Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 29

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5533 – Bertelsmann/KKR/JV) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-11


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 29

11.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 188/29

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5533 – Bertelsmann/KKR/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 188/11) 1. W dniu 4 sierpnia 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Bertelsmann AG („Bertel­ smann”, Niemcy) i Kohlberg Kravis Roberts & Co LP („KKR”, Stany Zjednoczone) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Newco w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Bertelsmanna: międzynarodowy koncern medialny działający na rynku telewizyjnym, wydawnictw książek i czasopism, usług medialnych, klubów książki i innych wydawnictw, — w przypadku KKR: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, — w przypadku Newco: zarządzanie prawami w zakresie nagrań muzycznych oraz publikacji nagrań muzycznych przeniesionymi z Bertelsmann (BMG Rights Management business) oraz tymi, które zostaną nabyte od Crosstown Songs America LLC, a także wykonywanie tych praw. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą­ dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi­ kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5533 – Bertelsmann/KKR/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 188 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C188 - 35 z 200911.8.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C188 - 30 z 200911.8.2009

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C188 - 24 z 200911.8.2009

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glukonianu sodu z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C188 - 22 z 200911.8.2009

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o zezwolenie na poszukiwanie złóż węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Chéroy”) (1)

 • Dz. U. C188 - 19 z 200911.8.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C188 - 16 z 200911.8.2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 marca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/38.543 – Usługi w zakresie przeprowadzek międzynarodowych) (1)

 • Dz. U. C188 - 14 z 200911.8.2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.543 – Uslugi w zakresie przeprowadzek międzynarodowych (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dz. U. C188 - 13 z 200911.8.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na jego posiedzeniu w dniu 7 marca 2008 r. dotycząca dwóch wstępnych projektów decyzjiw sprawie COMP/38.543 – Usługi w zakresie prezeprowadzek międzynarodowych (2) – Sprawozdawca: Włochy

 • Dz. U. C188 - 12 z 200911.8.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C188 - 11 z 200911.8.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C188 - 6 z 200911.8.2009

  Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, podlegającej obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego

 • Dz. U. C188 - 1 z 200911.8.2009

  Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.