Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 279 POZ 166

Tytuł:

Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej (11488/1/2007 — C6-0034/2008 — 2006/0206(COD))P6_TC2-COD(2006)0206Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej

Data ogłoszenia:2009-11-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 279 POZ 166

C 279 E/166

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2009

Środa, 21 maja 2008 r.

Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***II

P6_TA(2008)0214 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej (11488/1/2007 — C6-0034/ 2008 — 2006/0206(COD)) (2009/C 279 E/34)


(Procedura współdecyzji: drugie czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11488/1/2007 — C6-0034/2008), — uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0636), — uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, — uwzględniając art. 62 Regulaminu, — uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu­ ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0102/2008), 1. 2. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.

P6_TC2-COD(2006)0206 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z drugiego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr …/2008.)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 279 POZ 166 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C279E - 217 z 200919.11.2009

  Europejska Fundacja Kształcenia (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) (COM(2007)0443 — C6-0243/2007 — 2007/0163(COD))P6_TC1-COD(2007)0163Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona)ZAŁĄCZNIK IUCHYLONE ROZPORZĄDZENIE I KOLEJNE ZMIANYZAŁĄCZNIK IITABELA KORELACJI

 • Dz. U. C279E - 216 z 200919.11.2009

  Projekt budżetu korygującego nr 2/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (9190/2008 — C6-0192/2008 — 2008/2080(BUD))

 • Dz. U. C279E - 215 z 200919.11.2009

  Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (COM(2007)0480 — C6-0257/2007 — 2007/0174(COD))P6_TC1-COD(2007)0174Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS)

 • Dz. U. C279E - 194 z 200919.11.2009

  Międzynarodowy przewóz towarów drogami Wspólnoty (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie) (COM(2007)0265 — C6-0146/2007 — 2007/0099(COD))P6_TC1-COD(2007)0099Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIITABELA KORELACJI

 • Dz. U. C279E - 169 z 200919.11.2009

  Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (COM(2007)0263 — C6-0145/2007 — 2007/0098(COD))P6_TC1-COD(2007)0098Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WEZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C279E - 168 z 200919.11.2009

  Badania struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (COM(2007)0245 — C6-0127/2007 — 2007/0084(COD))P6_TC1-COD(2007)0084Stanowisko Parlamentu Europejskiegoprzyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88

 • Dz. U. C279E - 167 z 200919.11.2009

  Ochrona środowiska poprzez prawo karne ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (COM(2007)0051 — C6-0063/2007 — 2007/0022(COD))P6_TC1-COD(2007)0022Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

 • Dz. U. C279E - 163 z 200919.11.2009

  Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2009Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie preliminarza przychodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2009 (2008/2022(BUD))

 • Dz. U. C279E - 149 z 200919.11.2009

  Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2007)0803 CZĘŚĆ V — C6-0031/2008 — 2007/0300(CNS))

 • Dz. U. C279E - 148 z 200919.11.2009

  Statystyki dotyczące mięsa i zwierząt gospodarskich ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących mięsa i zwierząt gospodarskich (COM(2007)0129 — C6-0099/2007 — 2007/0051(COD))P6_TC1-COD(2007)0051Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa o uchylającego dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG i 93/25/EWG

 • Dz. U. C279E - 144 z 200919.11.2009

  Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego (COM(2008)0051 — C6-0062/2008 — 2008/0020(CNS))

 • Dz. U. C279E - 121 z 200919.11.2009

  Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (COM(2007)0571 — C6-0446/2007 — 2007/0211(CNS))

 • Dz. U. C279E - 120 z 200919.11.2009

  Uproszczenie procedur dotyczących podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady uproszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE i dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz 2005/94/WE (COM(2008)0120 — C6-0156/2008 — 2008/0046(CNS))

 • Dz. U. C279E - 120 z 200919.11.2009

  Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja skodyfikowana) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0873 — C6-0025/2008 — 2007/0299(COD))

 • Dz. U. C279E - 119 z 200919.11.2009

  Porównywalność kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (COM(2007)0680 — C6-0398/2007 — 2007/0234(COD))

 • Dz. U. C279E - 115 z 200919.11.2009

  Rosnące napięcie w BurundiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie rosnącego napięcia w Burundi

 • Dz. U. C279E - 113 z 200919.11.2009

  Aresztowanie więźniów politycznych na BiałorusiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie aresztowania więźniów politycznych na Białorusi

 • Dz. U. C279E - 109 z 200919.11.2009

  SudanRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK)

 • Dz. U. C279E - 100 z 200919.11.2009

  Dalsze działania związane z deklaracją paryską z 2005 r. w sprawie skuteczności pomocyRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie dalszych działań związanych z deklaracją paryską z 2005 r. w sprawie skuteczności pomocy (2008/2048(INI))

 • Dz. U. C279E - 98 z 200919.11.2009

  Strategia UE na trzecie posiedzenie stron Konwencji z AarhusRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie strategii UE na trzecie posiedzenie stron Konwencji z Aarhus w Rydze (Łotwa)

 • Dz. U. C279E - 89 z 200919.11.2009

  Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013) (2007/2260(INI))

 • Dz. U. C279E - 85 z 200919.11.2009

  REACH (projekt rozporządzenia określającego metody badania)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji określającego metody badania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 • Dz. U. C279E - 84 z 200919.11.2009

  Światowy zakaz stosowania broni z uranemRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie broni ze (zubożonym) uranem i jej wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne — dążąc do wprowadzenia światowego zakazu stosowania takiej broni

 • Dz. U. C279E - 82 z 200919.11.2009

  ChinyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie klęski żywiołowej w Chinach

 • Dz. U. C279E - 80 z 200919.11.2009

  BirmaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie tragicznej sytuacji w Birmie

 • Dz. U. C279E - 77 z 200919.11.2009

  Zniesienie obowiązku wizowegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie negocjacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi na temat zniesienia obowiązku wizowego (systemu bezwizowego)

 • Dz. U. C279E - 71 z 200919.11.2009

  Podwyżki cen żywności w UE i w krajach rozwijających sięRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie podwyżek cen żywności w UE i w krajach rozwijających się

 • Dz. U. C279E - 69 z 200919.11.2009

  Sytuacja w LibanieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie sytuacji w Libanie

 • Dz. U. C279E - 65 z 200919.11.2009

  Przegląd śródokresowy polityki przemysłowej — wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnieniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie przeglądu śródokresowego polityki przemysłowej — wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (2007/2257(INI))

 • Dz. U. C279E - 57 z 200919.11.2009

  Postępy Turcji w 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie postępów Turcji w 2007 r. (2007/2269(INI))

 • Dz. U. C279E - 51 z 200919.11.2009

  Dane naukowe dotyczące zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie danych naukowych dotyczących zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnego (2008/2001(INI))

 • Dz. U. C279E - 44 z 200919.11.2009

  Zielona Księga w sprawie lepszych warunków demontażu statkówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie Zielonej Księgi w sprawie lepszych warunków demontażu statków (2007/2279(INI))

 • Dz. U. C279E - 40 z 200919.11.2009

  Kobiety i naukaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie kobiet i nauki (2007/2206(INI))

 • Dz. U. C279E - 36 z 200919.11.2009

  Uproszczone otoczenie biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu (2007/2254(INI))

 • Dz. U. C279 - 31 z 200919.11.2009

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków na 2010 r. – program „Uczenie się przez całe życie” (LLP) (  Dz.U. C 247 z 15.10.2009)

 • Dz. U. C279 - 30 z 200919.11.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5708 – KKR/General Atlantic/TASC) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C279E - 30 z 200919.11.2009

  Zintegrowana polityka morska Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej 2008/2009(INI)

 • Dz. U. C279 - 29 z 200919.11.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5704 – JBS/Bertin) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C279 - 26 z 200919.11.2009

  Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne zgodnie z art. 103 Porozumienia EOG

 • Dz. U. C279 - 25 z 200919.11.2009

  Sześćdziesiąta druga zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa – Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków

 • Dz. U. C279 - 24 z 200919.11.2009

  Ogłoszenie Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C279E - 23 z 200919.11.2009

  Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępów osiągniętych w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (transpozycja dyrektywy 2000/43/WE i dyrektywy 2000/78/WE) (2007/2202(INI))

 • Dz. U. C279 - 19 z 200919.11.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C279E - 17 z 200919.11.2009

  Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 (2007/2189(INI))

 • Dz. U. C279 - 13 z 200919.11.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C279 - 12 z 200919.11.2009

  Sprawozdanie specjalne nr 13/2009 pt. „Powierzenie realizacji zadań agencjom wykonawczym: czy jest to właściwe rozwiązanie?”

 • Dz. U. C279E - 12 z 200919.11.2009

  Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłośćRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość (2008/2010(INI))

 • Dz. U. C279 - 9 z 200919.11.2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. nakładającej grzywnę za przedwczesne wprowadzenie w życie koncentracji z naruszeniem art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 oraz art. 57 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4416) (1)

 • Dz. U. C279 - 7 z 200919.11.2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4994 – Electrabel/CNR (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariusza ds. wysłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dz. U. C279 - 6 z 200919.11.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r., dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône – Sprawozdawca: Łotwa

 • Dz. U. C279 - 6 z 200919.11.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2009 r., dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4994 (2) – Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône – Sprawozdawca: Łotwa

 • Dz. U. C279 - 5 z 200919.11.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C279E - 5 z 200919.11.2009

  Handel surowcami i produktami podstawowymiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie handlu surowcami i produktami podstawowymi (2008/2051(INI))

 • Dz. U. C279 - 4 z 200919.11.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5665 – CD&R/CMH/JDHI) (1)

 • Dz. U. C279 - 4 z 200919.11.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5626 – ADECCO/SPRING) (1)

 • Dz. U. C279 - 1 z 200919.11.2009

  Komunikat Komisji – Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (1)

 • Dz. U. C279E - 1 z 200919.11.2009

  Ocena programu PEACE i strategie na przyszłośćRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie oceny programu PEACE oraz strategii na przyszłość (2007/2150(INI))

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.