Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 92 POZ 14

Tytuł:

Sprawa C-32/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Hiszpania) w dniu 28 stycznia 2008 r. — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) przeciwko Cul de Sac Espacio Creativo S.L. i Acierta Product & Position SA

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 92 POZ 14

C 92/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2008

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Hiszpania) w dniu 28 stycznia 2008 r. — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) przeciwko Cul de Sac Espacio Creativo S.L. i Acierta Product & Position SA (Sprawa C-32/08) (2008/C 92/25) Język postępowania: hiszpański

4) W przypadku gdyby odesłanie do ustawodawstwa krajowego okazało się właściwe, czy zastosowanie prawa krajowego jest możliwe, jeżeli zrównuje ono (jak w przypadku prawa hiszpańskiego) wzory opracowane w ramach stosunku pracy (które z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych należą do pracodawcy) z wzorami opracowanymi na zlecenie (które z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych należą do zleceniodawcy) 5) W przypadku udzielenia na wcześniejsze pytanie odpowiedzi twierdzącej, czy takie rozwiązanie (że z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych prawo do wzorów przysługuje zleceniodawcy) nie pozostaje w sprzeczności z odpowiedzią przeczącą udzieloną na pytanie drugie


Sąd krajowy Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante

(1) Dz.U. L 3 2002, str. 1.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) Strona pozwana: Cul de Sac Espacio Creativo S.L. i Acierta Product & Position SA Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 28 stycznia 2008 r. — Agrana Zucker GmbH przeciwko Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Sprawa C-33/08) Pytania prejudycjalne 1) Czy art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002 (1) należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie wyłącznie do wzorów wspólnotowych opracowanych w ramach stosunku pracy, w którym twórca jest związany umową podlegającą prawu pracy, spełniającą kryteria zależności i pracy wykonywanej na rachunek innej osoby czy też 2) Wyrażenia „pracownik” i „pracodawca” użyte w art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować szeroko, tak by mogły obejmować inne sytuacje niż stosunek pracy, takie jak te, w których na podstawie umowy cywilnej/handlowej (i w konsekwencji bez stosunku zależności, pracy wykonywanej na rachunek innej osoby i stałego charakteru) dana osoba (twórca) zobowiązuje się opracować za określoną cenę wzór na rzecz innej osoby, oraz w konsekwencji, czy należy uznać, że z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych prawo do tego wzoru przysługuje zleceniodawcy 3) W przypadku udzielenia na wcześniejsze pytanie odpowiedzi przeczącej z uwagi na to, że przypadek wzorów opracowanych w ramach stosunku pracy i tych opracowanych w ramach stosunku, który nie jest stosunkiem pracy, stanowią odmienną rzeczywistość materialną: a) Czy ma zastosowanie ogólna zasada art.14 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 oraz czy w konsekwencji należy uznać, że z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych prawo do wzorów przysługuje twórcy b) Czy sąd w sprawach wzorów wspólnotowych powinien stosować na mocy odesłania zawartego w art. 88 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 przepisy ustawodawstwa krajowego odnoszącego się do wzorów (2008/C 92/26) Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy Verwaltungsgerichtshof.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Agrana Zucker GmbH Strona pozwana: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Pytania prejudycjalne 1) Czy art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. (1) należy interpretować w ten sposób, że częścią wymiaru tymczasowej składki restrukturyzacyjnej ma być również kwota cukru, która nie może zostać wykorzystana z powodu wycofania zapobiegawczego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. (2)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 92 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C92 - 52 z 200812.4.2008

  Sprawa F-20/08: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2008 r. — Aparicio i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 51 z 200812.4.2008

  Sprawa F-11/08: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2008 r. — Jörg Mölling przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C92 - 51 z 200812.4.2008

  Sprawa F-15/08: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2008 r. — Wiame przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 51 z 200812.4.2008

  Sprawa F-18/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008 r. — Ritto przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 50 z 200812.4.2008

  Sprawa F-144/07: Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2007 r. — Efstathopoulos przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C92 - 50 z 200812.4.2008

  Sprawa F-4/08: Skarga wniesiona w dniu 5 stycznia 2008 r. — Hambura przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C92 - 49 z 200812.4.2008

  Sprawa F-139/07: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2007 r. — Van Arum przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C92 - 49 z 200812.4.2008

  Sprawa F-141/07: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2007 r. — Maniscalco przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 49 z 200812.4.2008

  Sprawa F-143/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Yannoussis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 48 z 200812.4.2008

  Sprawa F-85/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2008 r. — Anselmo i in. przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Powołanie — Zaszeregowanie do grupy — Laureaci konkursu wewnętrznego — Nowa okoliczność — Brak — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C92 - 48 z 200812.4.2008

  Sprawa F-133/07: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2007 r. — Hecq przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 48 z 200812.4.2008

  Sprawa F-138/07: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2007 r. — Van Arum przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C92 - 47 z 200812.4.2008

  Sprawa F-4/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Skoulidi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wymiana urzędników pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi — Udostępnienie urzędnika wspólnotowego administracji greckiej — Odmowa — Skarga o odszkodowanie — Krzywda — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Dopuszczalność — Istotne przesłanki dla powstania odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty)

 • Dz. U. C92 - 47 z 200812.4.2008

  Sprawa F-31/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Putterie-De-Beukelaer przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie oceny — Postępowanie dowodowe — Ocena potencjału — Naruszenie zakresu stosowania ustawy — Podniesienie z urzędu)

 • Dz. U. C92 - 46 z 200812.4.2008

  Sprawa T-233/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lutego 2008 r. — Nomura Principal Investment i Nomura przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 46 z 200812.4.2008

  Sprawa T-153/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 lutego 2008 r. — EAEPC przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 46 z 200812.4.2008

  Sprawa T-313/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lutego 2008 r. — Otsuka Chemical przeciwko EFSA

 • Dz. U. C92 - 46 z 200812.4.2008

  Sprawa T-78/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lutego 2008 r. — IXI Mobile przeciwko OHIM — Klein (IXI)

 • Dz. U. C92 - 45 z 200812.4.2008

  Sprawa T-103/08: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2008 r. — Polimeri Europa i Eni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 45 z 200812.4.2008

  Sprawa T-430/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lutego 2008 r. — Nomura Principal Investment et Nomura przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 44 z 200812.4.2008

  Sprawa T-95/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C92 - 43 z 200812.4.2008

  Sprawa T-74/08: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2008 r. — Now Pharma przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 43 z 200812.4.2008

  Sprawa T-94/08: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Centre de coordination Carrefour przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 42 z 200812.4.2008

  Sprawa T-69/08: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2008 r. — Polska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 42 z 200812.4.2008

  Sprawa T-71/08: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2008 r. — Promat przeciwko OHIM — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

 • Dz. U. C92 - 41 z 200812.4.2008

  Sprawa T-64/08: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2008 r. — Nuova Terni Industrie Chimiche przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 41 z 200812.4.2008

  Sprawa T-65/08: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2008 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 40 z 200812.4.2008

  Sprawa T-62/08: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2008 r. — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 40 z 200812.4.2008

  Sprawa T-63/08: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2008 r. — Cementir Italia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 39 z 200812.4.2008

  Sprawa T-59/08: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2008 r. — Nute Partecipazioni i La Perla przeciwko OHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

 • Dz. U. C92 - 38 z 200812.4.2008

  Sprawa T-52/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 22 listopada 2007 r. w sprawie F-110/06 Carpi Badía przeciwko Komisji, wniesione w dniu 5 lutego 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C92 - 38 z 200812.4.2008

  Sprawa T-58/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 27 listopada 2007 r. w sprawie F-122/06 Roodhuijzen przeciwko Komisji, wniesione w dniu 8 lutego 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C92 - 37 z 200812.4.2008

  Sprawa T-48/08: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2008 r. — Fusco przeciwko OHIM — Fusco International (FUSCOLLECTION)

 • Dz. U. C92 - 37 z 200812.4.2008

  Sprawa T-51/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 22 listopada 2007 r. w sprawie F-109/06 Dittert przeciwko Komisji, wniesione w dniu 5 lutego 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C92 - 36 z 200812.4.2008

  Sprawa T-43/08: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2008 r. — Shetland Islands Council przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 36 z 200812.4.2008

  Sprawa T-45/08: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2008 r. — Transportes Evaristo Molina przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 35 z 200812.4.2008

  Sprawa T-42/08: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2008 r. — Shetland Islands Council przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 34 z 200812.4.2008

  Sprawa T-39/08: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 34 z 200812.4.2008

  Sprawa T-41/08: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2008 r. — Vakakis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 33 z 200812.4.2008

  Sprawa T-35/08: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2008 r. — Codorniu Napa przeciwko OHIM — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

 • Dz. U. C92 - 33 z 200812.4.2008

  Sprawa T-37/08: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2008 r. — Walton przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 32 z 200812.4.2008

  Sprawa T-32/08: Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2008 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

 • Dz. U. C92 - 31 z 200812.4.2008

  Sprawa T-28/08: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2008 r. — Mars przeciwko OHIM — Ludwig Schokolade (trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający baton czekoladowy)

 • Dz. U. C92 - 31 z 200812.4.2008

  Sprawa T-31/08: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2008 r. — Quantum przeciwko OHIM — Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)

 • Dz. U. C92 - 30 z 200812.4.2008

  Sprawa T-26/08: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2008 r. — Laboratoriós Wellcome de Portugal Lda przeciwko OHIM — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

 • Dz. U. C92 - 30 z 200812.4.2008

  Sprawa T-27/08: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2008 r. — Wellcome Foundation przeciwko OHIM — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

 • Dz. U. C92 - 29 z 200812.4.2008

  Sprawa T-444/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 lutego 2008 r. — CPEM przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Złożenie wniosku — Niedopuszczalność — Stowarzyszenie — Szkoda finansowa — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C92 - 29 z 200812.4.2008

  Sprawa T-1/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lutego 2008 r. — Buczek Automotive przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Artykuł 105 § 2 regulaminu)

 • Dz. U. C92 - 29 z 200812.4.2008

  Sprawa T-22/08: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2008 r. — Quest Diagnostics przeciwko OHIM — ALK-Abelló (DIAQUEST)

 • Dz. U. C92 - 28 z 200812.4.2008

  Sprawa T-151/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2008 r. — Aluminium Silicon Mill Products przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Dumping — Zwrot ceł antydumpingowych — Stwierdzenie nieważności rozporządzenia ustanawiającego ostateczne cło antydumpingowe — Umorzenie — Rozstrzygnięcie o kosztach)

 • Dz. U. C92 - 28 z 200812.4.2008

  Sprawa T-327/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 lutego 2008 r. — Altana Pharma przeciwko OHIM — Avensa (PNEUMO UPDATE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PNEUMO UPDATE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Pneumo — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C92 - 28 z 200812.4.2008

  Sprawa T-410/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 lutego 2008 r. — Jurado Hermanos przeciwko OHIM (JURADO) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wspólnotowy znak towarowy — Wykreślenie znaku towarowego — Wniosek o przywrócenie do stanu poprzedniego — Wniosek o zawieszenie wykreślenia znaku towarowego — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C92 - 27 z 200812.4.2008

  Sprawa T-414/06 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 marca 2008 r. — Combescot przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Niedopuszczalność skargi przed Sądem do spraw Służby Publicznej — Termin na wniesienie skargi)

 • Dz. U. C92 - 27 z 200812.4.2008

  Sprawa T-298/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 stycznia 2008 r. — Efkon przeciwko Parlamentowi i Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2004/52/WE — Interoperacyjność elektronicznych systemów opłat drogowych — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C92 - 26 z 200812.4.2008

  Sprawa T-325/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 lutego 2008 r. — Citigroup przeciwko OHIM — Link Interchange Network (WORLDLINK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WORLDLINK — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy LiNK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Ograniczenie wykazu usług objętych zgłoszeniem — Identyczność usług — Podobieństwo oznaczeń — Artykuły 73 i 74 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C92 - 26 z 200812.4.2008

  Sprawa T-215/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 lutego 2008 r. — American Clothing Associates przeciwko OHIM (Przedstawienie liścia klonu) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego liść klonu — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak usługowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 6 ter konwencji paryskiej — Elementy prawa rozstrzygane w postępowaniu przed instancjami OHIM i w postępowaniu przed Sądem)

 • Dz. U. C92 - 25 z 200812.4.2008

  Sprawa C-267/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowenii

 • Dz. U. C92 - 25 z 200812.4.2008

  Sprawa C-399/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 stycznia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C92 - 24 z 200812.4.2008

  Sprawa C-423/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C92 - 24 z 200812.4.2008

  Sprawa C-8/07: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 13 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C92 - 24 z 200812.4.2008

  Sprawa C-22/07: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 30 stycznia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C92 - 24 z 200812.4.2008

  Sprawa C-28/07 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 grudnia 2007 r. — Ter Lembeek International NV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C92 - 23 z 200812.4.2008

  Sprawa C-76/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C92 - 23 z 200812.4.2008

  Sprawa C-82/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C92 - 23 z 200812.4.2008

  Sprawa C-87/08: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C92 - 22 z 200812.4.2008

  Sprawa C-71/08: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice czeskiej

 • Dz. U. C92 - 22 z 200812.4.2008

  Sprawa C-72/08: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C92 - 21 z 200812.4.2008

  Sprawa C-63/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Wielkie Księstwo Luksemburga) w dniu 18 lutego 2008 r. — Virginie Pontin przeciwko T-Comalux SA

 • Dz. U. C92 - 21 z 200812.4.2008

  Sprawa C-68/08: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Estońskiej

 • Dz. U. C92 - 20 z 200812.4.2008

  Sprawa C-59/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 15 lutego 2008 r. — Copad SA przeciwko 1. Christian Dior couture SA, 2. Vincentowi Gladelowi, działającemu jako zarządca sądowy Société industrielle de lingerie (SIL), 3. Société industrielle de lingerie (SIL)

 • Dz. U. C92 - 20 z 200812.4.2008

  Sprawa C-61/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C92 - 19 z 200812.4.2008

  Sprawa C-0055/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugalia) w dniu 13 lutego 2008 r. — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa przeciwko Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd i Betandwin.Com Interactive Entertainment

 • Dz. U. C92 - 19 z 200812.4.2008

  Sprawa C-56/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Halduskohus (Estonia) w dniu 13 lutego 2008 r. — Pärlitigu OÜ przeciwko Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

 • Dz. U. C92 - 18 z 200812.4.2008

  Sprawa C-42/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 7 lutego 2008 r. — M. Ilhan przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C92 - 18 z 200812.4.2008

  Sprawa C-48/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C92 - 17 z 200812.4.2008

  Sprawa C-40/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao (Hiszpania) w dniu 5 lutego 2008 r. — Asturcom Telecomunicaciones S.L. przeciwko Cristinie Rodríguez Nogueirze

 • Dz. U. C92 - 17 z 200812.4.2008

  Sprawa C-41/08: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C92 - 16 z 200812.4.2008

  Sprawa C-36/08: Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C92 - 16 z 200812.4.2008

  Sprawa C-37/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal London (Zjednoczone Królestwo) w dniu 31 stycznia 2008 r. — RCI Europe przeciwko Commissioners of HM Revenue and Customs

 • Dz. U. C92 - 15 z 200812.4.2008

  Sprawa C-34/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Padova (Włochy) w dniu 28 stycznia 2008 r. — Azienda Agricola Disarò Antonio przeciwko Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

 • Dz. U. C92 - 15 z 200812.4.2008

  Sprawa C-35/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 31 stycznia 2008 r. — Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian przeciwko Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

 • Dz. U. C92 - 14 z 200812.4.2008

  Sprawa C-33/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 28 stycznia 2008 r. — Agrana Zucker GmbH przeciwko Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

 • Dz. U. C92 - 13 z 200812.4.2008

  Sprawa C-16/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā apgabaltiesa (Republika Łotwy) w dniu 15 stycznia 2008 r. — SIA Schenker przeciwko Valsts ieņēmumu dienests

 • Dz. U. C92 - 13 z 200812.4.2008

  Sprawa C-26/08: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C92 - 13 z 200812.4.2008

  Sprawa C-27/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 25 stycznia 2008 r. — BIOS Naturprodukte GmbH przeciwko Saarland

 • Dz. U. C92 - 12 z 200812.4.2008

  Sprawa C-13/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 14 stycznia 2008 r. — strony w postępowaniu przed sądem krajowym z zakresu prawa rolnego: Erich Stamm, Anneliese Hauser i Regierungspräsidium Freiburg

 • Dz. U. C92 - 12 z 200812.4.2008

  Sprawa C-14/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Hiszpania) w dniu 14 stycznia 2008 r. — Roda Golf & Beach Resort, S.L.

 • Dz. U. C92 - 11 z 200812.4.2008

  Sprawa C-7/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 9 stycznia 2008 r. — Har Vaessen Douane Service BV en Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C92 - 11 z 200812.4.2008

  Sprawa C-8/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 9 stycznia 2008 r. — 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile, 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededigingsautoriteit, 4. Orange Nederland BV; strona zainteresowana: Vodafone Libertel BV

 • Dz. U. C92 - 10 z 200812.4.2008

  Sprawy połączone C-128/07 do C-131/07: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 16 stycznia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Latina — Włochy) — Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07) przeciwko Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (Dyrektywa 76/207/EWG — Równość traktowania kobiet i mężczyzn — Odprawa — Zwolnienie podatkowe przyznawane w różnym w wieku w zależności od płci pracowników)

 • Dz. U. C92 - 10 z 200812.4.2008

  Sprawa C-229/07: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 stycznia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Paris — Francja) — Diana Mayeur przeciwko Ministère de la santé et des solidarités (Artykuł 104 § 3 regulaminu — Artykuł 23 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Swoboda przedsiębiorczości — Uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów oraz nabytego doświadczenia — Sytuacja obywatela państwa trzeciego, będącego posiadaczem dyplomu lekarza wydanego przez to państwa trzecie i uznanego przez jedno z państw członkowskich, który zamierza uzyskać zezwolenie na prowadzenie praktyki lekarskiej w innym państwie członkowskim, gdzie legalnie zamieszkuje ze swym małżonkiem, będącym obywatelem tego ostatniego państwa członkowskiego)

 • Dz. U. C92 - 9 z 200812.4.2008

  Sprawa C-273/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa — Dyrektywa 2005/51/WE — Zamówienia publiczne — Procedury udzielania zamówień publicznych)

 • Dz. U. C92 - 9 z 200812.4.2008

  Sprawa C-328/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/48/WE — Poszanowanie praw własności intelektualnej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C92 - 8 z 200812.4.2008

  Sprawa C-507/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Malina Klöppel przeciwko Tiroler Gebietskrankenkasse (Prawo do austriackiego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem — Nieuwzględnienie okresów pobierania świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71)

 • Dz. U. C92 - 8 z 200812.4.2008

  Sprawa C-211/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieprawidłowa transpozycja — Dyrektywa 84/5/EWG — Artykuł 1 ust. 4 — Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów — Przesłanki wykluczenia z wypłaty odszkodowania pasażerów nieubezpieczonego pojazdu)

 • Dz. U. C92 - 7 z 200812.4.2008

  Sprawa C-506/06: Wyrok Trybunału (Wielka izba) z dnia 26 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Sabine Mayr przeciwko Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Polityka społeczna — Dyrektywa 92/85/EWG — Środki służące wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią — Pojęcie „pracownicy w ciąży” — Zakaz zwalniania pracownic w ciąży w okresie od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego — Pracownica zwolniona w chwili, gdy w dacie dokonania wypowiedzenia jej komórki jajowe zostały już zapłodnione in vitro, lecz nie zostały jeszcze przetransferowane do jej macicy — Dyrektywa 76/207/EWG — Równe traktowanie pracowników płci żeńskiej i pracowników płci męskiej — Pracownica poddana zabiegowi zapłodnienia in vitro — Zakaz zwolnienia — Zakres)

 • Dz. U. C92 - 6 z 200812.4.2008

  Sprawa C-425/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Ministero dell'Economia e delle Finanze przeciwko Part Service Srl, w likwidacji (Szósta dyrektywa VAT — Artykuły 11 część A ust. 1 lit. a) oraz 13 część B lit. a) i d) — Leasing — Sztuczny podział świadczenia na kilka elementów — Skutki — Zmniejszenie podstawy opodatkowania — Zwolnienia — Praktyki stanowiące nadużycie — Przesłanki)

 • Dz. U. C92 - 6 z 200812.4.2008

  Sprawa C-498/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Hiszpania) — Maira María Robledillo Núñez przeciwko Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Polityka społeczna — Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy — Dyrektywa 80/987/EWG zmieniona przez dyrektywę 2002/74/WE — Artykuł 3 akapit pierwszy i art. 10 lit. a) — Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy ustalone w toku pozasądowego postępowania pojednawczego — Zapłata zapewniana przez instytucję udzielającą gwarancji — Zapłata uzależniona od wydania orzeczenia sądowego — Zasady równości i niedyskryminacji)

 • Dz. U. C92 - 5 z 200812.4.2008

  Sprawa C-296/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Włochy) — Telecom Italia SpA przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Usługi telekomunikacyjne — Dyrektywa 97/13/WE — Artykuły 6, 11, 22 i 25 — Opłaty i należności mające zastosowanie do zezwoleń ogólnych i indywidualnych — Zobowiązanie nałożone na dawnego uprawnionego z tytułu prawa wyłącznego — Czasowe utrzymanie w mocy)

 • Dz. U. C92 - 5 z 200812.4.2008

  Sprawa C-348/06 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Marie-Claude Girardot (Odwołanie — Członek personelu tymczasowego — Skarga o odszkodowanie — Utrata szansy zatrudnienia — Rzeczywista i pewna szkoda — Określenie zakresu odszkodowania)

 • Dz. U. C92 - 4 z 200812.4.2008

  Sprawa C-201/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środki ochrony roślin — Import równoległy — Procedura udzielania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu — Warunki — Wspólne pochodzenie środka ochrony roślin będącego przedmiotem importu równoległego i produktu referencyjnego)

 • Dz. U. C92 - 4 z 200812.4.2008

  Sprawa C-271/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG przeciwko Finanzamt Malchin (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 15 pkt 2 — Zwolnienie od podatku dostaw towarów wywożonych poza terytorium Wspólnoty — Niespełnienie przesłanek zwolnienia od podatku — Dowód wywozu sfałszowany przez nabywcę — Dostawca zachowujący staranność sumiennego kupca)

 • Dz. U. C92 - 3 z 200812.4.2008

  Sprawa C-132/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (EWG) nr 2081/92 — Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych — Ser „Parmigiano Reggiano” — Używanie nazwy „parmesan” — Ciążący na państwie członkowskim obowiązek ścigania z urzędu niezgodnego z prawem używania chronionej nazwy pochodzenia)

 • Dz. U. C92 - 3 z 200812.4.2008

  Sprawa C-426/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Tele2 Telecommunication GmbH przeciwko Telekom-Control-Kommission (Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Wspólne ramy prawne — Artykuły 4 i 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej) — Skarga — Administracyjna procedura analizy rynku)

 • Dz. U. C92 - 2 z 200812.4.2008

  Sprawa C-412/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi — Dyrektywy 92/50/EWG, 93/36/EWG, 93/37/EWG i 93/38/EWG — Przejrzystość — Równość traktowania — Zamówienia wyłączone ze względu na swoją wartość spod zakresu przedmiotowego tych dyrektyw)

 • Dz. U. C92 - 1 z 200812.4.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 79 z 29.3.2008.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.