Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 150 POZ 13

Tytuł:

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2009 r. przez Magasin- og Ukepresseforeningen przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-6/09)

Data ogłoszenia:2009-07-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 150 POZ 13

2.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 150/13

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2009 r. przez Magasin- og Ukepresseforeningen przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-6/09) (2009/C 150/14) Skarga przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 14 maja 2009 r. przez Magasin- og Ukepresseforeningen, którego reprezentantami prawnymi są Jan Magne Juuhl-Langseth i Peter Dyrberg, Advokatfirmaet Schjødt, Dronning Mauds gt 11, Oslo, NORWEGIA. Strona skarżąca twierdzi, że Trybunał powinien: 1) uznać, że Urząd Nadzoru EFTA zaniechał działania, nie podejmując działań w sprawie skargi wniesionej do Urzędu Nadzoru EFTA w sierpniu 2006 r. dotyczącej pomocy państwa na rzecz prasy; oraz 2) obciążyć Urząd Nadzoru EFTA kosztami postępowania. Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone w sprawie: — Stroną skarżącą jest norweskie stowarzyszenie czasopism. — Strona skarżąca twierdzi, że Urząd Nadzoru EFTA nie zajął stanowiska w sprawie skargi w rozsądnym czasie i tym samym nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków. — Artykuł 37 porozumienia o nadzorze i trybunale stanowi, co następuje: „Jeśli Urząd Nadzoru EFTA, naruszając niniejsze porozumienie lub postanowienia Porozumienia EOG, zaniecha działania, państwo EFTA może wnieść skargę do Trybunału EFTA w celu stwierdzenia tego naruszenia. Skarga jest dopuszczalna jedynie w przypadku, jeśli uprzednio wezwano Urząd Nadzoru EFTA o podjęcie działań. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od tego wezwania Urząd Nadzoru EFTA nie zajął stanowiska, skarga może zostać wniesiona w terminie następnych dwóch miesięcy. Każda osoba fizyczna lub prawna może, na warunkach określonych w poprzednich akapitach, wnieść do Trybunału EFTA skargę dotyczącą zaniechania wydania aktu skierowanego do niej”.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 150 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C150 - 19 z 20092.7.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5464 – Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d'Arles/Société Stéphanoise des Eaux) (1)

 • Dz. U. C150 - 18 z 20092.7.2009

  Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa COMP/M.5454 – DSV/Versterhavet/DFDS) (1)

 • Dz. U. C150 - 17 z 20092.7.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5518 – Fiat/Chrysler) (1)

 • Dz. U. C150 - 14 z 20092.7.2009

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (1)

 • Dz. U. C150 - 12 z 20092.7.2009

  Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2009 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-5/09)

 • Dz. U. C150 - 11 z 20092.7.2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu realizacji wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych

 • Dz. U. C150 - 9 z 20092.7.2009

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 lit. j) załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dz. U. C150 - 8 z 20092.7.2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale

 • Dz. U. C150 - 6 z 20092.7.2009

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dz. U. C150 - 5 z 20092.7.2009

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 lipca 2009 r. – Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C150 - 4 z 20092.7.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5509 – Credit Agricole/Caceis) (1)

 • Dz. U. C150 - 3 z 20092.7.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5536 – Bluebay HYI/Bluebay MSI/Honsel AG) (1)

 • Dz. U. C150 - 3 z 20092.7.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5539 – Safran/GEHP) (1)

 • Dz. U. C150 - 2 z 20092.7.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5487 – Voith/RWEI/JV) (1)

 • Dz. U. C150 - 2 z 20092.7.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5542 – NPM/Fortis/Helvoet) (1)

 • Dz. U. C150 - 1 z 20092.7.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5481 – Areva SA/Areva NP) (1)

 • Dz. U. C150 - 1 z 20092.7.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5507 – Q-Cells/Good Energies/Norsun/Sunfilm) (1)

 • Dz. U. C150A - 1 z 20092.7.2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: urzędnik ds. badań — statystyk — Nr referencyjny: EF/TA/09/04

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.