Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 256 POZ 12

Tytuł:

Sprawa C-311/09: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

Data ogłoszenia:2009-10-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 256 POZ 12

C 256/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2009

Żądania strony skarżącej — stwierdzenie, że nie przyjmując w wyznaczonych terminach wszelkich środków niezbędnych dla zniesienia systemu pomocy uznanego za bezprawny i sprzeczny ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji 2005/919/WE z dnia 14 grudnia 2004 r. Zachęty podatkowe dla spółek biorących udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych [noty­ fikowana 17 grudnia 2004 r. jako dokument nr C(2004) 4746], (Dz.U. L 335, s. 39) oraz odzyskania od benefi­ cjentów pomocy przyznanej w tym systemie, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 2, art. 3 i art. 4 tej decyzji oraz traktatu WE; — obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.


— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty Usługi międzynarodowego przewozu drogowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej na zasadach określonych w dyrektywie 2006/112/WE. Zdaniem Komisji, sposób nakładania i obliczania podatku VAT określony w rozdziale 13, paragraf 35, pkt. 1, 3, 4 i 5 rozpo­ rządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. od usług międzynarodowego przewozu drogowego przez podat­ ników mających siedzibę albo stale miejsce zamieszkania poza Polską jest niezgodny z artykułami 73, 168, 273 dyrektywy 2006/112/WE. Niezgodność z art. 73 dyrektywy 2006/112/WE polega na tym, że w każdym przypadku podstawą opodatko­ wania VAT stanowi kwota 285 PLN, co nie uwzględnia ani rzeczywistej odległości pokonywanej w Polsce przez autobus, ani rzeczywistej zapłaty należnej za daną usługę. Polski system poboru VAT nie zezwala podatnikowi świadczącemu usługi międzynarodowego przewozu osób na odliczenie VAT od towaru nabytego podczas danego okresu rozliczeniowego na potrzeby owej opodatkowanej usługi przewozowej (np. paliwo), co stoi w sprzeczności z art. 168 dyrektywy. Ponadto, polski system poboru VAT jest niezgodny z art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, gdyż ustanawia on dla podatników obowiązek złożenia deklaracji wykazującej kwotę podatku w urzędzie celnym w chwili wjazdu autobusu z pasażerami na terytorium Polski oraz zapłaty tego podatku w urzędzie celnym „z chwilą wjazdu autobusu z pasażerami na terytorium kraju”, co prowadzi do powstania formalności związanych z przekracza­ niem granic. Zdaniem Komisji, sporny system poboru i naliczenia VAT nie może być oparty na art. 281, ani na art.395 dyrektywy 2006/112/WE.

Zarzuty i główne argumenty Termin, w którym Włochy powinny były znieść system pomocy i odzyskać pomoc przyznaną niezgodnie z prawem upłynął dwa miesiące po doręczeniu decyzji. Po upływie kolejnych czterech lat, władze włoskie odzyskały jedynie około 65 % pomocy, w odniesieniu do której został wydany nakaz zapłaty i powinny również poinformować Komisję o kwocie pomocy wypłaconej beneficjentom, którzy nie mieli prawa skorzystania z systemu pomocy.

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska (Sprawa C-311/09) (2009/C 256/23) Język postępowania: polski Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: D. Triantafyllou i K. Herrmann, pełnomocnicy) Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska

(1) Dz. U. L 347 str.1

Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Sprawa C-313/09)

Żądania — stwierdzenie, że poprzez nałożenie podatku VAT w sposób określony w rozdziale 13, paragraf 35, pkt. 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. do świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego przez podatników mających siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania poza Polską, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy arty­ kułów 73, 168, 273 dyrektywy Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2006/112/WE. (1)

(2009/C 256/24) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: F. Erlbacher i M. Adam, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Austrii

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 256 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C256 - 38 z 200924.10.2009

  Sprawa F-72/09: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2009 r. — Simone Daake przeciwko OHIM

 • Dz. U. C256 - 37 z 200924.10.2009

  Sprawa T-429/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 września 2009 r. — Grain Millers przeciwko OHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

 • Dz. U. C256 - 37 z 200924.10.2009

  Sprawa T-569/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 lipca 2009 r. — Visonic przeciwko OHIM — Sedea Electronique (VISIONIC)

 • Dz. U. C256 - 37 z 200924.10.2009

  Sprawa T-107/09: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 września 2009 r. — Zjednoczone Królestwo przeciwko Komisji

 • Dz. U. C256 - 36 z 200924.10.2009

  Sprawa T-351/09: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2009 r. — Acetificio Marcello de Nigris przeciwko Komisji

 • Dz. U. C256 - 35 z 200924.10.2009

  Sprawa T-345/09: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2009 r. — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida przeciwko OHIM — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

 • Dz. U. C256 - 35 z 200924.10.2009

  Sprawa T-346/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2009 r. — Winzer Pharma przeciwko OHIM — Alcon (BAÑOFTAL)

 • Dz. U. C256 - 34 z 200924.10.2009

  Sprawa T-344/09: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2009 r. — Hearst Communications przeciwko OHIM — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

 • Dz. U. C256 - 33 z 200924.10.2009

  Sprawa T-341/09: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2009 r. — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava i in. przeciwko OHIM (TXAKOLI)

 • Dz. U. C256 - 33 z 200924.10.2009

  Sprawa T-342/09: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2009 r. — Bard przeciwko OHIM — Braun Melsungen (PERFIX)

 • Dz. U. C256 - 32 z 200924.10.2009

  Sprawa T-326/09: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2009 r. — E przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C256 - 32 z 200924.10.2009

  Sprawa T-336/09: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2009 r. — Häfele przeciwko OHIM — Topcom Europe (Topcom)

 • Dz. U. C256 - 32 z 200924.10.2009

  Sprawa T-337/09: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C256 - 30 z 200924.10.2009

  Sprawa T-325/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 4 czerwca 2009 r. w sprawach połączonych F-134/07, Adjemian i in. przeciwko Komisji i F-8/08 Renier przeciwko Komisji, wniesione w dniu 17 sierpnia 2009 r. przez Vahana Adjemiana i in.

 • Dz. U. C256 - 29 z 200924.10.2009

  Sprawa T-324/09: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2009 r. — J & F Participações przeciwko OHIM — Fribo Foods (Friboi)

 • Dz. U. C256 - 28 z 200924.10.2009

  Sprawa T-300/09: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2009 r. — Gühring przeciwko OHIM (Połączenie kolorów ciemnego beżowego i szarego błękitnego)

 • Dz. U. C256 - 28 z 200924.10.2009

  Sprawa T-323/09: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2009 r. — Komisja przeciwko Irish Electricity Generating

 • Dz. U. C256 - 27 z 200924.10.2009

  Sprawa T-367/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Abouchar przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — EFR — Warunki przyznania i kontroli kredytu na realizację projektu gospodarstwa rolnego w Senegalu — Przedawnienie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C256 - 27 z 200924.10.2009

  Sprawa T-296/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — EFIM przeciwko Komisji

 • Dz. U. C256 - 27 z 200924.10.2009

  Sprawa T-299/09: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2009 r. — Gühring przeciwko OHIM (Połączenie kolorów żółtego ciemna cytryna i szarego błękitnego)

 • Dz. U. C256 - 26 z 200924.10.2009

  Sprawa T-308/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2009 r. — Parfums Christian Dior przeciwko OHIM — Consolidated Artists (MANGO adorably) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MANGO adorably — Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe J’ADORE i ADIORABLE — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C256 - 26 z 200924.10.2009

  Sprawa T-174/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 2009 r. — Inalca i Cremonini przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Dochodzenia prowadzone przez OLAF dotyczące nieprawidłowości w zakresie refundacji wywozowych do wołowiny i cielęciny przeznaczonej do wywozu do Jordanii — Przekazanie władzom krajowym informacji o faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego — Decyzja władz krajowych w sprawie odzyskania refundacji — Ustanowienie gwarancji — Skarga o odszkodowanie — Termin przedawnienia — Ciągły charakter szkody — Częściowa niedopuszczalność — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C256 - 25 z 200924.10.2009

  Sprawa T-446/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2009 r. — Royal Appliance International przeciwko OHIM — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Centrixx — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy sensixx — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C256 - 25 z 200924.10.2009

  Sprawa T-471/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2009 r. — Wella przeciwko OHIM (TAME IT) (Wspólnotowy znak towarowy — Międzynarodowa rejestracja — Wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony — Słowny znak towarowy TAME IT — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C256 - 24 z 200924.10.2009

  Sprawa T-152/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 września 2009 r. — Lange Uhren przeciwko OHIM (Pola geometryczne na tarczy zegarka) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego — Pola geometryczne na tarczy zegarka — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Brak uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009])

 • Dz. U. C256 - 24 z 200924.10.2009

  Sprawa T-326/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 września 2009 r. — Cheminova i in. przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie „Malation” — Niewłączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG — Skarga o stwierdzenie nieważności — Legitymacja procesowa czynna — Dopuszczalność — Procedura oceny — Ocena dokonywana przez EFS-ę — Zarzut niezgodności z prawem — Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 — Przedstawienie nowych badań — Artykuł 8 ust. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 451/2000 — Ochrona uzasadnionych oczekiwań — Proporcjonalność — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Prawo do obrony — Zasada pomocniczości — Artykuł 95 ust. 3 WE, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy 91/414)

 • Dz. U. C256 - 23 z 200924.10.2009

  Sprawa T-369/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Holland Malt przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Produkcja słodu — Pomoc inwestycyjna — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Naruszenie konkurencji — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi — Obowiązek uzasadnienia — Wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym)

 • Dz. U. C256 - 23 z 200924.10.2009

  Sprawa T-404/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 września 2009 r. — ETF przeciwko Landgren (Odwołanie — Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o rozwiązaniu umowy — Artykuł 47 lit. c), i)WZIP — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie — Nieograniczona jurysdykcja — Odszkodowanie pieniężne)

 • Dz. U. C256 - 23 z 200924.10.2009

  Sprawa T-37/07 i T-323/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 września 2009 r. — Mohamed El Morabit przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki restrykcyjne mające na celu zwalczanie terroryzmu — Zamrożenie funduszy — Lista osób, grup i podmiotów — Skarga o stwierdzenie nieważności)

 • Dz. U. C256 - 22 z 200924.10.2009

  Sprawa T-368/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 2009 r. — Austria przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Premia za wołowinę — Premia za krowy mamki — Płatność z tytułu ekstensyfikacji — Kluczowe kontrole — Obowiązek korzystania z komputerowego systemu informacji geograficznej — Kontrola obszarów alpejskich przeznaczonych pod uprawę pasz — Obowiązek współpracy — Obowiązek uzasadnienia — Rodzaj zastosowanej korekty finansowej — Ekstrapolacja ustaleń dotyczących uchybień)

 • Dz. U. C256 - 22 z 200924.10.2009

  Sprawa T-437/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Brink's Security Luxembourg przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Ochrona i nadzór budynków Komisji w Luksemburgu — Odrzucenie oferty oferenta — Równe traktowanie — Dostęp do dokumentów — Skuteczna ochrona sądowa — Obowiązek uzasadnienia — Przejęcie przedsiębiorstwa — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C256 - 21 z 200924.10.2009

  Sprawa T-301/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Clearstream przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Usługi finansowe — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 82 WE — Odmowa świadczenia transgranicznych usług rozliczeniowych i rozrachunkowych — Ceny dyskryminujące — Rynek właściwy — Odpowiedzialność za bezprawne zachowanie)

 • Dz. U. C256 - 21 z 200924.10.2009

  Sprawa T-211/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 2009 r. — Włochy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — System pomocy wprowadzony w życie przez władze włoskie na rzecz przedsiębiorstw nowodopuszczonych do obrotu giełdowego — Decyzja stwierdzająca istnienie pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej zwrot — Obowiązek uzasadnienia — Charakter selektywny — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi — Naruszenie konkurencji)

 • Dz. U. C256 - 21 z 200924.10.2009

  Sprawa T-303/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 września 2009 r. — AceaElectrabel przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Sektor energetyczny — Pomoc inwestycyjna na budowę miejskiej sieci ciepłowniczej — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Obowiązek uprzedniego zwrotu przez przedsiębiorstwo beneficjenta przyznanej bezprawnie wcześniejszej pomocy uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Pojęcie jednostki gospodarczej)

 • Dz. U. C256 - 20 z 200924.10.2009

  Sprawy od T-230/01 do T-232/01 i od T-267/01 do T-269/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Korzyści podatkowe przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego — Obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych — Decyzje uznające systemy pomocy za niezgodne ze wspólnym rynkiem i nakazujące odzyskanie wypłaconej pomocy — Organizacje zawodowe — Dopuszczalność — Wycofanie zarzutu — Kwalifikacja jako nowej pomocy lub pomocy istniejącej — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Zasada pewności prawa — Zasada proporcjonalności)

 • Dz. U. C256 - 19 z 200924.10.2009

  Sprawy połączone od T–227/01 do T–229/01, T–265/01, T–266/01 i T–270/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Korzyści podatkowe przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego — Ulga podatkowa w wysokości 45 % kwoty inwestycji — Decyzje uznające systemy pomocy za niezgodne ze wspólnym rynkiem i nakazujące odzyskanie wypłaconej pomocy — Stowarzyszenie branżowe — Dopuszczalność — Kwalifikacja pomocy jako nowej lub istniejącej — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Zasada pewności prawa — Zasada proporcjonalności)

 • Dz. U. C256 - 18 z 200924.10.2009

  Sprawa T-od T-30/01 do T-32/01 oraz od T-86/02 do T-88/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Diputación Foral de Álava przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Korzyści podatkowe przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego jednego z państw członkowskich — Zwolnienia podatkowe — Decyzje uznające systemy pomocy za niezgodne ze wspólnym rynkiem i nakazujące odzyskanie wypłaconej pomocy — Zaklasyfikowanie jako pomoc nowa lub jako pomoc istniejąca — Pomoc operacyjna — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Zasada pewności prawa — Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C256 - 16 z 200924.10.2009

  Skarga wniesiona w dniu 3 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (sprawa C-355/09)

 • Dz. U. C256 - 16 z 200924.10.2009

  Sprawa C-366/09: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 15 z 200924.10.2009

  Sprawa C-333/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud'hommes w Caen (Francja) w dniu 20 sierpnia 2009 r. — Sophie Noël przeciwko SCP Brouard Daude, syndykowi Pronuptia Boutiques Province SA oraz Centre de Gestion et d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est

 • Dz. U. C256 - 15 z 200924.10.2009

  Sprawa C-340/09: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii.

 • Dz. U. C256 - 14 z 200924.10.2009

  Sprawa C-332/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 3 czerwca 2009 r. w sprawie T-189/07 Frosch Touristik GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 18 sierpnia 2009 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. C256 - 13 z 200924.10.2009

  Sprawa C-315/09l: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C256 - 13 z 200924.10.2009

  Sprawa C-325/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 12 sierpnia 2009 r. — Secretary of State for the Home Department przeciwko Mari Dias

 • Dz. U. C256 - 12 z 200924.10.2009

  Sprawa C-313/09: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C256 - 11 z 200924.10.2009

  Sprawa C-303/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 11 z 200924.10.2009

  Sprawa C-304/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 11 z 200924.10.2009

  Sprawa C-305/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 10 z 200924.10.2009

  Sprawa C-295/09: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C256 - 10 z 200924.10.2009

  Sprawa C-302/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 9 z 200924.10.2009

  Sprawa C-288/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First Tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 lipca 2009 r. — British Sky Broadcasting Group przeiwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

 • Dz. U. C256 - 9 z 200924.10.2009

  Sprawa C-289/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 lipca 2009 r. –Pace plc przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

 • Dz. U. C256 - 8 z 200924.10.2009

  Sprawa C-284/09: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C256 - 7 z 200924.10.2009

  Sprawa C-527/08: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/65/WE — Polityka transportowa — Bezpieczeństwo urządzeń portowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C256 - 7 z 200924.10.2009

  Sprawa C-280/09: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C256 - 7 z 200924.10.2009

  Sprawa C-281/09: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C256 - 6 z 200924.10.2009

  Sprawa C-457/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/14/WE — Pojazdy mechaniczne — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C256 - 6 z 200924.10.2009

  Sprawa C-464/08: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Estonii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/65/WE — Polityka transportowa — Bezpieczeństwo urządzeń portowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C256 - 5 z 200924.10.2009

  Sprawa C-534/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 r. — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek produktów pasmanteryjnych (igły) — Porozumienia w sprawie podziału rynków produktowych — Naruszenie prawa do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Grzywna — Wytyczne — Waga naruszenia — Rzeczywisty wpływ na rynek — Wprowadzenie w życie porozumienia)

 • Dz. U. C256 - 5 z 200924.10.2009

  Sprawa C-2/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko Fallimento Olimpiclub Srl (VAT — Pierwszeństwo prawa wspólnotowego — Przepisy prawa krajowego ustanawiające zasadę powagi rzeczy osądzonej)

 • Dz. U. C256 - 4 z 200924.10.2009

  Sprawa C-489/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Lahr — Niemcy) — Pia Messner przeciwko Firma Stefan Krüger (Dyrektywa 97/7/WE — Ochrona konsumentów — Umowy zawierane na odległość — Wykonanie prawa do odstąpienia przez konsumenta — Odszkodowanie za używanie wypłacane sprzedawcy)

 • Dz. U. C256 - 4 z 200924.10.2009

  Sprawa C-498/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 r. — Aceites del Sur-Coosur, dawniej Aceites del Sur przeciwko Koipe Corporación SL i Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Graficzny znak towarowy „La Española” — Ogólna ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Element decydujący)

 • Dz. U. C256 - 3 z 200924.10.2009

  Sprawy połączone C-322/07 P, C-327/07 P i C-338/07 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 września 2009 r. — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołania — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek papieru samokopiującego — Brak spójności między pismem w sprawie przedstawienia zarzutów i sporną decyzją — Naruszenie prawa do obrony — Konsekwencje — Przeinaczenie dowodów — Udział w naruszeniu — Czas trwania naruszenia — Rozporządzenie nr 17 — Artykuł 15 ust. 2 — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Zasada równego traktowania — Zasada proporcjonalności — Obowiązek uzasadnienia — Rozsądny czas trwania postępowania przed Sądem)

 • Dz. U. C256 - 3 z 200924.10.2009

  Sprawa C-482/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te 's-Gravenhage — Niderlandy) — AHP Manufacturing BV przeciwko Bureau voor de Industriële Eigendom (Prawo patentowe — Leki gotowe — Rozporządzenie (EWG) nr 1768/92 i (WE) nr 1610/96 — Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych — Warunki wydania świadectw dwóm lub więcej uprawnionym z patentu podstawowego na ten sam produkt — Wyjaśnienia dotyczące istnienia wniosków będących w trakcie rozpatrywania)

 • Dz. U. C256 - 2 z 200924.10.2009

  Sprawa C-535/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2009 r. — Moser Baer India Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Wspólnot Europejskich i Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA) (Odwołanie — Dumping — Przywóz zapisywalnych dysków kompaktowych z Indii — Rozporządzenie (WE) nr 960/2003 — Kalkulacja kwoty subsydium stanowiącego podstawę dla środków wyrównawczych — Ustalenie szkody — Artykuł 8 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2026/97)

 • Dz. U. C256 - 2 z 200924.10.2009

  Sprawa C-166/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2009 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 1968/2006 — Wkłady finansowe Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii — Wybór podstawy prawne)j)

 • Dz. U. C256 - 1 z 200924.10.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 244 z 10.10.2009.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.