Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 13

Tytuł:

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na jego posiedzeniu w dniu 7 marca 2008 r. dotycząca dwóch wstępnych projektów decyzjiw sprawie COMP/38.543 – Usługi w zakresie prezeprowadzek międzynarodowych (2) – Sprawozdawca: Włochy

Data ogłoszenia:2009-08-11


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 13

11.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 188/13

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na jego posiedzeniu w dniu 7 marca 2008 r. dotycząca dwóch wstępnych projektów decyzjiw sprawie COMP/38.543 – Usługi w zakresie prezeprowadzek międzynarodowych (2) Sprawozdawca: Włochy (2009/C 188/05) 1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją Europejską w sprawie adresatów projektu decyzji oraz podziela stanowisko Komisji, że na tych adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywny. 2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją Europejską w sprawie podstawowych wysokości grzywien, jak również zgadza się z opinią Komisji dotyczącą ich ustalenia. 3. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji w sprawie okoliczności łagodzących i obciążających. 4. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją jeżeli chodzi o zastosowanie Obwieszczenia Komisji w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych z 2002 r. 5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją w sprawie obniżenia grzywien w oparciu o obwieszczenie w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych z 2002 r. 6. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że na mocy pkt. 35 wytycznych w sprawie grzywien nie ma podstaw obniżenia wysokości grzywien, o które starało się pięć przedsiębiorstw. 7. Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z przyznanym obniżeniem kwoty grzywny przez Komisję oraz wysokością obniżenia grzywny nałożonej na jedno przedsiębiorstwo na podstawie jego niewypłacalności oraz innych szczególnych okoliczności związanych z jego indywidualną sytuacją. Mniejszość członków Komitetu Doradczego wstrzymuje się od głosu. 8. Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją w sprawie ostatecznej kwoty grzywien. Mniejszość członków Komitetu Doradczego wstrzymuje się od głosu. 9. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C188 - 35 z 200911.8.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C188 - 30 z 200911.8.2009

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C188 - 29 z 200911.8.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5533 – Bertelsmann/KKR/JV) (1)

 • Dz. U. C188 - 24 z 200911.8.2009

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glukonianu sodu z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C188 - 22 z 200911.8.2009

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o zezwolenie na poszukiwanie złóż węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Chéroy”) (1)

 • Dz. U. C188 - 19 z 200911.8.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C188 - 16 z 200911.8.2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 marca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/38.543 – Usługi w zakresie przeprowadzek międzynarodowych) (1)

 • Dz. U. C188 - 14 z 200911.8.2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.543 – Uslugi w zakresie przeprowadzek międzynarodowych (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dz. U. C188 - 12 z 200911.8.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C188 - 11 z 200911.8.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C188 - 6 z 200911.8.2009

  Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, podlegającej obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego

 • Dz. U. C188 - 1 z 200911.8.2009

  Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.