Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 22

Tytuł:

Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o zezwolenie na poszukiwanie złóż węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Chéroy”) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-11


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 22

C 188/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2009

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

KOMISJA

Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1) (Zawiadomienie dotyczące wniosku o zezwolenie na poszukiwanie złóż węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Chéroy”)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 188/09) Wnioskiem z dnia 4 marca 2009 r. spółka Lundin International, z siedzibą we Francji pod adresem Maclaunay 51210 Montmirail, wystąpiła o zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie złóż węglowo­ dorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Chéroy”, na powierzchni ok. 871 km2 obejmującej część departamentów Seine-et-Marne, Loiret oraz Yonne.

Obszar, którego dotyczy wspomniane zezwolenie, wyznaczają południki i równoleżniki wyznaczające kolejno punkty, których współrzędne geograficzne w stopniach określono poniżej (przy czym południkiem początkowym jest południk biegnący przez Paryż):

Punkty

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

A B C D E F G H

0,60o E 0,90o E 0,90o E 0,60o E 0,60o E 0,50o E 0,50o E 0,60o E

53,80o N 53,80o N 53,40o N 53,40o N 53,50o N 53,50o N 53,60o N 53,60o N

Składanie wniosków i kryteria udzielenia zezwolenia Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą spełniać warunki określone w art. 4 i 5 dekretu nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącego zezwoleń na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin oraz zezwoleń na składowanie podziemne (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 3 czerwca 2006 r.).

(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.

11.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 188/23

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać konkurencyjne wnioski w terminie dziewięćdziesięciu dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z zasadami streszczonymi w „Zawiadomieniu dotyczącym uzyskiwania zezwolenia na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów we Francji”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., s. 11, i ustanowionymi dekretem nr 2006-648 dotyczącym zezwoleń na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin i zezwoleń na składowanie podziemne. Konkurencyjne wnioski należy kierować do ministra odpowiedzialnego za górnictwo na podany poniżej adres. Decyzje dotyczące wniosku pierwotnego i wniosków konkurencyjnych podlegają kryteriom udzielania zezwoleń na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin określonym w art. 6 wspomnianego dekretu i zostaną podjęte najpóźniej do dnia 25 marca 2011 r. Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia działalności i jej zaprzestania Wnioskodawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu górniczego oraz z dekretem nr 2006-649 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie robót górniczych, robót związanych ze składowaniem podziemnym oraz urzędu nadzoru zakładów górniczych i składowania podziemnego (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 3 czerwca 2006 r.). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie ds. Ekologii, Energii, Zrównoważonego rozwoju i Gospodarki Przestrzennej – Ministère de l'écologie, du développement et de l’aménagement durables (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, bureau exploration production des hydrocar­ bures); adres: Arche de La Défense, 92055 La Défense Cedex (tel. +33 140819537 faks +33 140819529). Teksty wyżej wymienionych przepisów ustawowych i wykonawczych są dostępne na stronie internetowej Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C188 - 35 z 200911.8.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C188 - 30 z 200911.8.2009

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C188 - 29 z 200911.8.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5533 – Bertelsmann/KKR/JV) (1)

 • Dz. U. C188 - 24 z 200911.8.2009

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glukonianu sodu z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C188 - 19 z 200911.8.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C188 - 16 z 200911.8.2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 marca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/38.543 – Usługi w zakresie przeprowadzek międzynarodowych) (1)

 • Dz. U. C188 - 14 z 200911.8.2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.543 – Uslugi w zakresie przeprowadzek międzynarodowych (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dz. U. C188 - 13 z 200911.8.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na jego posiedzeniu w dniu 7 marca 2008 r. dotycząca dwóch wstępnych projektów decyzjiw sprawie COMP/38.543 – Usługi w zakresie prezeprowadzek międzynarodowych (2) – Sprawozdawca: Włochy

 • Dz. U. C188 - 12 z 200911.8.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C188 - 11 z 200911.8.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C188 - 6 z 200911.8.2009

  Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, podlegającej obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego

 • Dz. U. C188 - 1 z 200911.8.2009

  Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.