Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 74 POZ 610

Tytuł:

ZGŁOSZENIE

Data ogłoszenia:2008-03-20


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 74 POZ 610

C 74 E/610

Środa, 25 kwietnia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

20.3.2008

ZAŁĄCZNIK III ZGŁOSZENIE Informacje dostarczane zgodnie z art. 8 ust. 2 Informacje wymienione poniżej są przekazywane władzom portu lub organowi lub jednostce wyznaczonej do tego celu, przynajmniej na trzy dni przed przewidywanym przybyciem do portu lub na kotwicowisko lub przed wypłynięciem z poprzedniego portu lub kotwicowiska, w przypadku gdy przewidywany czas podróży wynosi mniej niż trzy dni: a) b) c) identyfikacja statku (nazwa, sygnał wywoławczy, numer identyfikacyjny IMO lub numer MMSI); planowany okres zawinięcia oraz lista portów wspólnotowych, do których statek wpływa po kolei w trakcie tej samej podróży; w odniesieniu do zbiornikowców: i) ii) budowa: jednokadłubowa, jednokadłubowa z oddzielnymi zbiornikami balastowymi (SBT), dwukadłubowa; stan zbiorników ładunkowych i balastowych: pełne, puste, nieczynne;


iii) ilość i charakter ładunku; d) e) f) planowane operacje w docelowym porcie lub na docelowym kotwicowisku (ładunek, rozładunek, inne); planowane ustawowe inspekcje przeglądowe oraz istotne prace konserwacyjne i naprawcze, które należy przeprowadzić w docelowym porcie lub na docelowym kotwicowisku; data ostatniej rozszerzonej inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Paryskim protokołem ustaleń.

ZAŁĄCZNIK IV LISTA ŚWIADECTW I DOKUMENTÓW (o których mowa w art. 12 ust. 2) 1. 2. Międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku (1969). — Świadectwo bezpieczeństwa statku pasażerskiego; — Świadectwo bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego; — Świadectwo bezpieczeństwa urządzeń radiowych statku towarowego; — Świadectwo bezpieczeństwa urządzeń radiotelegraficznych statku towarowego; — Świadectwo bezpieczeństwa urządzeń radiotelefonicznych statku towarowego; — Świadectwo bezpieczeństwa urządzeń radiowych statku towarowego; — Świadectwo zwolnienia, włączając, gdzie właściwe, wykaz ładunków; — Świadectwo bezpieczeństwa statku towarowego. 3. 4. 5. Międzynarodowy certyfikat ochrony statku (ISSC). Zapis historii statku (CSR). Świadectwo zdatności do masowego przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych; — Świadectwo zdatności do masowego przewozu gazów skroplonych.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 74 POZ 610 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C74E - 791 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Zimbabwe

 • Dz. U. C74E - 788 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Filipin

 • Dz. U. C74E - 786 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dziennikarza BBC Alana Johnstona

 • Dz. U. C74E - 784 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Rosji

 • Dz. U. C74E - 780 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie finansów publicznych w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (2007/2004(INI))

 • Dz. U. C74E - 776 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie homofobii w Europie

 • Dz. U. C74E - 775 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci

 • Dz. U. C74E - 753 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie (2007/2020 (INI))

 • Dz. U. C74E - 752 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie negocjacji umowy koncesyjnej Galileo

 • Dz. U. C74E - 750 z 200820.3.2008

  OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 • Dz. U. C74E - 750 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190 (CNS))

 • Dz. U. C74E - 749 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu (COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD))

 • Dz. U. C74E - 749 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określającego uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy*

 • Dz. U. C74E - 748 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

 • Dz. U. C74E - 748 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia

 • Dz. U. C74E - 742 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/585/WE ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

 • Dz. U. C74E - 742 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2006/2277(INI))

 • Dz. U. C74E - 735 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku 2013 (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

 • Dz. U. C74E - 734 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

 • Dz. U. C74E - 734 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw

 • Dz. U. C74E - 733 z 200820.3.2008

  17. RC B6-0162/2007 — Zimbabwe — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 732 z 200820.3.2008

  15. RC B6-0160/2007 — Sytuacja Praw człowieka na Filipinach — Par.1/2

 • Dz. U. C74E - 732 z 200820.3.2008

  16. RC B6-0160/2007 — Sytuacja Praw Człowieka na Filipinach — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 731 z 200820.3.2008

  14. RC B6-0172/2007 — Ostatnie represeje manifestantów w Rosji — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 730 z 200820.3.2008

  13. Sprawozdanie: Lauk A6-0076/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 728 z 200820.3.2008

  12. Sprawozdanie: Lauk A6-0076/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C74E - 727 z 200820.3.2008

  11. Sprawozdanie: Lauk A6-0076/2007 — Popr. 8+14

 • Dz. U. C74E - 725 z 200820.3.2008

  10. Sprawozdanie: Lauk A6-0076/2007 — Popr. 12

 • Dz. U. C74E - 723 z 200820.3.2008

  9. RC B6-0167/2007 — Homofobia w Europie — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 722 z 200820.3.2008

  8. Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007 — Popr. 10

 • Dz. U. C74E - 720 z 200820.3.2008

  7. Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007 — Popr. 9

 • Dz. U. C74E - 719 z 200820.3.2008

  6. Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007 — Popr. 7+14

 • Dz. U. C74E - 717 z 200820.3.2008

  5. Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C74E - 715 z 200820.3.2008

  4. Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C74E - 714 z 200820.3.2008

  3. Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C74E - 712 z 200820.3.2008

  2. Sprawozdanie: Gklavakis A6-0085/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 711 z 200820.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C74E - 711 z 200820.3.2008

  1. Sprawozdanie: Deprez A6-0135/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 710 z 200820.3.2008

  16. Zimbabwe

 • Dz. U. C74E - 709 z 200820.3.2008

  14. Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie

 • Dz. U. C74E - 709 z 200820.3.2008

  15. Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach

 • Dz. U. C74E - 708 z 200820.3.2008

  13. Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

 • Dz. U. C74E - 707 z 200820.3.2008

  12. Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r.

 • Dz. U. C74E - 706 z 200820.3.2008

  10. Moratorium na karę śmierci

 • Dz. U. C74E - 706 z 200820.3.2008

  11. Homofobia w Europie

 • Dz. U. C74E - 703 z 200820.3.2008

  7. Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa *

 • Dz. U. C74E - 703 z 200820.3.2008

  8. Galileo

 • Dz. U. C74E - 703 z 200820.3.2008

  9. Sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE w tej dziedzinie

 • Dz. U. C74E - 702 z 200820.3.2008

  3. Zmiana decyzji 2004/585/WE ustanawiającej Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa *

 • Dz. U. C74E - 702 z 200820.3.2008

  4. Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

 • Dz. U. C74E - 702 z 200820.3.2008

  5. Podstawowe informacje w sprawie parytetów siły nabywczej ***I

 • Dz. U. C74E - 702 z 200820.3.2008

  6. Zespoły szybkiej interwencji na granicy ***I

 • Dz. U. C74E - 701 z 200820.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C74E - 701 z 200820.3.2008

  1. Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy ***I

 • Dz. U. C74E - 701 z 200820.3.2008

  2. Wyrównanie dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku 2013 *

 • Dz. U. C74E - 699 z 200820.3.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C74E - 698 z 200820.3.2008

  23. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 698 z 200820.3.2008

  24. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C74E - 698 z 200820.3.2008

  25. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C74E - 696 z 200820.3.2008

  22. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C74E - 693 z 200820.3.2008

  17. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C74E - 693 z 200820.3.2008

  18. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C74E - 693 z 200820.3.2008

  19. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C74E - 693 z 200820.3.2008

  20. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C74E - 693 z 200820.3.2008

  21. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C74E - 692 z 200820.3.2008

  15. 4. Zimbabwe (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 692 z 200820.3.2008

  16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C74E - 691 z 200820.3.2008

  15. 2. Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 691 z 200820.3.2008

  15. 3. Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 690 z 200820.3.2008

  14. 2. Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie

 • Dz. U. C74E - 690 z 200820.3.2008

  14. 3. Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach

 • Dz. U. C74E - 690 z 200820.3.2008

  15. Głosowanie

 • Dz. U. C74E - 690 z 200820.3.2008

  15. 1. Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 689 z 200820.3.2008

  13. Zimbabwe (debata)

 • Dz. U. C74E - 689 z 200820.3.2008

  14. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C74E - 689 z 200820.3.2008

  14. 1. Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

 • Dz. U. C74E - 688 z 200820.3.2008

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C74E - 688 z 200820.3.2008

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C74E - 688 z 200820.3.2008

  11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 688 z 200820.3.2008

  12. Porządek obrad

 • Dz. U. C74E - 687 z 200820.3.2008

  8. 10. Moratorium w sprawie kary śmierci (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 687 z 200820.3.2008

  8. 11. Homofobia w Europie (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 687 z 200820.3.2008

  8. 12. Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 686 z 200820.3.2008

  8. 7. Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa * (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 686 z 200820.3.2008

  8. 8. Galileo (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 686 z 200820.3.2008

  8. 9. Roczne sprawozdanie z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 685 z 200820.3.2008

  8. 4. Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 685 z 200820.3.2008

  8. 5. Informacje w sprawie parytetów siły nabywczej ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 685 z 200820.3.2008

  8. 6. Zespoły szybkiej interwencji na granicach ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 684 z 200820.3.2008

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C74E - 684 z 200820.3.2008

  8. 1. Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 684 z 200820.3.2008

  8. 2. Wyrównanie dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, Gujany i Reunion (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 684 z 200820.3.2008

  8. 3. Zmiana decyzji 2004/585/WE ustanawiającej Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 683 z 200820.3.2008

  5. Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C74E - 683 z 200820.3.2008

  6. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C74E - 683 z 200820.3.2008

  7. Komunikaty Przewodniczącego

 • Dz. U. C74E - 682 z 200820.3.2008

  4. Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią (debata)

 • Dz. U. C74E - 681 z 200820.3.2008

  3. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C74E - 680 z 200820.3.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C74E - 680 z 200820.3.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 680 z 200820.3.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C74E - 675 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2006 r. (2006/2288(INI))

 • Dz. U. C74E - 670 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie stosunków transatlantyckich

 • Dz. U. C74E - 660 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (2006/2210(INI))

 • Dz. U. C74E - 658 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wielostronnej umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie dotyczącej ustanowienia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA)

 • Dz. U. C74E - 653 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (2006/2207 (INI))

 • Dz. U. C74E - 652 z 200820.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia i rozdziału kompetencji, składu i długości mandatu komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych

 • Dz. U. C74E - 651 z 200820.3.2008

  TABELA KORELACJI

 • Dz. U. C74E - 650 z 200820.3.2008

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C74E - 648 z 200820.3.2008

  MINIMALNE KRYTERIA DLA UZNANYCH ORGANIZACJI OKREŚLONYCH W ART. 3

 • Dz. U. C74E - 633 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (wersja przekształcona)

 • Dz. U. C74E - 632 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

 • Dz. U. C74E - 629 z 200820.3.2008

  TABELA KORELACJI

 • Dz. U. C74E - 628 z 200820.3.2008

  ZAŁĄCZNIK XV

 • Dz. U. C74E - 627 z 200820.3.2008

  DANE DOSTARCZANE W KONTEKŚCIE MONITOROWANIA WYKONYWANIA

 • Dz. U. C74E - 626 z 200820.3.2008

  PUBLIKOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INSPEKCJI, ZATRZYMAŃ ORAZ ODMÓW DOSTĘPU W PORTACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

 • Dz. U. C74E - 625 z 200820.3.2008

  MINIMALNE KRYTERIA DLA INSPEKTORÓW

 • Dz. U. C74E - 621 z 200820.3.2008

  KRYTERIA UZASADNIAJĄCE ZATRZYMANIE STATKU

 • Dz. U. C74E - 620 z 200820.3.2008

  SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI

 • Dz. U. C74E - 618 z 200820.3.2008

  PRZEPISY DOTYCZĄCE ODMOWY DOSTĘPU DO PORTÓW WSPÓLNOTOWYCH

 • Dz. U. C74E - 616 z 200820.3.2008

  PROCEDURY ROZSZERZONEJ INSPEKCJI STATKÓW

 • Dz. U. C74E - 613 z 200820.3.2008

  PROCEDURY KONTROLI STATKÓW

 • Dz. U. C74E - 613 z 200820.3.2008

  PROCEDURY KONTROLI STATKÓW POD WZGLĘDEM OCHRONY

 • Dz. U. C74E - 612 z 200820.3.2008

  PRZYKŁADY „WYRAŹNYCH POWODÓW” PRZEPROWADZENIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWEJ INSPEKCJI

 • Dz. U. C74E - 610 z 200820.3.2008

  LISTA ŚWIADECTW I DOKUMENTÓW

 • Dz. U. C74E - 609 z 200820.3.2008

  PROFIL RYZYKA STATKU

 • Dz. U. C74E - 605 z 200820.3.2008

  ELEMENTY WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU INSPEKCJI PAŃSTWA PORTU

 • Dz. U. C74E - 584 z 200820.3.2008

  ZASTRZEŻENIE IMO 2006

 • Dz. U. C74E - 584 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej kontroli państwa portu (przekształcenie) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

 • Dz. U. C74E - 584 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (przekształcenie)

 • Dz. U. C74E - 567 z 200820.3.2008

  KONWENCJA ATEŃSKA W SPRAWIE PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU, 2002

 • Dz. U. C74E - 563 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków

 • Dz. U. C74E - 562 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków (COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

 • Dz. U. C74E - 561 z 200820.3.2008

  DANE ZAWARTE W POWIADOMIENIU O WYPADKU LUB INCYDENCIE MORSKIM

 • Dz. U. C74E - 558 z 200820.3.2008

  FORMA I TREŚĆ SPRAWOZDANIA Z DOCHODZENIA DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA

 • Dz. U. C74E - 547 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniająca dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE

 • Dz. U. C74E - 546 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE (COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

 • Dz. U. C74E - 533 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

 • Dz. U. C74E - 533 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków

 • Dz. U. C74E - 527 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Dz. U. C74E - 526 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004

 • Dz. U. C74E - 526 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

 • Dz. U. C74E - 525 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

 • Dz. U. C74E - 525 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

 • Dz. U. C74E - 525 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

 • Dz. U. C74E - 520 z 200820.3.2008

  WSPÓLNE PODSTAWOWE NORMY OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI (ART. 4)

 • Dz. U. C74E - 508 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191 (COD))

 • Dz. U. C74E - 508 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

 • Dz. U. C74E - 507 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227 (CNS))

 • Dz. U. C74E - 506 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wielostronnej umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie dotyczącej stworzenia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

 • Dz. U. C74E - 506 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie projektu decyzji Rady dostosowującej przepisy dotyczące Trybunału Sprawiedliwości w obszarach objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

 • Dz. U. C74E - 505 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (COM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

 • Dz. U. C74E - 505 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych 2007 r.

 • Dz. U. C74E - 503 z 200820.3.2008

  66. Pytanie wstępne (artykuł 167) w sprawie homofobii

 • Dz. U. C74E - 502 z 200820.3.2008

  65. Sprawozdanie: Swoboda A6-0092/2007 — Ust. 8j/3

 • Dz. U. C74E - 500 z 200820.3.2008

  64. Sprawozdanie: Swoboda A6-0092/2007 — Ust. 8j/2

 • Dz. U. C74E - 499 z 200820.3.2008

  63. Sprawozdanie: Swoboda A6-0092/2007 — Par. 8j/1

 • Dz. U. C74E - 497 z 200820.3.2008

  62. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Cons. C

 • Dz. U. C74E - 496 z 200820.3.2008

  61. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Popr. 9

 • Dz. U. C74E - 494 z 200820.3.2008

  60. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Popr. 8

 • Dz. U. C74E - 492 z 200820.3.2008

  59. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Popr. 7

 • Dz. U. C74E - 491 z 200820.3.2008

  58. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Ust. 18 18

 • Dz. U. C74E - 489 z 200820.3.2008

  57. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Popr. 6

 • Dz. U. C74E - 488 z 200820.3.2008

  56. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Popr. 5

 • Dz. U. C74E - 486 z 200820.3.2008

  55. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Par. 14/3

 • Dz. U. C74E - 484 z 200820.3.2008

  54. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Par. 14/2

 • Dz. U. C74E - 483 z 200820.3.2008

  53. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Par. 14/1

 • Dz. U. C74E - 481 z 200820.3.2008

  52. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Popr. 4

 • Dz. U. C74E - 479 z 200820.3.2008

  51. RC B6-0149/2007 — Stosunki transatlantyckie — Popr. 3

 • Dz. U. C74E - 478 z 200820.3.2008

  50. Sprawozdanie: Liotard A6-0054/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C74E - 476 z 200820.3.2008

  49. Sprawozdanie: Liotard A6-0054/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C74E - 474 z 200820.3.2008

  48. Sprawozdanie: Sánchez Presedo A6-0133/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C74E - 473 z 200820.3.2008

  47. Sprawozdanie: Sánchez Presedo A6-0133/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C74E - 471 z 200820.3.2008

  46. Sprawozdanie: Sánchez Presedo A6-0133/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C74E - 470 z 200820.3.2008

  45. Sprawozdanie: Sánchez Presedo A6-0133/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C74E - 468 z 200820.3.2008

  44. Sprawozdanie: Sánchez Presedo A6-0133/2007 — Popr. 10

 • Dz. U. C74E - 466 z 200820.3.2008

  43. Sprawozdanie: Sánchez Presedo A6-0133/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C74E - 465 z 200820.3.2008

  42. Sprawozdanie: Costa A6-0063/2007 — Popr. 18+24

 • Dz. U. C74E - 463 z 200820.3.2008

  41. Sprawozdanie: Costa A6-0063/2007 — Popr. 17+23

 • Dz. U. C74E - 461 z 200820.3.2008

  40. Sprawozdanie: Costa A6-0063/2007 — Popr. 21+27

 • Dz. U. C74E - 460 z 200820.3.2008

  39. Sprawozdanie: Costa A6-0063/2007 — Popr. 20+26

 • Dz. U. C74E - 458 z 200820.3.2008

  38. Sprawozdanie: Costa A6-0063/2007 — Popr. 19+25

 • Dz. U. C74E - 456 z 200820.3.2008

  37. Sprawozdanie: Costa A6-0063/2007 — Popr. 16+22

 • Dz. U. C74E - 455 z 200820.3.2008

  36. Sprawozdanie: Kohlíček A6-0079/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C74E - 453 z 200820.3.2008

  35. Sprawozdanie: Sterckx A6-0086/2007 — Popr. 55

 • Dz. U. C74E - 451 z 200820.3.2008

  34. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 449 z 200820.3.2008

  33. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — zmodyfikowany wniosek Komisji

 • Dz. U. C74E - 448 z 200820.3.2008

  32. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 57+62

 • Dz. U. C74E - 446 z 200820.3.2008

  31. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 61

 • Dz. U. C74E - 444 z 200820.3.2008

  30. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 54+60

 • Dz. U. C74E - 442 z 200820.3.2008

  29. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C74E - 440 z 200820.3.2008

  28. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 50+64

 • Dz. U. C74E - 439 z 200820.3.2008

  27. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C74E - 437 z 200820.3.2008

  26. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 39+59/5

 • Dz. U. C74E - 435 z 200820.3.2008

  25. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 39+59/4

 • Dz. U. C74E - 433 z 200820.3.2008

  24. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 39+59/3

 • Dz. U. C74E - 432 z 200820.3.2008

  23. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 39+59/2

 • Dz. U. C74E - 430 z 200820.3.2008

  22. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 39+59/1

 • Dz. U. C74E - 428 z 200820.3.2008

  21. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 46/5

 • Dz. U. C74E - 426 z 200820.3.2008

  20. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 46/4

 • Dz. U. C74E - 425 z 200820.3.2008

  19. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 46/3

 • Dz. U. C74E - 423 z 200820.3.2008

  18. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 46/2

 • Dz. U. C74E - 421 z 200820.3.2008

  17. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 46/1

 • Dz. U. C74E - 419 z 200820.3.2008

  16. Sprawozdanie: Zingaretti A6-0073/2007 — Popr. 43+44

 • Dz. U. C74E - 418 z 200820.3.2008

  15. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 75

 • Dz. U. C74E - 416 z 200820.3.2008

  14. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 157

 • Dz. U. C74E - 414 z 200820.3.2008

  13. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 81

 • Dz. U. C74E - 412 z 200820.3.2008

  12. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 80

 • Dz. U. C74E - 411 z 200820.3.2008

  11. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 79

 • Dz. U. C74E - 409 z 200820.3.2008

  10. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 78

 • Dz. U. C74E - 407 z 200820.3.2008

  9. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 77

 • Dz. U. C74E - 405 z 200820.3.2008

  8. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 76

 • Dz. U. C74E - 403 z 200820.3.2008

  7. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 74

 • Dz. U. C74E - 402 z 200820.3.2008

  6. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 73

 • Dz. U. C74E - 400 z 200820.3.2008

  5. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 72

 • Dz. U. C74E - 398 z 200820.3.2008

  4. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 71

 • Dz. U. C74E - 396 z 200820.3.2008

  3. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C74E - 394 z 200820.3.2008

  2. Sprawozdanie: Mikolášik A6-0031/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C74E - 393 z 200820.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C74E - 393 z 200820.3.2008

  1. Zalecenie: Costa A6-0134/2007 — Popr. 98

 • Dz. U. C74E - 391 z 200820.3.2008

  20. Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2006 r.

 • Dz. U. C74E - 389 z 200820.3.2008

  19. Stosunki transatlantyckie

 • Dz. U. C74E - 387 z 200820.3.2008

  17. Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej

 • Dz. U. C74E - 387 z 200820.3.2008

  18. Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych

 • Dz. U. C74E - 386 z 200820.3.2008

  15. Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych

 • Dz. U. C74E - 386 z 200820.3.2008

  16. Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej

 • Dz. U. C74E - 385 z 200820.3.2008

  13. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I

 • Dz. U. C74E - 385 z 200820.3.2008

  14. Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej

 • Dz. U. C74E - 383 z 200820.3.2008

  11. Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I

 • Dz. U. C74E - 383 z 200820.3.2008

  12. Kontrola państwa portu ***I

 • Dz. U. C74E - 382 z 200820.3.2008

  10. Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I

 • Dz. U. C74E - 381 z 200820.3.2008

  9. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I

 • Dz. U. C74E - 378 z 200820.3.2008

  8. Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I

 • Dz. U. C74E - 377 z 200820.3.2008

  6. Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II

 • Dz. U. C74E - 377 z 200820.3.2008

  7. Produkty lecznicze w terapii zaawansowanej ***I

 • Dz. U. C74E - 376 z 200820.3.2008

  3. Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich *

 • Dz. U. C74E - 376 z 200820.3.2008

  4. Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania *

 • Dz. U. C74E - 376 z 200820.3.2008

  5. Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II

 • Dz. U. C74E - 375 z 200820.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C74E - 375 z 200820.3.2008

  1. Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I

 • Dz. U. C74E - 375 z 200820.3.2008

  2. Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *

 • Dz. U. C74E - 373 z 200820.3.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C74E - 372 z 200820.3.2008

  22. Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I (debata)

 • Dz. U. C74E - 372 z 200820.3.2008

  23. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 372 z 200820.3.2008

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 371 z 200820.3.2008

  20. Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (debata)

 • Dz. U. C74E - 371 z 200820.3.2008

  21. Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (debata)

 • Dz. U. C74E - 370 z 200820.3.2008

  19. Zespoły szybkiej interwencji na granicach (debata)

 • Dz. U. C74E - 369 z 200820.3.2008

  18. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C74E - 368 z 200820.3.2008

  16. Ukraina (debata)

 • Dz. U. C74E - 368 z 200820.3.2008

  17. Homofobia w Europie (debata)

 • Dz. U. C74E - 367 z 200820.3.2008

  12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C74E - 367 z 200820.3.2008

  13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C74E - 367 z 200820.3.2008

  14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 367 z 200820.3.2008

  15. Roczne sprawozdanie z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE — Moratorium w sprawie kary śmierci (debata)

 • Dz. U. C74E - 366 z 200820.3.2008

  11. 13. Stosunki transatlantyckie (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 366 z 200820.3.2008

  11. 14. Sprawozdanie o postępach Chorwacji (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 365 z 200820.3.2008

  11. 9. Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 365 z 200820.3.2008

  11. 10. Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 365 z 200820.3.2008

  11. 11. Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 365 z 200820.3.2008

  11. 12. Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 364 z 200820.3.2008

  11. 6. Kontrola państwa portu ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 364 z 200820.3.2008

  11. 7. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 364 z 200820.3.2008

  11. 8. Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 363 z 200820.3.2008

  11. 4. Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 363 z 200820.3.2008

  11. 5. Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 362 z 200820.3.2008

  11. 2. Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 362 z 200820.3.2008

  11. 3. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 361 z 200820.3.2008

  8. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C74E - 361 z 200820.3.2008

  9. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C74E - 361 z 200820.3.2008

  9. 1. Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 361 z 200820.3.2008

  10. Uroczyste posiedzenie — Indie

 • Dz. U. C74E - 361 z 200820.3.2008

  11. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C74E - 361 z 200820.3.2008

  11. 1. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 360 z 200820.3.2008

  7. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C74E - 360 z 200820.3.2008

  7. 1. Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 360 z 200820.3.2008

  7. 2. Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 360 z 200820.3.2008

  7. 3. Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 359 z 200820.3.2008

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C74E - 359 z 200820.3.2008

  5. 1. Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 359 z 200820.3.2008

  5. 2. Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 359 z 200820.3.2008

  6. Mandat poselski (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C74E - 358 z 200820.3.2008

  3. Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2006 r. (debata)

 • Dz. U. C74E - 358 z 200820.3.2008

  4. Mandat poselski

 • Dz. U. C74E - 357 z 200820.3.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C74E - 357 z 200820.3.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 357 z 200820.3.2008

  2. Stosunki transatlantyckie (debata)

 • Dz. U. C74E - 348 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (2006/2232(INI))

 • Dz. U. C74E - 345 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2005 (C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC))

 • Dz. U. C74E - 343 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2005 (C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC))

 • Dz. U. C74E - 342 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2005 (C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC))

 • Dz. U. C74E - 340 z 200820.3.2008

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, Sekcja VII — Komitet Regionów (C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC))

 • Dz. U. C74E - 339 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, Sekcja VII – Komitet Regionów (C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC))

 • Dz. U. C74E - 338 z 200820.3.2008

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja II — Rada (C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC))

 • Dz. U. C74E - 337 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja II — Rada (C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC))

 • Dz. U. C74E - 321 z 200820.3.2008

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja I – Parlament Europejski (C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC))

 • Dz. U. C74E - 320 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja I — Parlament Europejski (C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC))

 • Dz. U. C74E - 292 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja 3 – Komisja (SEC(2006)0916 — C6-0263/2006 — 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC))

 • Dz. U. C74E - 290 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja 3 — Komisja (SEC(2006)0916 — C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC))

 • Dz. U. C74E - 288 z 200820.3.2008

  1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja 3 – Komisja (SEC(2006)0916– C6-0263/2006 — 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC))

 • Dz. U. C74E - 287 z 200820.3.2008

  ROZMOWY TRÓJSTRONNE, MARZEC 2007 R.

 • Dz. U. C74E - 287 z 200820.3.2008

  OŚWIADCZENIA W WYNIKU ROZMÓW TRÓJSTRONNYCH Z DNIA 18 KWIETNIA 2007 R.

 • Dz. U. C74E - 280 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (2007/2017(BUD))

 • Dz. U. C74E - 275 z 200820.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie skutków dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (2006/2107(INI))

 • Dz. U. C74E - 273 z 200820.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE

 • Dz. U. C74E - 273 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

 • Dz. U. C74E - 272 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE (COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245 (COD))

 • Dz. U. C74E - 270 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2005 (C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC))

 • Dz. U. C74E - 268 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2005 (C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC))

 • Dz. U. C74E - 267 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2005 (C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC))

 • Dz. U. C74E - 264 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca spostrzeżenia stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2005 (C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

 • Dz. U. C74E - 262 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2005 (C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

 • Dz. U. C74E - 261 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Europejskiemu Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2005 (C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

 • Dz. U. C74E - 258 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2005 (C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC))

 • Dz. U. C74E - 257 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2005 (C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC))

 • Dz. U. C74E - 256 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2005 (C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC))

 • Dz. U. C74E - 253 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 (C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC))

 • Dz. U. C74E - 251 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005, (C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC))

 • Dz. U. C74E - 250 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 (C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC))

 • Dz. U. C74E - 247 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2005 (C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

 • Dz. U. C74E - 245 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 (C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

 • Dz. U. C74E - 244 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 (C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

 • Dz. U. C74E - 241 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia za rok budżetowy 2005 (C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC))

 • Dz. U. C74E - 239 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia za rok budżetowy 2005 (C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC))

 • Dz. U. C74E - 238 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia za rok budżetowy 2005 (C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC))

 • Dz. U. C74E - 235 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca spostrzeżenia stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2005 (C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

 • Dz. U. C74E - 234 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Eurojustu za rok budżetowy 2005 (C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

 • Dz. U. C74E - 233 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2005 (C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

 • Dz. U. C74E - 229 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2005 (C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC))

 • Dz. U. C74E - 228 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2005 (C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC))

 • Dz. U. C74E - 227 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2005 (C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC))

 • Dz. U. C74E - 224 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca spostrzeżenia stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 (C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC))

 • Dz. U. C74E - 222 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 (C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC))

 • Dz. U. C74E - 221 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 (C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC))

 • Dz. U. C74E - 218 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

 • Dz. U. C74E - 215 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

 • Dz. U. C74E - 214 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

 • Dz. U. C74E - 211 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią nieodłączną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2005 (C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC))

 • Dz. U. C74E - 209 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2005, (C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC))

 • Dz. U. C74E - 208 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2005 (C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC))

 • Dz. U. C74E - 205 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca spostrzeżenia stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 (C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC))

 • Dz. U. C74E - 203 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 (C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC))

 • Dz. U. C74E - 202 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2005 (C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC))

 • Dz. U. C74E - 199 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 (C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC))

 • Dz. U. C74E - 197 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z wykonaniem budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 (C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC))

 • Dz. U. C74E - 196 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 (C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC))

 • Dz. U. C74E - 193 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC))

 • Dz. U. C74E - 191 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

 • Dz. U. C74E - 190 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC))

 • Dz. U. C74E - 186 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Wspierania Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2005 (C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC))

 • Dz. U. C74E - 184 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu Europejskiego Centrum Wspierania Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2005 (C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC))

 • Dz. U. C74E - 183 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Wspierania Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2005 (C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC))

 • Dz. U. C74E - 177 z 200820.3.2008

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005 (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

 • Dz. U. C74E - 176 z 200820.3.2008

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z wykonaniem budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005 (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC))

 • Dz. U. C74E - 174 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005 (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC))

 • Dz. U. C74E - 173 z 200820.3.2008

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja VIII B – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC))

 • Dz. U. C74E - 172 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja VIII B – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC))

 • Dz. U. C74E - 170 z 200820.3.2008

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja VIIIA – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC))

 • Dz. U. C74E - 169 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja VIIIA – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC))

 • Dz. U. C74E - 167 z 200820.3.2008

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (C6-0469/2006 — 2006/2075 (DEC))

 • Dz. U. C74E - 166 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC))

 • Dz. U. C74E - 164 z 200820.3.2008

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC))

 • Dz. U. C74E - 163 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC))

 • Dz. U. C74E - 161 z 200820.3.2008

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))

 • Dz. U. C74E - 160 z 200820.3.2008

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))

 • Dz. U. C74E - 159 z 200820.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Vurala Ögera (2006/2198(IMM))

 • Dz. U. C74E - 158 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

 • Dz. U. C74E - 157 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

 • Dz. U. C74E - 157 z 200820.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Finlandii w celu przyjęcia decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

 • Dz. U. C74E - 155 z 200820.3.2008

  56. Sprawozdanie: Andrejevs A6-0091/2007 — Cons. P/2

 • Dz. U. C74E - 153 z 200820.3.2008

  55. Sprawozdanie: Andrejevs A6-0091/2007 — Cons. P/1

 • Dz. U. C74E - 152 z 200820.3.2008

  54. Sprawozdanie: Andrejevs A6-0091/2007 — Cons. L

 • Dz. U. C74E - 150 z 200820.3.2008

  53. Sprawozdanie: Andrejevs A6-0091/2007 — Popr. 20

 • Dz. U. C74E - 148 z 200820.3.2008

  52. Sprawozdanie: Andrejevs A6-0091/2007 — Ust. 32

 • Dz. U. C74E - 147 z 200820.3.2008

  51. Sprawozdanie: Andrejevs A6-0091/2007 — Ust. 29/2

 • Dz. U. C74E - 145 z 200820.3.2008

  50. Sprawozdanie: Andrejevs A6-0091/2007 — Ust. 29/1

 • Dz. U. C74E - 143 z 200820.3.2008

  49. Sprawozdanie: Caspary A6-0106/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 142 z 200820.3.2008

  48. Sprawozdanie: Caspary A6-0106/2007 — Popr. 5+10

 • Dz. U. C74E - 140 z 200820.3.2008

  47. Sprawozdanie: Caspary A6-0106/2007 — Popr. 4+9

 • Dz. U. C74E - 138 z 200820.3.2008

  46. Sprawozdanie: Caspary A6-0106/2007 — Popr. 3+8

 • Dz. U. C74E - 137 z 200820.3.2008

  45. Sprawozdanie: Caspary A6-0106/2007 — Popr. 2+7

 • Dz. U. C74E - 135 z 200820.3.2008

  44. Sprawozdanie: Caspary A6-0106/2007 — Popr. 1+6

 • Dz. U. C74E - 133 z 200820.3.2008

  43. Sprawozdanie: Caspary A6-0106/2007 — Decyzja

 • Dz. U. C74E - 131 z 200820.3.2008

  42. Sprawozdanie: Caspary A6-0108/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 130 z 200820.3.2008

  41. Sprawozdanie: Caspary A6-0108/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C74E - 128 z 200820.3.2008

  40. Sprawozdanie: Caspary A6-0108/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C74E - 126 z 200820.3.2008

  39. Sprawozdanie: Caspary A6-0108/2007 — Decyzja

 • Dz. U. C74E - 124 z 200820.3.2008

  38. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 122 z 200820.3.2008

  37. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C74E - 120 z 200820.3.2008

  36. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Ust. 88/2

 • Dz. U. C74E - 119 z 200820.3.2008

  35. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Ust. 85

 • Dz. U. C74E - 117 z 200820.3.2008

  34. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C74E - 115 z 200820.3.2008

  33. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Ust. 82/2

 • Dz. U. C74E - 113 z 200820.3.2008

  32. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C74E - 112 z 200820.3.2008

  31. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C74E - 110 z 200820.3.2008

  30. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C74E - 108 z 200820.3.2008

  29. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Ust. 78

 • Dz. U. C74E - 106 z 200820.3.2008

  28. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Ust. 77

 • Dz. U. C74E - 105 z 200820.3.2008

  27. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Ust. 76

 • Dz. U. C74E - 103 z 200820.3.2008

  26. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Ust. 75

 • Dz. U. C74E - 101 z 200820.3.2008

  25. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Ust. 74

 • Dz. U. C74E - 99 z 200820.3.2008

  24. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C74E - 97 z 200820.3.2008

  23. Sprawozdanie: Staes A6-0094/2007 — Decyzja

 • Dz. U. C74E - 96 z 200820.3.2008

  22. Sprawozdanie: Garriga Polledo A6-0095/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 94 z 200820.3.2008

  21. Sprawozdanie: Garriga Polledo A6-0095/2007 — Decyzja

 • Dz. U. C74E - 92 z 200820.3.2008

  20. Sprawozdanie: Virrankoski A6-0123/2007 — Ust. 1/2

 • Dz. U. C74E - 90 z 200820.3.2008

  19. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 89 z 200820.3.2008

  18. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Ust. 32

 • Dz. U. C74E - 87 z 200820.3.2008

  17. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C74E - 85 z 200820.3.2008

  16. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Ust. 24/2

 • Dz. U. C74E - 84 z 200820.3.2008

  15. Sprawozdanie Pieper A6-0087/2007 — Popr. 33

 • Dz. U. C74E - 82 z 200820.3.2008

  14. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Popr. 31

 • Dz. U. C74E - 80 z 200820.3.2008

  13. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Popr. 24

 • Dz. U. C74E - 78 z 200820.3.2008

  12. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Popr. 30

 • Dz. U. C74E - 76 z 200820.3.2008

  11. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Par. 18/2

 • Dz. U. C74E - 74 z 200820.3.2008

  10. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Popr. 1+14

 • Dz. U. C74E - 73 z 200820.3.2008

  9. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Popr. 22

 • Dz. U. C74 - 72 z 200820.3.2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C74 - 71 z 200820.3.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5077 — Colony Capital/Morgan Stanley/Colfilm) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C74E - 71 z 200820.3.2008

  8. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Popr. 28

 • Dz. U. C74 - 70 z 200820.3.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5104 — Altor Fund II/Papyrus) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C74 - 69 z 200820.3.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.4919 — StatoilHydro/Conoco Phillips (Jet)) (1)

 • Dz. U. C74E - 69 z 200820.3.2008

  7. Sprawozdanie: Pieper A6-0087/2007 — Popr. 25

 • Dz. U. C74 - 68 z 200820.3.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5032 — Roxel/Protac) (1)

 • Dz. U. C74E - 67 z 200820.3.2008

  6. Sprawozdanie: Wojciechowski A6-0137/2007 — zmodyfikowany wniosek Komisji

 • Dz. U. C74 - 66 z 200820.3.2008

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C74 - 65 z 200820.3.2008

  Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez Sąd Okręgowy w Oslo (Oslo tingrett) w dniu 26 listopada 2007 r. w sprawie L'Oréal Norge AS przeciwko Smart Club Norge AS (Sprawa E-10/07)

 • Dz. U. C74E - 65 z 200820.3.2008

  5. Sprawozdanie: Herczog A6-0112/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74 - 64 z 200820.3.2008

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programów prac siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dz. U. C74E - 64 z 200820.3.2008

  4. Sprawozdanie: Herczog A6-0114/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74 - 62 z 200820.3.2008

  Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach wieloletniego programu wspólnotowego mającego na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (program eContentplus) (1)

 • Dz. U. C74E - 62 z 200820.3.2008

  3. Sprawozdanie: Caspary A6-0110/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 60 z 200820.3.2008

  2. Sprawozdanie: Speroni A6-0140/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 59 z 200820.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C74E - 59 z 200820.3.2008

  1. Sprawozdanie: Costa A6-0093/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C74E - 57 z 200820.3.2008

  34. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy

 • Dz. U. C74E - 57 z 200820.3.2008

  35. Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009

 • Dz. U. C74E - 56 z 200820.3.2008

  32. Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada

 • Dz. U. C74E - 56 z 200820.3.2008

  33. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów

 • Dz. U. C74E - 54 z 200820.3.2008

  30. Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja

 • Dz. U. C74E - 54 z 200820.3.2008

  31. Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski

 • Dz. U. C74E - 52 z 200820.3.2008

  29. Roczna strategia polityczna Komisji dotycząca procedury budżetowej na rok 2008

 • Dz. U. C74E - 50 z 200820.3.2008

  27. System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej *

 • Dz. U. C74E - 50 z 200820.3.2008

  28. Slutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności

 • Dz. U. C74E - 49 z 200820.3.2008

  22. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

 • Dz. U. C74E - 49 z 200820.3.2008

  23. Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. C74E - 49 z 200820.3.2008

  24. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

 • Dz. U. C74E - 49 z 200820.3.2008

  25. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

 • Dz. U. C74E - 49 z 200820.3.2008

  26. Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I

 • Dz. U. C74E - 48 z 200820.3.2008

  15. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Ochrony Środowiska

 • Dz. U. C74E - 48 z 200820.3.2008

  16. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

 • Dz. U. C74E - 48 z 200820.3.2008

  17. Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

 • Dz. U. C74E - 48 z 200820.3.2008

  18. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Leków

 • Dz. U. C74E - 48 z 200820.3.2008

  19. Absolutorium za rok 2005: Eurojust

 • Dz. U. C74E - 48 z 200820.3.2008

  20. Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja ds. Szkolenia

 • Dz. U. C74E - 48 z 200820.3.2008

  21. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

 • Dz. U. C74E - 47 z 200820.3.2008

  9. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych

 • Dz. U. C74E - 47 z 200820.3.2008

  10. Absolutorium za rok 2005: VI, VII, VIII i IX Europejski Fundusz Rozwoju

 • Dz. U. C74E - 47 z 200820.3.2008

  11. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. C74E - 47 z 200820.3.2008

  12. Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

 • Dz. U. C74E - 47 z 200820.3.2008

  13. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

 • Dz. U. C74E - 47 z 200820.3.2008

  14. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. C74E - 46 z 200820.3.2008

  3. Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego *

 • Dz. U. C74E - 46 z 200820.3.2008

  4. Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera

 • Dz. U. C74E - 46 z 200820.3.2008

  5. Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości

 • Dz. U. C74E - 46 z 200820.3.2008

  6. Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy

 • Dz. U. C74E - 46 z 200820.3.2008

  7. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny *

 • Dz. U. C74E - 46 z 200820.3.2008

  8. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Dz. U. C74E - 45 z 200820.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C74E - 45 z 200820.3.2008

  1. Umowa WE-Malezja dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C74E - 45 z 200820.3.2008

  2. Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu *

 • Dz. U. C74E - 43 z 200820.3.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C74E - 42 z 200820.3.2008

  19. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 42 z 200820.3.2008

  20. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 41 z 200820.3.2008

  16. Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (debata)

 • Dz. U. C74E - 41 z 200820.3.2008

  17. Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (debata)

 • Dz. U. C74E - 41 z 200820.3.2008

  18. Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (debata)

 • Dz. U. C74 - 40 z 200820.3.2008

  Informacje sporządzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

 • Dz. U. C74E - 40 z 200820.3.2008

  13. Pytanie wstępne (homofobia w Europie)

 • Dz. U. C74E - 40 z 200820.3.2008

  14. Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej — Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (debata)

 • Dz. U. C74E - 40 z 200820.3.2008

  15. Galileo (debata)

 • Dz. U. C74 - 39 z 200820.3.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C74 - 38 z 200820.3.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage) (1)

 • Dz. U. C74 - 38 z 200820.3.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) (1)

 • Dz. U. C74E - 38 z 200820.3.2008

  12. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C74E - 37 z 200820.3.2008

  11. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I — Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I — Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I — Kontrola państwa portu ***I — Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (debata)

 • Dz. U. C74E - 36 z 200820.3.2008

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C74E - 36 z 200820.3.2008

  9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C74E - 36 z 200820.3.2008

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 35 z 200820.3.2008

  7. 33. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 35 z 200820.3.2008

  7. 34. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 35 z 200820.3.2008

  7. 35. Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 34 z 200820.3.2008

  7. 31. Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 34 z 200820.3.2008

  7. 32. Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada (głosowanie)

 • Dz. U. C74 - 33 z 200820.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2007–2010 przedstawionego przez Grecję

 • Dz. U. C74E - 33 z 200820.3.2008

  7. 28. Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 33 z 200820.3.2008

  7. 29. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 33 z 200820.3.2008

  7. 30. Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 32 z 200820.3.2008

  7. 25. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 32 z 200820.3.2008

  7. 26. Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 32 z 200820.3.2008

  7. 27. System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej * (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 31 z 200820.3.2008

  7. 21. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 31 z 200820.3.2008

  7. 22. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 31 z 200820.3.2008

  7. 23. Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 31 z 200820.3.2008

  7. 24. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 30 z 200820.3.2008

  7. 17. Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 30 z 200820.3.2008

  7. 18. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Leków (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 30 z 200820.3.2008

  7. 19. Absolutorium za rok 2005: Eurojust (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 30 z 200820.3.2008

  7. 20. Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 29 z 200820.3.2008

  7. 14. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 29 z 200820.3.2008

  7. 15. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Środowiska (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 29 z 200820.3.2008

  7. 16. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74 - 28 z 200820.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie programu stabilności na lata 2007–2010 przedstawionego przez Maltę

 • Dz. U. C74E - 28 z 200820.3.2008

  7. 11. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 28 z 200820.3.2008

  7. 12. Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 28 z 200820.3.2008

  7. 13. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 27 z 200820.3.2008

  7. 8. Absolutorium 2005 — Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 27 z 200820.3.2008

  7. 9. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 27 z 200820.3.2008

  7. 10. Absolutorium za rok 2005: VI, VII, VIII i IX Europejski Fundusz Rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 26 z 200820.3.2008

  7. 5. Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 26 z 200820.3.2008

  7. 6. Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 26 z 200820.3.2008

  7. 7. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 25 z 200820.3.2008

  7. 2. Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 25 z 200820.3.2008

  7. 3. Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 25 z 200820.3.2008

  7. 4. Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74 - 24 z 200820.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2007–2010 przedstawionego przez Republikę Czeską

 • Dz. U. C74E - 24 z 200820.3.2008

  6. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C74E - 24 z 200820.3.2008

  7. Głosowanie

 • Dz. U. C74E - 24 z 200820.3.2008

  7. 1. Umowa WE-Malezja dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C74E - 23 z 200820.3.2008

  5. Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (debata)

 • Dz. U. C74 - 19 z 200820.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2007–2010 przedstawionego przez Litwę

 • Dz. U. C74E - 19 z 200820.3.2008

  3. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

 • Dz. U. C74E - 19 z 200820.3.2008

  4. Absolutoria za rok 2005 (debata)

 • Dz. U. C74E - 18 z 200820.3.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C74E - 18 z 200820.3.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 18 z 200820.3.2008

  2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C74E - 16 z 200820.3.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C74 - 15 z 200820.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2007–2010 przedstawionego przez Danię

 • Dz. U. C74E - 15 z 200820.3.2008

  23. Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (debata)

 • Dz. U. C74E - 15 z 200820.3.2008

  24. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 15 z 200820.3.2008

  25. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 14 z 200820.3.2008

  21. Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego * (debata)

 • Dz. U. C74E - 14 z 200820.3.2008

  22. System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej * (debata)

 • Dz. U. C74E - 13 z 200820.3.2008

  19. Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (debata)

 • Dz. U. C74E - 13 z 200820.3.2008

  20. W sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (debata)

 • Dz. U. C74E - 12 z 200820.3.2008

  17. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I (debata)

 • Dz. U. C74E - 12 z 200820.3.2008

  18. Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I (debata)

 • Dz. U. C74E - 11 z 200820.3.2008

  14. Oświadczenie o korzyściach majątkowych

 • Dz. U. C74E - 11 z 200820.3.2008

  15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C74E - 11 z 200820.3.2008

  16. Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (debata)

 • Dz. U. C74 - 10 z 200820.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2007–2010 przedstawionego przez Irlandię

 • Dz. U. C74E - 10 z 200820.3.2008

  12. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C74E - 10 z 200820.3.2008

  13. Porządek obrad

 • Dz. U. C74E - 9 z 200820.3.2008

  9. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C74E - 9 z 200820.3.2008

  10. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C74E - 9 z 200820.3.2008

  11. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C74E - 8 z 200820.3.2008

  5. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C74E - 8 z 200820.3.2008

  6. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C74E - 8 z 200820.3.2008

  7. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C74E - 8 z 200820.3.2008

  8. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C74 - 5 z 200820.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2007–2010 przedstawionego przez Słowenię

 • Dz. U. C74E - 2 z 200820.3.2008

  4. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C74 - 1 z 200820.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2007–2010 przedstawionego przez Austrię

 • Dz. U. C74E - 1 z 200820.3.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C74E - 1 z 200820.3.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C74E - 1 z 200820.3.2008

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C74E - 1 z 200820.3.2008

  3. Oświadczenia Przewodniczącego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.