Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 256 POZ 8

Tytuł:

Sprawa C-284/09: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

Data ogłoszenia:2009-10-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 256 POZ 8

Strona 1 z 2
C 256/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2009

dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności trans­ misyjnej (89/552/EWG (1)), Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 3 ust. 2 tej dyrektywy w związku z art. 10 traktatu WE; — obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Komisja uważa, że stosowana przez Królestwo Hiszpanii wąska wykładnia pojęcia spotu reklamowego, która powoduje, że niektóre działania reklamowe (w szczególności reportaże rekla­ mowe, telepromocja, ogłoszenia sponsorowane i miniaudycje reklamowe) nie są uznawane za spoty reklamowe, a przez to nie podlegają ograniczeniom czasowym nałożonym przez dyrektywę 89/552/WEG, jest niezgodna z tą dyrektywą.


(1) Dz.U. L 298, s. 23

Niemczech, mogą zaliczyć podatek pobrany u źródła przy okre­ ślaniu zobowiązania podatkowego na poczet należnego od nich podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym niemieckie spółki dominujące są finansowo zwolnione z opodatkowania u źródła. Natomiast spółki dominujące podlega­ jące ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech mogą być całkowicie zwolnione z opodatkowania u źródła jedynie dzięki posiadaniu odpowiedniego, określonego w dyrek­ tywie 90/435, minimalnego udziału kapitału spółki dominującej w kapitale spółki zależnej. Poniżej tego progu, zgodnie z niemieckimi przepisami, spółki dominujące podlegające ograni­ czonemu obowiązkowi podatkowemu nie mogą być zwolnione na tych samych zasadach, jak spółki podlegające nieograniczo­ nemu obowiązkowi podatkowemu. W wyniku tych przepisów wypłaty dywidend w odniesieniu do spółek dominujących z innych państw członkowskich podlegają innemu reżimowi podatkowemu niż w odniesieniu do spółek dominujących podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech.

Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Sprawa C-284/09) (2009/C 256/15) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: R. Lyal i B.-R. Killmann, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec Żądania strony skarżącej — Stwierdzenie, że opodatkowując dywidendy wypłacane spółce z siedzibą w innym państwie członkowskim lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym wyżej niż dywidendy wypłacane spółce z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiąza­ niom, które na niej ciążą na mocy art. 56 WE w przypad­ kach, w których nie został osiągnięty minimalny próg kapi­ tału spółki zależnej posiadanego przez spółkę dominującą określony w dyrektywie 90/435 (1), oraz — w odniesieniu do Republiki Islandii i Królestwa Norwegii, — na mocy art. 40 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym; — obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępo­ wania. Zarzuty i główne argumenty Przedmiotem niniejszej skargi są niemieckie przepisy dotyczące opodatkowania dywidend. Przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym stanowią, że spółki dominujące, podle­ gające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w

Komisja uważa, że takie nierówne traktowanie jest niezgodne z zasadą swobodnego przepływu kapitału, ponieważ w ten sposób podatnicy mający siedzibę w innych państwach człon­ kowskich lub w EOG mogą zostać zniechęceni do inwestowania w Niemczech.

Z gwarantowanej przez traktat WE i porozumienie EOG swobody przepływu kapitału wynika, że gdy państwo człon­ kowskie stosuje przywileje podatkowe w zakresie opodatko­ wania dywidend, przywileje te nie mogą być ograniczone do krajowych odbiorców dywidend. Nie może dojść do nierów­ nego traktowania krajowych odbiorców dywidend i odbiorców z innych państw członkowskich lub państw EOG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 256 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C256 - 38 z 200924.10.2009

  Sprawa F-72/09: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2009 r. — Simone Daake przeciwko OHIM

 • Dz. U. C256 - 37 z 200924.10.2009

  Sprawa T-429/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 września 2009 r. — Grain Millers przeciwko OHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

 • Dz. U. C256 - 37 z 200924.10.2009

  Sprawa T-569/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 lipca 2009 r. — Visonic przeciwko OHIM — Sedea Electronique (VISIONIC)

 • Dz. U. C256 - 37 z 200924.10.2009

  Sprawa T-107/09: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 września 2009 r. — Zjednoczone Królestwo przeciwko Komisji

 • Dz. U. C256 - 36 z 200924.10.2009

  Sprawa T-351/09: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2009 r. — Acetificio Marcello de Nigris przeciwko Komisji

 • Dz. U. C256 - 35 z 200924.10.2009

  Sprawa T-345/09: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2009 r. — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida przeciwko OHIM — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

 • Dz. U. C256 - 35 z 200924.10.2009

  Sprawa T-346/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2009 r. — Winzer Pharma przeciwko OHIM — Alcon (BAÑOFTAL)

 • Dz. U. C256 - 34 z 200924.10.2009

  Sprawa T-344/09: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2009 r. — Hearst Communications przeciwko OHIM — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

 • Dz. U. C256 - 33 z 200924.10.2009

  Sprawa T-341/09: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2009 r. — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava i in. przeciwko OHIM (TXAKOLI)

 • Dz. U. C256 - 33 z 200924.10.2009

  Sprawa T-342/09: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2009 r. — Bard przeciwko OHIM — Braun Melsungen (PERFIX)

 • Dz. U. C256 - 32 z 200924.10.2009

  Sprawa T-326/09: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2009 r. — E przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C256 - 32 z 200924.10.2009

  Sprawa T-336/09: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2009 r. — Häfele przeciwko OHIM — Topcom Europe (Topcom)

 • Dz. U. C256 - 32 z 200924.10.2009

  Sprawa T-337/09: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C256 - 30 z 200924.10.2009

  Sprawa T-325/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 4 czerwca 2009 r. w sprawach połączonych F-134/07, Adjemian i in. przeciwko Komisji i F-8/08 Renier przeciwko Komisji, wniesione w dniu 17 sierpnia 2009 r. przez Vahana Adjemiana i in.

 • Dz. U. C256 - 29 z 200924.10.2009

  Sprawa T-324/09: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2009 r. — J & F Participações przeciwko OHIM — Fribo Foods (Friboi)

 • Dz. U. C256 - 28 z 200924.10.2009

  Sprawa T-300/09: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2009 r. — Gühring przeciwko OHIM (Połączenie kolorów ciemnego beżowego i szarego błękitnego)

 • Dz. U. C256 - 28 z 200924.10.2009

  Sprawa T-323/09: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2009 r. — Komisja przeciwko Irish Electricity Generating

 • Dz. U. C256 - 27 z 200924.10.2009

  Sprawa T-367/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Abouchar przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — EFR — Warunki przyznania i kontroli kredytu na realizację projektu gospodarstwa rolnego w Senegalu — Przedawnienie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C256 - 27 z 200924.10.2009

  Sprawa T-296/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — EFIM przeciwko Komisji

 • Dz. U. C256 - 27 z 200924.10.2009

  Sprawa T-299/09: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2009 r. — Gühring przeciwko OHIM (Połączenie kolorów żółtego ciemna cytryna i szarego błękitnego)

 • Dz. U. C256 - 26 z 200924.10.2009

  Sprawa T-308/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2009 r. — Parfums Christian Dior przeciwko OHIM — Consolidated Artists (MANGO adorably) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MANGO adorably — Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe J’ADORE i ADIORABLE — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C256 - 26 z 200924.10.2009

  Sprawa T-174/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 2009 r. — Inalca i Cremonini przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Dochodzenia prowadzone przez OLAF dotyczące nieprawidłowości w zakresie refundacji wywozowych do wołowiny i cielęciny przeznaczonej do wywozu do Jordanii — Przekazanie władzom krajowym informacji o faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego — Decyzja władz krajowych w sprawie odzyskania refundacji — Ustanowienie gwarancji — Skarga o odszkodowanie — Termin przedawnienia — Ciągły charakter szkody — Częściowa niedopuszczalność — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C256 - 25 z 200924.10.2009

  Sprawa T-446/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2009 r. — Royal Appliance International przeciwko OHIM — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Centrixx — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy sensixx — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C256 - 25 z 200924.10.2009

  Sprawa T-471/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2009 r. — Wella przeciwko OHIM (TAME IT) (Wspólnotowy znak towarowy — Międzynarodowa rejestracja — Wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony — Słowny znak towarowy TAME IT — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C256 - 24 z 200924.10.2009

  Sprawa T-152/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 września 2009 r. — Lange Uhren przeciwko OHIM (Pola geometryczne na tarczy zegarka) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego — Pola geometryczne na tarczy zegarka — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Brak uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009])

 • Dz. U. C256 - 24 z 200924.10.2009

  Sprawa T-326/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 września 2009 r. — Cheminova i in. przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie „Malation” — Niewłączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG — Skarga o stwierdzenie nieważności — Legitymacja procesowa czynna — Dopuszczalność — Procedura oceny — Ocena dokonywana przez EFS-ę — Zarzut niezgodności z prawem — Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 — Przedstawienie nowych badań — Artykuł 8 ust. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 451/2000 — Ochrona uzasadnionych oczekiwań — Proporcjonalność — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Prawo do obrony — Zasada pomocniczości — Artykuł 95 ust. 3 WE, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy 91/414)

 • Dz. U. C256 - 23 z 200924.10.2009

  Sprawa T-369/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Holland Malt przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Produkcja słodu — Pomoc inwestycyjna — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Naruszenie konkurencji — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi — Obowiązek uzasadnienia — Wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym)

 • Dz. U. C256 - 23 z 200924.10.2009

  Sprawa T-404/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 września 2009 r. — ETF przeciwko Landgren (Odwołanie — Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o rozwiązaniu umowy — Artykuł 47 lit. c), i)WZIP — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie — Nieograniczona jurysdykcja — Odszkodowanie pieniężne)

 • Dz. U. C256 - 23 z 200924.10.2009

  Sprawa T-37/07 i T-323/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 września 2009 r. — Mohamed El Morabit przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki restrykcyjne mające na celu zwalczanie terroryzmu — Zamrożenie funduszy — Lista osób, grup i podmiotów — Skarga o stwierdzenie nieważności)

 • Dz. U. C256 - 22 z 200924.10.2009

  Sprawa T-368/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 2009 r. — Austria przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Premia za wołowinę — Premia za krowy mamki — Płatność z tytułu ekstensyfikacji — Kluczowe kontrole — Obowiązek korzystania z komputerowego systemu informacji geograficznej — Kontrola obszarów alpejskich przeznaczonych pod uprawę pasz — Obowiązek współpracy — Obowiązek uzasadnienia — Rodzaj zastosowanej korekty finansowej — Ekstrapolacja ustaleń dotyczących uchybień)

 • Dz. U. C256 - 22 z 200924.10.2009

  Sprawa T-437/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Brink's Security Luxembourg przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Ochrona i nadzór budynków Komisji w Luksemburgu — Odrzucenie oferty oferenta — Równe traktowanie — Dostęp do dokumentów — Skuteczna ochrona sądowa — Obowiązek uzasadnienia — Przejęcie przedsiębiorstwa — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C256 - 21 z 200924.10.2009

  Sprawa T-301/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Clearstream przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Usługi finansowe — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 82 WE — Odmowa świadczenia transgranicznych usług rozliczeniowych i rozrachunkowych — Ceny dyskryminujące — Rynek właściwy — Odpowiedzialność za bezprawne zachowanie)

 • Dz. U. C256 - 21 z 200924.10.2009

  Sprawa T-211/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 2009 r. — Włochy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — System pomocy wprowadzony w życie przez władze włoskie na rzecz przedsiębiorstw nowodopuszczonych do obrotu giełdowego — Decyzja stwierdzająca istnienie pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej zwrot — Obowiązek uzasadnienia — Charakter selektywny — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi — Naruszenie konkurencji)

 • Dz. U. C256 - 21 z 200924.10.2009

  Sprawa T-303/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 września 2009 r. — AceaElectrabel przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Sektor energetyczny — Pomoc inwestycyjna na budowę miejskiej sieci ciepłowniczej — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Obowiązek uprzedniego zwrotu przez przedsiębiorstwo beneficjenta przyznanej bezprawnie wcześniejszej pomocy uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Pojęcie jednostki gospodarczej)

 • Dz. U. C256 - 20 z 200924.10.2009

  Sprawy od T-230/01 do T-232/01 i od T-267/01 do T-269/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Korzyści podatkowe przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego — Obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych — Decyzje uznające systemy pomocy za niezgodne ze wspólnym rynkiem i nakazujące odzyskanie wypłaconej pomocy — Organizacje zawodowe — Dopuszczalność — Wycofanie zarzutu — Kwalifikacja jako nowej pomocy lub pomocy istniejącej — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Zasada pewności prawa — Zasada proporcjonalności)

 • Dz. U. C256 - 19 z 200924.10.2009

  Sprawy połączone od T–227/01 do T–229/01, T–265/01, T–266/01 i T–270/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Korzyści podatkowe przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego — Ulga podatkowa w wysokości 45 % kwoty inwestycji — Decyzje uznające systemy pomocy za niezgodne ze wspólnym rynkiem i nakazujące odzyskanie wypłaconej pomocy — Stowarzyszenie branżowe — Dopuszczalność — Kwalifikacja pomocy jako nowej lub istniejącej — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Zasada pewności prawa — Zasada proporcjonalności)

 • Dz. U. C256 - 18 z 200924.10.2009

  Sprawa T-od T-30/01 do T-32/01 oraz od T-86/02 do T-88/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Diputación Foral de Álava przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Korzyści podatkowe przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego jednego z państw członkowskich — Zwolnienia podatkowe — Decyzje uznające systemy pomocy za niezgodne ze wspólnym rynkiem i nakazujące odzyskanie wypłaconej pomocy — Zaklasyfikowanie jako pomoc nowa lub jako pomoc istniejąca — Pomoc operacyjna — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Zasada pewności prawa — Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C256 - 16 z 200924.10.2009

  Skarga wniesiona w dniu 3 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (sprawa C-355/09)

 • Dz. U. C256 - 16 z 200924.10.2009

  Sprawa C-366/09: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 15 z 200924.10.2009

  Sprawa C-333/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud'hommes w Caen (Francja) w dniu 20 sierpnia 2009 r. — Sophie Noël przeciwko SCP Brouard Daude, syndykowi Pronuptia Boutiques Province SA oraz Centre de Gestion et d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est

 • Dz. U. C256 - 15 z 200924.10.2009

  Sprawa C-340/09: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii.

 • Dz. U. C256 - 14 z 200924.10.2009

  Sprawa C-332/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 3 czerwca 2009 r. w sprawie T-189/07 Frosch Touristik GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 18 sierpnia 2009 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. C256 - 13 z 200924.10.2009

  Sprawa C-315/09l: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C256 - 13 z 200924.10.2009

  Sprawa C-325/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 12 sierpnia 2009 r. — Secretary of State for the Home Department przeciwko Mari Dias

 • Dz. U. C256 - 12 z 200924.10.2009

  Sprawa C-311/09: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C256 - 12 z 200924.10.2009

  Sprawa C-313/09: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C256 - 11 z 200924.10.2009

  Sprawa C-303/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 11 z 200924.10.2009

  Sprawa C-304/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 11 z 200924.10.2009

  Sprawa C-305/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 10 z 200924.10.2009

  Sprawa C-295/09: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C256 - 10 z 200924.10.2009

  Sprawa C-302/09: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C256 - 9 z 200924.10.2009

  Sprawa C-288/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First Tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 lipca 2009 r. — British Sky Broadcasting Group przeiwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

 • Dz. U. C256 - 9 z 200924.10.2009

  Sprawa C-289/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 lipca 2009 r. –Pace plc przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

 • Dz. U. C256 - 7 z 200924.10.2009

  Sprawa C-527/08: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/65/WE — Polityka transportowa — Bezpieczeństwo urządzeń portowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C256 - 7 z 200924.10.2009

  Sprawa C-280/09: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C256 - 7 z 200924.10.2009

  Sprawa C-281/09: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C256 - 6 z 200924.10.2009

  Sprawa C-457/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/14/WE — Pojazdy mechaniczne — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C256 - 6 z 200924.10.2009

  Sprawa C-464/08: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Estonii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/65/WE — Polityka transportowa — Bezpieczeństwo urządzeń portowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C256 - 5 z 200924.10.2009

  Sprawa C-534/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 r. — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek produktów pasmanteryjnych (igły) — Porozumienia w sprawie podziału rynków produktowych — Naruszenie prawa do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Grzywna — Wytyczne — Waga naruszenia — Rzeczywisty wpływ na rynek — Wprowadzenie w życie porozumienia)

 • Dz. U. C256 - 5 z 200924.10.2009

  Sprawa C-2/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko Fallimento Olimpiclub Srl (VAT — Pierwszeństwo prawa wspólnotowego — Przepisy prawa krajowego ustanawiające zasadę powagi rzeczy osądzonej)

 • Dz. U. C256 - 4 z 200924.10.2009

  Sprawa C-489/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Lahr — Niemcy) — Pia Messner przeciwko Firma Stefan Krüger (Dyrektywa 97/7/WE — Ochrona konsumentów — Umowy zawierane na odległość — Wykonanie prawa do odstąpienia przez konsumenta — Odszkodowanie za używanie wypłacane sprzedawcy)

 • Dz. U. C256 - 4 z 200924.10.2009

  Sprawa C-498/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 r. — Aceites del Sur-Coosur, dawniej Aceites del Sur przeciwko Koipe Corporación SL i Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Graficzny znak towarowy „La Española” — Ogólna ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Element decydujący)

 • Dz. U. C256 - 3 z 200924.10.2009

  Sprawy połączone C-322/07 P, C-327/07 P i C-338/07 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 września 2009 r. — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołania — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek papieru samokopiującego — Brak spójności między pismem w sprawie przedstawienia zarzutów i sporną decyzją — Naruszenie prawa do obrony — Konsekwencje — Przeinaczenie dowodów — Udział w naruszeniu — Czas trwania naruszenia — Rozporządzenie nr 17 — Artykuł 15 ust. 2 — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Zasada równego traktowania — Zasada proporcjonalności — Obowiązek uzasadnienia — Rozsądny czas trwania postępowania przed Sądem)

 • Dz. U. C256 - 3 z 200924.10.2009

  Sprawa C-482/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te 's-Gravenhage — Niderlandy) — AHP Manufacturing BV przeciwko Bureau voor de Industriële Eigendom (Prawo patentowe — Leki gotowe — Rozporządzenie (EWG) nr 1768/92 i (WE) nr 1610/96 — Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych — Warunki wydania świadectw dwóm lub więcej uprawnionym z patentu podstawowego na ten sam produkt — Wyjaśnienia dotyczące istnienia wniosków będących w trakcie rozpatrywania)

 • Dz. U. C256 - 2 z 200924.10.2009

  Sprawa C-535/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2009 r. — Moser Baer India Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Wspólnot Europejskich i Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA) (Odwołanie — Dumping — Przywóz zapisywalnych dysków kompaktowych z Indii — Rozporządzenie (WE) nr 960/2003 — Kalkulacja kwoty subsydium stanowiącego podstawę dla środków wyrównawczych — Ustalenie szkody — Artykuł 8 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2026/97)

 • Dz. U. C256 - 2 z 200924.10.2009

  Sprawa C-166/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2009 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 1968/2006 — Wkłady finansowe Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii — Wybór podstawy prawne)j)

 • Dz. U. C256 - 1 z 200924.10.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 244 z 10.10.2009.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.