Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 261 POZ 1

Tytuł:

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5625 – British Land/Blackstone/Broadgate Estate) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-31


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 261 POZ 1

31.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 261/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5625 – British Land/Blackstone/Broadgate Estate)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 261/01) W dniu 16 października 2009 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony: — w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32009M5625 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/ index.htm).


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 261 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C261 - 28 z 200931.10.2009

  Zmiana zaproszenia do składania wniosków na 2009 r. dotyczących działań pośrednich w ramach wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (Bezpieczniejszy Internet)(Opublikowano w   Dziennik Urzcdowy Unii Europejskiej C 132 z dnia 11.6.2009 r., s. 10)

 • Dz. U. C261 - 26 z 200931.10.2009

  Zawiadomienie skierowane do następujących grup i podmiotów: Organizacja Abu Nidala, Babbar Chalsa, Hamas (i jego odłam Hamas-Izz al-Din al-Kassem), Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikhijskiej, Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu, Palestyński Islamski Dżihad, Partia, Front i Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego oraz Teyrbazen Azadiya Kurdistan – wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 501/2009 z 15 czerwca 2009 r.)

 • Dz. U. C261 - 25 z 200931.10.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5643 – Arcelormittal/Miglani/JV) (1)

 • Dz. U. C261 - 24 z 200931.10.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5687 – CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C261 - 23 z 200931.10.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5599 – Amcor/Alcan Packaging) (1)

 • Dz. U. C261 - 22 z 200931.10.2009

  EPSO/AD/174/09 – Tłumacze konferencyjni (AD 5 i AD 7) języka polskiego

 • Dz. U. C261 - 19 z 200931.10.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C261 - 16 z 200931.10.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C261 - 11 z 200931.10.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C261 - 6 z 200931.10.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C261 - 5 z 200931.10.2009

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 listopada 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dz. U. C261 - 4 z 200931.10.2009

  Zawiadomienie Komisji w sprawie publikacji elektronicznych formularzy i specyfikacji formatu pliku, o których mowa w decyzji Komisji 2007/589/WE odnoszącej się do wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

 • Dz. U. C261 - 3 z 200931.10.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C261 - 2 z 200931.10.2009

  Komunikat Komisji zmieniający tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

 • Dz. U. C261A - 1 z 200931.10.2009

  Poprawka do ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/174/09 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115 A z dnia 20 maja 2009 r.)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.