Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 55 POZ 20

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 55 POZ 20

C 55/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2008

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 55/11)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hoc Podstawa prawna


XR 173/07 Polska — Wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Ustawa z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. nr 188, poz. 1840, z 2004 r. nr 123, poz. 1291 i nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. nr 141, poz. 997) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz.U. nr 59, poz. 409 oraz z 2007 r. nr 45, poz. 289)

Rodzaj środka pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy Maksymalna intensywność pomocy

Program pomocy 30 mln EUR 50 % Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji Czas trwania Sektory gospodarki

1.1.2007 31.12.2013 Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów 10.3, 11–15, 17–41, 60–64, 72, 73.1, 74.12, 74.3

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerstwo Gospodarki Pl. 3 Krzyży 3/5 PL-00-507 Warszawa (48-22) 693 50 00 E-mail: ewelina.przygoda@mg.gov.pl www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Specjalne+strefy+ekonomiczne/program+ pomocowy.htm —

Adres internetowy publikacji programu pomocy Inne informacje

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 55 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C55 - 30 z 200828.2.2008

  Sprostowanie do notyfikacji przewidzianych w art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice („kodeks graniczny Schengen”) — Możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie dokumentów zgodnie z art. 21 lit. c) (  Dz.U. C 18 z 24.1.2008)

 • Dz. U. C55 - 29 z 200828.2.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5065 — AXA/CDC/Portefeuille Accor) (1)

 • Dz. U. C55 - 28 z 200828.2.2008

  Pomoc państwa — Szwecja (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE — Wycofanie zgłoszenia — Pomoc państwa C 46/06 (ex N 347/06) — Zwolnienie z podatku od emisji CO2 na paliwa zużywane w instalacjach objętych programem handlu emisjami UE (1)

 • Dz. U. C55 - 27 z 200828.2.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5012 — 3M/AERO) (1)

 • Dz. U. C55 - 23 z 200828.2.2008

  Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — Zaproszenie do składania wniosków — GP/D/ReferNet-FPA/001/07 — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dz. U. C55 - 22 z 200828.2.2008

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/06/08 na wdrożenie działania 4 w roku 2008 Erasmus Mundus program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie wyższym i promowania porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi

 • Dz. U. C55 - 21 z 200828.2.2008

  Program ramowy „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” — Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” — Dotacje operacyjne

 • Dz. U. C55 - 19 z 200828.2.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C55 - 17 z 200828.2.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C55 - 14 z 200828.2.2008

  Uaktualnienie wykazu urzędów celnych w których można zgłaszać do swobodnego obrotu we wspólnocie europejskiej produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1635/2006

 • Dz. U. C55 - 13 z 200828.2.2008

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 9 z 15.1.2008

 • Dz. U. C55 - 10 z 200828.2.2008

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C55 - 9 z 200828.2.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C55 - 4 z 200828.2.2008

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C55 - 3 z 200828.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4893 — Quebecor World/RSDB) (1)

 • Dz. U. C55 - 3 z 200828.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct) (1)

 • Dz. U. C55 - 1 z 200828.2.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.