 1. W dniu 21 listopada 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Aéroports de Paris („ADP”, Francja) i The Nuance Group („TNG”, Szwajcaria) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad nowoutworzonym przedsiębiorstwem („JV”, Francja) w drodze zakupu akcji w nowoutworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsięwzięcie. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku przedsiębiorstwa ADP: budowa, eksploatacja i rozwój lotnisk w regionie Île-de-France, a w szczególności lotnisk Paris-Charles de Gaulle i Paris-Orly, — w przypadku przedsiębiorstwa TNG: sprzedaż detaliczna na lotniskach, prowadzenie restauracji na lotniskach, sprzedaż na pokładzie samolotów i statków, sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach, — w przypadku przedsiębiorstwa JV: sprzedaż detaliczna (moda i akcesoria) na lotniskach Paris-Charles de Gaulle i Paris-Orly. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5389 — Aéroports de Paris/The Nuance Group, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des concentrations J 70 B-1049 Bruxelles


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 307 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C307 - 11 z 20082.12.2008

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C307 - 10 z 20082.12.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5424 — Dow/Rohm and Haas) (1)

 • Dz. U. C307 - 8 z 20082.12.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5393 — Teijin Pharma/Laboratorios del Dr. Esteve/Oximeplus) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C307 - 7 z 20082.12.2008

  Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa COMP/M.5298 — Dow/Rohm and Haas) (1)

 • Dz. U. C307 - 6 z 20082.12.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C307 - 5 z 20082.12.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5371 — Raiffeisen Informatik/PC-Ware) (1)

 • Dz. U. C307 - 4 z 20082.12.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5352 — Omron/Ficosa/JV) (1)

 • Dz. U. C307 - 4 z 20082.12.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5005 — Galp Energia/ExxonMobil Iberia) (1)

 • Dz. U. C307 - 3 z 20082.12.2008

  Opinia Komisji z dnia 27 listopada 2008 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Węgier zakazu dotyczącego szlifierki kątowej noszącej znak towarowy POWER GT MD-2007-138 (1)

 • Dz. U. C307 - 1 z 20082.12.2008

  Opinia Komisji z dnia 27 listopada 2008 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Węgier zakazu dotyczącego strugarki elektrycznej noszącej znak towarowy BRISTOOL ENGLAND MD-2007-136 (1)

 • Dz. U. C307A - 1 z 20082.12.2008

  Ogłoszenie o naborze nr CDR/HC/29/08 na stanowisko sekretarza generalnego (M/K) w Sekretariacie Generalnym Komitetu Regionów – Publikacja ogłoszenia o rekrutacji zgodnie z art. 2 lit. a) i art. 8 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C307 - 0 z 20082.12.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.